Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Samverkansprojekt syd

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareDem Network AB
KontaktpersonSusanna Jakobsson
E-postsusanna@tronsgarden.se
Telefonnummer0737-080080
Beviljat ESF-stöd189 875 kr
Total projektbudget189 875 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2009-09-01
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet samlar enmans/mikroföretag för att analysera företagens kompetensbehov för att möta framtida förändringar. Projektet ger insikt om jämställdhet och villkor för funktionshindrade. Det är även ett mål att företagen ska hitta nya samverkanspartners och utveckla sitt entreprenörskap.

Bakgrund

Västvärlden står inför stora utmaningar vad beträffar såväl generationsskifte inom arbetslivet som kompetensutveckling av befintlig arbetskraft. EU anser det viktigt att -se till att vuxna kan utveckla och uppdatera nyckelkompetenser genom hela livet, och att särskild fokus läggs på målgrupper som fastställts som prioriterade grupper i nationella, regionala och/eller lokala sammanhang - EU har även fokuserat på vissa generella kompetenser bland annat entreprenörskap.

Den statliga myndigheten CFL anser: Utbildningssystemet och tillgång till kompetensutvecklande insatser för anställda och arbetslösa, som ett led i det livslånga lärandet, är av avgörande betydelse för den ekonomiska tillväxten på lång sikt. Det livslånga lärandet förutsätter en kontinuerlig samverkan mellan utbildningssystemet, - och det omgivande samhället, så att arbetsmarknadens behov och individers efterfrågan kan matchas - (Linda Ylivainio, Näringsdepartementet, 2007)

Som påpekas i Analys av Skåne-Blekinges förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning -behövs nyföretagande och stärkande av entreprenöriella satsningar i regionen. Detta för att bättre tillvarata utvecklingskraften dels i de starka tillväxtområdena som finns i regionen, dels i de möjligheter som skapas till följd av den strukturomvandling som kan förväntas ske inom den priskonkurrerande industrin -. Vidare beskrivs att - den nya kunskapsekonomin tenderar till att gynna storstadsregioner med stor befolkning och hög befolkningstäthet. I dessa finns den mångfald av olika branscher, utbildningar och erfarenheter som särskilt gynnar innovationer och utveckling av nya företag och tjänster. I ett internationellt perspektiv är Sverige glest befolkat och svenska storstäder är små. Detta gör det till ett nationellt intresse och ett regionalt ansvar att ta tillvara utvecklingskrafter i det fåtal täta regioner som finns i riket.- Malmö som rikets tredje största stad är en stor och viktig plattform för att kunna ta ledningen i utvecklingen och tillväxten nationellt men framförallt regionalt.

Sverige har ett relativt lågt nyföretagande och entreprenörsanda med internationella mått mätt. Ny kunskap och mötesplatser för småföretagare är en viktig del för att öka entreprenörsandan och även i förlängningen öka småföretagarnas möjligheter till att nyanställa.

Ökningen i sysselsättningen till nästa år ligger nästan helt bland småföretagen. Dessa har samtidigt svårare att hantera kompetensbristen än större företag. För att lösa en del av problematiken bör kompetenshöjningen för redan anställda intensifieras.

Projektet avser att analysera behovet av kompetensutveckling hos deltagande småföretag samt att i en kommande ansökan om genomförande tillse att kompetensutvecklingen möjliggörs.

Syfte

Företagen i samverkansprojektet är lokaliserade till Malmöregionen. Företagen har alla en stark utvecklingsönskan. De är entreprenörer och anställda i småföretag som vill och har ett behov av att växa och utvecklas i samverkan med andra. Projektet ska ta tillvara och öka den utvecklingskraften för att skapa effektivare organisationer med ökad tillväxt.

Huvudsyftet med förprojekteringen är att skapa kompetensutvecklingsplaner för hela företaget samt på individnivå. Det ska göras genom en analys av företaget idag, framtida behov och utvecklingsmål. Det är viktigt att även medarbetarnas behov av att lära nytt och lära om för framtiden tas med i analysen. Det är även viktigt med en relevant omvärldsanalys som grund. Med utgångspunkt i resultatet av analyserna ska projektledaren utarbeta en ansökan till ESF-rådet om stöd till genomförande av kompetensutvecklingen.

Syftet är även att företagen ska lära sig en struktur för att själva i framtiden kunna inventera sina kompetenser och kompetensbehov. Vi vill även öka medvetenheten kring nyttan med kompetensutveckling.

Vi ska integrera ett jämställdhetsperspektiv hos de deltagande företagen. Både under projektets gång men även skapa strukturer för att företagen ska ha med sig ett jämställdhetsperspektiv i sitt dagliga arbete. Redskap kommer att ges till företagen för att de ska kunna implementera strukturer i sitt dagliga arbete.

Ett mål är att företagen under, men även efter, förprojekterings slut ska ha nytta av varandra. Både som stöd och som affärspartners, det är ofta i kontakt med andra som nya entreprenöriella idéer föds. Hela projektet genomsyras av utvecklingssträvan av företagen. Vi har som mål att stärka entreprenörskapet i företagen. Både genom att det identifieras nya möjligheter genom analysen av företaget, samt att nya idéer skapas i mötet med andra entreprenörer i projektet. Målet är att idéer leder till praktiskt genomförande. Att samverkan skapas mellan de branschöverskridande företagarna för att skapa nya idéer, varor, tjänster och affärer är ett mervärde som vi räknar med att projektet ger.

Vår strävan är att projektet skall följas av flera med samma inriktning

Målsättning

Nedan beskrivs förväntade effekter av projektet i punktform. Utvärdering och uppföljning kommer att kopplas till nedanstående punkter. Några av punkterna är direkt mätbara i antal (t ex hur många har fullföljt förprojekteringen) medan andra kvalitativa effekter snarare kommer att kunna genom intervjuer med deltagarna (t ex hur många anser att entreprenörskapet har stärkts).

- Projektet ska åstadkomma kompetensutvecklingsplaner på företags- och individnivå
- Att projektet leder till ansökan om genomförande av kompetensutvecklingsplanerna
- Att alla företag med både medarbetare och ledning aktivt deltar i förprojekteringen
- Att projektet skapar intresse och förståelse för nyttan med kompetensutveckling för att driva företaget framåt
- Att företagen skapar och implementerar strukturer för kompetensbehovsanalyser
- Att företagen fått en ökad kunskap om samt blivit medvetna om sina attityder i ämnet jämställdhetsintegrering
- Att entreprenörskapet har stärkts bland företagarna
- Att det sker en samverkan mellan företag som har gemensamma behov och intressen av att driva sina företag framåt, under men även efter projektet
- Att samtliga anmälda företag fullföljer förprojekteringen
- Att intresset och engagemanget ökat för att utveckla och utvidga det egna företaget
- Att deltagaren förbättrat relationen till sitt företag

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalmässigt finns inga hinder för att förprojekteringen ska kunna genomföras i lokaler med specialutrustning eller i de deltagande företagens egna lokaler.

Vid behov kan vi erbjuda hörslinga, datorskärmar med förstoring, hygienutrymmen med extra avlastningsytor om fysisk funktionsnedsättning föreligger.

Genomförandet kan anpassas så att det passar tider för allmänna kommunikationer eller så kan det ske på företaget om det är mera lämpligt.

Det finns beredskap för att ta fram information i alternativa format. Arbetsmaterialet kan till exempel anpassas till lätt svenska (för läs- och skrivsvårigheter) eller för inspelning på band.

Metodanpassning för analyserna i förprojekteringen kan genomföras med dator eller manuellt.

Rutiner skapas för att tillgänglighetsperspektivet alltid är med i projektets genomförande.

Deltagande aktörer

 • AC Cedergrens Juridiska Byrå
 • Carlsson event
 • Chiswed LL AB
 • Eva Rendl
 • FeelDsign
 • Giora AB
 • Gladahem
 • Hair-cut
 • IPR JUristbyrå AB
 • Itrim Jägersro och Itrim Västr
 • Itrim, västra hamnen
 • Kajovision
 • Kulturlänk AB
 • Malmö Martial Arts Center
 • Nordic light media
 • Persson idé och kommunikation
 • Petra Lund
 • Skåne Rehab/åkersborgsgården
 • Tajala Eco Design
 • Tema Tango
 • Tidlösa blommor
 • Travelexperts AB

Kommun

 • Malmö