Logotyp på utskrifter

Skåneakademier Lund,Mittskåne

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNäringslivskontoret
KontaktpersonAnn-Marie Camper
E-postann-marie.camper@eslov.se
Telefonnummer0730-774519
Beviljat ESF-stöd8 181 500 kr
Total projektbudget8 181 500 kr
Projektperiod2010-03-01 till 2012-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Skåneakademier Lund-Mittskåne är ett kompetensutvecklingsprojekt med syfte att stärka deltagande företag och individer. Projektet fokuserar på utveckling av ledare, medarbetarskap, hälsosamma och attraktiva arbetsplatser, mångfald med jämställdhet och tillgänglighet samt individuell spetskompetens.

Bakgrund

Lund är sedan länge ett viktigt centrum för Skånes näringsliv och en motor som smörjs med input från såväl internationella som lokala/regionala kopplingar. Mittskåne med Eslöv, Höör och Hörby är en region på frammarsch. Närheten till Lund med sina storföretag, universitet och fokus kring ESS har gjort att företagsbilden har moderniserats och ett växande antal företag i branscher som inte tidigare varit särskilt representerade i dessa kommuner föds. Det kan t ex vara biomedicinska företag med kanske 7-15 anställda som följer i kölvattnet av lundaföretagen.
Samtidigt har traditionella branscher som tillverkning, handel, tjänste- och serviceföretag en fortsatt stor och viktig roll i hela området.

I både Lund och Mittskåne prioriterar vi befintligt näringsliv, nyetableringar, entreprenörskap, utbildningsfrågor och kompetens. Samarbete mellan skola och näringsliv skapar förutsättningar för ett attraktivt, kreativt näringsliv och en positiv attityd mot framtiden och dess krav på olika förändringar.

Vi strävar alltid efter att sudda ut kommungränserna ur företagens perspektiv för att skapa ett öppet och välmående företagsklimat. En nyckelfaktor i detta och för framgångsrika företag är medarbetare som får möjlighet att kontinuerligt utveckla sig och bredda sin kompetens. Som en del i vårt arbete önskar vi därför driva kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för Socialfondens program, för att bidra till att stärka Lunds och Mittskånes företag och deras medarbetare samt därigenom medverka till att såväl individer som företag blir konkurrenskraftiga.

Kompetensutvecklingsprojektet kommer att handla om nya kunskaper, nya arbetssätt, organisationsförändringar och förmågan att dra nytta av outnyttjade resurser. Ett starkt fokus för projektet är minskat utanförskap, ökat medvetande, förändrade attityder och värderingar kring mångfald i stort samt jämställdhetsintegrering och tillgänglighet i synnerhet.

Med dessa intentioner som grund har vi tillsammans med ytterligare sju kommuner i Skåne deltagit i en gemensam förprojektering under namnet Skåneakademier. Projektet har genomförts med IUC Skåne AB som projektägare. Genom att kartläggningen av de deltagande individernas och företagens situation och behov har skett samtidigt och med samma metodik i alla kommuner, ser vi synergier och samverkansmöjligheter mellan våra genomförandeprojekt.

Under förprojekteringen har områdena Lund och Mittskåne sett fördelar med att driva ett gemensamt projekt. Våra företag har i flera fall ingått i samma aktiviteter, vilket har upplevts som positivt av företagen. Genom samverkan skapar vi ett mer dynamiskt projekt där fler företag får möjlighet att skapa kontakter över kommungränserna. Med ett gemensamt projekt uppnår vi också högre kostnadseffektivitet och minskat administrativt arbetet.

Totalt har 100 företag deltagit i förprojekteringen. Några har fallit ifrån på vägen av olika anledningar, men med oss i denna ansökan har vi 93 företag med totalt 587 anställda. Av Könsfördelningen för projektets deltagare är 238 kvinnor och 349 män.

Analysen
Förprojekteringen har genomförts enligt metodiken:
Intervjuer med företagsledare
Utbildning av interna samordnare
Behovsinventering: enkät till samtliga medarbetare i företagen
SWOT-analyser
Sammanställning av resultat/analys
(mer info i bilaga)

Slutsats av analys och strategi för genomförande
Affärslogik, strategisk affärsplanering och ledarskap

I intervjuerna har företagsledarna nästan undantagslöst uttryckt ett behov av fler kunder, fler affärer, nya produkter och tjänster, ökade kontaktytor etc, saker som tillsammans ger volymexpansion. När man gjort sina prioriteringar har de flesta som första prioritet valt marknad/försäljning. Det är en viktig faktor för att nå volymexpansion. I projektet kommer vi att sträva efter att olika insatser som t ex insatser för att skapa volymexpansion planeras tillsammans med annan kompetensutveckling för att inte tappa greppet om helheten.

Det finns flera faktorer som påverkar förståelsen av ett företags situation och möjligheter men det börjar alltid i affärslogiken. Affärslogik handlar om att förstå nyckelfaktorerna kring ett företags affärer. Om målet är volymexpansion genom att komma in på nya marknader måste man se till flera faktorer som: Risktagande, finansiering, expansionstakt, täckningsbidrag, samarbetspartners, kunskapsbehov, omvärld och resurser

När man tittat på dessa nyckelfaktorer får man en helhetsbild, samt strategi och färdriktning mot målet. All kompetensutveckling, för såväl medarbetare som ledning, ska ha en koppling till denna strategi, för att därmed långsiktigt stärka individ och företag och inte minst nå målet om volymexpansion.

Utveckling av ledare
De behov man uttryckt i kompetensenkäterna visar sig i hög utsträckning handla om kunskap man behöver för att kunna svara på den här typen av strategiska frågor. För ledningen innebär det bl a bättre kunskaper i affärsplanering och ledarskap. (mer info i bilaga)

Viljeinriktning, samsyn och medarbetarskap
Viljeinriktningen är en underskattad komponent vid affärsutveckling, inte minst när det gäller mindre företag. Man kan ägna stor möda åt att analysera marknader, skissa på budgetar och så vidare, men den viktigaste resursen är trots allt den grupp människor som kommit samman i form av ett företag för att åstadkomma något.

Samsyn, engagemang och delaktighet är något som efterlyses. Från ledningens sida efterlyser man ett större engagemang och från medarbetarnas sida bättre kommunikation, delaktighet och möjligheter att påverka. Här finns en lucka att fylla. (Mer info i bilaga)

Där är naturligt att koppla aktiviteter kring Medarbetarskap till Affärsplanering och Ledarskap där man lär sig förstå företagsledningens förutsättningar, företagets processer, den egna rollen och ett företagsekonomiskt perspektiv. Normer, värderingar och teamutveckling är en del av medarbetarskapet som sammantaget ska ge ökad förståelse, delaktighet och motivation, vilket kommer att innebära betydande förbättringar i verksamheterna.

Individuell kompetensutveckling (se även bilaga)
Under förprojekteringen har det framkommit behov av individuell kompetensutveckling inom ett antal områden. Det handlar om såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom språk, beteendevetenskap, svetsning etc. Kunskaper som rustar individen bättre för att klara både nuvarande arbetsuppgifter och kommande krav.

Genom att bygga grunden för utveckling i Medarbetarskap och Affärsplanering och ledarskap blir utbytet av de individuella insatserna större.

Attraktiva och hälsosamma arbetsplatser (mer info i bilaga)
För kunna behålla duktig personal och kunna rekrytera attraktiva nya medarbetare krävs det också att man är en attraktiv arbetsgivare. Allt större vikt läggs vid värderingar och socialt ansvar. Hög lön är inte nödvändigtvis det man mest strävar efter idag, lika lite som stort kontor eller flott tjänstebil. Däremot lägger man stor vikt vid egna möjligheter att påverka, arbetsklimat, hur miljöarbete drivs, engagemang kring CSR, mångfald, jämställdhet, tillgänglighet mm. Även ur ett kundperspektiv är det viktigt att vara en attraktiv leverantör och ha värderingar som överensstämmer med kundens.
I projektet kommer vi att arbeta med dessa frågor, dels som inslag i Affärsplanering/ledarskap och Medarbetarskap men också i seminarier och workshops. Aktiviteterna görs i samarbete med bl a. MINE, Handisam och stödprojektet för jämställdhetsintegrering.

Vidareutvecklad samverkan (mer info i bilaga)
I stort sett alla företag har uttryckt att de önskar utöka sina kontaktytor och samverka mer med andra företag, både för att få fler affärsmöjligheter men också för att byta erfarenheter och få nya idéer. Projektet kommer därför att organisera många utbildningsinsatser i gruppform där personer från flera företag deltar. Planerade seminarier kommer också att fungera som plattform för nätverksarbete.

Syfte

Vi vill driva kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för Socialfondens programområde 1 för att utveckla medarbetarskap/ledarskap och härigenom verka för kompetensutveckling på arbetsplatser.

I vår omvärldsanalys har vi sett ett glapp mellan företagsledarnas sammantagna förmåga att leda verksamheten och medarbetares förståelse för verksamhetens förutsättningar och det egna agerandets betydelse för utveckling och framgång. Genom att bygga stabila grunder för utveckling där olika aktiviteter är kopplade till varandra i ett sammanhang, vill vi främja såväl den enskildes kompetens och konkurrenskraft, som företagens tillväxt.

De deltagande företagarna i samtliga fyra kommuner har prioriterat området Marknad/försäljning som mycket angeläget. Genom att Skåneakademier Lund/Mittskåne genomförs integrerat förväntas ett mervärde för företagen genom ett utökat kontaktnät. Detta bör man bygga vidare på och förstärka både under och efter projekttiden, för att få en fungerande plattform för framtida samarbete och erfarenhetsutbyte.

Genom att särskilt fokusera på aktiviteter kring attraktiva och hälsosamma arbetsplatser vill vi bidra till att skapa ett arbetsklimat där individer kan finna balans i livet mellan arbete och livet i övrigt. Ett hälsosamt arbetsklimat erbjuder individer möjligheter att påverka sin situation och ha medinflytande på arbetsplatsen. Detta föder engagemang, motivation och bättre hälsa, samt förebygger långtidssjukskrivningar.

Vi vill också genom att väva in arbete kring mångfald, jämställdhet och tillgänglighet som naturliga delar i ledarskaps- och medarbetarskapsutbildningarna bidra till ett öppnare förhållningssätt och värderingar som skapar värde i organisationsstrukturer, såväl som affärsnytta.

Målsättning

Projektets mål är att erbjuda och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för företagsledning och medarbetare i 93 företag med 587 medarbetare.

Genom att jobba med kompetensutveckling ur ett helhetsperspektiv, ger vi både företagsledare och medarbetare en gemensam grund för utveckling och fyller på så sätt en lucka som finns idag. Vårt mål är att alla i respektive företag efter projektets slut skall uppleva en markant positiv skillnad med att använda denna metod.
Det är svårt att idag ange kvantitativa mål men under projektperioden och efter avslut, kommer vi att mäta effekten dels genom webbenkäter till företagen, dels genom företagsbesök där både chefer och medarbetare ger uttryck för upplevd nytta. Vid projektets slut kommer vi att ha god kunskap om dessa effekter.

Genom att integrera hälsa och arbete kring mångfald, jämställdhet och tillgänglighet i projektets olika delar har alla deltagare vid projektets slut fått ökade kunskaper inom dessa områden. Även här är det svårt att ange kvantitativa resultat på kort sikt. Målsättningen är dock att bidra till förändringar i attityder och värderingar som får genomslag på längre sikt.

Som en följd av projektet har vi från kommunernas sida en målsättning att öka kontakterna mellan näringslivsenheter, företag och organisationer så att skillnad i branscher och geografiska etableringsorter inte ses som hinder utan som möjligheter att tillvarata för fortsatt expansion och/eller lärande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska vara tillgängligt för alla deltagare, både vad gäller informationen kring projektet och själva aktiviteterna. Detta innebär bl a att informationsmaterial kommer att finnas i lättlästa versioner och att det på projektets hemsida även går att hämta information som ljudfil.

Projektets aktiviteter kommer att genomföras i lokaler med god tillgänglighet för personer med funktionshinder då det erfordras.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet är en självklar del av det helhetsperspektiv vi arbetar med i detta utvecklingsprojekt. Jämställdhetsfrågor har en naturlig plats i de bredare utbildningarna för ledare och anställda, alltså i strategisk affärsplanering och i medarbetarskap. Skåneakademier är i grunden ett samarbetsprojekt, och en av utgångspunkterna är att vi i hög grad bygger på samarbete och kunskapsutbyte, bl a genom att låta kompetensutveckling ske i nätverk.

När det gäller större, ganska svåra områden som jämställdhet, är konkreta goda exempel ett av de mest effektiva pedagogiska greppen. En del företag har arbetat mer medvetet än andra med jämställdhetsfrågor, och att låta dessa företag, under t ex nätverksträffar, dela med sig av sina erfarenheter, ser vi som en viktig aktivitet för att öka kunskapen inom detta område.

Jämställdhetsfrågor kan upplevas som svåra att ta tag i. Det handlar om kulturellt inarbetade mönster som präglar arbetslivet i stort. -Så här har det ju alltid varit, -Vad kan vårt lilla företag göra för att förändra något? är vanliga och fullt förståeliga uttalanden. Goda exempel och konkreta idéer kan då vara ögonöppnare som bryter en handlingsförlamning. Det går, även för det lilla företaget, att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor. I SWOT-analyserna hittar man bra exempel. Det kan handla om att samarbeta med utbildningar/skolor, t ex för att öka intresset för teknik bland kvinnliga elever (framtida arbetskraft), att arbeta med lärlingsplatser som kan attrahera ett underrepresenterat kön, att bilda referensgrupper som kan fånga in behov hos män respektive kvinnor, att stimulera nytänkande för att skapa arbetsmiljöer, t ex i tyngre teknisk produktion, som passar både män och kvinnor.

Det finns alltså bra idéer och initiativ, och dessa kan komma flera till del genom erfarenhetsutbyte. Förutom erfarenhetsutbyte kommer projektet att arbeta med jämställdhet:
a) som en integrerad del i Strategisk affärsplanering, i Medarbetarskap och Hälsosamma arbetsplatser
b) som seminarier och workshops under utvecklingsdagarna

Representanter från projektet har under förprojektet deltagit i den utbildning i jämställdhet som ESF erbjuder och vi har och kommer även framöver att konsultera den projektstödjare i jämställdhetsfrågor som finns tillgänglig för oss som söker projekt.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller inga aktiviteter av transnationell karaktär.

Deltagande aktörer

 • 4d Profile AB
 • A&O Konsult AB
 • A.M Psykologresurs
 • AB Stabbarpsgården
 • Adjuvo Resursutveckling
 • Analysera AB
 • Ancies Taktilmassage
 • Ann Idstein
 • Anna Andersson (Blomsterkuskar
 • Artsy Design
 • Arups Gård
 • Avensia AB
 • Bildbanken
 • Billingska Bokhandeln
 • bjernklevCONSULTING
 • Blomsterkuskarna
 • Bosjöstrand
 • Bröderna Klarinder i Hörby AB
 • Byggaren Vomb AB
 • Ceprax AB
 • Christel Olssons Skrädderi
 • Datiq i Skåne AB
 • Davidsson & Persson Anläggning
 • Davsjö Vård
 • Djurkliniken i Löberöd AB
 • Ebiroy AB
 • Ekonomihuset Moberg AB
 • EnergiMasters Höör
 • Eslöv Mekaniska Verkstad AB
 • Fisherking - reklambyrå
 • Flyinge Taxi AB
 • GeMera AB
 • Glorias Äppelgård
 • Grene Sverige AB
 • Helikopter Digital Media AB
 • Hickery Couture
 • HR Sands
 • Hörby Bowling & Restaurang
 • Höörs Begravningsbyrå
 • ID - Inventing Development
 • Ingenjörskraft Rekrytering
 • Jupiter
 • Klurifax Barnteaterhus AB
 • Kronosept AB
 • La Café
 • LanguageCraft
 • Lena Ohlsson Taxi
 • LEXIS Bokhandel
 • Lilla Fiskaregatans Trädgårdsb
 • LJ Systemutveckling AB
 • Lonestar Konferenscenter
 • LT Annonsförsäljarna AB
 • Lunds Bok & Papper
 • Maat entreprenad
 • Magnusson Produktion AB
 • Malmac Förlag & Tryckeri
 • Mannheimer Arkitektkontor AB
 • Mellan Polerna
 • Mellanrum AB
 • Möller Darinka / se Strövungar
 • New Life AB
 • Nivaldos AB
 • Nya Animax
 • Octopus Energi AB
 • Oktagon
 • Ottossons Cementvarufabrik
 • Paras Bygg AB
 • Pecan Studio
 • PenBook
 • Per Högsten (ensk f:a)
 • PM Coaching & Utbildning
 • Quercus
 • R1Svarvare AB
 • Reipal AB
 • Ren Form
 • SABER
 • Scalae AB
 • Scanfilter AB
 • Sebastian Lembke
 • Severinas Hälsokälla
 • Skandinavisk Interiör
 • Skånska Ferroal AB
 • St Knut
 • Söderto Fotbollsgolf
 • Taxi Frosta HB
 • Tekulturen
 • Wearhouse i Eslöv AB
 • Vesna Rujana
 • Wirtén PR & Kommunikation
 • Wisju AB
 • Zimmerdahl Antiques & 20th Cen
 • Åkej AB

Kommun

 • Eslöv
 • Hörby
 • Höör
 • Lund