Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Socialt entreprenörskap i Blekinge

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion
KontaktpersonMagdalena Urbanska
E-postmagdalena.urbanska@coompanion.se
Telefonnummer0457-81885
Beviljat ESF-stöd440 600 kr
Total projektbudget627 100 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2010-02-26
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Ansökan avser en förprojektering som syftar till att främja socialt entreprenörskap i Blekinge, främst genom information och kartläggning av utvecklingsidéer. Efter förprojektering ämnar vi att ansöka om finansiering för ett genomförandeprojekt med konkreta insatser kring socialt företagande.

Bakgrund

Blekinge har en befolkning på 151 900 invånare och antalet sysselsatta är 69 404 personer. Befolkningen har sedan 1980 minskat med 1,8 % främst beroende på att många ungdomar fyttat från regionen. Städerna i Blekinge ligger längs kusten och inlandet domineras av skogsbygd. Länet har fem kommuner: Olofström, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby och Karlskrona. Kommunerna i Blekinge tillhör tre olika arbetsmarknadsregioner: Karlskrona, Karlshamn och Kristianstad arbetsmarknadsregion som omfattar kommuner både i Skåne och Blekinge (Sölvesborg).

Näringslivet i Blekinge har en stark koppling till kunskapsintensiv och arbetsintensiv industri. Inom det först nämnda området är leverantörer inom fordonsindustrin viktiga aktörer. Dessa påverkas nu av nedgången i ekonomin och varslen inom bilindustrin. Andelen kunskapsintensiv industri är högre i Blekinge än genomsnittet för Sverige. Både inom fordonsindustrin och inom IT/Telecom finns ett stort antal sysselsatta i Blekinge. Generellt för näringslivet i Blekinge finns ett behov av att öka kunskapsinnehållet i produktionen för att stärka förutsättningarna för en god sysselsättning och låg arbetslöshet.

Vid utgången av 2008 såg situationen beträffande utanförskapet i relation till arbetsmarknaden ut på följande sätt i Blekinge:
- 1515 vuxna i åtgärder p.g.a. missbruk
- 1125 ungdomar (18-24 år) hade svårigheter att etablera sig i samhället
- 5385 arbetslösa hade varit inskrivna vid arbetsförmedlingen mer än två år
- 9500 personer hade varit sjukskrivna längre än ett år
- 4845 personer hade ett permanet försörjningsstödsberoende
- 3905 personer yngre än 55 år hade sjukersättning

Det finns behov av ett stärkt entreprenörskap för att skapa fler arbetstillfällen. Blekinge är en region med en liten andel företagande i relation till övriga Sverige och nyföretagandet är svagt. I en situation där nu efterfrågan på arbetskraft minskar är det av stor vikt att utveckla kompetensen kring entreprenörskap bland arbetssökande för att underlätta start av nya företag. Företagande behöver i högre utsträckning än tidigare ses som en möjlighet att skapa en plattform för egen och andras försörjning.

Entreprenörskap definieras av Nutek som en dynamisk och social process där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéerna till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. I enlighet med denna definition kan en entreprenör finnas överallt i samhället: inom privat sektor, inom offentlig sektor eller inom den s.k. tredje sektorn (den sociala ekonomin). En del entreprenörer startar och driver företag, andra använder sin företagsamhet till utveckling på arbetsplatsen som anställda och åter andra förverkligar sina idéer inom föreningsliv eller intresseorganisationer.

Den sociala ekonomin är en viktig kraft för att skapa tillväxt och sysselsättning bl.a. genom att den bidrar till att skapa ett socialt kapital i regionen, deltar i utvecklingsarbete för tillväxt och sysselsättning samt främjar ett socialt företagande.

Med sociala ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheten inom den sociala ekonomin har medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Ett socialt företag är en näringsverksamhet som
- har som ändamål att integrera personer som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv
- huvudsakligen återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter
- skapar delaktighet för medarbetare genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
- är fristående från offentlig verksamhet

De sociala företagens styrka är att de förenar individens behov av arbete med marknadens behov av produkter eller tjänster och samhällets behov av rehabiliteringstjänster och nya arbetstillfällen.

Det sociala företagandet är en del av den sociala ekonomin och utvecklingen främjas bland annat genom Nuteks stöd till kooperativ utveckling.

Coompanion Blekinge Utvecklingscentrum ser i detta sammanhang möjligheter att vara en motor och samordnande kraft i utveckling av den sociala ekonomin i Blekinge. Aktuell förprojektering och förhoppningsvis efterföljande genomförandeprojekt syftar specifikt till att utifrån kooperativa principer stödja framväxten av ett socialt företagande som har fokus på att integrera de målgrupper som är aktuella inom det nationella strukturfondsprogrammets programområde 2, Ökat arbetskraftsutbud, på arbetsmarknaden.

Det finns relativt lite socialt företagande i Blekinge jämfört med andra regioner i Sverige. Samtidigt finns ett ökande intresse för att utveckla socialt företagande hos många aktörer i regionen. Det sociala företagandet uppmärksammas också allt mer av statliga organisationer som en möjlighet. Nutek har t.ex. presenterat ett förslag till ett utvecklingsprogram för socialt företagande som för närvarande förbereds för beslut och Arbetsförmedlingen kommer under 2009 att intensifiera sitt samarbete med de sociala företagen i samband med att det så kallade tredje steget i Jobb- och utvecklingsgarantin ska börja genomföras.

Coompanion i Blekinge har under den senaste tiden arbetat med att bygga upp kompetensen kring socialt företagande och att sprida kunskap kring vad socialt företagande innebär och vilka möjligheter det öppnar. Detta har skett dels i de nätverk där Coompanion ingår och dels i direkta kontakter med olika organisationer. I kunskapsuppbyggnaden har erfarenheter inhämtats från andra regioner i Sverige. Vi ser en stor potential i att ett ökat socialt företagande i olika former skulle kunna bidra till ökad sysselsättning för på arbetsmarknaden utsatta grupper. En förutsättning för detta är dock att medvetenheten om det sociala företagandet och dess möjligheter ökar och att ett eller flera utvecklingsprojekt startas upp.

Föreliggande förprojektering har en bred utgångspunkt. Det är vår ambition att i förprojekteringen involvera ett spektrum av aktörer för att fånga upp och utveckla idéer till socialt företagande i regionen. Förprojekteringen har en geografisk bas i hela regionen och involverar aktörer från olika sektorer av den regionala ekonomin.

Coompanion Blekinge genomförde under föregående år en utbildning kring socialt företagande för tjänstemän och politiker i Karlshamns kommun. Detta har lett till att Karlshamns kommun har börjat utveckla en idé kring socialt företagande riktat mot målgrupper som står långt från arbetsmarknaden, t.ex. personer med psykiska funktionshinder. Detta är en av de idéer som kommer att utvecklas under förprojekteringen och som kan leda fram till en ansökan om ett genomförandeprojekt.

En specifik del i denna förprojektering är också att undersöka möjligheterna för Karlskrona kommun att utveckla sociala kooperativ utifrån verksamheterna Bubbetorp och Wämöparken. Detta beskrivs utförligare nedan.

Coompanion Blekinge är också involverade i andra idéer kring socialt företagande som kan resultera i ansökningar till ESF Rådet i Sydsverige. I ett genomförandeperspektiv kan projekt med olika fokus komma att initieras:
- Utveckling av sociala arbetskooperativ
- Främjande av kvinnligt företagande
- Utveckling av samverkansplattformar för småföretag för t.ex. gemensam produktutveckling, marknadsföring och/eller administrativt stöd
- Utveckling av social ekonomi med bas i bostadsområden med hög arbetslöshet (Kungsmarken i Karlskrona)
- Utbildning av sociala entreprenörer
- Utveckling av socialt företagande inom branscher med framtida tillväxtmöjligheter, t.ex. turism och upplevelseindustri.

Coompanion Blekinge är också projektägare för ett projekt kring Regional Matkultur som kan tänkas generera ett socialt företagande.

Syfte

Projektets generella syfte är att stärka förutsättningarna för ett socialt entreprenörskap i Blekinge som kan bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i regionen.

Projektets specifika inriktning är att bidra till ökad sysselsättning för de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden och är aktuella inom det nationella strukturfondsprogrammet, programområde 2, Ökat arbetskraftsutbud. Det har under senare år blivit mycket tydligt att det finns grupper av arbetssökande som oavsett konjunktur kommer att ha svårt att konkurrera om lediga arbetstillfällen på den reguljära arbetsmarknaden. Den sociala ekonomin har genom verksamheter i både projekt- och företagsform bidragit till att många av dessa arbetssökande har fått möjlighet att arbeta. Fler arbetstillfällen skulle dock kunna skapas genom utveckling av förutsättningarna för socialt företagande. En väg i detta sammanhang kan vara kompetensutveckling av personer som ingår i de ovan nämnda målgrupperna i att tillsammans med andra starta, utveckla och driva sociala företag.

Målsättning

Förprojekteringen har som målsättning att:
1 Sprida kunskap om socialt företagande som möjlighet genom olika informationsinsatser.
2 Kartlägga och analysera förutsättningarna för att etablera en marknad för nyetablerade sociala företag.
3 Undersöka finansieringsmöjligheter för uppstart av nya sociala företag.

4 Kartlägga och analysera behoven av och intresset för kompetensutveckling i socialt företagande hos målgrupperna.
5 Fånga upp idéer till socialt företagande.
6 Utreda möjligheterna att utveckla sociala arbetskooperativ ur Karlskrona kommuns verksamheter, Bubbetorp och Wämöparken.
7 Utveckla en eller flera av de idéer som uppmärksammas i förprojekteringen till projektansökningar inom det regionala strukturfondsprogrammet, det nationella strukturfondsprogrammet eller inom Landsbygdsprogrammet. Den primära prioriteringen är att förprojekteringen ska utmynna i minst ett genomförandeprojekt inom området Ökat arbetskraftsutbud i det nationella strukturfondsprogrammet med Coompanion Blekinge eller annan aktör som projektägare.
8 Hitta strukturer för att på lång sikt stödja utvecklingen av socialt entreprenörskap i regionen från innovativ idéutveckling till hållbart företagande (generera ett innovationssystem för socialt företagande) till nytta för målgrupperna inom programområde 2 i det nationella strukturfondsprogrammet.
9 Att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor i olika faser av projektet.

I våra kontakter med aktörer inom offentlig och privat sektor har vi observerat ett behov av mer kunskap om sociala ekonomi och socialt företagande. Det är relativt okända begrepp trots att den etablerade kooperationen och den ideella sektorn engagerar många människor. En viktig förutsättning för att lyckas med förprojekteringen är därför att lägga vikt vid att förankra tankarna bakom projektet genom olika informationsinsatser, framförallt i ett tidigt skede av förprojekteringen. Som framgår av genomförandeplanen och budgeten planeras ett halvdagsseminarium i september månad för att väcka intresse för projektet. Vid seminariet kommer det att finnas en bred arsenal av informationsmaterial om socialt företagande att tillgå. En informationsfolder om förprojekteringen kommer också att framställas som ett medel i marknadsföringen av projektet. I övrigt kommer vi att försöka intressera lokala och regionala media att uppmärksamma förprojekteringen och dess intentioner.

En viktig förutsättning för allt företagande är att det finns ett behov av de varor och tjänster som ett företag erbjuder. Sociala företag har ofta en stark koppling till den offentliga sektorn genom olika bidrag. Erfarenheterna visar att de sociala företagen för att överleva behöver ha affärsrelationer med både den offentliga och den privata sektorn. I förprojekteringen är det därför av intresse att t.ex. kartlägga i vilken utsträckning de offentliga organisationerna är beredda att upphandla tjänster av nystartade sociala företag samt på vilka näringsområden de sociala företagen skulle kunna konkurrera med andra företag. Intressant är också att identifiera områden där de sociala företagen kan hitta unika nischer, t.ex. i fråga om tjänster där den offentliga sektorn inte erbjuder tillräcklig service eller där vinstmaximerande företag inte finner det lönt att agera.

För att de nystartade sociala företagen ska kunna utveckla en verksamhet som genererar arbetstillfällen behövs investeringskapital. Därför är det viktigt att i förprojekteringen involvera tänkbara finansiärer, t.ex. bank och kreditgarantiförening.

Det specifika syftet med projektet är att skapa arbetstillfällen för projektets målgrupper. Detta kan ske på flera sätt. Ett sätt är att identifiera entreprenörer/potentiella företagare i målgrupperna och att bibringa dem den kompetensutveckling de behöver för att själva eller tillsammans med andra starta ett företag. Ett annat sätt kan vara att en extern aktör står för etableringen av en företagsplattform där sedan arbetssökande ur målgruppen kan bli delägare och/eller anställda medarbetare. Exempel som vi känner till är t.ex. Trelleborgs kommun som medverkat till bildandet av en ekonomisk förening som anställer tidigare arbetssökande för att utföra tjänster till både kommunen och privata aktörer. Ett annat exempel är Xtra Partner ekonomisk förening, ett bemanningsföretag i Helsingborg som bildats av fem småföretagare, som anställer långtidsarbetslösa som hyrs ut till andra företag med behov av tillfällig personalförstärkning. I förprojekteringen ska vi kartlägga vilka former för socialt företagande som kan bli aktuella i Blekinge och vilka kompetensutvecklingsbehov som är kopplade till detta.

Som beskrivits tidigare har vi som projektägare en övertygelse om att förutsättningarna för det sociala företagandet behöver utvecklas. Samtidigt har vi en öppen inställning till vilka aktiviteter som kan vara möjliga att genomföra. Därför vill vi i förprojekteringen engagera så många organisationer och personer som möjligt: enskilda eldsjälar, offentliga organisationer, företag, föreningar m.fl. och förutsättningslöst inventera och fånga upp kreativa idéer. Detta kommer att ske i dialog med de nämnda aktörerna i såväl personliga möten som olika nätverk och grupperingar. I så stor utsträckning som möjligt kommer befintliga nätverk, t.ex. Systemsamverkan Blekinge och Finsam, att användas. Det är viktigt att företrädare för målgrupperna får tillfälle att vara delaktiga i förprojekteringen.

Coompanion Blekinge kommer att stödja idéer till socialt företagande som kommer fram i förprojekteringen som vi bedömer seriösa och bärkraftiga. Projektteamet kommer att ge stöd i utveckling av projektkoncepten. Huvudprioritet är att utveckla minst en idé som kan ge underlag för en ansökan om ett genomförandeprojekt inom ramen för programområde 2 i direkt anslutning till avslutad förprojektering. Vi är dock öppna för att det kan genereras idéer där ett genomförande hör hemma inom ramen för andra program som stödjer utveckling av entreprenörskap.

Parallellt med utveckling av projekt som kan generera socialt företagande kommer Coompanion Blekinge Utvecklingscentrum verka för att hitta strukturer som på lång sikt kan stödja utvecklingen av socialt entreprenörskap. Detta skulle t.ex. kunna handla om att tillsammans med andra aktörer forma en långsiktig regional strategi för utveckling av socialt entreprenörsakap och/eller att etablera ett utvecklingscenter för socialt entreprenörskap som kan ge sociala entreprenörer stöd samt innefatta en inkubatorverksamhet.

För att uppnå målet om jämställdhet så finns jämställdhetsfrågorna med som en variabel i alla kartläggningaktiviteter i förprojekteringen. Insamlad information analyseras med hjälp av SWOT analys metoden. Resultaten av denna analys kommer att ligga till grund för jämställdhets arbetet i genomförandeprojektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Inom social ekonomi är funktionshindrade en stor och viktig grupp. Funktionshinder kan vara av olika karaktär. Det kan vara fysiska, psykiska och begåvningsmässiga begränsningar.

I Europeiska Socialfondens vägledningsdokument betonas att alla socialfondsprojekt ska beakta tillgänglighet för personer med funktionshinder. I denna förprojektering kommer vi inom ramen för resurserna verka för tillgänglighet. Det är viktigt att skapa förutsättningar för alla, även personer med funktionshinder, att få en meningsfull tillvaro. En rutin i vardagen samt känslan av att få bidra till en verksamhet är något som varje individ bör få tillgång till.

Grundläggande i arbetet med tillgänglighet är kunskap och medvetenhet. I den utsträckning projektet inte redan förfogar över sådan kunskap kommer vi att inhämta den.

En förståelse för funktionshindrades behov av anpassning behöver finnas som grund i alla verksamheter. Det kan handla t.ex. om fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet. Anpassningar för fysisk tillgänglighet ska vara tillgodosedda i de lokaler projektet förfogar över. Vad gäller kommunikativ och informativ tillgänglighet kommer informationsmaterial och liknande som produceras inom projektet vid behov anpassas för att göra den åtkomlig för alla. Det är viktigt att alla berörda kan ta del av både muntlig och skriftlig informationsöverföring. Tillgänglighetsarbete handlar till stor del om att bygga en grundstruktur i verksamheten som inte är exkluderande.

Precis som fysiska funktionshinder kan föranleda anpassningar kan även psykiska funktionshinder det, även om det handlar om anpassningar av ett annat slag. I målgruppen psykiskt funktionshindrade finns personer med svårigheter att arbeta i den arbetsmiljö som finns i större delen av arbetslivet idag med högt tempo, stress och höga prestationskrav. Detta betyder däremot inte att gruppen inte är arbetsvillig eller arbetsför. De sociala företagen har visat att man kan skapa verksamheter med en arbetsmiljö där personer med psykiska funktionshinder kan arbeta efter egen förmåga.

För stöd och kunskap i tillgänglighetsfrågor kommer HANDISAM och de stödinsatser som de erbjuder användas. HANDISAM har bland annat utvecklat en checklista för tillgänglighet i ESF-projekt vilken fungerar som en bra utgångspunkt i diskussionen kring frågan. Vi ämnar att under förprojekteringen fördjupa kunskapen kring tillgänglighet för att skapa tillfredställande anpassningar/insatser inför ett genomförandeprojekt.

Transnationellt samarbete

Inte aktuellt

Medfinansiärer

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Olofströms kommun
  • Utbildningsenheten

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Olofströms kommun

Kommun

  • Karlshamn
  • Karlskrona
  • Olofström
  • Ronneby