Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Social Ekonomi som utvecklingskraft i regionen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFolkbildningsföreningen i Malmö
KontaktpersonRonny Hallberg
E-postronny@socialekonomiskane.se
Telefonnummer0705926583
Beviljat ESF-stöd631 700 kr
Total projektbudget631 700 kr
Projektperiod2008-04-21 till 2008-10-22
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Denna förprojektering - Social Ekonomi som utvecklingskraft i regionen – tar fasta på den växande debatten kring ökad samverkan mellan aktörer inom den sociala ekonomin och det offentliga. Vi vill ge anställda inom den sociala ekonomins och deras organisationer möjligheter att vara med och utveckla såväl sig själva som sina organisationer genom ökad kompetens i riktning mot ny utveckling. Detta genom att ge anställda inom den sociala ekonomin möjlighet att analysera de behov och krav som kommer att ställas på dem i samband med organisationernas fördjupade samhällsengagemang; särskilt i samverkan med den offentliga och privata sektorn.

Vi vill också ge ökad kompetens till anställda inom alla tre sektorerna – privata, offentliga och sociala ekonomin – kring ökade möjligheter för samverkan i nya utvecklingsprojekt.

Under förprojekteringen kommer vi också att försöka skapa förutsättningar för kommande erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring mellan organisationer inom den europeiska sociala ekonomin, som står inför liknande samhällsutveckling eller som redan har mött och bemästrat omvärldens krav på förändring

Bakgrund

I en ökad globalisering och på väg in i ett kunskapssamhälle med nya former av informations- och kommunikationsstrukurer som växer och förändras kontinuerligt, så förändras också synen på hur vi skall organisera vårt samhälle. På lokal, regional och nationell nivå förs t ex en växande debatt kring ökad samverkan mellan aktörer inom den sociala ekonomin och det offentliga. Ökad kvalité, demokrati och mångfald står i fokus i debatten kring en förnyad samhällsutveckling kring integration, likabehandling, tillväxt och sysselsättning.

För att individer inom den sociala ekonomin (föreningar, kooperativ och stiftelser) ska kunna utvecklas och agera som kraft i regionen, behövs en större medvetenhet om de egna och organisationernas möjligheter till ökad utvecklingskraft, samtidigt som vi behöver bättre förutsättningar för fördjupad och förbättrad samverkan inom den sociala ekonomin och med aktörer inom den offentliga sektorn.

Denna förprojektering vill ge anställda inom den sociala ekonomin möjlighet att analysera de behov och krav som kommer att ställas på dem i samband med organisationernas fördjupade samhällsengagemang; särskilt i samverkan med den offentliga och privata sektorn.

Förprojekteringen tar det växande intresset för samverkan inom och mellan sektorerna på allvar och vill få fram konkreta kompetensutvecklingsbehov hos anställda främst inom den sociala ekonomin, för att inom ramen för ett efterföljande kompetensutvecklingsprojekt med sina olika insatser öka utvecklingskraften hos den sociala ekonomins aktörer. Förstärkt samarbete inom och mellan sektorerna skapar större möjligheter för nya former av verksamheter och mötesplatser som i sin tur ger de offentliga aktörer större flexibilitet i sina olika ansvarsområden.
Förprojekteringen syftar till att anställda inom den sociala ekonomin, genom behovsanalys i samverkan med den egna organisationen och andra organisationer av antingen liknande karaktär, samma geografiska verksamhetsområde eller med gemensamt intresse för ett visst tema, komma fram till kompetensutvecklingsbehoven som ska vara kopplade till tänkbar eller planerad verksamhetsutveckling. Som analysverktyg kommer vi att använda en revidering av ett tidigare framtaget vägledningsmaterial "I Rörelse" (2002) när det gäller mer generella analyser av t ex omvärlden och metoden OPERA när det gäller mer specifika kompetensutvecklingsområden.
Förprojekteringen och ett tänkt efterföljande kompetensutvecklingsprojekt är samlingsprojekt som kommer att ge anställda inom föreningar, stiftelser och kooperativ förutsättningar för ny och aktuell kompetensutveckling för att kunna möta morgondagens krav. Projekten kommer att skapa nya och otraditionella nätverk inom den sociala ekonomin och det kommer att uppmuntras till skapande av fler samverkansprojekt där offentliga och privata aktörer medverkar.

Internationellt har den sociala ekonomin delvis mycket större betydelse i samhällsutvecklingen än i Sverige.
Erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring mellan organisationer inom den europeiska sociala ekonomin, som står inför liknande samhällsutveckling eller som redan har mött och bemästrat omvärldens krav på förändring, kan skapa lärande miljöer och nätverk över gränserna. I de internationella kontakterna som både Folkbildningsföreningen har och som Nätverk Social Ekonomi Skåne, tagit finns intresse för samverkan med liknande parter inom den sociala ekonomin. Under förprojekteringen vill vi också kunna lägga grunden för en transnationell samverkan i genomförandeprojektet.

I denna förprojektering för kompetensutveckling kommer vi också att samverka med ett kommande Interreg-projekt kallat Centrum för Publikt Entreprenörskap vilket är ett projekt på mer strukturell nivå, som syftar till att stärka entreprenörskapet inom den sociala ekonomin.
De sista två punkterna utvecklas under programkriterierna: Transnationalitet, Insatser av regionalfondskaraktär och Koppling till andra projekt eller program

Syfte

Syftet med denna förprojektering är att analysera konkreta kompetensutvecklingsbehov och att planera inför ett samlingsprojekt för kompetensutveckling av anställda i föreningar, kooperativ och stiftelser. Kompetensutvecklingen syftar både till att stärka individens ställning på arbetsmarknaden, samt att öka organisationernas utvecklingskraft genom att ge de anställda större möjligheter att få genomslag för sina egna utvecklingsidéer. I vissa fall kan utvecklingsinsatserna ske i samverkan med aktörer i de andra sektorerna (se ovan).

Syftet är också att samlingsprojektet i sig skall skapa ny otraditionell samverkan/nätverk såväl inom den sociala ekonomin som mellan den sociala ekonomin, den offentliga sektorn och näringen.

Vi vill med förprojekteringen
• skapa grunden för de nya nätverk av föreningar/organisationer som skall delta i genomförandefasen.
• skapa en modell för korta kompetensutvecklingsprojekt vars grund är kompetens för samverkan i utveckling.
• hitta transnationella partners som bedriver liknade utvecklande verksamhet eller projekt.

Målsättning

Målsättningen är att;
• minst 100 anställda från 20 olika lokala organisationer inom den sociala ekonomin analyserar sina kompetensutvecklingsbehov med utgångspunkt i sina respektive organisationernas tänkta eller planerade verksamhetsutveckling. Denna analys kommer att genomföras i 4-5 olika nätverk/grupperingar som har liknande utgångspunkt. Nätverken/grupperingarna av anställda med likartade behov skall vara klara för att gå in i en genomförandefas med start hösten 2008, alternativ januari 2009.
• skapa en ny modell för kompetensutvecklingsinsatser för anställda vars grund är att skapa bättre förutsättningar för samverkan i samhällsutveckling. Modellen kommer att bli del av en ansökan om genomförande med start hösten 2008, alternativ januari 2009.
• vi under förprojekteringsfasen hitta 3 liknande partner från lika många europeiska länder för samverkan i ett transnationellt perspektiv. Förslagen på länder är Polen, England och Danmark.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Möteslokaler vi bokar och använder ska vara anpassade för deltagare med funktionsnedsättningar. Deltagarmaterial ska även finnas i digital form för att underlätta för deltagare med synnedsättning eller skrivsvårigheter.
Inom Nätverket finns stor kompetens på området från t ex Föreningen Furuboda och HSO som kommer att vara vägledande. Eftersom tillgänglighet är ett prioriterat område för socialfonden och eftersom det är de högst prioriterade frågorna för några av Nätverkets organisationer så kommer området att särskilt beaktas i såväl förprojekteringsfasen som genomförandefasen.

Transnationellt samarbete

Under denna förprojektering vill vi hitta tre transnationella partners som vi sedan kan utveckla samverkan med i ett genomförandeprojekt. Det finns ett behov av en ökad internationell diskussion och erfarenhetsutbyte inom och mellan EU-länderna vad gäller ökad samverkan mellan sektorerna – offentlig sektor, näringslivet och den sociala ekonomin.

I några länder har man kommit betydligt längre än Sverige i andra har man precis påbörjat en samarbetsprocess. England och Danmark är exempelvis länder som i vissa avseenden kommit långt ex. i definition av spelreglarna för samverkan. Vi söker partners för ett gemensamt utvecklingsarbete där vi via ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte och lärande på EU-nivå kan lära av varandra, hitta gemensamma verksamheter och projekt som kan implementeras lokalt och regionalt.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Osby
 • Perstorp
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge