Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Somalier startar företag

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIOGT-NTO Skåne
KontaktpersonMargaretha Rolfson
E-postmargaretha.rolfson@ratso.se
Telefonnummer040-18 17 55
Beviljat ESF-stöd3 629 266 kr
Total projektbudget9 416 931 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2012-03-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Målgruppen utgörs av somaliska kvinnor och män, 50% i vardera gruppen, i åldern 18-64 år, arbetssökande sedan minst ett år och uppbär någon form av offentligt försörjningsstöd. Projektet ska utveckla en metod och nya grepp för att få in somalierna på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Det nu aktuella projektet har ett starkt uttalat brukarperspektiv med inbyggt långsiktig implementering och strukturell påverkan. Projektet ska utveckla en metod, som motiverar somalierna att förverkliga arbetslinjen.

Projektet baseras på tre förstudier gjorda 2004, 2007 och ett pågående sedan 1 januari 2008.

År 2004 beviljades Somalilands förening tillsammans med RÄTSO projekt (Margaretha Rolfson) ESF-medel för att genomföra en förstudie för att förbättra somaliernas inträde på arbetsmarknaden. Målgruppen var 600 somalier, 50% kvinnor och 50 % män. Projektets arbetsgrupp och informationsmöten fungerade bra. Däremot lyckades projektgruppen inte förankra projektidén hos kommunen. De viktigaste resultaten från förstudien var ökat egenansvar bland deltagarna - deltagare stod i begrepp att starta eget företag, en grupp ville satsa på kooperativ catering. Det fanns en stark efterfrågan bland ungdomarna att få konkreta arbetsuppgifter i projektet. Samtliga deltagare hade tyvärr en stark känsla av utanförskap. Projektledaren kunde konstatera att steget till att förverkliga de uppsatta målen var alltför stort och skulle behövt en mellanplattform för att mogna.

Under våren 2007 beviljades Somalilands förening av fd Integrationsverket medel för att bedriva projektet Jobbsökarservice som genomfördes av RÄTSO projekt. Aktiviteterna där var att skriva CV, personligt brev, göra skräddarsydda studiebesök, information från en facklig organisation, datoranvändning, m m. antalet deltagare var 24, 16 män och 8 kvinnor.

I augusti 2007 bjöd Malmö stad in till ett seminarium med inbjudna gäster från Somalia numera bosatta och verksamma i Minneapolis, USA. Seminariet blev en inspirationskälla till medlemmarna i Somalilands förening med följd att deltagarna i projektet Jobbsökarservice spontant bildade manliga och kvinnliga företagsgrupper.

Senare under hösten 2007 ansökte och beviljades RÄTSO projekt NUTEK-pengar med medfinansiering från Malmö stad för att driva projektet "Somaliska kvinnor startar företag". Det projektet startade 1 januari 2008 och hade vid starten 18 somaliska kvinnliga deltagare fördelade på sju affärsgrupper. I november månad har det bildats en Lunchrestaurang & Café( ekonomisk förening), en Mini-grossist (enskild firma), en Second Hand (ekonomisk förening), en Halal köttaffär (ekonomisk förening) och en förskola (ekonomisk förening). Samtliga söker nu lokal, samtliga utom en söker finansiering. I antal personer är det 13 av 18 som startar företag.

Projektet använder "affärsgrupp" som metod. "Affärsgruppen"är ett sätt att arbeta i grupp och möjliggör jämställdhet. Deltagarna, såväl kvinnorna som männen, får från början bestämma område för sin verksamhet eller jobbansökan. De som deltar i Jobbsökarservice arbetar var för sig medan de som väljer Starta Eget jobbar i grupp om två eller tre personer.

Projektledaren handleder hela processen, från affärsplan, budget, finansiering, studiebesök till marknadsföring och lyssnar in deltagarnas frågor för att ge svar.

Många somalier står utanför arbetslivet och är beroende av olika bidrag från samhället. Att belägga i siffror antalet somalier med försörjningsstöd och/eller i åtgärder av olika slag låter sig inte göras enkelt på grund av sekretess. Det betyder att målgruppen finns och är prioriterad men osynlig i de system som samhället har.

Somalilands Förening i Malmö och RÄTSO projekt har återkommande sedan 2002 genomfört enkäter bland föreningens medlemmar för att ta reda på deras problem och behov. Svaren har genomgående varit en önskan om arbete och utbildning.

I samband med denna ansökan har föreningen tillsammans med RÄTSO projekt, veckorna 6 och 7 2008, genomfört en enkätundersökning bland 106 somalier, 50% män och 50% kvinnor i åldrarna 18-64 år. Av de tillfrågade uppger 27% män och 9% kvinnor att de haft jobb, därtill kommer 20% kvinnor och 17% män som haft kortvariga jobb. Av de tillfrågade är det 25% kvinnor och 13% män, som uppger att de vill starta eget företag, medan 32% män och 13% kvinnor vill söka anställning. (Enkätundersökning om Somaliernas Arbetssituation i Malmö",Yulia Papuk, studerande vid Malmö högskola/Folkuniversitetet, stencil, våren 2008).

Syfte

Syftet är att skapa arbete och självförsörjning bland somalier. Projektet uppfyller mål 1: kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden, mål 2: underlättar för unga i åldern 16-24 år att etablera sig i arbetslivet samt förebygga att de hamnar i utanförskap och mål 3: underlättar för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. Vidare uppfyller projektet följande prioriteringsgrunder: stimulerar innovativ verksamhet, stimulerar samverkan, främjar strategiskt påverkansarbete, har fokus på entreprenörsskap (vilket utgör grunden för hela projektet) samt har en tydlig koppling till regionala strukturfondsprogrammet. Projektet ska utveckla de metoder, som olika samhällsorgan använder i kommunikationen med nya grupper för att nå målet med ökad egenförsörjning. Projektet ska motivera och förverkliga arbetslinjen bland somalier. På så sätt ska projektet byta en passiviserande livföring, öka somaliernas aktivitet på arbetsmarknaden, informera om hur man använder resurser, som samhället ställer till förfogande samt inte minst föra deltagarna närmare arbetsmarknaden.

Målsättning

Målet är att 70% av deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden antingen genom eget företagande, skaffa sig en anställning eller påbörja en utbildning inom 3-6 månader. Den förväntade effekten för deltagarna är att bli självförsörjande. För kommunen innebär det motsvarande minskade kostnader för försörjningsstöd, aktivitetsbidrag och liknande bidrag. Projektets mål är också att bli en modell för kommunen och andra användare hur man effektivt minskar utanförskapet hos en grupp som har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och därmed har specifika behov.

I pilotprojektet "Somaliska kvinnor startar företag" har två startat företag och tio har skickat in en ansökan för registrering hos Bolagsverket. Totalt hade gruppen 18 deltagare.

Förtydligande:
Deltagarna ska svara på en likalydande enkät före och efter sitt deltagande i projektet. Vi följer upp hur många deltagare som har fått jobb, blivit egna företagare eller upplever att deras möjligheter till att få jobb har ökat efter projektet. Vårt mål är att uppnå att minst 70 % uppfyller ovanstående.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängliga lokaler: Somalilands förening arbetar sedan början av året på att anpassa lokalen så att personer med funktionsnedsättning kan ta sig in i lokalen. Boverket, Malmö kommunala bostadsföretag, MKB, SDF Rosengård och föreningen för en dialog kring ombyggnationen.

Tillgänglig verksamhet: Projektledaren har genom sin tidigare verksamhet arbetat med familjer där någon i familjen hade funktionsnedsättning. Föreningen bedriver ett flertal studiecirklar, en av dessa ska handla om bemötande och förståelse gentemot personer med funktonsnedsättning. Projektet avser samarbeta med studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) avseende studiematerial och studiecirklar kring tillgänglighet.

IOGT-NTO har också mycket lång erfarenhet av att driva och utveckla allmänna samlingslokaler och kan vara ett stöd i processen kring tillgänglighetsanpassning av lokaler.

Förtydligande:
MKB och Somalilands förening håller på att tillgänglighetsanpassa lokalen så att den uppfyller kraven för föreningslokal. Målet med vårt tillgänglighetsarbete är att ingen deltagare ska nekas tillträde. Vi kommer också att ta hjälp av ESF processtöd, Handisam, gällande tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Styrka:
I vår tidigare nämnda enkätundersökning bland somalier, veckorna 6 och 7, 2008, framgår att de somaliska kvinnorna är minst lika arbetsvilliga som de somaliska männen men av de tillfrågade har endast 29% kvinnor mot 44% män haft någon form av arbete sedan de kom till Sverige. De flest kom till Sverige under år 1994.

Av våra genomförda förprojektering och enkätundersökningar framgår att målgruppen är väl förankrad i en väl fungerande förening, att flera medlemmar har företagartraditioner från sitt hemland, att de ofta är högutbildade i Somalia, att de är motiverade och har vilja och förmåga att samarbeta. Kvinnorna är mer intresserade av att starta företag än männen.

Svagheter:
Medlemmarna, oftast kvinnorna, är frustrerade över lång tid i arbetslöshet, saknar vana vid strukturerat vardagsliv, har svag framtidstro, har dåliga erfarenheter av det svenska samhällets vilja och förmåga att erbjuda arbete.
Många kvinnor sitter hemma på grund av att de inte kan göra sig förstådda på svenska. De möter också kulturella, sociala och ekonomiska hinder som ligger i den familjetradition de bär med sig. Deras kulturkoder motsäger ofta svenska samhällets koder. De har svårt att införliva rutiner och regelsystem som gäller i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.

Möjligheter:
Malmö stads och Region Skånes beslutsamhet att GÖRA någor, förebilden, som Minnesota-somaliernas skapade genom sitt seminarium om lyckad företagsamhet, somaliernas egen kompetens och vilja att stödja varandra och sammanhållningen i gruppen skapar möjligheter.

Nätverket Regionalt ResursCentrum för Kvinnor i Skåne ger mentorstöd och kontakter som underlättar eget företagande. Företaget Kilowatt arbetar med modeller för interkulturell matchmaking och interkulturella företagsmötesplatser är en källa med möjligheter.

IOGT-NTO arbetar sedan många år tillbaka aktivt med att öka jämställdheten. IOGT-NTO:s material, handlingsplaner, studiematerial, mentorskap och övriga verktyg är tillgängliga för projektet.

Hot:
Att saker och ting går mycket långsamt med svenska mått mätt, brist på pengar, negativa attityder bland myndigheter och omvärld. T ex svårigheter att få räntefria lån, religiösa påbud att slakta djur enligt halalmetoden, bruket bland kvinnor att bära slöja. Det råder en känsla av utanförskap på grund av lång arbetslöshet med bristande tilltro till den egna förmågan till egenförsörjning som följd.

Förtydligande:
Vi använder oss av 4R-metoden. 4R står för representation, resurser, realia och realisera. Med representation menar vi att 50 % av deltagarna i projektet ska vara kvinnor och 50 % män. När det gäller övriga personer, t ex styrgrupp, personal m m är målet 40/60 i könsfördelning, oavsett kön. Med resurser menar vi att det ska vara jämn fördelning av tid, rum, information och pengar mellan kvinnor och män. En checklista för att fördela resurserna lika för kvinnor och män ska tas fram för att användas i projektet. Med realia menar vi att kvinnors och mäns idéer värderas lika. Med realisera menar vi förverkligande och därför kommer vi att genomföra schemalagd jämställdhetsutbildning för deltagarna i projektet men också av dem vi samarbetar med inom ramen för projektet. En utvärderingsmall ska tas fram för att följa upp att vi når jämställdhetsmålen ovan.

Medfinansiärer

  • INAR Integration och Arbetsmarknad

Samarbetspartners

  • Försäkringskassan Lund
  • INAR Integration och Arbetsmarknad
  • Mottagningsenheten OS
  • NBV Skåne

Kommun

  • Malmö