Logotyp på utskrifter

START 11

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareOlofströms kommun
KontaktpersonIngela Håkansson
E-postingela.hakansson@olofstrom.se
Telefonnummer0454-93250
Beviljat ESF-stöd13 485 714 kr
Total projektbudget13 485 714 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2014-03-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Det övergripande syftet med projektet är att skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen genom kompetensutveckling inom 11 stycken identifierade utbildnings- och utvecklingsområdenområden hos medelstora och stora företag inom fordons- och tillverkningsindustrin i Blekinge och nordöstra Skåne.

Projektet har en styrka i att bygga vidare på erfarenheterna från Socialfondsprojektet FKG 09, som skapat en konstruktiv samverkan mellan deltagande företag och aktörer. Genom detta projekt kan tidigare förvärvade kunskaper få full effekt avseende implementering och lärande lokalt och regionalt.

Erfarenheter och resultat kommer att spridas till såväl samverkanspartners som övriga intressenter för att åstadkomma en strategisk påverkan hos aktörer inom näringslivsutveckling och kompetensförsörjning.

Bakgrund

Under 2009 skrev Region Blekinge fram Socialfondsprojektet FKG 09 som en av flera åtgärder för att möta den kris regionen drabbats av. Projektets syfte var att undvika fler varsel, åtgärda företagens uppkomna kompetensgap samt att rusta företagen inför framtiden. Projektet har nått stora framgångar genom en tydlig strategi gällande samverkan/nätverksbyggande som en grund för gemensamma kompetensfrågor.

Genom att samverka kring utbildningsinsatser har man etablerat ett nätverk och en dialog kring gemensamma utmaningar och behov av framtida kompetenser.

För att ytterligare nå bred samverkan samt arbeta med strategisk påverkan så togs initiativ för ett nätverk med flera stora liknande ESF-projekt i södra Sverige, vilket resulterade i SAMkraft. Deltagande projekt kan vittna om hur man växlat upp det egna arbetet genom samverkan inom nätverket. Idéer har spridits och tips kring genomförande har inneburit resurseffektivitet, inte minst kring upphandling.

Genom gemensamma utbildningsinsatser och kontinuerliga avstämningar hos företagen i FKG 09 har det framkommit en vilja att ta ytterligare ett steg för samverkan och gemensamt lärande. Fokus har flyttats från ett brett utbud av utbildningar till implementering av lärande miljöer och långsiktiga strategier för kompetensutveckling. Med detta projekt – START 11 - kan tidigare förvärvade kunskaper därmed få full effekt avseende implementering och lärande lokalt, regionalt och transnationellt. En fortsatt medverkan i SAMkraft kommer även ge ett stort lärande för aktörer utanför projektet samt bidra till den strategiska påverkan.

I detta projekt kommer stora insatser att läggas på att implementera nya tankesätt, metoder och tekniker i det vardagliga arbetet. Genom periodvisa uppföljningar, stående programpunkter på arbetsträffar eller motsvarande, tydlig förankring hos ledning och medarbetare och etablerandet av en lärande miljö, skapas goda förutsättningar för varaktig utveckling för deltagande företag.

Projektresultaten ska bidra till att organisationen och individen utvecklar en förståelse och vilja att förändra och kontinuerligt förbättra verksamheten.

Mobiliseringsfas

Efter en dialog med deltagande företag och en kortare kartläggning har ett antal utbildnings- och utvecklingsområden identifierats, som kommer att utvecklas och specificeras i mobiliseringsfasen:

1. Teknikskifte/teknikutveckling
- Samarbete kring nyttjande av maskiner
- Varmformning, trådgnistning m.m.
- Laserteknik

2. LEAN
- Implementering, standardiserade arbetssätt och processteknisk utveckling
- Gemensamma investeringar

3. Ledarskap
- Personlig utveckling
- Pedagogik kring LEAN.
- Utvecklingsinriktat lärande
- Entreprenörskap

4. Stödfunktioner/roller
- Undersöka formerna för processtödjare och kompetensmäklare

5. Förändringskunskap/entreprenöriellt lärande
- Implementera nya arbetssätt och rutiner
- Implementera entreprenöriellt lärande
- Utveckla idéer, ansvarskänsla, initiativförmåga, kreativitet och nyfikenhet.
- Fånga upp företagens behov av ny personal och ny kunskap

6. Målstyrt Lagarbete
- Organisation för arbetslag att på ett dynamiskt sätt ta kontroll över sin delprocess.
- Förbättra delprocesser och resultat.
- Kompetensutveckling och träning med support av specialister och ledare.

7. Jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och mångfald
- Undersökning av jämställdhetsarbetet hos deltagande företag
- Webbaserade föreläsningar
- Seminarier
- Utbildningar
- Kontakt och samarbete med Processtöd Tillgänglighet och Processtöd Jämställdhetsintegrering

8. Förebygga långtidssjukskrivningar – god arbetsmiljö
- Skapa delaktighet i arbetsorganisation och verksamhet
- Skapa handlingsutrymme för individen

9. Transnationalitet
- Undersöka former för samverkan och lärande
- Värdeflödesanalys

10. Utveckling av E-learning
- Anpassa och utveckla utbildningar inom den tekniskt industriella sektorn till E-learning
- Bygga en digital plattform som kan nyttjas långsiktigt av företag

11. Fortsatt samverkan
- Analysera det specifika behovet av fortsatt samverkan
- Etablera fortsatt samverkan och nätverkande mellan deltagande företag
- Undersöka finansiering av fortsatt nätverkande efter projekttiden

För Region Blekinge är rollen som förnyad projektägare naturlig och uppskattas mycket av deltagande företag. Projektet ska ses som en tydlig signal på det ansvar för kompetensförsörjning och regional utveckling som projektägaren är beredd att ta. Genom samverkanspartners och Region Blekinges breda kontaktnät underlättas även spridning av resultat och strategisk påverkan.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen genom kompetensutveckling hos företag inom fordons- och tillverkningsindustrin. För att etablera varaktiga positiva effekter av projektet kommer en långsiktig kompetensutvecklingsstrategi att implementeras hos samtliga deltagande aktörer.

Genom kompetensutvecklingsinsatserna kommer deltagarna uppmuntras till ett kontinuerligt lärande i vardagen och delaktighet i verksamheten, vilket leder till utvecklad arbetsorganisation präglad av ökad samverkan, problemlösning, nytänkande samt ökad produktivitet och lönsamhet.

En förändringskunskap ska byggas upp där medarbetarna får en förståelse för behovet av kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Projektet har en styrka i att bygga vidare på erfarenheterna från Socialfondsprojektet FKG 09, som skapat en konstruktiv samverkan mellan deltagande företag och aktörer. Genom detta projekt kan tidigare förvärvade kunskaper få full effekt avseende implementering och lärande lokalt och regionalt.

Projektet startar med en mobiliseringsfas där genomförandefasens olika aktiviteter planeras och specificeras på detaljnivå utifrån identifierade behov. Resultatet av mobiliseringen kommer innehålla de delar och krav som utlysningen ställer, som exempelvis bearbetad genomförandeplan, budget m.m. och rapporteras till ESF-Rådet.

Mer specifikt syftar projektet till att:

- Stärka sysselsatta kvinnor och män, att utvecklas i takt med förändringar i arbetslivet och omvärlden.
- Skapa effektiva, lönsamma, attraktiva, hälsosamma och hållbara arbetsplatser som är konkurrenskraftiga för att möta framtidens krav och möjligheter.
- Öka kunskapen om hur likabehandling främjas och hur diskriminering motverkas.
- Främja jämställdhetsintegrering och öka insikten om vikten av tillgänglighet och mångfald i arbetslivet både på individ- och på arbetsplatsnivå.
- Stödja deltagande företag och deras expertis i det teknikskifte som branschen står inför, som innebär att man till viss del går från produktionsindustri till processindustri.
- Utveckla två stödfunktioner för att uppnå kompetensutveckling i såväl ett strategiskt som operativt perspektiv: Processtödjaren och Kompetensmäklaren.
- Undersöka hur ett utbildningsverktyg inom E-learning ska se ut för att passa den tekniskt industriella sektorn samt bygga en digital plattform som kan nyttjas långsiktigt av företag för kompetensutveckling.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att genomföra behovsstyrd kompetensutveckling i samverkan mellan deltagande företag, anpassad efter medarbetarnas och organisationernas förutsättningar för lärande.

Mobiliseringsfas

Under mobiliseringsfasen ska varje deltagande företag i dialog med ledning och medarbetare och med eventuellt externt stöd analysera de specifika kompetensutvecklingsbehoven utifrån identifierade utbildningsområden. Dessa sammanställs sedan i kompetensutvecklingsstrategier ner på individnivå.

Detta innebär att vissa av de nämnda åtgärder som finns med nu kan revideras efter mobiliseringsfasen, men beskrivs redan nu som preliminära i ansökan.

Genomförande

I genomförandefasen ska kompetensutveckling hos deltagande företag genomföras utifrån framtagna kompetensutvecklingsstrategier. Den etablerade samverkan mellan företagen ska fördjupas för att få kostnadseffektiva utbildningar samt en samordning av framtida kompetensutvecklingsinsatser. Erfarenheter och resultat kommer att spridas till såväl samverkanspartners som övriga intressenter för att åstadkomma en strategisk påverkan hos aktörer inom näringslivsutveckling och kompetensförsörjning.

Delmål

Kompetensbehoven inom definierade utbildningsområden har utvecklats och specificerats i dialog med ledning och medarbetare.
Stödfunktionerna processtödjare och kompetensmäklare har etablerats på företagen.
En implementerad kompetensutvecklingsstrategi finns som är förankrad hos såväl medarbetare och ledning och ingår som en naturlig del i affärsutvecklingsprocessen.
En förändringskunskap och ett entreprenöriellt lärande har etablerats på företagen.
Kunskapen om likabehandling, jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och mångfald används strategiskt i utveckling och för att skapa attraktiva arbetsplatser.
Arbetsmiljö och hälsa har förbättrats.
Behov av ny personal med ny kompetens har förmedlas till Arbetsförmedlingen och utbildare för matchning/utbildning och rekrytering.
Transnationella erfarenheter har implementeras på arbetsplatserna efter projektets slut.
Ett utbildningsverktyg inom E-learning har utvecklats som passar den tekniskt industriella sektorn och som möjliggör flexibelt lärande för medarbetarna.

Indikatorer

100 % av seminarier och workshops har genomförts.
90 % av medarbetarna, företagen och utbildningsleverantörerna ska vara nöjda med resultatet av samverkan.
80 % av medarbetarna som deltagit i kompetensutveckling ska uppleva kompetensförstärkning och ökad anställningsbarhet.
80 % av medarbetarna som deltagit i kompetensutveckling ska uppleva en högre grad av delaktighet arbetstillfredsställelse.
80 % anser att medvetenheten om jämställdhet, tillgänglighet och mångfald har ökat.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är kopplad till rättigheten att alla kvinnor och män oavsett funktionsnedsättning skall kunna ta del av vad samhället har att erbjuda: Information, utbildning, arbete osv.

För att säkra tillgänglighetsarbetet i projektet kommer en särskild arbetsgrupp att skapas som aktivt jobbar med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Gruppen kommer att interagera med Volvos s.k. JÄMÅgrupp (Jämställdhets och Mångfaldsgrupp) för att sprida erfarenheter och kunskap mellan deltagande företag och organisationer.

I projektet kommer nedanstående fyra integrerade områden att återkommande ses över och inventeras för att tillgängligheten skall vara optimal för deltagarna:

Fysisk tillgänglighet

Om någon deltagare i projektet har funktionsnedsättning kommer hänsyn att tas till detta så att den anställde kan ta del av projektet. Tillgängligheten avseende parkering, lokaler (möten, konferenser, utbildningar) och interiör skall möjliggöras vid eventuell funktionsnedsättning.

Tillgänglig verksamhet

Projektet skall använda den kompetens som finns bland medarbetarna i respektive organisation. Arbetsgruppen skall ha tillgänglighets- och jämställdhetsintegrering som en stående punkt på dagordningen i syfte att ständigt stärka frågan och uppmärksamma eventuella utvecklingsområden.

För att öka kunskapen om tillgänglighet kommer kontakt och samarbete utvecklas under genomförandet med Processtöd Tillgänglighet. För att kunna anställa personer med funktionsnedsättning kan det vara nödvändigt att anpassa förväntningarna bland ledning och anställda till dessa personers förutsättningar. Ett bra bemötande och en god arbetsmiljö är därför viktiga områden att belysa i projektet.
Arbetsgruppen kommer att arbeta aktivt med denna fråga tillsammans med företagen t.ex. via webbaserade föreläsningar varvat med mer djupgående insatser såsom seminarier inom bemötande och service för projekt-och styrgruppen.

Kommunikativ tillgänglighet

Målsättningen är att samtliga deltagare ska ha möjlighet att höra/ta del av projektets aktiviteter. Inför möten, semiarier och utbildningar kommer arbetsgruppen att se till att kommunikativ tillgänglighet finns efter behov.

Informativ tillgänglighet

Vid framtagande av informationsmaterial kommer projektet att ta hänsyn till att människor är olika och har olika behov av informationsvägar. Arbetsgruppen kommer att säkerställa att det finns information i alternativa format när det behövs.

För att säkra beslut och kvalitet i frågor kring tillgänglighet kommer projektet att använda checklistor framtagna av HANDISAM (Myndighet för handikappolitisk samordning) samt genom samarbete med Processtöd Tillgänglighet.

Mål i genomförandefasen är att deltagarna ska få ett vidgat perspektiv ifråga om tillgänglighet och mångfald. Kunskapen ska vara användbar i praktiska verkligheten och leda till förändringar/förbättringar inom företagens arbetsorganisation.

Jämställdhetsintegrering

I mobiliseringsfasen kommer en SWOT-analys att göras avseende jämställdhetsintegrering hos deltagande företag samt en kartläggning om inställningen till mångfald och i vilken grad de arbetar med dessa frågor.

Det kan dock från start konstateras att det rådet en ojämn könsfördelning på arbetsplatserna med en överrepresentation av män, vilket ställer ökade krav på att alla gruppsammansättningar ska representeras av båda könen och att insatser i projektet skall ta hänsyn till såväl kvinnors som mäns motiv och förutsättningar för lärande.

En särskild arbetsgrupp kommer att skapas som aktivt jobbar med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet. Gruppen kommer att interagera med Volvos s.k. JÄMÅ-grupp (Jämställdhets och Mångfaldsgrupp) för att sprida erfarenheter och kunskap mellan deltagande företag och organisationer.

I upphandling av kompetenshöjande insatser skall krav ställas på att bemötande av enskilda individer är jämställt.

Vi kommer i våra rapporter att redovisa statistik uppdelat på kön, exempelvis hur resurser fördelas mellan kvinnor och män i projektet. Det kan handla om tid, projektstöd, utbildningsinsatser och studiebesök.

Informationsmaterial kommer att utformas utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Vid val av bilder kommer en medvetenhet att finnas hos arbetsgruppen så att både kvinnor och män är med och vi kommer att undvika att illustrera kvinnor och män i stereotypa könsroller.

Transnationellt samarbete

I projektet kommer möjligheten till transnationellt lärande att utvecklas genom en samverkan med Volvo Cars NV i Belgien och dess underleverantör TOWER International.

Medarbetare i deltagande företag kommer tillsammans med kollegor i Flandern att genomföra ett antal s.k. värdeflödesanalyser för att identifiera eventuellt slöseri och effektivitetsbrist (LEAN) i den gemensamma produktionen eller flödet.

Under mobiliseringsfasen kommer vi att undersöka närmare hur en samverkan kan se ut och hur erfarenheterna hos Volvo i Belgien och dess underleverantör kan föras över till Sverige och komma projektets företag till del.

Vi kommer även att undersöka hur ett samarbete skulle kunna se ut med Gent University för att främja lärande och strategiskt påverkansarbete.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Karlshamn
 • Högskolans kansli
 • Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunledningskontoret
 • Näringslivsenheten
 • Olofströms kommun

Deltagande aktörer

 • AB Formplast
 • Dynapac Compaction Equipm. AB
 • EBP i Olofström AB
 • El-Yta Kem
 • Finnv.Met.Struct.AB,plantOstr
 • ITE Fabriks AB
 • IUC i Olofström AB
 • Stans & Press i Olofström AB
 • Swepart Transmission AB
 • Thyssenkrupp Tailored Blanks
 • Tre-D Mekaniska AB
 • Volvo Personvagnar AB

Kommun

 • Karlskrona
 • Olofström
 • Östra Göinge