Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Social ekonomi som utvecklingskraft i regionen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkbildningsföreningen i Malmö
KontaktpersonHåkan Larsson
E-posthakan@glokala.se
Telefonnummer040882 25
Beviljat ESF-stöd1 695 623 kr
Total projektbudget1 695 623 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2011-01-14
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet är ett samlingsprojekt för den sociala ekonomin aktörer i regionen. Syftet är ökad kompetens för individer och organisationer för att möta morgondagens krav och möjligheter.

Bakgrund

Folkbildningsföreningen i Malmö/Nätverk Social Ekonomi Skåne är projektägare för ett en förstudie som är ett samlingsprojekt riktat mot den regionala sociala ekonomins organisationer.
Under sommaren har ett hundratal anställda i 6 olika organisationer medverkat i analysdagar för att kartlägga kompetensbehoven. Utgångspunkten har varit organisationernas möjlighet till ökad utvecklingskraft och de anställdas behov av att stå bättre rustade mot framtiden.
Förstudien sträcker sig till den 21 oktober men vi väljer att gå in med en ansökan nu eftersom vi tycker det är viktigt att de som hittills medverkat i analysdagarna inte bör ha för lång startsträcka för genomförande av sin kompetensutveckling. Vi kommer att återkomma med ytterligare en ansökan vid nästa utlysningstillfälle då vi kommer att ha gett ännu fler anställda möjlighet att vara med i en kompetensutvecklingsanalys.
Vi ser också stora samordningsmöjligheter mellan de två genomförande-ansökningarna och vill vara noga med att påpeka att ESF ser resultatet av vår förstudie som en stor genomförande-ansökning men att det sker vid två tillfällen.

En av de tydligaste slutsatserna av analysdagarna är att inriktningen på vilken typ av kompetensutveckling som de anställda söker är likartad. I Stockholmsregionen pågår en liknade förstudie inom den regionala sociala ekonomin där (SLUP är projektägare) och deras inventering av vilka kompetenser som eftersöks av anställda i deras region liknar även denna resultatet från våra analyser.
Skälet till detta kan vara att många organisationer ser växande möjligheter för sin organisation att ta på sig ett större ansvar inom det sociala/fritids området och att samhällsutvecklingen nu möjliggör detta. För att stå bättre rustade kan man behöva öka samverkan inom sektorn och analysdagarna visar tydligt att viljan hos de anställda i de olika organisationerna att gå samma kompetensutveckling för att också brygga broar mellan de olika organisationerna inom den sociala ekonomin är genomgående.

De kompetensutvecklingsbehov som analysdagarna hittills prioriterat fram och som denna ansökan bygger på är.
1. Ledarutbildning
a. verksamhetsledarutbildning
b. mellanchefsutbildning
c. att leda andra, frivilliga

2. Projektkunskap/samhällsentreprenörskap
a. Utveckling från tanke till projektplan, kreativitet, att skriva projektplan och projektansökan
b. Fånga intresset, Presentera och kommunicera internt och externt
c. Dokumentation, uppföljning och utvärdering, implementering av projekt, ekonomi och budgetering (innehåller även moment kring att skriva offerter),
d. Samhällsentreprenörskap och den sociala ekonomin, en värdegrund

3. Kommunikation
a. externt, marknadsföring, media
b. internt, Metoder för möten och processer, Retorik, presentationsteknik, Teambuildning.

4. Ekonomi/Fonder
a. för ekonomiansvariga
b. för lekmannen

5. Datakunskap
a. excel
b. webben som verktyg

6. Kunskap om offentlig sektor
a. upphandlingsförfarande, relevant lagstiftning på området
b. samverkanspedagogik

7. Tillgänglighet och jämställdhet
a. kunskapsseminarier
b. implementering

8. Hälsa, kost
a. grundläggande näringslära
b. friskvården i arbetet
c. Effektiv träning med skivstång

9. Pedagogik/folkbildning
a. metodik

10. Transnationellt
a. konversationsengelska
b. driva/utveckla eu projekt
c. eko klok, klimatsmart
d. Europa i förändring, vilken roll kan vi spela.

11. Service
a. kundbemötande
b. säljtänk

De olika kompetensutvecklingarna har tagits fram med inriktning på den analys som beskrevs i förstudieansökan. Några av dessa kommer vi att vänta med till december ansökan för att kunna få upp volymen för att kunna vara mer kostnadseffektiva och öka antalet individer/organisationer som samverkar i en kompetensutbildning.
Chefsutbildningen (1a), mellanchefsutbildningen(1b), ekonomiutbildningen (4a och 4b), Jämställdhet (7aochb), och pedagogik/folkbildning (9a) kommer vi att ansöka om i december då vi har ett större underlag.

Syfte

Syftet med genomförandeprojektet är att ge de anställda som medverkat i förprojektets olika analysdagar den kunskap de behöver för att möta morgondagens krav. Vi tror att många organisationer kommer att ha möjligheter att växa och ta större ansvar i olika fritids- och omsorgsfrågor i framtiden. Vår bedömning är att det allmänna samhällsklimatet och forskning visar på ökade möjligheter för den sociala ekonomins aktörer och entreprenörer i fritids- och omsorgssektorn.

Målsättning

Att drygt 150 anställda i de 6 medverkande organisationerna kommer att medverka i den kompetensutveckling som vi ansöker om under projekttiden.
Mål som kan vara svåra att mäta inom projekttiden är ökad samverkan mellan organisationer inom den sociala ekonomin och fler organisationer som tar på sig större uppgifter inom fritid- och det sociala området.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom det är samma personer/anställda i denna genomförandefas som i förstudie så har vi idag bra koll på vilka organisationer som behöver mer stöd vad det tillgänglighet än andra. Under förstudien såg vi till att lokaler och tillvägagångssätt (information som ges t ex) var utformat så att alla hade möjlighet att vara aktiva. I några fall hade vi anställda som var blinda där vi fick läsa upp allt material, flera var rullstolsbundna där lokalerna fick vara anpassade, osv.
Vi har också bland de deltagande organisationerna (bl a FIFH) som har stor kompetens vad det gäller tillgänglighet.
Vi kommer att se till att lokalerna är tillgängliga för målgruppen och att det material som används i kompetensutvecklingen är tillgängligt för alla anmälda till kursen. De utbildningsanordnare som vi kommer att använda kommer att informeras av oss hur deltagargruppen ser ut ur ett tillgänglighetsperspektiv och vilka åtgärder som ev. måste till för att alla deltagare skall få samma möjligheter till utbildningen.
Vi har i bl a FIFH många av de anställda med svåra funktionshinder som gör att vi måste ta varje tillfälle ur ett tillgänglighets perspektiv på största allvar.

Jämställdhetsintegrering

Under denna förstudie har vi arbetat fram en speciell enkät med inriktning på jämställdhet&tillgänglighet. Materialet till enkäten har vi hämtat från analys av rad olika material, bl a JämO. Alla anställda besvarade enkäten anonymt och vi har sedan sammanställt resultaten som går vidare till ledningen för organisationen. Enkäterna har också tolkats ur ett könsperspektiv då alla svarat på om de är man/kvinna eller inte vill uppge sitt kön.


Fördelen med en enkät som också är anonym är att alla kommer till tals även i känsliga frågor som t ex upplevda eller verkliga sexuella trakasserier. Vi kände att SWOT-analysen är ett trubbigare instrument där det kan vara svårare att få information kring hela frågornas bredd.
Resultaten av enkäterna från förstudien kan sedan respektive organisations själva jobba vidare med. I ett samlingsprojekt som detta kan vi föra upp frågan, jobba med den medvetet, ta fram konkreta resultat tillsammans med alla anställda och diskutera hur vi kan förändra och förbättra. Vad vi inte kan göra är att bestämma hur respektive medverkande organisation skall använda resultaten i sin organisation. Implementeringen av enkätsvaren i respektive organisation låter vi de själva jobba vidare med.

Resultaten av enkäterna ligger däremot som grund för genomförandefasen där vi lägger in kompetensutveckling i både tillgänglighet och jämställdhet som både handlar om kunskapshöjande men också implementering i organisationen.
Det är tydligt från enkäterna att en stor majoritet av de anställda upplever organisationerna som jämställda och att ledningen är positiv inställd i ett jämställdhetsperspektiv.
Däremot saknas praktiska och konkreta planer kring hur man skall jobba med jämställdhetsintegrering i vardagen. T ex plan eller policy för hur man skall hantera sexuella trakasserier var eftersatt.

I detta projekt vill vi mäta hur fördelningen ser ut på de olika kompetensutvecklingarna ur ett könsperspektiv.

Transnationellt samarbete

Under förstudien har vi beviljats ett transnationellt inslag som handlar om att söka kunskap kring hur den social ekonomi i andra eu-länder utvecklas inom fritid- och det sociala området. Detta har gett genomslag i kompetensutvecklingar i genomförandeprojektet.
I den fortsatta förstudien kommer vi att besöka några fler länder för att bl a också undersöka möjligheterna till en europeisk utbytesutbildning. Vi vill också genom det transnationella inslaget skaffa oss ett nätverk på EU nivå för kommande samverkan i olika former av kunskapsutbyten och ev. andra EUprojekt.
I denna genomförandeansökan kommer vi inte att ha en transnationellt budget utan vill återkomma till det i vår decemberansökan då vi genomfört hela förstudien och samlat in all relevant information.

Samarbetspartners

 • Nätverk Social Ekonomi Skåne

Deltagande aktörer

 • Anpassa AB
 • Coompanion
 • Svenska Röda Korset

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge