Logotyp på utskrifter

Skåneakademier Kristianstad 2.0

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunikation & tillväxt
KontaktpersonPeter Carlsson
E-postinfo@skaneakademierkristianstad.se
Telefonnummer044-204545
Beviljat ESF-stöd5 826 235 kr
Total projektbudget5 826 235 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Skåneakademier Kristianstad 2.0 är ett kompetensförsörjningsprojekt med övergripande syfte att genom strategiska kompetensutvecklingsinsatser och processtöd inom jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, entreprenörskap samt hälsofrämjande och lärande arbetsmiljöer skapa ett inkluderande innovationsklimat på företagen. Detta kommer att stärka individens plats på arbetsmarknaden samtidigt som detta knyts till långsiktig och tillväxtinriktad verksamhetsutveckling hos företagen. Detta syfte ska nås främst genom att arbeta med insatser och aktiviteter som innefattar kompetensutveckling, organisations- och verksamhetsutveckling, utveckling av lärande och innovativa miljöer samt hälsosamma arbetsplatser. Företagen ska vara väl rustade för att möta förändringar i omvärlden och nya krav på företagen och medarbetarna. Samverkan ska ske med bl.a. Krinova AB, Högskolan Kristianstad och Företagarna i Kristianstad. Projektet startar 2012-02-01 och pågår till 2014-01-31.

Bakgrund

Den ökade globala konkurrensen och inte minst det osäkra ekonomiska läget ställer höga krav på både individer och företag idag. Som Europa 2020-strategin påpekar krävs för att nå hållbar tillväxt dels ett samhälle baserat på innovation och kunskap och dels social sammanhållning där alla grupper inkluderas på arbetsmarknaden. På individnivå handlar det om livslångt lärande där kontinuerlig kompetensutveckling stärker individens ställning på arbetsmarknaden och främjar ett innovativt och entreprenörsinriktat tänkande medan det för företagen krävs just en innovationskultur för att möta den globala konkurrensen och skapa tillväxt. Många studier (bl.a. Pages ”The Difference” 2007, Tillväxtverkets och Vinnovas studie ”Innovation and Gender” 2011) visar att just mångfald, d.v.s. en diversifierad personalstyrka, är en viktig förutsättning för att skapa en innovationskultur hos företagen. Forskning visar att handlingsplaner och policies rörande mångfald och jämställdhet tillsammans med ett insiktsfullt ledarskap spelar en avgörande roll för att skapa ett sådant företagsklimat. Alltfler företag inser vikten av att strategiskt arbeta med sin kompetensförsörjning men behöver ofta stöd för att aktivt arbeta med dessa frågor kopplat till verksamhetsutveckling. Det krävs också att både företagsledare och medarbetare får ta del av denna kompetensutveckling för att kunna förändra företagskulturen och skapa ett innovativt klimat baserat på mångfald och inkludering.

Kristianstad är huvudorten och motorn när det gäller utveckling och tillväxt i Skåne Nordost samtidigt som Kristianstadsområdet är en viktig del av den expansiva Öresundsregionen. Företagsbilden i Kristianstad karaktäriseras av en stor mängd små och medelstora företag och ett mindre antal stora företag vilka verkar inom många olika branscher. För att möta den alltmer påtagliga globala konkurrensen ser Kristianstads kommun att det finns ett stort behov av att genom strategisk kompetensutveckling rörande mångfald på arbetsplatsen och en innovationskultur som riktar sig både till anställda och till företagsledare skapa en hållbar verksamhetsutveckling hos företagen.

Under 2010 och 2011 genomförs i Kristianstad kompetensutvecklingsprojektet Skåneakademier Kristianstad med deltagande av nästan fyrtio företag med totalt ca 500 anställda. Resultaten och effekterna av projektets aktiviteter har huvudsakligen varit goda. Dock är risken att den förvärvade kompetensutvecklingen inte tas tillvara i den dagliga verksamheten och därmed inte leder till långsiktig verksamhetsutveckling. Det är också vår erfarenhet att ett aktivt mångfaldsarbete krävs för att skapa ett innovativt företagsklimat. Att koppla ihop den förvärvade kompetensutvecklingen med organisationsutveckling för att nå en innovationskultur är nu nästa utmaning. I Skåneakademier Kristianstad 2.0 vill vi därför föra in nya dimensioner och perspektiv i kompetensförsörjningsarbetet. Vi vill vidga innebörden i begreppet kompetens genom att arbeta utifrån följande definition: "Kompetens är en uppsättning beteenden som är avgörande för att uppnå ett önskat och förväntat resultat." Individens kompetens avgörs därmed inte enbart av utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet utan även av värderingar och attityder vilket därmed breddar betydelsen av begreppet kompetensutveckling. För att utveckla sådana beteenden och skapa ett innovationsklimat där alla anställda är delaktiga kommer vi i projektet därför att arbeta med värderingsfrågor, attitydförändringar och motivationsfaktorer i arbetsmiljön, miljöer som leder till kreativitet, lärande, hälsa och innovation. Projektet avser att arbeta med hälsa och hälsofrämjande arbetsmiljöer utifrån perspektivet att möjligheten att påverka sitt arbete och komma med entreprenöriella idéer, likabehandling och arbetsorganisationen är avgörande för en god hälsa hos medarbetarna. Ett strategiskt kompetensutvecklingsarbete inriktat på mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och entreprenörskap stärker därmed både företagens verksamhetsutveckling och skapandet av en innovationskultur och främjar medarbetarnas hälsa. Men för att nå verksamhetsutveckling krävs att man medvetet arbetar med att föra in de förvärvade kunskaperna, insikterna, förmågorna, attityderna och beteendena i företagets processer så att arbetet med mångfald och innovation inte stannar vid handlingsplaner utan verkligen omsätts i praktiken. Då når vi faktisk utveckling som är mätbar och som ger effekt för både individen och företaget.

Förutsättningen för att lyckas med detta är att företagen och deras medarbetare får tillgång till kvalificerad stödjande kompetens. Detta kommer att ske med hjälp av processtöd. Inriktningen är att projektledningen (projektledare och projektadministratör) gemensamt med upphandlad extern processkonsult ska utgöra processtöd åt företagen. Efter hand som företagen deltar i projektets aktiviteter kommer processtödjarna, främst med dialogen som verktyg, att bistå företagen att utvecklas inom samtliga de områden som projektet omfattar. Som huvudmetod ser vi att de stödjande insatserna kommer att ske ute i företagens miljö. Insatserna varvas med att företagsledare och medarbetare deltar i projektets olika kompetensutvecklingsaktiviteter. Processtödjarna kommer att ha ett coachande förhållningssätt till personerna på företagen. Stödet kommer att utföras på olika nivåer i företaget och med olika grupper. Vid vissa tillfällen kommer stödet att riktas enbart mot företagsledaren och/eller företagets ledningsgrupp. Vid andra tillfällen riktas stödet till grupper av medarbetare ibland med deltagande från någon i chefsbefattning. De mer exakta formerna för processtödet kommer att utvecklas vidare under mobiliseringsfasen. Under genomförandefasen kommer processtödet att fortlöpande anpassas efter det behov som identifieras på de olika företagen och inom varje företag.

För att nå en långsiktighet i kompetensförsörjningsarbetet och en arbetsplats präglad av mångfald kommer projektet att samverka med programområde 2-projektet Hantverksakademin och med den ideella sektorn genom bl.a. föreningarna Furuboda och Företagarna i Kristianstad. För att skapa långsiktigt hållbara strukturer kring kompetensutvecklingsarbetet i regionen och ta tillvara på och sprida projektresultaten satsar projektet aktivt på strategisk påverkan. Vi kommer att sprida projektets metoder och resultat till övriga företag i regionen och även till chefer och politiker i kommunen och kommunerna inom Skåne nordost. I samband med den långsiktiga påverkan kommer Skåneakademier Kristianstad 2.0 att även arbeta med ERUF-insatser vilka syftar till att stärka Kristianstad och särskilt Krinova Science Park som en regional kompetensutvecklingsarena för att nå en långsiktig strukturpåverkan. Genom att långsiktigt arbeta med kompetensförsörjningsarbetet i regionen stärks företagen och tillväxten.

Genom ett Skåneakademier Kristianstad 2.0 fortsätter vi arbetet med att stödja företag i Kristianstadsregionen i deras strävan till tillväxt, ökad konkurrenskraft och på individnivå utveckling för att möta nya krav i arbetslivet och öka anställningsbarheten. Genom att stödja företagens strategiska kompetensförsörjningsarbete med sikte på innovationskulturer får vi också positiva effektmål i form av en inkluderande arbetsmarknad.

Målsättning

Projektets långsiktiga mål är att bidra till ett företagsklimat präglat av innovationskultur och entreprenörskap. Detta baseras på mångfald och diversifierade arbetsplatser där medarbetarna uppmuntras till och stöds i innovativt och entreprenörsinriktat tänkande och kontinuerligt lärande och där arbetsplatserna präglas av hälsofrämjande miljöer. Detta leder till ökad delaktighet, anställningsbarhet och bättre hälsa för medarbetarna samtidigt som tillväxten och produktiviteten ökar hos företagen. Detta företagsklimat gynnar alla inom kommunen då ett positivt och proaktivt förhållningssätt hos företagen gentemot mångfalds-jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor leder till en inkluderande arbetsmarknad med möjligheter för alla.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I projektet kommer vi, avseende tillgänglighetsfrågor, att fortsätta med det arbete som påbörjats i projektet Skåneakademier Kristianstad pågående under 2010 och 2011. Projektet har Riksgymnasiet och föreningen Furuboda som samverkanspartners vilka båda vänder sig till personer med funktionsnedsättning.

De insatser i projektet som omfattar tillgänglighetsfrågor har som syfte att hos de deltagande företagens anställda utveckla sådana attityder och förhållningssätt att dessa leder till att personer med funktionsnedsättning bättre kan komma in på arbetsmarknaden och anställas. I likhet med arbetet kring jämställdhet präglas projektets tillgänglighetsarbete av en syn att mångfald bör nyttjas strategiskt av företag och att diversifierade arbetsplatser ger mer framgångsrika företag.

Liksom vad gäller för jämställdhetsintegrering kommer vi i de SWOT-analyser de deltagande företagen genomför under mobiliseringsfasen att arbeta med tillgänglighet för personer med funktionshinder som en del av analysen, kartläggningen samt framtagandet av underlag för kommande planering av insatser

I samarbete med bland annat intresseorganisationer samt Riksgymnasiet i Kristianstad kommer vi att arbeta med att få de deltagande företagens anställda att få ökad förståelse för och kunskap om hur personer med funktionsnedsättningar kan komma in på arbetsmarknaden. I detta sammanhang kommer vi tidigt i projektet att genomföra aktiviteter som har till syfte att förändra värderingar och attityder. I projektet kommer vi att presentera aktörer/företag som kan utgöra goda exempel och förebilder när det gäller att arbeta med frågor om tillgänglighet.

I bland annat utbildningsaktiviteter och nätverksträffar för företagsledare kommer vi att arbeta med
tillgänglighetsaspekten betraktat utifrån ett affärsutvecklingsperspektiv. Även i detta sammanhang kommer vi att utveckla företagsledarnas synsätt, attityder och ledarskap så att arbetsplatserna välkomnar och möjliggör för personer med funktionshinder att komma in på arbetsmarknaden. Vi kommer särskilt att arbeta med att öka förståelsen hos såväl företagsledare som medarbetare när det gäller vilken kompetensförstärkning företaget kan erhålla i och med anställning av personer med funktionsnedsättning. Deltagarna kommer att få nya insikter och kunskaper om vad medarbetare med funktionsnedsättning kan tillföra företaget när det gäller affärsutveckling, tillväxt, konkurrenskraft, nya kundgrupper och marknadsandelar.
Projektet kommer, inom ramen för tillgänglighetsarbetet, särskilt att fokusera på att underlätta för unga funktionshindrade att anställas. I dessa projektinsatser kommer vi att ha ett omfattande samarbete med Riksgymnasiet i Kristianstad.

I samtliga upphandlingar kommer vi i förfrågningsunderlagens kravspecifikationer att tydligt ange att leverantören i sitt anbud ska redovisa hur och med vilka metoder och mål tillgänglighetsfrågorna behandlas i utbildningen/aktiviteten.

I projektets genomförandefas kommer tidigt att inplaneras föreläsningar, seminarier och workshops som behandlar frågor om tillgänglighet. Detta fullföljs med att utveckla handlingsplaner hos de deltagande företagen som ska beskriva hur dessa avser arbeta med tillgänglighet samt vilka mål som ska uppnås.

Projektledningen gemensamt med de deltagande företagens ledningar kommer att ansvara för att projektets lokaler görs tillgängliga för personer med funktionshinder. Dessutom kommer projekt- och företagsledningar att utveckla och säkerställa den informativa och kommunikativa tillgängligheten för deltagare i projektet samt för våra samverkanspartners.

I våra uppföljningar och utvärderingar kommer tillgänglighetsarbetet att få särskilt utrymme.

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsenheten Kristianstad
 • Furuboda Åhus
 • Företagana i Kristianstad
 • Krinova AB
 • Söderportgymnasiet

Deltagande aktörer

 • AB Kristianstads Kylservice
 • Atljé Lyktan AB
 • BK Pac AB
 • Cenino Donna
 • Defendo Sverige AB
 • Effekt Personal Kristianstad
 • GRAFISK FORMCOLLAGE, LENA HOLS
 • Lilla Hotellet Fröknagården AB
 • M. Malmsten
 • Op Maskiner i Kristianstad AB
 • Rinkaby Rör AB
 • Titanbron AB
 • T-kartor Sweden AB
 • Åhmans i Åhus AB

Kommun

 • Kristianstad