Logotyp på utskrifter

SkåneAkademier 4-Yes

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonAnna Hall
E-postprojektledare@businessport.se
Telefonnummer0709-350398
Beviljat ESF-stöd5 529 000 kr
Total projektbudget5 529 000 kr
Projektperiod2010-01-18 till 2011-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Skåneakademier 4-Yes är ett kompetensutvecklingsprojekt med syfte att stärka deltagande företag och individer. Projektet fokuserar på utveckling av ledare, medarbetarskap, hälsosamma och attraktiva arbetsplatser, mångfald med jämställdhet och tillgänglighet samt individuell spetskompetens.

Bakgrund

Kommunerna Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala är samtliga kranskommuner i skuggan av Malmö och Lund, och utgör tillsammans livsrummet kring de båda större städerna i det expansiva Öresundsregionen. Detta har även en baksida såtillvida att de båda städerna attraherar näringsverksamhet på bekostnad av kranskommunerna till följd av den agglomeration/koncentration av företag som finns samlad där.

Näringsstrukturen i våra fyra kommuner kan generellt sägas vara småskalig, om än med vissa undantag, där en servicesektor riktad mot större företag i regionen är i fokus. I konjunkturhänseende är företagen och enskilda personer i hög utsträckning beroende av storföretagen i Malmö/Lund. I vissa tätorter är utpendlingen uppemot 70 %.
Sydvästra Skåne har under flera år haft en stark tillväxtökning, som med rådande konjunkturläge dämpats betydligt. Behovet att vidareutveckla både företaget med affärsidé och ledarskap, liksom dess anställda har blivit aktuellt.

Ökad kompetensutveckling ger möjlighet till större bärkraft med bibehållen och ökad sysselsättning, vilket resulterar i högre överlevnadsgrad. För samtliga fyra kommuner finns ambitionen att öka nyföretagandet, låta befintliga företag expandera, samt att stimulera till nyetableringar. För att överleva på marknaden i en region med stor konkurrens fordras kontinuerlig översyn av företagens marknadssituation kompletterat med kompetensutveckling .
Samarbetet i näringslivsfrågor mellan Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala, 4 Yes, är etablerat sedan flera år tillbaka, och borgar för att en stabil organisation står bakom projektet och projektägaren.

Som en del i detta samarbete önskar vi driva kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för Socialfondens program för att på sätt stärka våra företag och deras medarbetare, och därigenom medverka till att såväl individer som företag blir fortsatt konkurrenskraftiga. En nyckelfaktor för framgångsrika företag är medarbetare som får möjlighet att kontinuerligt utveckla sig och bredda sin kompetens. Detta gäller i högsta grad de många soloföretagare som finns i våra kommuner och som behöver utveckla och anpassa kunskaper och affärsutvecklingsförmåga, dels för att fortsatt kunna leva vidare men också för att kunna expandera och bidra till ökad tillväxt.

Totalt har ca 107 företag deltagit i förprojekteringen i våra fyra kommuner, varav 92går vidare till genomförandet. Könsfördelningen bland projektets deltagare är 141 kvinnor och 174män.
Analysen
Förprojekteringen har genomförts enligt metodiken:
- Intervjuer med företagsledare
- Utbildning av interna samordnare
- Behovsinventering - enkät till samtliga medarbetare i företagen
- SWOT-analyser
- Sammanställning av resultat, analys

För utveckling av punkterna ovan, se Bilaga.

Slutsats av analys och strategi för genomförande
Affärslogik, strategisk affärsplanering och ledarskap
I intervjuerna har företagsledarna nästan undantagslöst uttryckt ett behov av fler kunder, fler affärer, nya produkter och tjänster, ökade kontaktytor etc, saker som tillsammans ger volymexpansion. När man gjort sina prioriteringar har de flesta som första prioritet valt marknad/försäljning. Det är en viktig faktor för att nå volymexpansion. I projektet kommer vi att sträva efter att olika insatser som t ex insatser för att skapa volymexpansion, planeras tillsammans med annan kompetensutveckling för att inte tappa greppet om helheten.

Det finns flera faktorer som påverkar förståelsen av ett företags situation och möjligheter men det börjar alltid i affärslogiken. Affärslogik handlar om att förstå nyckelfaktorerna kring ett företags affärer. Om målet är volymexpansion genom att komma in på nya marknader måste man se till flera faktorer som: Risktagande, finansiering, expansionstakt, täckningsbidrag, samarbetspartners, kunskapsbehov, omvärld och resurser

När man tittat på dessa nyckelfaktorer får man en helhetsbild, samt strategi och färdriktning mot målet. All kompetensutveckling, för såväl medarbetare som ledning, ska ha en koppling till denna strategi, för att därmed långsiktigt stärka individ och företag och inte minst nå målet om volymexpansion.


Utveckling av ledare (fullständig text för denna rubrik i Bilaga)
De behov man uttryckt i kompetensenkäterna visar sig i hög utsträckning handla om kunskap man behöver för att kunna svara på den här typen av strategiska frågor. För ledningen innebär det bl a bättre kunskaper i affärsplanering och ledarskap.

Viljeinriktning, samsyn och medarbetarskap (fullständig text för denna rubrik i Bilaga)
Viljeinriktningen är en underskattad komponent vid affärsutveckling, inte minst när det gäller mindre företag. Man kan ägna stor möda åt att analysera marknader, skissa på budgetar och så vidare, men den viktigaste resursen är trots allt den grupp människor som kommit samman i form av ett företag för att åstadkomma något.

Samsyn, engagemang och delaktighet är något som efterlyses bland de företag där det finns medarbetare. Från ledningens sida efterlyser man ett större engagemang och från medarbetarnas sida bättre kommunikation, delaktighet och möjligheter att påverka. Här finns en lucka att fylla.
Det är naturligt att koppla aktiviteter kring Medarbetarskap till Affärsplanering och Ledarskap där man lär sig förstå företagsledningens förutsättningar, företagets processer, den egna rollen och ett företagsekonomiskt perspektiv. Normer, värderingar och teamutveckling är en del av medarbetarskapet som sammantaget ska ge ökad förståelse, delaktighet och motivation, vilket kommer att innebära betydande förbättringar i verksamheterna.

Individuell kompetensutveckling (fullständig text för denna rubrik i Bilaga)
Under förprojekteringen har det framkommit behov av individuell kompetensutveckling inom ett antal områden. Det handlar om såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom språk, beteendevetenskap, svetsning etc. Kunskaper som ger individen bättre förutsättningar att klara både nuvarande arbetsuppgifter och kommande krav.


Genom att bygga grunden för utveckling i Medarbetarskap och Affärsplanering och ledarskap blir utbytet av de individuella insatserna större.

Attraktiva och hälsosamma arbetsplatser (fullständig text för denna rubrik i Bilaga)
För kunna behålla duktig personal och kunna rekrytera attraktiva nya medarbetare krävs det också att man är en attraktiv arbetsgivare. Allt större vikt läggs vid värderingar och socialt ansvar. Hög lön är inte nödvändigtvis det man mest strävar efter idag, lika lite som stort kontor eller flott tjänstebil. Däremot lägger man stor vikt vid egna möjligheter att påverka, arbetsklimat, hur miljöarbete drivs, engagemang kring CSR, mångfald, jämställdhet, tillgänglighet mm. Även ur ett kundperspektiv är det viktigt att vara en attraktiv leverantör och ha värderingar som överensstämmer med kundens.
I projektet kommer vi att arbeta med dessa frågorna, dels som inslag i Affärsplanering och ledarskap och Medarbetarskap men också i seminarier och workshops. Aktiviteterna görs i samarbete med bl a. MINE, Handisam och stödprojektet för jämställdhetsintegrering.

Ökad samverkan (fullständig text för denna rubrik i Bilaga)
I stort sett alla företag har uttryckt att de önskar utöka sina kontaktytor och samverka mer med andra företag, både för att få fler affärsmöjligheter men också för att byta erfarenheter och få nya idéer. Projektet kommer därför att organisera så många utbildningsinsatser som möjligt i gruppform där personer från flera företag deltar. Planerade seminarier kommer också att fungera som plattform för nätverksarbete.


Syfte

Syfte

Vi vill driva kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för Socialfondens programområde 1 för att utveckla medarbetarskap/ledarskap och härigenom verka för kompetensutveckling på arbetsplatser.

I vår omvärldsanalys har vi sett ett glapp mellan företagsledarnas sammantagna förmåga att leda verksamheten och medarbetares förståelse för verksamhetens förutsättningar och det egna agerandets betydelse för utveckling och framgång. Genom att bygga stabila grunder för utveckling där olika aktiviteter är kopplade till varandra i ett sammanhang, vill vi främja såväl den enskildes kompetens och konkurrenskraft, som företagens tillväxt.

Genom att särskilt fokusera på aktiviteter kring attraktiva och hälsosamma arbetsplatser vill vi bidra till att skapa ett arbetsklimat där individer kan finna balans i livet mellan arbete och livet i övrigt. Ett hälsosamt arbetsklimat erbjuder individer möjligheter att påverka sin situation och ha medinflytande på arbetsplatsen. Detta föder engagemang, motivation och bättre hälsa, samt förebygger långtidssjukskrivningar.

Vi vill också genom att väva in arbete kring mångfald, jämställdhet och tillgänglighet som naturliga delar i ledarskaps- och medarbetarskapsutbildningarna bidra till ett öppnare förhållningssätt och värderingar som skapar värde i organisationsstrukturer, såväl som affärsnytta.

4 Yes-kommunerna vill genom projektet bidraga till att permanenta samarbetet och hitta ytterligare samarbetsformer mellan näringslivsenheterna, till gagn för företagen i respektive kommun. Beroende på resultatet av projektet diskuteras också att stimulera till fortsatt företagsutbyte efter projektets utgång, och att respektive näringslivsenhet följer upp förslag och synpunkter.

Målsättning

Projektets mål är att erbjuda och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för företagsledning och medarbetare i 92 företag med 315 medarbetare.

Genom att jobba med kompetensutveckling ur ett helhetsperspektiv, ger vi både företagsledare och medarbetare en gemensam grund för utveckling och fyller på så sätt en lucka som finns idag. Vårt mål är att alla i respektive företag efter projektets slut skall uppleva en markant positiv skillnad efter att ha arbetat med detta helhetsperspektiv.
Det är svårt att idag ange kvantitativa mål, men under projektperioden och när projektet är avslutat, kommer vi att mäta effekten dels genom webbenkäter till företagen, dels genom företagsbesök där både chefer och medarbetare ger uttryck för upplevd nytta. Vid projektets slut kommer vi att ha god kunskap om dessa effekter.

Genom att integrera hälsa och arbete kring mångfald, jämställdhet och tillgänglighet i projektets olika delar har alla deltagare vid projektets slut fått ökade kunskaper inom dessa områden. Även här är det svårt att ange kvantitativa resultat på kort sikt. Målsättningen är dock att bidra till förändringar i attityder och värderingar som får genomslag på längre sikt


.Ett mål inom ramen för projektet är att skapa och etablera nya kontaktytor för företagen. Gemensam kunskapsplattform ökar möjligheterna till bland annat nya samarbeten och nya affärsmöjligheter. Även här kommer vi att undersöka utfallet för att kunna mäta mot målet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ett av projektets viktigaste mål är att motverka utanförskap och att underlätta för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Här handlar det till stor del om värderingar och attityder. Man är ofta rädd eller tveksam för det man inte känner till eller vet hur det fungerar. Att visualisera med goda exempel och förebilder är ett bra sätt att nå fram.

Ett annat sätt är att se tillgänglighet ur ett affärsperspektiv. Genom att göra marknadsmaterial och erbjudanden tillgängliga för personer med olika typer av funktionshinder kan man som företag öppna upp för nya kunder och göra fler affärer.

Ett övergripande mål är att byta ut ett problembaserat perspektiv till ett möjlighetsbaserat perspektiv, att se fördelar med mångfald ur olika aspekter.

Förprojektets SWOT-analyser om tillgänglighet har visat att företagen och deras medarbetare efterlyser mer kunskap inom området. Har man inte tillräckliga kunskaper är det svårt att diskutera och ge förslag till förbättringar. Behoven handlar bl a om:
- Bättre allmänna kunskaper om funktionshinder
- Konkreta kunskaper och tips om hur man kan arbeta med den fysiska miljön
- Konkreta tips om eventuella ekonomiska bidrag för lokalinvesteringar etc
- Idéutbyte/nätverk, vissa företag kan förmedla smarta lösningar, t ex inom
produktionsplanering och arbetsorganisation
- Att se hur ökad tillgänglighet ger en fördel för hela företaget, ökad kunskap hos den enskilde anställde och affärsmässiga fördelar för företaget
- Att beakta tillgänglighet ur såväl den anställdes perspektiv som ur kundperspektiv
- Att arbeta med attityder

Att kunna delta i arbetslivet på samma villkor som andra är förutom en tillgänglighetsfråga även en diskriminerings- och demokratifråga. Att kunna vara aktiv och delaktig och ha tillgång till såväl fysiska lokaler som information via olika kanaler är centrala faktorer för att kunna må bra och utvecklas i sitt arbete.

Eftersom många spontant tänker på olika fysiska hinder när man pratar om tillgänglighet (kommentarer om lokaler är de mest återkommande i SWOT-analyserna), är det viktigt att förmedla kunskaper om mer dolda funktionsnedsättningar som psykisk ohälsa, hörsel- och synnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter, allergier etc.

Utbildningsinsatserna i genomförandeprojektet kommer att baseras på de behov som framkommit i SWOT-analyserna och de ska täcka in områden som information (t ex kontraster och teckenstorlek i skriftlig information), kommunikation (teckenspråk, talsyntes), verksamhet (helhetssyn vid utveckling, rekrytering, organisationsförändring) och fysisk tillgänglighet (toaletter, matsal, skyltning etc).

I projektet kommer vi att arbeta med dessa frågor, dels som inslag i Affärsplanering & ledarskap och Medarbetarskap men också som seminarier och workshops under utvecklingsdagarna. Aktiviteterna görs i samarbete med bl a. Handisam.

Projektet ska vara tillgängligt för alla deltagare, både vad gäller informationen kring projektet och själva aktiviteterna. Detta innebär bl a att informationsmaterial kommer att finnas i lättlästa versioner och att det på projektets hemsida även går att hämta information som ljudfil.

Projektets aktiviteter kommer att genomföras i lokaler med god tillgänglighet för personer med funktionshinder då det erfordras.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet är en självklar del av det helhetsperspektiv vi arbetar med i detta utvecklingsprojekt. Jämställdhetsfrågor har en naturlig plats i de bredare utbildningarna för ledare och anställda, alltså i strategisk affärsplanering och i medarbetarskap. Skåneakademier är i grunden ett samarbetsprojekt, och en av utgångspunkterna är att vi i hög grad bygger på samarbete och kunskapsutbyte, bl a genom att låta kompetensutveckling ske i nätverk.

När det gäller större, ganska svåra områden som jämställdhet, är konkreta goda exempel ett av de mest effektiva pedagogiska greppen. En del företag har arbetat mer medvetet än andra med jämställdhetsfrågor, och att låta dessa företag, under t ex nätverksträffar, dela med sig av sina erfarenheter, ser vi som en viktig aktivitet för att öka kunskapen inom detta område.

Jämställdhetsfrågor kan upplevas som svåra att ta tag i. Det handlar om kulturellt inarbetade mönster som präglar arbetslivet i stort. Så här har det ju alltid varit, Vad kan vårt lilla företag göra för att förändra något? är vanliga och fullt förståeliga uttalanden. Goda exempel och konkreta idéer kan då vara ögonöppnare som bryter en handlingsförlamning. Det går, även för det lilla företaget, att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor. I SWOT-analyserna hittar man bra exempel. Det kan handla om att samarbeta med utbildningar/skolor, t ex för att öka intresset för teknik bland kvinnliga elever (framtida arbetskraft), att arbeta med lärlingsplatser som kan attrahera ett underrepresenterat kön, att bilda referensgrupper som kan fånga in behov hos män respektive kvinnor, att stimulera nytänkande för att skapa arbetsmiljöer, t ex i tyngre teknisk produktion, som passar både män och kvinnor.

Det finns alltså bra idéer och initiativ, och dessa kan komma flera till del genom erfarenhetsutbyte. Förutom erfarenhetsutbyte kommer projektet att arbeta med jämställdhet:
- som en integrerad del i Strategisk affärsplanering, i Medarbetarskap och Hälsosamma arbetsplatser
- i Utvecklingsdag Skåneakademier Söderslätt

Representanter från projektet har under förprojektet deltagit i den utbildning i jämställdhet som ESF erbjuder, och vi har, och kommer även framöver, att konsultera den projektstödjare i jämställdhetsfrågor som finns tillgänglig för oss som söker projekt.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller inga aktiviteter av transnationell karaktär.

Samarbetspartners

 • Kommunledningskontoret

Deltagande aktörer

 • AB Kjell Hagman
 • ABC Färg&Järn AB
 • ADB Erfarenhet AB
 • Advanced Vacuum AB
 • Allmogegården Gullåkra
 • AWI Maskin AB
 • Bara Mineraler
 • Björkhaga El&Automation
 • Björkhaga Skrot & Korn HB
 • Bo i villa AB
 • Body Tone Massage & Qi
 • Brannebo Consulting
 • Breezewood Development
 • Bökebergs Gård AB
 • Can Ekonomikonsult
 • Candet
 • Centrumblomman
 • Communicaid
 • Creadiem Consulting
 • Creative Madness
 • Dereko Redovisning
 • EBS AB
 • Edcon
 • Elisabeths Qi-terapi
 • Erik Sparre AB
 • Familje o Företagsjuristen
 • Far Travels
 • Fluorcarbon Plast AB
 • Fossingen
 • Fotograf Billy Lindberg
 • Furans Redovisning
 • Future at Work Sverige AB
 • Hamilton House AB
 • Healthness AB
 • Hisstillverkaren
 • Hoppolek
 • Hälsokonst
 • Illustra Murgia
 • Interlogic AB
 • Jasslin Ordidé AB
 • Kantel AB
 • Katra Revisionsbyrå
 • Kepa Media AB
 • Kom till farmor HB
 • Kulla Kommunikation
 • Lady Lounge
 • Landernäs Marmor eftr. AB
 • Larsson Rekrytering
 • Lencia AB
 • LOU-Konsult AB
 • Löddekärnan AB
 • MacNil MacDonalds
 • Magnet Mäklarbyrå AB
 • Margueritens Hälsokälla
 • ML Utveckling AB
 • Måltidsvision
 • Nilan Engineering AB
 • Nykraft AB
 • Oppizz Media
 • Partajservice Sverige AB
 • Peggys Skafferi
 • Per Larssons Bil HB
 • Petras Hudvård
 • PG Hammar Affärskompetens
 • Promatel AB
 • Psykologkonsult Marian Olsson
 • Påbyggnadsteknik
 • REHIFI.SE
 • Ropeco
 • Sanderson Ekonomi
 • Simsalabim Wedding
 • Solectro AB
 • Staffanstorps Gästis AB
 • Studion Arkitektur AB
 • Tellas Consulting
 • TFM Sweden AB
 • Transportgrabben ab
 • Tunnbrödsgården i Aggarp
 • Tygmarknaden i Staffanstorp AB
 • Ulf Bergström AB
 • UR Upphandlingsrådgivarna AB
 • Utbildningsglädje AB
 • Validus Engineering AB
 • Vikingatider
 • Vilax AB
 • Wimix Resurs AB
 • Yoga@Jaynes
 • Zzozzon
 • Åsa Blunk AB

Kommun

 • Kävlinge
 • Lomma
 • Staffanstorp
 • Svedala