Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

SPT:s Kompetensutvecklingsprojekt

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareScandinavian Petroleum Technic (SPT) Association
KontaktpersonBo Härstedt
E-postsss@svensksystemservice.se
Telefonnummer0708-305450
Beviljat ESF-stöd178 450 kr
Total projektbudget178 450 kr
Projektperiod2008-05-05 till 2008-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

För petroleumbranschen gäller en låg generell utbildningsnivå, delvis eftersom det inte finns någon yrkesutbildning för arbeten på drivmedelsanläggningar, vilket i sin tur leder till att man saknar en naturlig rekryteringsbas.

Stora förändringar i arbetssätt till totalentreprenader med konstruktions- och samordningsansvar innebär en strategisk omställning/omstrukturering av både arbetsuppgifter och personalprofiler. En följd av detta har blivit att SPT och SPI (Svenskt Petroleum Institut) har enats om målsättningen att alla som arbetar på och omkring en drivmedelsanläggning behöver utbildas.

Den pågående förändringen av produktsortimentet med alternativa bränslen inom drivmedelsbranschen ställer nya krav på en högre kunskapsnivå inom SPT:s organisation. Därför har en omfattande kartläggning av den individuella kunskapsnivån, företagens behov, representerade yrkeskategorier och kompetensförsörjning / rekrytering gjorts genom Växtkraft Mål 3-analysen i Sverige 2006. Vi avser med denna förprojekteringsansökan fortsätta det påbörjade arbetet för att nå fram till en strategiskt riktig ökad kompetens i branschen.

SPT har förutom sitt branschansvar också som uppgift att utveckla utbildningar med tonvikt på branschrelaterade kurser.

Bakgrund

Svenskt näringsliv är mitt uppe i en omfattande strukturomvandling, där fyra trender är tongivande
(Nuteks årsbok 2006):

• Produktivitetsjakt – företagens verksamheter kan till följd av utvecklingen organiseras och utvecklas enligt nya logiker, ofta med hjälp av IT-lösningar som kan innebära att arbetsmoment kan tas bort och nya utvecklas, vilket möjliggör ökad produktivitet i företagen.

• Specialisering – enskilda företag fokuserar sin verksamhet i allt högre grad där man uppnår en god position på marknaden. Ofta ingår företagen i ett nätverk av olika typer av företag, där företagen kompletterar varandras kompetenser och ibland även genomför gemensamma aktiviteter.

• Internationalisering – nya marknader öppnas upp och nya aktörer har tillkommit under de senaste åren, vilket har förändrat företagens villkor för att behålla och stärka sin konkurrenskraft.

• Omstrukturering – företag köps och säljs inom länder och mellan länder på ett helt annat sätt än tidigare, vilket innebär att de nya globala marknadsvillkoren tvingar företagen till nya strukturer.

SPT instämmer i Nuteks analys och tillägger att i petroleumbranschen gäller en låg generell utbildningsnivå, eftersom det inte finns någon yrkesutbildning för arbeten på drivmedelsanläggningar, vilket i sin tur leder till nästa problem att man saknar en naturlig rekryteringsbas. Stora förändringar i arbetssätt till totalentreprenader med konstruktions- och samordningsansvar innebär en strategisk omställning/omstrukturering av både arbetsuppgifter och personalprofiler.

Kraven på branschrelaterad kunskap har flyttats till entreprenören då upphandlingarna av arbeten på drivmedelsstationer övergår till totalentreprenader, där konstruktions- och samordningsansvaret kräver resurser och kompetensöverföring. En följd av detta har blivit att SPT och SPI (Svenskt Petroleum Institut) har enats om målsättningen att alla som arbetar på och omkring en drivmedelsanläggning behöver utbildas. Innovativa och strategiska åtgärder i samverkan behövs vilket vi ska fortsätta att kartlägga i förprojekteringen för att fortsatt kunna ligga i framkant avseende teknisk utveckling, global konkurrens och för att minimera miljöpåverkan.

Omställning, anpassning, minskat utanförskap och positiva miljöaspekter är exempel på nya möjligheter som ska utvecklas. Omstrukturering och förflyttningar av myndigheter, relaterade till vårt arbetsområde, samt den pågående förändringen och anpassningen av regelverket (framförallt miljöregler) inom EU är motiv som kräver ett aktivt arbete med bevakning av nyheter och förändringar inom vår bransch.

Den pågående förändringen av produktsortimentet med alternativa bränslen inom drivmedelsbranschen, kräver att regelverken snabbt förändras. För att möta kommande krav och ha en hög kunskapsnivå inom vår organisation, har en omfattande kartläggning av den individuella kunskapsnivån, företagens behov, representerade yrkeskategorier och kompetensförsörjning/ rekrytering gjorts genom växtkraft Mål 3 analysen i Sverige, se bilaga 3 - Slutrapport kompetensanalys 2006. Vi avser med denna ansökan fortsätta det påbörjade arbetet för att nå fram till en ökad generell kompetens i branschen. SPT har som uppgift att utveckla utbildningar med tonvikt på branschrelaterade kurser.

Syfte

Projektets syfte ska vara att främja SPT:s verksamhet, kvalitet och målsättning. Framförallt ska samverkan och högre kompetens inom innovativ verksamhet och lärande miljöer ge medlemsföretagen bättre framtidutsikter genom projektet. Detta ska sedan kopplas till nästa projektfas –genomförandet. SPT har att presentera en gemensam analys som beskriver de strategiska förutsättningarna för den aktuella gruppen. SPT ska kunna tillhandahålla lättillgängliga kompetenshöjande utbildningar som höjer säkerheten för arbeten på drivmedelsanläggningar.

Målsättning

Målsättningen för förprojekteringen är att 80 % av medlemsföretagen ska välja att medverka i genomförandet. Alla som deltar ska arbeta med jämställdhet och tillgänglighet för funktionshindrade (workshop).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En SWOT-analys ska göras på branschen som helhet och på respektive deltagande företag under förprojekteringen. Analysen kommer att göras vid en workshop/utbildningsdag som erbjuds de deltagande branschföretagen. Viss information finns också i de handlingsplaner som skrevs under 2006, men det är också ett helt ”nytt” område för en hel del av företagen. Under förprojekteringen kommer rutiner att arbetas fram för att se över tillgänglighetsperspektivet.

Kommun

  • Helsingborg
  • Kristianstad
  • Malmö
  • Ystad