Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

SPT:s kompetensutveckling I Sydsverige

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareScandinavian Petroleum Technic (SPT) Association
KontaktpersonBo Härstedt
E-postspt@sptass.eu
Telefonnummer0708-305 450
Beviljat ESF-stöd890 300 kr
Total projektbudget890 300 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2010-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att Scandinavian Petroleum Technique Associations (SPT:s) verksamhet, kvalitet och målsättning, genom att tillhandahålla lättillgängliga, kompetenshöjande utbildningar som höjer säkerheten på drivmedelsanläggningar och förbereder medlemmarna för framtiden.

Bakgrund

Under förprojekteringen har vi genomfört kartläggningar på de medverkande företagen, några av dessa var med redan i den kartläggning som gjordes 2006 medan andra är nya. Vi har uppdaterat eller tagit fram handlingsplaner för samtliga företag och på individnivå analyserat kompetensbehovet hos de anställda i branschen. För branschen som helhet har den en omvärldsanalys gjort som ger en fingervisning om vilken kompetensutveckling som behövs i petroleumbranschen. Bland annat ger stora förändringar i arbetssätt till totalentreprenader med konstruktions- och samordningsansvar en strategisk omställning/omstrukturering av både arbetsuppgifter och personalprofiler. Kraven på branschrelaterad kunskap har flyttats till entreprenören då upphandlingarna av arbeten på drivmedelsstationer övergår till totalentreprenader, där konstruktions- och samordningsansvaret kräver resurser och kompetensöverföring. En följd av detta har blivit att SPT och SPI (Svenskt Petroleum Institut) har enats om målsättningen att alla som arbetar på och omkring en drivmedelsanläggning behöver utbildas. Innovativa och strategiska åtgärder i samverkan behövs för att fortsatt kunna ligga i framkant avseende teknisk utveckling, global konkurrens och för att minimera miljöpåverkan. Även produktsortimentet förändras och olika alternativa bränslen har gjort sitt intåg på marknaden. Detta innebär att regelverk snabbt förändras och att det krävs tillgängliga utbildningar för dem som arbetar i branschen.

Under den workshop med tema tillgänglighet och jämställdhet som genomfördes under förprojekteringen var en av slutsatserna att utbildning på distans innebär att fler har möjlighet att delta. Detta ligger helt i linje med den process vi startade med stöd av Växtkraft Mål 3 2006, efter vilket SPT har valt att utbildningen Risker-Regler-Ansvar, som är ett krav för alla som arbetar på en drivmedelsanläggning, kommer att erbjudas som en distansutbildning.


Vi har genom förprojekteringen fått bekräftat att petroleumbranschen har en låg generell utbildningsnivå, delvis eftersom det inte finns någon yrkesutbildning för arbeten på drivmedelsanläggningar, vilket i sin tur leder till nästa problem att man saknar en naturlig rekryteringsbas. En annan slutsats från förprojekteringen är att många företag välkomnar lärlingsutbildningarnas återintåg i utbildningssystemet och vill att SPT ska påverka för medlemsföretagen i den frågan. Genom de jämställdhetsdiskussioner som förts och den SWOT-analys som gjorts har vi konstaterat att antalet kvinnor i branschen är litet, en utmaning i kommande rekryteringar är därför att få kvinnor att söka sig till branschen.

Syfte

Projektets syfte är att främja SPT:s verksamhet, kvalitet och målsättning. Framförallt ska samverkan och kompetensutveckling av all personal ge medlemsföretagen bättre framtidutsikter genom projektet. SPT ska kunna tillhandahålla lättillgängliga kompetenshöjande utbildningar som höjer säkerheten för arbeten på drivmedelsanläggningar i form av lättillgängliga distansutbildningar. Projektet ska också beakta de individuella företagens och deras anställdas kompetensbehov så att hela branschen som sådan blir bättre förberedd för framtida förändringar.

Målsättning

Vi vill att:
- 90 % av de planerade insatserna ska genomföras
- alla anställda (på de 8 deltagande företagen) som arbeter på och omkring en drivmedelsanläggning ska ha gått SPT:s utbildning för arbete på drivmedelsanläggning (Risker-Regler-Ansvar).
- samtliga deltagande företag har minst en representant som deltar i workshopen gällande jämställdhet och tillgänglighet (aktivitet nr 8)
- vi via den upprepade SWOT-analyserna kan visa på att man kommit längre i arbetet med jämställdhet och ökat tillgänglighet för funktionshindrade än vid förprojekteringen
- den infrastruktur som skapas via projektet tillför så stort värde för utvecklingen av och lärandet mellan företagen, att den består även efter genomförandeperioden, dvs att det lett till ett strategiskt påverkansarbete
- upplägget för förprojektering/genomförandefas används som modell för efterföljande regioner.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen har vi genomfört en SWOT-analys med avseende på tillgänglighet i fråga om lokaler och information. Vi har konstaterat att tillgängligheten för personer med funktionshinder är ganska god på kontoren, men att utearbetet i branschen inte är anpassat för funktionshindrade. Informationstekniken och den tekniska utvecklingen gör att fler arbetsuppgifter sköts från kontoren och därmed blir det lättare för personer med funktionshinder att arbeta inom branschen.

I detta projekt kommer vi delvis att användas oss av distansutbildningar, denna tanke har växt fram i samband med att vi diskuterat tillgänglighetsfrågan under förprojekteringen. Inom projektet ska ingen inom målgruppen hindras från tillgänglighet till projektets aktiviteter ur tillgänglighetsperspektivet.

Bilaga 5 SWOT Tillgänglighet

Jämställdhetsintegrering

Vi har under förprojekteringen arbetat med jämställdhetsfrågan under en workshop med representanter från företagen. Under genomförandet bjuder vi åter in samtliga företag till en Workshop där fokus ligger på jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor. Vi kommer då att följa upp SWOT-analyserna för att mäta eventuell förändring.

Projektinnehållet är baserat på de individuella utvecklingsbehoven vilket gör att de aktiviteter som erbjuds i projektet är anpassade för såväl kvinnor som män, samtliga anställda har haft samma möjlighet att påverka projektinnehållet.

Deltagande aktörer

 • Afriso Ema AB
 • Bensinteknik i Hbg AB
 • Bo Härstedt Consulting AB
 • Contro Tech AB
 • D-Miljö AB
 • El & Mätareservice K-E Åberg
 • Nordisk Mätarekontroll AB
 • PMS Cistern & Drivmedelsservic

Kommun

 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Malmö
 • Örkelljunga