Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

SmärtRehab

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägarePersonalpartner AB
KontaktpersonAnders Karlsson
E-postanders@personalpartner.se
Telefonnummer040-949191
Beviljat ESF-stöd4 364 040 kr
Total projektbudget10 988 840 kr
Projektperiod2008-06-02 till 2009-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

SmärtRehab är ett rehabiliteringsprojekt som vänder sig till långtidssjukskrivna med smärtrelaterad sjukskrivningsorsak, såväl arbetslösa som anställda. Deltagare skall vara långtidssjukskrivna med ovannämnd problembild där Försäkringskassa, behandlande läkare, arbetsgivare samt den sjukskrivne gör bedömningen att den sjukskrivne är för "skör" för att påbörja yrkesinriktad rehabilitering via arbetsprövning, utan att först genomgå förrehabilitering. Projektägaren önskar med SmärtRehab utveckla den framgångsrika yrkesinriktade rehabiliteringsmodellen AktivRehab vilken startade som ett Mål 3-projekt, och som använder fysisk aktivitet och kreativ skapande verksamhet varvat med föreläsningar som behandlingsmodell för långtidssjukskrivna med stressrelaterad sjukskrivningsorsak. AktivRehab har efter projekttiden fortsatt som ett rehabiliteringsprogram som nu finansieras av arbetsgivarna. Projektägaren har fått tydliga signaler från Försäkringskassa, arbetsgivare och sjukskrivna om att det för smärtklienter saknas en yrkesinriktad rehabiliteringsmodell med förrehabilitering som syftar till kortad sjukskrivningstid och kortare väg tillbaks till arbetslivet. Med individuellt anpassad fysisk aktivitet och kreativt skapande aktiviteter skall projektdeltagarnas fysiska och psykiska välbefinnade öka liksom motivationen för arbetsåtergång. Aktiviterna kommer att varvas med föreläsningar om stresshantering, smärthantering,kostrådgivning arbetsmarknaden samt motivationsföreläsningar. Deltagarna kommer regelbundet att erbjudas avslappningsmassage.
Efter 10 veckors förrehabilitering antingen med inriktning FysRehab eller med inriktning mixad FysRehab/kulturRehab går kursdeltagarna vidare till 16 veckors arbetsprövning på individuellt framtagen
arbetsprövningsarbetsplats. Deltagarnas anhöriga kommer frivilligt att involveras i rehabiliteringsprocessen för att säkerställa positiv feedback för deltagarna från deras familj. Samarbetspartners kommer att vara ESF-rådet, Försäkringskassan, arbetsgivare från offentlig, privat samt ideell sektor samt fackföreningsrörelsen.
Målsättningen är att skapa en modell som fortsättningsvis kan användas som rehabiliteringsmodell i Försäkringskassans ordinarie verksamhet. Dessutom skall större arbetsgivare själva kunna starta upp rehabiliteringsprogram med SmärtRehab som förebild. Efter avslutad rehabilitering skall merparten av deltagarna återgå till arbetslivet partiellt eller på heltid. Detta antingen hos ordinarie arbetsgivare eller i förekommande fall hos ny arbetsgivare.

Bakgrund

B: Personalpartner AB (PPAB) har tidigare drivit rehab.projektet AktivRehab inom ramen för
Växtkraft mål 3. AktivRehab var avsett för långtidssjukskrivna med stressrelaterad sjukskrivningsorsak och där man bedömde att personerna var för ”sköra” för att direkt gå in i en yrkesinriktad rehabiliteringsåtgärd såsom arbetsprövning. Under perioden 2006-09-01 -2007-10-31 deltog 59 klienter i AktivRehab. AktivRehab hade två inriktningar, FysRehab samt KulturRehab. Projektägare var PPAB som samverkade med ESF-rådet, Försäkringskassan, Backagårdens Hotell o Konferens AB, Östra Grevie Folkhögskola, olika arbetsgivare samt externa konsulter. Deltagarna kunde välja inriktning utifrån bostadsort och/eller intresseinriktning. Det var känt sedan tidigare, bl.a. visat i Socialstyrelsen studie kring ohälsa att kreativ skapande verksamhet och fysisk aktivitet har en”läkande¨ effekt när man lider av stressrelaterade besvär. Utvärderingen från Benson Consulting som bifogas denna ansökan, visar att hypotesen med förrehabilitering i form av FysRehab och KulturRehab hade den förväntat positiva effekten avseende att korta sjukskrivningstiderna. Det stora flertalet av deltagarna uppgav vid utvärderingen att man efter förrehabiliteringen i FysRehab respektive KulturRehab kände sig betydligt starkare och mer redo för arbetsprövning än innan deltagande i projektet. Ett stort antal av deltagarna i AktivRehab har återinträtt i arbetslivet, vissa återgick till sin ordinarie arbetsgivare, ett tämligen stort antal bytte yrkesinriktning och kom ut i nya anställningar med hjälp av PPAB. Några valde att starta eget företag efter avslutat deltagande i projektet.
PPAB har tagit till vara alla de positiva effekterna av Projekt AktivRehab och fortsätter nu att driva AktivRehab som ett rehab.program där arbetsgivarna finansierar deltagarnas medverkan.
Första grupperna i fortsättningen av AktivRehab påbörjar sin förrehabilitering i januari 2008.

Under projekttiden med AktivRehab har PPAB vid ett flertal tillfällen fått förfrågan från olika arbetsgivare och försäkringskassetjänstemän samt sjukskrivna om det inte är möjligt att deltaga i AktivRehab om man enbart har värkrelaterad sjukskrivningsorsak.
PPAB vill nu ta med sig de goda erfarenheterna från AktivRehab och modifiera modellen för att passa klienter med värkrelaterad problematik och därigenom skapa en framgångsmodell vad gäller förrehabilitering även för denna grupp. Det saknas idag i Försäkringskassans rehabiliteringsutbud en arbetslivsinriktad behandlingsmodell för denna målgrupp. Sjukskrivna med smärtrelaterad problematik utgör en mycket stor andel av det totala antalet sjukskrivna i Sverige idag. Regeringen har uttalat att man efterfrågar att yrkesinriktad rehabilitering sätts in redan i ett tidigt skede.
I Socialstyrelsens studie kring psykisk ohälsa, redovisad på dess hemsida, står att läsa vilka behandlingsprinciper som kan vara rimliga vad gäller patienter med aktuell problembild.
Dessa är bl.a.:
• Utlösande faktorer identifieras och en åtgärdsplan läggs upp tillsammans med patienten så fort det är möjligt
• Rådgivning rörande egenvård bör inkludera information om betydelsen av regelbunden fysisk aktivitet och regelbundna mat- och sömnvanor
• Avspänningsträning, sömnträning, stresshantering och fysisk träning kan vara viktiga delar av ett behandlingsprogram
• Arbetsinriktad rehabilitering bör sättas i gång så fort patienten kommit ur den mest akuta fasen

2. Syfte
Syftet är att erbjuda kvalificerad individuell rehabilitering för personer med värkrelaterad diagnos.
Efter rehabiliteringstiden vid Östra Grevie Folkhögskola/Frostavallen Hotell o Konferens AB erbjuds deltagarna 16 veckors arbetsprövning via Personal Partner AB.
Arbetsprövningsplatsen skräddarsys utifrån klientens önskemål och förutsättningar.

Avsikten är även att stärka deltagarnas möjligheter och motivation till snabbare återgång i arbete/studier, öka deras medvetenhet samt ge dem strategier för hantering av värkproblematiken i vardagen.


3. Målgrupp
Långtidssjukskrivna anställda eller arbetslösa personer med värkrelaterade diagnoser såsom fibromyalgi, myalgi, diskbrock, whip-lash m. fl. De personer som skall antagas till projektet skall av Försäkringskassan, behandlande läkare samt arbetsgivare bedömas vara för sköra för att utan förberedande rehabilitering klara en arbetsprövning på extern arbetsplats.


4. Mål
• Att erbjuda målgruppen möjligheten till rehabilitering genom fysiska och/eller konstnärliga aktiviteter i naturskön miljö.
• Att >50% av deltagarna skall återgå till arbete alternativt stå till arbetsmarknadens förfogande genom individuellt anpassat program.
• Att metoden skall ligga till grund för fortsatt arbete med långtidssjukskrivna och att verksamheten permanentas som metod.


5. Metod
Försäkringskassan (FK) alternativt arbetsgivare i samråd med FK remitterar ärenden till programmet via PPAB.
Deltagarna är inskrivna i projektet under rehabiliterings- och arbetsprövningsfasen i totalt 26 veckor.

Varje deltagare kommer initialt att erbjudas möjligheten att välja mellan två olika 10 veckors inriktningar:

1) FysRehab på Frostavallen Hotell o Konferens AB utanför Höör.
2) Mixad Kultur/FysRehab på Östra Grevie Folkhögskola utanför Malmö.

Syfte

Syftet med projektet är att ta tillvara de goda resultaten och erfarenheterna från Mål 3-projektet AktivRehab och att använda dessa med ny målgrupp (smärtklienter) i modifierad form. Genom Projekt SmärtRehab skall det utformas en ny arbetslivsinriktad rehabiliteringsmodell för klienter med smärtrelaterad sjukskrivningsorsak.

Målsättning

De förväntade projektmålen är att via oberoende utvärderare få fastställt att SmärtRehab kortar sjukskrivningstider för smärtklienter, samt ökar klienternas fysiska och psykiska välmående. Målsättning är att minst 50% av deltagarna skall återgå till arbetslivet i någon omfattning och att modellen skall ligga till grund för framtida yrkesinriktad rehabilitering för klienter med smärtproblematik.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Såväl anläggningen vid Frostavallen Hotell o Konferens AB som vid Östra Grevie Folkhögskola är anpassade för att kunna ta emot personer med funktionshinder. Inriktningen på SmärtRehab är till för personer som har olika grad av funktionshinder på grund av smärttillstånd. Stor vikt kommer därför att läggas på att beakta tillgängligheten för personer med funktionshinder. Vad gäller tekniska hjälpmedel för att underlätta den kommunikativa tillgängligheten är projektets strävan att, vid behov, i möjligaste mån bistå med detta. Att samarbetsparterna i projektet tidigare har samverkat, säkerställer att en samsyn finns avseende tillgänglig verksamhet för personer med funktionshinder. Detta gäller även vikten av en informativ tillgänglighet. Strävan är att informationen ska vara klar, tydlig och lätt tillgänglig för alla oavsett typ av funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Den problem-och behovsanalys som har gjorts inför projektansökan har påverkat projektinnehållet såtillvida att projektägaren eftersträvar att få representanter från både offentlig sektor, ideell sektor samt från tung industri vad gäller såväl projektdeltagare som styrgruppsrepresentanter. Detta för att dels få en jämnare fördelning mellan kvinnor och män bland projektdeltagarna och dels få ett ökat erfarenhetsutbyte avseende rehabilitering av anställda mellan arbetsgivare från offentlig, ideell och privat sektor. För att ytterligare förstärka jämställdhetsperspektivet kommer fackföreningsrörelsen att erbjudas representation i styrgruppen. Behovsanalysen påvisade för projektägaren vikten av att deltagare med olika etnisk och kulturell bakgrund erbjuds plats i rehabiliteringsprogrammet. Ur jämnställdhetsperspektiv är det väsentligt att, som planeras i SmärtRehab, på frivillig basis involvera deltagarnas anhöriga i processen mot arbetsåtergång. Detta gäller inte minst deltagare med annan etnisk och kulturell bakgrund. Även ur behandlingssynpunkt är det av stor vikt att deltagarnas anhöriga känner delaktighet i processen.

Medfinansiärer

 • Försäkringskassan
 • Hyllie SDF

Samarbetspartners

 • Frostavallen Hotell o Konferens AB
 • Östra Grevie folkhögskola

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge