Logotyp på utskrifter

Stärkt grepp

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbete och Försörjning
KontaktpersonCecilia Lejon
E-postCecilia.Lejon@Trelleborg.se
Telefonnummer0410-733095
Beviljat ESF-stöd5 222 650 kr
Total projektbudget13 120 391 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2010-03-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet riktar sig till ett 50-tal personer med utländsk bakgrund som lever på försörjningsstöd och som aldrig varit etablerade på arbetsmarknaden. Genomförandet sker i en växelverkan mellan motivations- och utvecklingsarbete individuellt och i grupp samt praktisk sysselsättning anpassade till varje individs kompetenser och förmågor såväl inom projektet som utanför inom den sociala ekonomin samt näringslivet. I metoden ingår att bryta mönster, stärka tilltron till den egna förmågan samt stärka den enskildes hälsa. Syfte är att bryta utanförskapet så att de deltagare som förmår når arbetsmarknaden, andra påbörjar sin väg att nå och närma sig en varaktig sysselsättning för att bli en del av den svenska gemenskapen.

Bakgrund

Trelleborgs kommun är en expansiv kommun med växande näringsliv och ökande befolkningstillväxt med nya attraktiva bostäder nära till hav och natur. Samtidigt finns i kommunen personer med utomnordisk bakgrund som oftast kommit som flyktingar och som lever i ett etablerat utanförskap med långvarigt beroende av samhällets stöd för sitt uppehälle. Dessa personer bor oftast i socioekonomiskt segregerade bostadsområde såsom Fagerängen och de östra delarna av Trelleborg. Utanförskapet tenderar att överföras till andra generationens invandrare. Många aktörer på lokalplanet är i kontakt med målgruppen; sjukvården, sfi-undervisningen, hyresvärdar, Försäkringskassa, socialtjänsten samt näringslivet i form av kundmöten. Alla ser problembilden och gör sin del av arbetet i att möta målgruppen men det samlade gemensamma strategiska greppet att bryta utanförskapet saknas då det kräver annat än konventionella insatser från enskilda tjänstemän och verksamheter. Målgruppen hamnar på detta sätt mellan stolarna hos olika aktörer och får därmed dålig tillgång till samhällets hjälpande strukturer, trots att de travar runt i systemet. Tendens finns till samarbete aktörerna emellan men det händer också att målgruppen nås av oförenliga krav från olika aktörer, oftast beroende på olika roller hos respektive aktör. Bland annat detta gör att förtroendet från målgruppen att samhällets aktörer kan hjälpa dem är relativt lågt.
Arbete och Försörjning har under senare år arbetat med ett förändrat arbetsätt och nya metoder för att bryta utanförskapet. Arbetet har till del nått ett lyckat resultat. Dock har ambitionen att på ett effektivt sätt nå de som lever i ett etablerat utanförskap långt i från arbetsmarknaden inte uppnåtts fullt ut.
Som ett fortsatt led i detta arbete har därför Arbete och Försörjning, under 2007, medfinansierat EU- projektet Greppet som arbetat med delar av ovannämnda grupp. Greppet har i huvudsak arbetat med kortutbildade utomnordiskt födda kvinnor. Utbildningsnivån har varit avsevärt lägre än den genomsnittliga i Skåne- Blekinge regionen. Merparten av kvinnorna har bott många år i Sverige, flertalet har 4 barn eller fler och deras kontakt med det omgivande samhället samhället, utöver det som upplevs som tvingande myndighetskontakt, är oerhört liten. Flertalet av kvinnorna har tillbringat många år inom sfi- undervisningen och/eller i aktiviteter arrangerade av Socialförvaltningen, detta till trots är merparten av dom beroende av tolk i sin kommunikation med samhället. Barnen till dessa kvinnor, som ofta används som tolkar, pendlar mellan två världar; den i hemmet (oftast med starka band till mamman) och den officiella miljön.
Flera av kvinnorna som deltagit i Greppet har hemmaboende barn i åldern 16-24 år som varken befinner sig utbildning eller i arbete och där utanförskapet riskerar att överföras från föräldrargenerationen.
I Greppet har även några få män deltagit. Män som skäms över att delta i projekt i allmänhet och i projekt med deltagande kvinnor i synnerhet. Män som oftast har en resolut syn: Arbete eller inget! Män som beroende av tidigare yrkeserfarenhet och yrkesstolthet från hemlandet har en stark vilja att arbeta men ofta orealistiska förväntningar på hjälp från samhället och sina egna möjligheter att hitta arbete i Sverige.
Ohälsan i gruppen har varit hög, hos såväl kvinnor som män. En ohälsa som nästan uteslutande har förvärvats i Sverige. De kvinnor i målgruppen som inte varit deltagare i EU-projekt Greppet finns idag inom sfi- undervisningen på A eller B nivå, på Backafalls familjecenter eller isolerade i hemmet med sjukskrivningsintyg. Totalt rör det sig om mer än 50 kvinnor. Männen i målgruppen deltar oftast i kommunens jobbsökaraktiviteter, läser på komvux eller är sjukskrivna.
Erfarenheterna från Greppet har visat att det långvariga utanförskapet också har skapat individuella problembilder med stora variationer sinsemellan.
Under tiden i Greppet har metoder utvecklats för att nå deltagarna och för att arbeta med dem utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Flertalet av kvinnorna har stärkts som individer, fått ökat egenvärde, bättre kommunikationsförmåga, större kunskap om svenska koder och blivit modigare på att prova för dem okända saker. Kvinnorna har även fått större tolerans gentemot andra än den egna gruppen, ökat sitt intresse och vilja att vara delaktiga och brutit tidigare invanda tankemönster. Vidare flertalet stärkt sitt hälsotillstånd och integrerats bättre. Greppet har bidragit till att merparten har påbörjat sin väg ut ur utanförskapet till innanförskap. Viljan att delta i ett större sammanhang som de har utvecklat under projekttiden gör dem nu redo för nästa steg, ett steg där ideér om möjligheter och kompetenser omformas till praktiska målinriktade aktiviteter ur ett socialt, kulturellt eller ekonomiskt sammanhang.
Det uppnådda resultatet riskerar dock att snabbt gå förlorat om man tappar den kontinuerliga kontakten med deltagarna och det arbete med samverkan och samsyn beträffande målgruppen som har påbörjats och som uppskattas av såväl de offentliga aktörerna som av målgruppen.
De få män som har deltagit i Greppet har inte genomgått samma förändring utan har stått stilla på samma nivå. Detta mycket beroende på att deras fokus har legat på personliga och/eller familjäraproblem vilket försvårat personligt motivations- och utvecklingsarbete.
En annan målgrupp som man inte har lyckats nå fullt ut i Greppet är de personer som varit sjukskrivna under långa perioder och som istället för aktivitet varit hemma och förstärkt utanförskapet och ohälsan. Projektet bör därför verka för en ökad samsyn mellan Arbete och Försörjning, primärvård och psykiatri så att även de sjukskrivna kan nås för att vi i förlängningen skall lyckas med att bryta utanförskapet.
Syftet med ett projekt är att med avstamp av erfarenheterna i Greppet och andra aktiviteter utveckla samsynen för hela målgruppen, såväl kvinnor som män, förfina befintliga påbörjade metoder samt utveckla nya och skapa enhetliga gemensamma kommunala strategier såväl kortsiktigt som långsiktigt så att den enskilde individen kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och utanförskapet kan brytas. Det krävs mer än konventionella metoder för att uppnå ett bestående innanförskap som underlättar inträdet till större sociala sammanhang och gemenskap.
Ett annat syfte är att samverkansarbetet skall leda till en ökad vaksamhet från inblandade aktörer så att nya invandrare inte skall tillåtas hamna mellan stolar och påbörja vägen till utanförskap. Processen med etablering ska snabbas upp och förkortas för den enskilde.
Kommunen har i detta syfte anordnat gemensamma utbildningsinsatser mm för en sammanhållen introduktion där inblandade parter ökar sin kunskap om varandras arbetsfält och där man lär sig att "dra åt samma håll". Ett arbete som ur ett strategiskt perspektiv behöver hållas levande och pågå kontinuerligt.

Syfte

Att driva ett metodutvecklingsprojekt där deltagarnas faktiska resurser och förmågor utgör grund och där primärvård, psykiatri, kommunal vuxenutbildning, Socialtjänst och övriga offentliga aktörer "drar åt samma håll". Projektet skall utveckla metoder och förhållningssätt där var och en tar sin del av ansvaret för bättre samverkan, samsyn och skapar en gemensam strategi för målgruppen i att bryta utanförskap och isolering samt att närma sig och nå arbetsmarknaden. Den gemensamma strategin och metodutvecklingen skall bli en naturliga del i kommunens samlade integrationsplan som i förlängningen skall komma att omfatta såväl nyanlända som den nu aktuella målgruppen.
Projektet syftar till att bryta utanförskap, ohälsa och tidigare format attityd- och beteendemönster genom motiviations- och utvecklingsarbete individuellt och i grupp samt praktisk sysselsättning utifrån varje individs förutsättningar och förmåga att närma sig arbetsmarknaden.
Projeket skall lyfta fram ett nytt arbetssätt där myndighetspersoner skall få en ökad kännedom om målgruppen och en utökad yrkesroll genom att medverka och närvara i processen.
Kontakten med ungdomarna har som syfte att motivera för personlig kontakt med kommunens nystartade Navigatorcentrum där de kan få individuell vägledning och hjälp utifrån sina behov för att förhindra upprepning av föräldrarnas utanförskap.

Målsättning

100% av deltagarna skall under projekttiden uppnå:
* Arbete alt. praktik eller praktisk sysselsättning i projektet utifrån sina förmågor och kompetenser.
En aktiv utvecklingsgrupp skall bildas med representanter från dem som möter målgruppen i sin verkan såsom; Region Skåne, kommunal vuxenutbildning, Försäkringskassa, Arbete och Försörjning m fl för att utveckla samsyn och förtydliga ansvarsområde så att ingen tillåts att falla mellan stolarna.
Samtlig personal vid Arbete och Försörjning som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med målgruppen ska delta i projektet kontinuerligt och fortlöpande enligt rullande schema.
Samtliga deltagare skall ha stärkt sitt hälsotillstånd så att de klarar praktik och/eller arbete.
Samtliga deltagare skall efter projektets slut ha stärkt självbild och vidgad tilltro till den egna förmågan att sysselsättas utifrån sina förutsättningar.
Samtliga deltagare skall ha brutit beteende- och tankemönster från ett patriarkalt till ett individorienterat för att kunna påverka sin egen livssituation.
Samtliga ungdomar i åldern 16- 24 år som projektet får kännedom om och som inte nåtts av Navigatorcentrum skall motiveras till kontakt..

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektlokalen i markplan nås lätt av personer med fysiska funktionshinder. Projektet som sådant vänder sig till personer med många olika former av hinder varför projektmetoden också lämpar sig för personer som har funktionshinder av olika slag. Kommunikationen om projektet och dess resultat tar hänsyn till sådana hinder när man vill nå ut.

Jämställdhetsintegrering

Genom insatsen i projektet att få deltagare att omorientera från ett patriarkalt tankemönster till ett individorienterat påbörjas även deltagarnas faktiska jämställdhetsintegrering. Samtliga punkter under motivations- och utvecklingsinsatserna berörs ur även ur ett genusperspektiv. Arbetet innebär att man i hela gruppen ökar kunskapen om att min inte förlorar gammal kultur och tradition genom att hitta en ny mer jämställd roll anpassad till det moderna Sverige. Deltagarna kommer att mixas i projektet oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, religon och annan trosuppfattning och kommer att delta på samma villkor efter sina individuella förutsättningar och förmågor. Blandningen i sig är en del av en jämställdhetsintegrering i att öka förståelse och kunskap i lika rättigheter och lika möjligheter för alla.

Medfinansiärer

  • Arbete och Försörjning

Samarbetspartners

  • Försäkringskassan, Ystad

Kommun

  • Trelleborg