Logotyp på utskrifter

Samverkan utan gränser

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonMargaretha Håkansson
E-postmargaretha.hakansson@hassleholm.se
Telefonnummer0451-267064
Beviljat ESF-stöd10 638 862 kr
Total projektbudget25 397 159 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Ansökan avser stöd från Europeiska Socialfonden för att driva ett projekt för målgruppen långtidsarbetslösa som på grund av psykisk ohälsa har svårt att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden samt långtidsarbetslösa invandrare. Genom projektet ska målgruppens behov och förutsättningar kartläggas, metoder för samverkan mellan berörda offentliga och privata aktörer ska utvecklas samt forum för kunskapsöverföring och kunskapsutbyte i lärandeprocesser ska presenteras. Genom individanpassade insatser och aktiviteter för självutveckling, hälsa, praktik och lärande samt en aktiv utsluss ska målgruppen ges förutsättningar för att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden eller etablera en annan form av aktiv sysselsättning.

Bakgrund

Följande ansökan avser en projektverksamhet som kommer att bedrivas i samarbete mellan Hässleholms kommun och Kristianstads kommun. Kommunerna har tillsammans isolerat en grupp som omfattar ca 150 personer som idag finns i utanförskap i relation till arbetsmarknaden. Dessa tillhör följande målgrupper:
- Personer som är långtidsarbetslösa och på grund av ohälsa har svårt att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden
- Långtidsarbetslösa invandrare

I båda kommunerna finns behov av att utveckla kunskapen kring behov och förutsättningar för ovan nämnda målgrupper. Det finns vidare behov av att utveckla befintliga arbetsmetoder i kommunerna samt utveckla nya metoder och insatser för att möta dessa behov och förutsättningar. Personerna inom nämnda målgrupp har nämligen inte bara svårt att få tillträde på den reguljära arbetsmarknaden, de har till viss del även svårt att tillgodogöra sig de arbetsmarknadsinriktade insatser som finns att tillgå i kommunerna idag.

Båda målgrupperna uppvisar ofta en komplex livssituation som innebär behov av en långtgående individbaserad process som i de flesta fall medför att individen har kontakt eller skulle vara i behov av kontakt med flera offentliga instanser. För att skapa en gynnsam process för individen samtidigt som befintliga resurser används på effektivt sätt krävs en samordning mellan de aktuella insatserna. Det är vår uppfattning att detta inte sker i tillfredställande utsträckning idag. Detta gäller främst samordningen mellan kommunens insatser och landstingets insatser inom hälso- och sjukvården.

Både vad gäller långtidsarbetslösa med psykisk ohälsa samt långtidsarbetslösa invandrare är risken för ett långvarigt och omfattande utanförskap stort. Då psykisk ohälsa både kan vara ett reslutat av och en orsak till social isolering anser vi det vara angeläget att skapa en aktiv tillvaro för dessa grupper som utgörs av insatser riktade mot arbetsmarknaden som genomförs i bred samverkan.

Målsättning

De mål som kommer att finnas i projektverksamheten vad gäller den strategiska nivån är följande:
- Att generera kunskap kring de aktuella målgrupperna för att få en mer komplett bild av de behov och förutsättningar som finns bland kommunens invånare
- Att utveckla metoder och insatser genom vilka kommunen kan erbjuda kommuninvånarna en mer komplett service
- Att verka för ett tvärvetenskapligt angreppssätt vad gäller servicen till utsatta grupper i respektive kommun
- Att lägga grunden för en bred och bestående samverkan mellan aktörer som är viktiga för att bryta gruppers utanförskap i relation till arbetsmarknaden

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Funktionshinder kan vara av olika karaktär. Det kan vara fysiska, psykiska och begåvningsmässiga begränsningar. I Europeiska Socialfondens vägledningsdokument betonas att alla socialfondsprojekt ska beakta tillgänglighet för personer med funktionshinder. I detta projekt kommer vi inom ramen för resurserna att verka för tillgänglighet. Det är viktigt att skapa förutsättningar för alla, även personer med funktionshinder, att få en meningsfull tillvaro. En rutin i vardagen samt känslan av att få bidra till en verksamhet är något som varje individ bör få tillgång till. Grundläggande i arbetet med tillgänglighet är kunskap och medvetenhet. I den utsträckning projektet inte redan förfogar över sådan kunskap kommer vi att inhämta den. En förståelse för funktionshindrades behov av anpassning behöver finnas som grund i alla verksamheter. Det kan handla t.ex. om fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet. Anpassningar för fysisk tillgänglighet ska vara tillgodosedda i de lokaler projektet förfogar över. Vad gäller kommunikativ och informativ tillgänglighet kommer informationsmaterial och liknande som produceras inom projektet vid behov anpassas för att göra den åtkomlig för alla. Det är viktigt att alla berörda kan ta del av både muntlig och skriftlig informationsöverföring. Viktigt för tillgänglighetsarbetet i projektet utifrån verksamhetens målgrupper kommer att vara anpassning i relation till ohälsa. Det är viktigt att skapa en vardag i projektverksamheten som inte missgynnar deltagarnas återhämtningsprocess i relation till arbetsmarknaden.

För stöd och kunskap i tillgänglighetsfrågor kommer HANDISAM och de stödinsatser som de erbjuder användas. HANDISAM har bland annat utvecklat en checklista för tillgänglighet i ESF-projekt vilken fungerar som en bra utgångspunkt i diskussionen kring frågan. Vi ämnar att under mobiliseringsfasen i projektet fördjupa kunskapen kring tillgänglighet för att skapa tillfredställande anpassningar/insatser i projektet.

Transnationellt samarbete

Det finns intresse för att inom projektets ramar genomföra transnationella aktiviteter relaterat till kunskapsutbyte med andra länder. Inför denna ansökan har tre möjligheter diskuterats:

- Holland är ett intressant land för kunskapsutbyte utifrån projektets ambition att arbeta med organisationsöverskridande samverkan. Holland arbetar utifrån modellen ”en väg in” där olika organisationer samverkar kring individprocesser
- Även Danmark är ett intressant land för kunskapsutbyte utifrån deras sätt att organisera samverkan för grupper i utanförskap. De har sedan tidigare lyckats väldigt bra med att integrera invandrargruppen i samhället
- Italien är ett intressant land för kunskapsutbyte utifrån deras arbete med socialt företagande. Vi bedömer att socialt företagande kommer att vara en viktig komponent i att göra delar av de aktuella målgrupperna självförsörjande. Socialt företagande är till stor del outforskat område i Skåne Nordost varför det är viktigt att ta del av de erfarenheter som har genererats på andra håll och i andra länder

De transnationella aktiviteterna utgör idag endast idéer kring vad som skulle kunna vara möjligt. Under mobiliseringsfasen avser vi söka mer information om ovanstående länders arbete med personer med psykisk ohälsa samt invandrare för att ytterligare kunna förtydliga ambitionen med de transnationella aktiviteterna.

Medfinansiärer

  • Arbete och välfärdsförvaltningen
  • Arbetsmarknad- och Kompetensutv/Socialförvaltningen

Samarbetspartners

  • Arbete och välfärdsförvaltningen
  • Arbetsförmedlingen Hässleholm
  • Arbetsmarknad- och Kompetensutv/Socialförvaltningen
  • Arbetsmarknadsenheten

Kommun

  • Hässleholm
  • Kristianstad