Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

SMART Energi Syd

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIUC Skåne
KontaktpersonIngela Bogren
E-postingela.bogren@iuc-skane.se
Telefonnummer046-18 15 90
Beviljat ESF-stöd965 196 kr
Total projektbudget965 196 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-09-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet SMART Energi Syd är ett kompetensutvecklingsprojekt som syftar till att ge anställda i deltagande företag ökade kunskaper om metoder och teknik för energieffektivisering. Under 2009 genomförs en förstudie med deltagande av 40 företag som leder vidare i genomförande.

Bakgrund

Detta är en ansökan om en förstudie till ett kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för Socialfondens program för att stödja företag och deras medarbetare att bli konkurrenskraftiga och attraktiva som organisationer och individer på en marknad som hela tiden förändras och ställer nya krav. Inte minst gäller detta hur företag och organisationer arbetar med energifrågorna. Signaler som vi fått från branschorganisationernan Teknikföretagen och Trä- och Möbelindustriförbundet bekräftar att detta är ett viktigt område för framtida utveckling för ett stort antal av deras medlemmar. En huvudinriktning för denna förstudie och för det planerade genomförandeprojektet är därför energieffektivisering.

Ett antal industriföretag uttrycker önskemål om att delta i projekt för kompetensutveckling för att energieffektivisera verksamheten. IUC har en metodik och kompetens när det gäller projektledning inom detta område som vi kan föra över till i projektet deltagande företag. Metoden är utvecklad under 2007 och 2008 inom ramen för IUC Sveriges projekt IAN, som finansierats av Regeringen.

Vi kommer i förprojektet (FP) att genomföra kompetenskartläggning inom energiområdet och andra områden och för de företag som önskar söka ett genomförandeprojekt (GF). En mer detaljerad aktivitetsplan för förprojektet följer längre ned i detta dokument.Strukturen för GF-projekten blir i huvudsak:
- Företags- och individspecifika utbildningar
- Samordnade utbildningar dit vi också bjuder in utbildare och presentatörer från företag som arbetar med specifik teknik eller metodik inom energiområdet
- Affärs- och organisationsutvecklande temagrupper
- Samverkan i nätverk där även leverantörer av olika energibesparande teknologier och lösningar kan delta.

Som exempel på temagrupper kan nämnas:
- Energieffektiv produktionsplanering
- Energibesparingar i tryckluftssystem
- Energieffektiva logistik- och transportlösningar
- Reducera energiförbrukningen i byggnad, värme och ventilation och belysning

Fördelarna med att i detta fall lära upp företagen själva för att göra delar av kartläggningen av generella kompetenser och kompetenser inom energiområdet är flera:
- Karläggningen av företagens situation och behov sker samtidigt i alla företagen och med samma metodik.
- Genom samordnande av material och aktiviteter blir FP mycket kostnadseffektivt
- Det blir ett dynamiskt projekt med stor delaktighet både från deltagande företag och andra samverkanspartners i projektet
- Synergi- och samverkansmöjligheter inför planering av GF-projekt

I projektet SMART Energi Syd kommer vi att arbeta systematiskt med integration av personer med utländsk bakgrund och med insatser för att bidra till jämställdheten. Detta kommer vi bland annat att göra genom att försöka rekrytera kvinnor och personer med utländsk bakgrund till nyckelroller i projektet (exempelvis intern processledare och projektledarutbildning inom energi) och att därigenom erbjuda möjligheter till personlig utveckling och till att ta ökat ansvar på sina arbetsplatser. Vi kommer också att uppmuntra de deltagande företagen att bedöma sin fysiska arbetsmiljö, och sina formuleringar t ex i rekryteringsannonser, utifrån integrations- och jämställdhetsperspektiven.

Syfte

Syftet med förstudien är att kartlägga kompetens och kompetensutvecklingsbehov generellt i företagen och mer specifikt kunskaper om energibesparing i företagen som deltar. I förstudien kommer vi också i varje företag att översiktligt gå igenom verksamheterna med avseende på energiförbrukning och identifiera ett antal möjligheter till energieffektivisering. Genom att göra detta kan vi identifiera kompetensbehov och planera lämpliga utbildningsinsatser inför genomförandeprojektet. Detta gör att vi kan gruppera de deltagande företagen i grupper med företag som delvis har likartade förutsättningar och inrikta utbildningen av de olika grupperna på de frågeställningar som är av störst intresse för respektive företag.

Ett ytterligare syfte är att kompetensutveckla företagen inom jämställdhetsarbete och lära ledning och personal att utveckla verksamheterna i riktning mot ökad jämställdhet.

Syftet med genomförandeprojektet blir att utbilda ett antal personer i de deltagande företagen, så att dessa på egen hand kan identifiera behov och möjligheter till energieffektivisering, utföra analyser av nuvarande energiförbrukning och se möjligheter till besparingar, samt driva och samordna projektinsatser inom detta område i de företag där de är anställda. För personer som arbetar i produktionen eller med logistik är målet att ge dem kunskap och verktyg som gör att de kan ändra sina sätt att arbeta till mer energieffektiva arbetssätt.

Ett delsyfte, både i förstudien och i genomförandeprojektet, är att sprida information om projektet och kunskap om energieffektivisering till företag som inte väljer att gå med i projektet, och diskutera behovet av och möjligheterna till energieffektivisering och besparingar, för att väcka dessa företags intresse för framtida kompetensutvecklingsaktiviteter inom energiområdet.

På en mer övergripande nivå syftar kompetensutvecklingsaktiviteterna i projektet till att bidra till omställningen av svenskt näringsliv till mer energieffektiv produktion och logistik.

Målsättning

Målsättningen för förstudieprojektet är att kartlägga kompetensbehoven hos ett femtiotal företag och att få 30 företag intresserade av att delta i ett genomförandeprojekt. I förprojektet kommer vi således att kompetenskartlägga omkring 900 personer. Vidare att genomföra kompetensinventeringen, fånga in individuella behov och göra en översiktlig analys av de potentiella besparingsområdena i de olika företagen. Under förprojekteringen rekryteras 30-35 företag som, under genomförandeprojektet, är beredda att delta i verksamhetsbaserat (med fokus på respektive företags unika utbildningsbehov) utbildningsarbete inom detta område.

Målet för genomförandeprojektet är att kompetensutveckla de deltagande företagens personal inom ett antal av de olika områden som vi identifierar i förstudien. Målet för genomförandeprojektet kommer att vara att kompetensutveckla 2/3 av personalen i de deltagande företagen och vi tror att hälften av kompetensinsatserna kommer att inriktas mot energifrågor. Vi ser detta som sannolikt eftersom vi kommer att rekrytera företag med relativt energiintensiv verksamhet och för att vi kommer att sträva efter att hitta företag som är intresserade av att arbeta med energifrågor. Målet är dock framför allt att erbjuda kompetensutveckling inom de områden där vi identifierar behov under förstudien.

Ett delmål är att erbjuda kompetensutveckling brett i företaget, vilket innebär att vi kommer att sträva efter att utbilda personer från alla personalkategorier, dvs. ledningen, produktionspersonal, inköpare, säljare, administrationspersonal och andra grupper som finns i de deltagande företagen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att bedrivas på, i huvudsak, två typer av platser:
1. I konferenslokaler på hotell eller konferensanläggningar, som är anpassade för personer med funktionshinder.
2. På enskilda arbetsplatser ute hos de företag som deltar i projektet, där deltagande funktionshindrade personer är anställda. Dessa arbetsplatser måste vara anpassade för funktionshindrade.
I projektet kommer vi att ha en beredskap för att även hyra in dövtolk eller använda hörselslinga eller andra hjälpmedel för att säkerställa tillgängligheten för personer med sådana behov.

Vi kommer att arbeta med värderingar och attityder i projektet. Bland annat gäller detta attityderna till funktionshindrade. Personer i företag är ofta rädda eller tveksamma inför det man inte känner till eller vet hur det fungerar. Vi kommer bland annat att visualisera möjliga lösningar för funktionshindrade och ge goda exempel och peka på företag som kan fungera som förebilder. Detta arbete påbörjar vi i förprojekteringen i våra seminarier, i SWOT och intervjuer .

Med resultaten från förprojekteringen kan vi skapa rutiner och arbetssätt i projektet inför genomförandet. Här kan det till exempel handla om att ge information om vilket stöd företagen kan få när man anställer någon med funktionshinder och vilka åtgärder som kan genomföras för att göra arbetsplatsen mer tillgänglig. Likaså hur man hanterar en situation där en medarbetare blir funktionshindrad genom exempelvis en olycka.

Transnationellt samarbete

Det ingår inte några transnationella aktiviteter i projektet.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge