Logotyp på utskrifter

Scoop Skåne

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion
KontaktpersonOlof Eriksson
E-postolof.eriksson@coompanion.se
Telefonnummer040-221566
Beviljat ESF-stöd414 660 kr
Total projektbudget564 660 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2009-10-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen ska kartlägga och analysera föutsättningarna för programområdets målgrupper att utveckla, driva eller arbeta i sociala företag. Förprojekteringen ska utmynna i en ansökan om medel till kompetensutveckling i socialt företagande.

Bakgrund

Det finns grupper av arbetssökande som oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur kommer att ha svårt att konkurrera om arbeten på offentliga och privata arbetsmarknader därför att deras förutsättningar inte är tillräckliga i jämförelse med de krav som ställs på arbetssökande på en arbetsmarknad där många arbetsuppgifter har ett allt större kunskapsinnehåll och där arbetstempot inte tar hänsyn till att alla inte har full arbetsförmåga fysiskt och/eller psykiskt.

Därför behövs företag som har både en ekonomisk och en social målsättning och där arbetsplatsen och arbetsuppgifterna kan anpassas efter den enskilde individens förutsättningar. I detta sammanhang spelar den sociala ekonomin och de sociala företagen en viktig roll.

Sociala företag utgör en möjlighet till arbete för människor som står utanför arbetsmarknaden. De arbetar med delaktighet och empowerment som grund och vidgar vår syn på vad som är arbete och på människors möjligheter att delta på arbetsmarknaden.

Ett socialt företag är en näringsverksamhet som:
- har som ändamål att integrera personer som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv
- huvudsakligen återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter
- skapar delaktighet för medarbetare genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
- är fristående från offentlig verksamhet

Det finns relativt lite socialt företagande i Skåne jämfört med andra regioner i Sverige. Orsaker till detta kan vara flera, t.ex.:
- okunskap om de de sociala företagens potential
- en bristande tilltro till existerande sociala företag
- en otillräcklig stödstruktur för framväxt av socialt företagande, bl.a. i form av entreprenörsutbildningar för sociala företagare

Samtidigt finns ett ökande intresse för att utveckla socialt företagande hos många aktörer i regionen. Det sociala företagandet uppmärksammas också allt mer av statliga organisationer som en möjlighet. Nutek har t.ex. presenterat ett förslag till ett utvecklingsprogram för socialt företagande som för närvarande förbereds för beslut och Arbetsförmedlingen kommer under 2009 att intensifiera sitt samarbete med de sociala företagen i samband med att det så kallade tredje steget i Jobb- och utvecklingsgarantin ska börja genomföras.

Företagande behöver i ökad utsträckning ses som en möjlighet för att skapa en plattform för egen och andras försörjning. Entreprenörer finns överallt i samhället, även i de målgrupper av arbetssökande som omfattas av den Europeiska Socialfondens program för ett Ökat arbetskraftsutbud.

Aktuell förprojektering syftar till att undersöka förutsättningarna för samt planera ett genomförandeprojekt som ska stärka förutsättningarna för arbetssökande i de målgrupper som omfattas av programområdet att utveckla, driva eller arbeta i ett socialt företag.

Avsikten med ett genomförandeprojekt är att tillgodose behov av kompetensutveckling för att driva sociala företag. Coompanion Kooperativ Utveckling i Skåne har tidigare drivit flera projekt för att utveckla socialt företagande. Från dessa projekt har vi med oss vissa erfarenheter och kunskaper som kan komma till användning i utformningen av detta projekt.

Erfarenheter från tidigare genomförda projekt, egna och andras, visar att uppbyggnaden av ett hållbart socialt företagande kräver:
- Ett långvarigt processtöd i utvecklingen av företaget
- Tillgång till investeringskapital
- Efterfrågan på en marknad
- En stabil och kompetent management
- Kunskap om hur man startar, driver och utvecklar företagande tillsammans med andra
- Kompetens i arbetslivsinriktad rehabilitering
- Utveckling av nätverk/partnerskap

Av de tidigare erfarenheterna har vi dragit slutsatsen att det inte räcker med att erbjuda kompetensutveckling för att de arbetssökande i aktuella målgrupper ska kunna gå från projekt direkt till att starta företag. Individen behöver en längre tids processtöd i utvecklingen av sin affärsplan och företagsverksamhet, ofta också ett personligt stöd i form av coaching/mentorskap och ett aktivt stöd för att utvidga sitt nätverk. En möjlighet i detta sammanhang kan också vara att göra andra aktörer än målgrupperna i det nationella strukturfondsprogrammet delaktiga i utvecklingen och driften av sociala företag.

Detta kan ske och har också prövats med framgång bl.a. genom att:
- Coompanion regionalt gått in som delägare i nystartade sociala företag.
- Ett antal ideella föreningar gått samman och bildat ett gemensamt socialt företag.
- Konsultföretag som arbetar med arbetsmarknadsfrågor gått samman för att driva ett socialt företag.
- En kommun lägger ut en del av sin arbetsmarknadsenhet till ett socialt företag och bidrar med utvecklingsresurser.

Genom sådana lösningar som ovan har nya arbetstillfällen skapats för utsatta målgrupper.

För att omfattningen av det sociala företagandet ska kunna öka på sikt behövs också strukturella förändringar som en ökad tillgång till investeringskapital samt att både offentliga och privata aktörer i högre grad ser de sociala företagen som affärspartners.

Förprojektering och genomförandeprojekt är insatser i en långsiktig process att utveckla förutsättningarna för det sociala entreprenörskapet . Ambitionen är att i förprojekteringen fånga upp innovativa idéer till socialt företagande, hitta de sociala entreprenörerna, utforma kompetensutvecklingsinsatser för de som vill utveckla, driva och arbeta i sociala företag samt att skapa en jordmån för utveckling av socialt företagande i Skåne.

En vision med ett genomförandeprojekt är att på en eller flera orter i Skåne bygga upp entreprenörscenter som kan ge sociala företagare stöd i utvecklingen av sitt företagande med fokus på kompetensutvecklingsinsatser. Vi har dock en öppen inställning till förprojekteringen och en ambition att utforma ett genomförandeprojekt i enlighet med vad som i förprojekteringen framkommer om målgruppernas behov och förutsättningar.


Syfte

Den sociala ekonomin är en viktig kraft för att skapa tillväxt och sysselsättning bl.a. genom att den bidrar till att skapa ett socialt kapital i regionen, deltar i utvecklingsarbete för tillväxt och sysselsättning samt främjar ett socialt företagande.

Det yttersta syftet med de i denna ansökan beskrivna intentionerna är att bidra till ökad sysselsättning för de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden och är aktuella inom programområdet Ökat arbetskraftsutbud.

Aktuell förprojektering syftar till att undersöka förutsättningarna för samt planera ett genomförandeprojekt som ska stärka förutsättningarna för arbetssökande i de målgrupper som omfattas av programområdet att utveckla, driva eller arbeta i ett socialt företag.

Företagande behöver i ökad utsträckning ses som en möjlighet att skapa en plattform för egen och andras försörjning. Entreprenörer finns överallt i samhället, även i de målgrupper av arbetssökande som omfattas av den Europeiska Socialfondens program för ett Ökat arbetskraftsutbud.
Det är dock viktigt att utveckla rätt förutsättningar och stöd till aktörer som vill starta och driva sociala företag i regionen.

Coompanion Kooperativ Utveckling i Skåne vill av ovan angivna skäl i samverkan med Region Skånes näringslivsenhet samt HSB Malmö genomföra en förprojektering med intentionerna att:
- Tillsammans med representanter för målgrupperna, kommuner, arbetsförmedlingar m.fl. samverkanspartners kartlägga och analysera förutsättningarna för att utveckla kompetensutvecklingsinsatser riktade till dem som vill utveckla, driva och arbeta i sociala företag i enlighet med de intentioner som beskrivits ovan.
- Tillsammans med deltagare och samverkanspartners kartlägga och analysera förutsättningarna för att långsiktigt stödja en hållbar utveckling av socialt företagande i enlighet med ovan beskrivna intentioner.

En vision med ett genomförandeprojekt är att på en eller flera orter i Skåne bygga upp entreprenörscenter som kan ge sociala företagare stöd i utvecklingen av sitt företagande med fokus på kompetensutvecklingsinsatser. Vi har dock en öppen inställning till förprojekteringen och en ambition att utforma ett genomförandeprojekt i enlighet med vad som i förprojekteringen framkommer om målgruppernas behov och förutsättningar.


Målsättning

De mål vi vill uppnå i förprojekteringen är att:
1 Öka kunskapen om socialt företagande som möjlighet både bland de i projektet aktuella målgrupperna och de resurspersoner som kommer i kontakt med dem.
2 Öka kunskapen om sociala företag och förutsättningarna för deras verksamheter bland företrädare för organisationer som skulle kunna bidra till en långsiktig utveckling av det sociala företagandets möjligheter.
3 Stärka tilltron till de sociala företagen och deras bidrag till tillväxt och sysselsättning.
4 Utforma ett entreprenörsprogram i socialt företagande som är anpassat efter målgruppernas behov och förutsättningar.
5 Initiera insatser som kan leda till en utveckling av stödstrukturen för utveckling av socialt företagande.
6 På grundval av vad som framkommer i förprojekteringen och i enlighet med i denna ansökan beskrivna intentioner ansöka om ett genomförandeprojekt för kompetensutveckling i socialt företagande av personer som tillhör målgrupperna som beskrivits ovan.

Strategin för att uppnå det första målet är att genom informationsinsatser i form av medverkan vid möten hos samverkansparterna, ett regionalt seminarium tidigt under förprojekteringen samt spridning av skriftligt material utveckla intresse för och kunskap om socialt företagande.
För att nå det andra målet behöver också ett utvecklingspartnerskap skapas mellan de organisationer som står bakom ansökan samt verksamhetsföreträdare för offentliga organisationer, företag, föreningar och andra som vill vara delaktiga i att utveckla ett genomförandeprojekt.
I seminarier och workshops bör verksamma sociala företag få tillfälle att berätta om sin verksamhet för att konkretisera vad socialt företagande handlar om. En möjlighet är också att sprida kunskap om de sociala bokslut som finns för att tydliggöra de ekonomiska vinster som de sociala företagen genererar.
För att kunna anpassa entreprenörsprogrammet efter målgruppernas behov och förutsättningar formas en referensgrupp med deltagare som rekryteras bland arbetssökande som har kontakt med kommun, arbetsförmedling eller försäkringskassa.
För att kunna utveckla stödstrukturen för socialt företagande är de erfarenheter som gjorts av Coompanion och andra organisationer i tidigare genomförda projekt kring socialt företagande en viktig utgångspunkt. Vi kommer också att vara uppmärksamma på de utvecklingsmöjligheter som skapas av Nutek och andra organisationer samt hålla oss informerade om insatser på området som genomförs av andra organisationer regionalt och nationellt.

Förprojekteringens fokus är att fånga upp idéer och synpunkter från de medverkande aktörerna som kan ligga till grund för en ansökan om ett genomförandeprojekt. Det som kommer fram under förprojekteringen presenteras vid ett avslutande seminarium i september månad. De aktörer som berörs av en ansökan om ett genomförandeprojekt formulerar tillsammans grunden för denna i workshops. En av dessa workshops kommer att handla om hur genomförandeprojektet ska jämställdhetsintegreras.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Funktionshinder är ett begrepp som kan innefatta fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Projektet kommer i den mån det är möjligt verka för att alla ska kunna ta del av projektets insatser. Då det är svårt att förutse alla anpassningar som kan behöva göras bör projektets tillgänglighet vara en ständig utvecklingsfråga där vi uppvisar förståelse och medvetenhet kring gruppens förutsättningar och behov. De seminarier, workshops och studiebesök som vi ämnar anordna inom förprojekteringen ska inom ramen för budgeten anpassas för att säkra tillgänglighet för de som har olika typer av funktionshinder. Den fysiska tillgängligheten kommer att beaktas vid de seminarier och workshops som genomförs inom förprojekteringen. Likaså lägger vi stor vikt vid att befintlig information ska vara tillgänglig och lätthanterlig för samtliga.

Inom social ekonomi är funktionshindrade en viktig grupp varför det är viktigt att kunna bemöta denna målgrupps behov.

Om deltagare ha fysiska funktionshinder under förprojekteringen som kräver en omfattande anpassning av lokaler, material, utrustning osv är ett alternativ att hyra lokaler för aktiviteter som till stor del redan har anpassning till fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet. Förprojekteringen behöver vara en verksamhet där tillgänglighetsperspektivet beaktas kontinuerligt i strävan efter en inkluderande verksamhet.

Arbetet med psykiskt funktionshindrade utgör en betydande del av den sociala företagsverksamheten idag. De psykiska hindrena behöver lika stor anpassning som det fysiska om än av annat slag. Ofta klarar delar av gruppen inte av den arbetsmiljö som finns i större delen av arbetslivet idag med högt tempo, stress och höga prestationskrav. Detta betyder däremot inte att gruppen inte arbetsvillig eller arbetsför. De sociala företagen har skapat verksamheter i en delvis skyddad miljö där personer med psykiska hinder kan arbeta efter egen förmåga.

Det är viktigt att skapa förutsättningar för alla, även för personer med fysiska och psykiska funktionshinder, att få en meningsfull tillvaro. En rutin i vardagen samt känslan av att få bidra till en verksamhet är något som varje individ bör få tillgång till. I ett genomförandeprojekt kan kunskapen kring funktionshinder och fokus på denna grupp utökas. En stor del i tillgänglighetsarbetet är att förutse de hinder som kan uppstå i verksamheten och göra nödvändiga anpassningar för att grundstrukturen i verksamheten inte ska vara exkluderande. Under förprojekteringen kommer vi att begagna oss av den hjälp som HANDISAM tillhandahåller, till exempel i form av checklistor och personlig rådgivning.

Transnationellt samarbete

Ej aktuellt

Medfinansiärer

 • Näringslivsutveckling

Samarbetspartners

 • HSB Malmö ek.för.
 • Näringslivsutveckling

Kommun

 • Bjuv
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Osby
 • Perstorp
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge