Logotyp på utskrifter

Sofielund Agency

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSofielund Agency
KontaktpersonJessica Hultzén
E-postjessica@iruc.se
Telefonnummer0708-780887
Beviljat ESF-stöd7 633 677 kr
Total projektbudget13 392 185 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Sofielund Agency vänder sig unga arbetslösa och unga med funktionshinder. De aktiviteter som erbjuds är: inkubator (personlig rådgivning, pröva sina talanger och idéer, förenings- och företagskunskap etc), verkstad för praktiska aktiviteter (design, personlig service/omvårdnad/tillgänglighet etc), möjligheter till korta utbildningar samt även långa utbildningar i samarbete med folkhögskolor. Vidare erbjuds förmedling av arbeten (timjour) i samarbete med företagare i Malmö. Ett övergripande syfte är en gemensam lärandeprocess om samverkan och bemötande för unga människor i deras val av utbildning, arbete och försörjning. Projektdeltagarna ska uppfatta sig ha fått förbättrade chanser till utbildning, arbete och försörjning. Ett innovativt inslag är satsningar på utvecklat samarbete med det privata näringslivet liksom kontakter med arbetsmarknaden i Danmark och de s k produktionsskolorna. Projektet planeras starta 1 augusti 2011 och avslutas den 30 juni 2014.

Bakgrund

För ytterligare information om bakrund samt behovs- och problemanalys, se Bilaga Bakgrund.
- - - STRUKTURERADE OCH SYSTEMATISKA RUTINER FÖR SAMVERKAN. Om samverkan mellan ansvariga myndigheter/förvaltningar och en projektägare inom den sociala ekonomin ska ske inom ramen för ett utvecklingsprojekt för människor som befinner sig i utanförskap kräver detta strukturerade och systematiska rutiner. Dessa rutiner ger också stöd och form för de förtroendefulla relationer som också är en förutsättning för samverkan.
- - - FOKUSERA METODER OCH STRUKTURER FÖR ARBETSINTEGRERING OCH ARBETSLIVSUTVECKLING. Utvecklingsarbete som handlar om att människor ska närma sig och ta del i arbetslivet utgör ett eget kunskaps- och kompetensområde där arbetsintegreringen och själva arbetet och arbetslivet står i fokus.
- - - PERSONLIGA OCH LÅNGSIKTIGA DIREKTKONTAKTER MED FÖRETAGARE FÖRUTSÄTTNING FÖR SAMVERKAN. Det krävs uthålliga och tålmodiga direktkontakter med företagare och näringsliv. I Malmös södra innerstad, och i synnerhet i Sofielund och Seved finns idag goda kontakter och nära samarbeten mellan offentliga verksamheter och verksamheter inom social ekonomi. Kontakterna med näringslivet är ej lika utvecklat. (Se vidare i bilaga "Sofielunds EnreprenörsResurs" angående kontakter med företagare inom Sofielund-Seved.)
- - - GODA RESULTAT FÖR UNGA INOM FOLKHÖGSKOLA. Förutom att det inom Irucs kluster genom Glokala Folkhögskolan finns många års erfarenhet av folkbildning och utbildning för unga människor finns idag också erfarenheter från verksamhet inom ungdomsgarantin. De folkhögskolor i Sverige som driver s k UGA-verksamheter för unga har visat förhållandevis goda resultat. Det är dessa arbetssätt och goda exempel som Iruc nu också vill föra in som resurs och kompetens i projektet Sofielund Agency.
- - - ORGANISERA HÅLLBARA VERKSAMHETER. Inom Irucs kluster finns vidare en utgångspunkt och erfarenhet som ledstjärna i allt förekommande utvecklingsarbete, nämligen att organisera långsiktiga och hållbara verksamheter.
ESF Ansökan om stöd 20101207 Ver 2.01
Sid 3 (15)
Ej diarieförd
OLIKA PERSPEKTIV PÅ BEHOVET AV INSATSER FÖR UNGDOMAR Under idéutvecklingsarbetet med Sofielund Agency har vi noterat att det finns olika uppfattningar om vad behov och önskvärda åtgärder egentligen består i. Som vi ser det handlar det snarare om perspektiv och olika frågeställningar som avgör vilka uppfattningar som uttrycks.
- - - KONTAKTER MED FÖRETAGARE OCH ARBETSGIVARE SAKNAS. Det finns å ena sidan en uppfattning om att de kommunala insatserna för att motivera och coacha unga människor till att pröva praktik, söka arbete och/eller utbildningar är förhållandevis tillräckliga med befintliga resurser. Den stora bristen anses istället vara kontaktytorna med det privata näringslivet och att det saknas en länk över till företagare och potentiella arbetsgivare.
- - - BEHOV AV METODUTVECKLING FÖR BEMÖTANDE. Å andra sidan finns också en uppfattning om att det motivationsarbete och den coaching som görs i kommunens regi för unga arbetslösa inte är så utvecklad som den skulle kunna vara. Det som efterlyses här är ytterligare metodutveckling och fördjupad analys om olika förhållningsätt och faktorer för framgångsrikt stöd och bemötande i kontakten med arbetslösa ungdomar.
- - - OBEROENDEJOBB ELLER KARRIÄRSJOBB? Även inom Arbetsförmedlingen möter vi företrädare som ger sina bilder och skildringar av vilka utmaningarna är att stödja ungdomar till arbete. Det talas då bland annat om "oberoendejobb" respektive "karriärsjobb". Oberoendejobben är de jobb som inte kräver längre utbildningar, ofta hårda och slitsamma jobb men också jobb som kan ge en hygglig lön och ekonomiskt oberoende. Karriärsjobben i sin tur är de jobb som förutsätter uthållighet i studier för att nå sina mål om utbildningar och vissa yrken.
- - - RÖRLIGHET - ATT VARA BEREDD ATT ARBETA PÅ ANNAN ORT. En annan aspekt som framkommer i dialoger med Arbetsförmedlingen i Malmö är att ungdomar idag måste göra sig medvetna om möjligheten att söka sig till andra orter där "oberoendejobben" och/eller "karriärsjobben" kan finnas.
- - - ARBETSMARKNADEN I DANMARK. Vidare måste unga göra sig medvetna om möjligheterna att arbeta i Danmark, både vad gäller "oberoendejobben" och "karriärsjobben" så som Arbetesförmedlingen Ung beskriver det. Vi delar den här synen. Stöd och uppmuntran till att söka sig till utbildningar och arbeten utanför Malmö är nödvändigt, och inte minst arbetsmarknaden i Danmark måste göras förståelig och tilltalande.
- - - BEHOV AV NYA ARBETSPLATSER OCH SOCIALT FÖRETAGANDE. Likväl behövs nya arbetsplatser för aktivitet och sysselsättning för de ungdomar som bor i Sofielund- Seved. I dialogerna med Södra Innerstadens stadsdelförvaltning betonas också betydelsen av det sociala företagandet för människor som riskerar att stå utanför arbetslivet om det inte görs inte särskilda satsningar på arbetsplatser med ändamålet att inkludera människor i arbete.
LÅNGSIKTIGT OCH GEMENSAMT LÄRANDE
- - - METOD- OCH PROCESSUTVECKLING. Det finns redan idag ett väletablerat samarbete mellan Iruc, dess medlemsorganisationer och ansvariga myndigheter/förvaltningar för utbildning, kultur och arbete. Det finns även ett ömsesidigt intresse att fördjupa lärandet i den metod- och processutveckling som sker i detta samarbete.
- - - BEMÖTANDE. Ungdomars sammanhang och möjligheter i arbetslivet handlar i avgörande hög grad om hur vi bemöter dem.Vi menar också att det är metoder och förhållningssätt i bemötande som är kärnan i projektet.
ESF Ansökan om stöd 20101207 Ver 2.01
Sid 4 (15)
Ej diarieförd
- - - UTVECKLAD FORSKNING OCH KONTAKTER MED UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR. Inom Iruc och Irucs medlemsorganisationer och samarbetsparter finns sedan tidigare ett samarbete med universitet och högskolor. Det är vår förhoppning att projektet Sofielund Agency ska kunna bidra till ytterligare forskning, men också en utvecklad och fördjupad forskning som flyttar fram positionerna utifrån teoribildningar och modeller som kan värderas och prövas i vidare forskningsnätverk.
SAMVERKAN MELLAN MYNDIGHETER OCH SOCIAL EKONOMI
- - - VIDARE UTVECKLING AV FLERÅRIGT SAMARBETE. Det samarbete som finns mellan social ekonomi - vilket Iruc/medlemsorganisationer är en del av - och framför allt Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning, bygger på förtroende och kunskap om varandras organisationer och kapacitet att ingå överenskommelser om och förverkliga åtaganden i ett samarbete. Det är dessa förtroenden och kunskaper som ska vidareutvecklas i det nu aktuella projektet.
- - - KLUVEN SYN PÅ DEN SOCIALA EKONOMIN ROLL SOM KOMPLETTERANDE AKT. Samtidigt möter vi i våra initiativ och verksamheter som syftar till utveckling av utbildning och arbete också tveksamheter om den sociala ekonomin roll att gå in på områden som de myndigheter och offentliga verksamheter har ansvar för. Det är alltså inte självklart att den sociala ekonomin alltid möter positiva reaktioner på initiativ och projektutveckling för i det här fallet ungdomars arbete. Och det är den här kluvna uppfattningen - å ena sidan förtroende och å andra sidan tveksamhet - som vi önskar få belyst och föra dialoger kring i det kommande projektet.
- - - DELAKTIGHET I STADSDELSUTVECKLINGSARBETE I SOFIELUND. En satsning på Sofielunds Agency - med inkubator för unga människor, verkstad för kreativ aktivitet, möjligheter till utbildningar och kontakter med näringsliv för de första jobben - är också ett uttryck för möjligheterna att vidga människors och organisationers delaktighet för ett hållbart lokalt samhälle.
- - - NÄSTA STEG: SAMVERKAN MED PRIVATA NÄRINGSLIVET. Utifrån det mångåriga och väletablerade samarbete mellan social ekonomi och Malmö stads verksamheter som grund för projektet blir således nästa steg att inleda ett långsiktigt samarbete med privata näringslivet. Detta innebär också utmaningar i gemensamma lärande- och samverkansprocesser.

Syfte

SYFTET med projektet SOFIELUND AGENCY är att underlätta för unga vuxna upp till 29 år att etablera sig i arbetslivet och att förebygga att de hamnar i utanförskap.
Syftet är vidare att etablera och utveckla metodisk och strukturerad samverkan mellan myndigheter, social ekonomi och privat näringsliv genom att
- möta ungas vilja, drömmar att arbeta och försörja sig själva - göra det möjligt att söka och pröva de första korta jobben (timanställningar) - testa och pröva egna idéer för företagande och försörjning (inkubator) - vara medskapande i uppbyggnad av nya arbetsplatser för kreativa verksamheter (verkstad) samt bemanningsservice - erbjudas korta utbildningar inför arbeten och anställningar som kan erbjudas - möjligheter att förbereda sig för längre folkhögskoleutbildningar som kan ge behörighet inför yrkesutbildningar eller vidare universitets- och högskolestudier - etablera nya arbetsplatser, primärt inom områdena återvinnsingsdesign och bemanningsservice men även andra branscher som ungdomarna och projektmedarbetarna kommer i kontakt med och väljer att satsa på - utveckla entreprenörskap och socialt företagande som inkluderar unga medarbetare och stärker deras sammahang och egenmakt
Projektet syftar även till att i projektprocesserna och samverkan mellan deltagargrupperna, processledning och samverkanspartners bedriva ett gemensamt lärande i analys, metodik och bemötande som stöd för unga människors inträde i arbetslivet och möjligheter att vara självförsörjande.
Det lärande arbetssättet i projektet - med tonvikt på bemötande i kontakten med de unga projektdeltagarna - ska följas upp kontinuerligt och utgöra en del i den parallella process som projektets implementeringsarbete ska bedrivas inom.
Vidare finns ett syfte som innebär att projektet Sofielund Agency förväntas kunna bidra till ett lärande och metodkunnande i det regionala utvecklingsarbetet för unga människors arbete, entreprenörskap och försörjning. Bland annat ska idéer om affärs- och verksamhetsutveckling inom området service/transporter etc undersökas och prövas. I detta utvecklingsarbete har Södra Innerstadens utvecklingsavdelning också en särskilt central roll.

Målsättning

Att mer än hälften av deltagarna ska ha anse sig ha gjort viktiga erfarenheter som gör att de lättare kommer att söka utbildningar och arbete som de själva finner meningsfulla och stämmer med deras talanger och vilja.
Att minst hälften av deltagarna ska anse sig ha uppfattat flera olika möjligheter att rusta sig för egen försörjning, bland annat genom att flytta till nya orter för utbildning och arbete.
Att minst femtio företagare i Malmö ska ingå samarbete med projektet för informationsutbyten i möjligheter till timanställningar.
Att etablera minst en ny arbetsplats för aktiviteter och arbeten inom områdena design och hantverk samt även pröva möjligheter att organisera bemanningsservice inom personlig service, omvårdnad, tillgänglighet, hantverk/service/industri.
Att den löpande utvärderingen under projektet ger stöd för att samtliga intressenter och samverkansparter som varit aktivt delaktiga i projektet anser sig ha fått ta del av processer och fördjupad kunnande om ett verkningsfullt bemötande av unga människor som söker sin väg för utbildning och arbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För metodutveckling i bemötande av unga människor med funktionshinder finns samarbete med FIFH - Föreningen Idrott för Handikappade.
ESF Ansökan om stöd 20101207 Ver 2.01
Sid 8 (15)
Ej diarieförd
De lokaler som förhyrs för verkstad/inkubator etc ska kunna användas av rullstolsburna och personer med andra funktionshinder.
Samtliga medarbetare ska ges information/grundläggande utbildning om att arbeta tillsammans med funktionshindrade: bemötande, praktisk anpassning, möjligheter till rådgivning och handledning etc.
Projektets långsiktiga arbete med tillgänglighet uppmärksammas även aktiviteterna inom "verkstaden" där tillgänglighet är ett kunskaps- och arbetsområde som introduktion till arbete inom detta område.
Vidare kommer ett tillgänglighetsprojekt att genomföras på Sofielunds Folkets Hus, som är en av aktörerna i projektet, som innebär en successiv omställning av hela fastigheten till att vara fullt ut tillgänglig för funktionshindrade. Detta projekt (Allmänna Arvsfonden) drivs parallellt och integrerat med Sofielunds Agency och bidrar till medfinansiering (projektmedarbetare).

Jämställdhetsintegrering

Målet är att nå unga kvinnor i lika hög grad som unga män och att projektet i sin helhet ska vara meningsfullt för både unga kvinnor och män. Jämställdhetsintegreringen kommer därför att särskilt uppmärksammas i lärandet om bemötande. Utvärderingen av projektet förutsätts därför att särskilt belysa jämställdhetsintegreringen i arbets- och förhållningssätt för bemötande.

Transnationellt samarbete

Projektet Sofielund Agency har bland annat sikte på kontakter med Danmark, såväl arbetsmarkanden i stort som förebilden i de s k produktionsskolorna för unga arbetslösa. Kontakter och samverkansparters kommer att närare undersökas både inför och under mobiliseringsfasen.

Medfinansiärer

 • Allmänna arvsfonden
 • Arbetsförmedlingen, Malmö samverkan
 • Folkbildningsrådet

Samarbetspartners

 • Folkbildningsföreningen i Malmö

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge