Logotyp på utskrifter

Sektorsöverskridande samverkan för social hållbarhet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRädda Barnen region syd
KontaktpersonAlexandra Fritzson
E-postalexandra.fritzson@rb.se
Telefonnummer08-6989164
Beviljat ESF-stöd790 680 kr
Total projektbudget790 680 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Samhället står inför utmaningar som inte klarar av att lösas inom nuvarande välfärdssystem. Nya lösningar och sätt krävs för att utveckla morgondagens samhälle hållbart. Sektorsövergripande samverkan är ett instrument, men det krävs mer utvecklade operativa modeller.
Denna förstudies inspiration kommer från pågående processer och samarbeten som Malmökomissionens arbete, Regionen Skånes arbete med Överenskommelsen och Länsstyrelsens Partnerskap Skåne.
Syftet är att skapa förutsättningar för sektorsöverskridande samverkan som förebygger utanförskap och verkar för ett socialt hållbart samhälle genom att:
• Testa Pentahelixmodellen som utgångspunkt för sektorsövergripande samverkan för att möta utmaningar både på strukturellt plan och på individnivå.
• Skapa sektorsöverskridande lärande genom en gemensam kunskapsresa.
• Skapa en modell för hur Civilsamhället 3.0 kan fungera som en jämbördig part i bekämpandet av utanförskap och medskapare av ett hållbart samhälle.

Bakgrund

Förstudiens syfte är att identifiera och skapa sektorsöverskridande samverkan för att adressera bakomliggande strukturella orsaker till individers arbetslöshet.

Samhället står idag inför utmaningar som är svåra att lösa med nuvarande arbetssätt. Komplexa problem riskerar ofta att fragmenteras i olika stuprör utan ett holistiskt perspektiv. Det blir därmed ofta svårt att arbeta över gränser, involvera och ta tillvara på kunskapen hos medborgarna i lokalsamhället. Det är nödvändigt att komplexa frågor belyses från olika infallsvinklar och att människor med olika erfarenhetsbakgrunder tillsammans söker lösningar. För att det ska bli möjligt krävs ett nytt medskapande ledarskap, utveckling av civilsamhället, strukturer för samverkan och ett gemensamt lärande över sektorsgränser. Det behövs en ny sorts samverkan som grundar sig på jämlikhet och prestigelöshet - där fokus är insatser för en gemensam hållbar samhällsutveckling.

Det är tydligt att vissa grupper, mer än andra, hamnar utanför det traditionella lönearbetet. För att åtgärda orsaker till arbetslöshet behöver vi arbeta mer med de bakomliggande strukturerna, såsom utanförskap och segregation ur ett holistiskt och långsiktigt hållbart perspektiv. Det krävs nya lösningar och nya sätt att tänka för att utveckla morgondagens samhälle så att det blir socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Socialt kapital är en grundförutsättning för hållbar samhällsutveckling, tillväxt och entreprenörskap. Vi ser sektorsövergripande samverkan som ett instrument för nya lösningar, men det krävs mer utvecklade operativa modeller för samverkan där frågor om delaktighet, ökad inkludering på arbetsmarknaden, social sammanhållning och tillit är centrala.

Det sammanhållande kittet är en av de tre viktigaste faktorerna till varför Sverige klarat sig förhållandevis väl under de senaste globala finanskriserna. Lärdomen blir att det är viktigt att bevara den sociala sammanhållningen och att det vore farligt om Sverige spricker upp i sociala och etniska grupper som får allt mindre kontaktytor med varandra. Misslyckad integration skapar grupper med egna normer och referenser. Hög och bestående arbetslöshet skapar utanförskap och skadar både den vertikala och horisontella tilliten (Klas Eklund, 2013, ”Mer dynamik, fler entreprenörer och fler jobb”, ur boken Framtidsutmaningar). I Malmökommissionens arbete slås det fast att känslan av delaktighet är oerhört viktig för folkhälsan och utvecklingen av social hållbarhet. Hälsans ojämlikhet är ett mått på social hållbarhet.

Förstudiens ambition är att arbeta med följande tre processer och knyta ihop dem på regional, lokal och individnivå för att uppnå strukturell påverkan med genomslagskraft på individnivå:
• TESTBÄDD AV PENTAHELIX - Operativt testa en Pentahelixmodell som utgångspunkt för sektorsövergripande samverkan för att sektorer ska möta utmaningar tillsammans. Detta kommer ske i form av en utvecklingsgrupp där alla samverkande parter finns representerade. Genom att skapa samverkansmodeller och infrastruktur för samverkan mellan personer från olika sektorer möjliggörs synförmågan av strukturer och pågående projekt.

• KUNSKAPSRESA - Skapa sektorsöverskridande lärande genom en gemensam lärprocess i form av kompetensutveckling som ökar kunskap och förståelse mellan sektorer, men också lärande om nya lösningar. Fler resultat som kan komma ut ur kunskapsresan är att ett flertal olika kunskapsallianser skapas samt att individer ser sig själva som gränsövergångare mellan sektorer.

• CIVILSAMHÄLLET 3.0 - Skapa en modell för hur Civilsamhället 3.0 kan fungera som en jämbördig partner i bekämpandet av utanförskap och medskapare av ett hållbart samhälle. För mer information se under intressentanalys.

Bakgrunden till förstudiens tillkomst är sprungen ur denna kontext och är främst utvecklad i samtal mellan Rädda Barnen Region Syd, Hållbar Utveckling Skåne, Nätverk Social Ekonomi Skåne och Centrum för Publikt Entreprenörskap/Folkuniversitetet. Inspirationen kommer från befintliga samarbeten och initiativ på internationell, europeisk, nationell, regional och lokalnivå för att arbeta för samhällsutveckling oavsett om det är för ökad tillväxt, högre social sammanhållning eller folkhälsa. Såsom exempelvis regeringens Framtidskommission, Malmökommissionens arbete, Region Skånes arbete med Överenskommelsen och Länsstyrelsen Skånes arbete med Partnerskap Skåne. Den samlande punkten är vår drivkraft kring samhällsutveckling, frustrationen över att projektlärdomar inte tas vidare och frågor kring hur gränsöverskridande samverkan kan uppnås.

Målsättning

Att ta fram hållbara förhållningssätt och modeller för sektorsöverskridande samverkan för att bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling i Skåne.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien har i sig inget tydligt fokus på funktionsnedsättning som ett tema, utan kommer att analyseras som en faktor i de bakomliggande orsakerna kring utanförskap. Alla förstudiens aktiviteter ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, det betyder både genom fysisk miljö och möjlighet till visuella och auditiva hjälpmedel.

Vid behov planerar vi att ta hjälp från tillgänglighetskonsulter genom FIFH, Föreningen Idrott För Handikappade.

Transnationellt samarbete

Det pågår många olika initiativ internationellt kring samverkan som ett sätt att möta samhällsutmaningar och det finns mycket kunskap att hämta utifrån detta. Ett transnationellt lärande inslag kommer att finnas i förstudien genom samverkansaktörernas olika nätverk. Men också genom bland annat besök av den engelska organisationen NESTA för att få inspiration från hur andra länder arbetar med samhällsutmaningar och samverkan. NESTA arbetar med att stödja personer och organisationer för att genomföra innovativa idéer för samhällsförändring. Detta görs genom att tillhandahåll nätverk, kompetens, investeringar och fonder samt mobilisera forskning. För mer information se http://www.nesta.org.uk/.

Samarbetspartners

 • Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet
 • Hållbar Utveckling Skåne
 • INAR Integration och Arbetsmarknad
 • Institutionen för Urbana studier
 • Nätverk Social Ekonomi Skåne
 • Personalsektionen
 • Pricewaterhouse Coopers
 • Regional utveckling

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge