Logotyp på utskrifter

SKAPA

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKomunledningskontoret
KontaktpersonAnna Strömqvist
E-postanna.stromqvist@karlskrona.se
Telefonnummer0455-304856
Beviljat ESF-stöd449 785 kr
Total projektbudget449 785 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Arbetslösheten i Blekinge är högst i Sverige med en lägre förvärvsfrekvens bland utomnordiskt födda personer och bland personer med funktionshinder. Personer i sysselsättning vänjer sig vid tryggheten och är inte intresserade av en utvecklingsplan som leder till ett arbete. Det uppstår en inlåsningseffekt. Gruppen är inte homogen, 85 % är negativa till undervisning samt de metoder som finns fungerar inte effektivt. Förstudien vill ta fram det underlag och den samverkansplattform som behövs för att i ett genomförandeprojekt ta fram en kostnadseffektiv och repeterbar modell där målgrupper går från sysselsättning till arbete genom att de stärks som personer, får kompetensutveckling integrerat i vardagen och aktiveras så att de engagerar sig i sin egen utveckling. Förstudien kommer att kartlägga kompetens-, utvecklingsbehov och problemområden på individ- och organisations nivå, identifiera orsaker till inlåsningseffekten samt identifiera de moduler/insatser som bör ingå i en ny modell.

Bakgrund

I slutet av augusti 2013 var, enligt Arbetsförmedlingen, drygt 402 000 personer i Sverige öppet arbetslösa eller deltog i ett program med aktivitetsstöd. Detta betyder ett oförändrat antal personer jämfört med månaderna innan och det är 13 000 fler än för ett år sedan. I relativa tal uppgick arbetslösheten i Sverige till 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften, 0,1 procentenheter högre än för ett år sedan. Samma period var andelen inskrivna arbetslösa i Blekinge 11,3 procent, högst i Sverige. Enligt OECD rapporten har Blekinge en relativt lågutbildad befolkning, vilket enligt rapporten begränsar utvecklingen i länet och det uppstår en matchningsproblematik. Eftersom de flesta tillverkande företag i Blekinge är underleverantörer så har krisen också resulterat att många äldre män idag är långtidsarbetslösa.

Även enligt den regionala planen för ESF i Skåne-Blekinge är arbetslösheten högre och sysselsättningsgraden lägre i Skåne-Blekinge än riksgenomsnittet. Det handlar inte enbart om arbetslösa ungdomar utan också om äldre personer som bland annat har drabbats av strukturomvandlingen i den tillverkande industrin. Enligt Swotanalysen har Skåne-Blekinge låg utbildningsnivå bland män och också låg förvärvsfrekvens bland utomnordiskt födda. Enligt den regionala planen är utanförskapet i Skåne-Blekinge också ofta kopplat till personer med utomnordisk härkomst, men även till ohälsa av olika former. En större andel personer med funktionshinder och med nedsatt arbetsförmåga står utanför arbetsmarknaden i Blekinge än i övriga riket. För att förbättra utlandsföddas situation på arbetsmarknaden anger den regionala analysen att det krävs insatser för att stärka arbetslösa individer, men också insatser för att stimulera mångfald på regionens arbetsplatser – såväl privata och offentliga som ideella.

Karlskrona kommuns Arbetsmarknadsavdelning hade den 1 maj 2013 311 st personer placerade i sin verksamhet, 117 kvinnor och 194 män. Personer som alla står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är personer med olika bakgrunder och de är placerade på Arbetsmarknadsavdelningen av bl.a. Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Handikappförvaltningen. Det gemensamma med dessa placerade personer är att de behöver stöd av samhället för att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden. De personer som finns i sysselsättning hos Arbetsmarknadsavdelningen är ofta äldre män med utländsk bakgrund så vår situation överensstämmer väl med analysen i den regionala planen. Personerna som finns i sysselsättning inom Arbetsmarknadsavdelningen finns antingen på praktikplatser ute i kommunens olika verksamheter eller på Arbetsmarknadsavdelningens egen anläggning, Bubbetorps Gård. På Bubbetorps Gård finns det ca 150 personer och övriga personer finns utplacerade på förvaltningarna.

Karlskrona kommun har gjort en utvärdering och analyserat sin verksamhet inom Arbetsmarknadsavdelningen. Denna analys visar på att även om personer är i sysselsättning så finns det här ett dolt utanförskap som riskeras att bli permanent. Målet för Karlskrona kommun är att personer i sysselsättning ska utvecklas och slutligen lämna sin placering på Arbetsmarknadsavdelningen och komma ut i arbetslivet. Analysen har identifierat problemet i att en del av de personer som har sin placering på Arbetsmarknadsavdelningen snabbt vänjer sig vid tryggheten i denna placering och är inte intresserade av en utvecklingsplan som skulle kunna leda till ett arbete. Genomströmningshastigheten är lägre än den som är önskvärd av både Karlskrona kommun och Arbetsförmedlingen. Det uppstår alltså en inlåsningseffekt. Analysen visar också på att 85% av personerna i sysselsättning inte heller är intresserade av kompetensutveckling och de är ofta negativa till all form av undervisning. Orsaken kan vara många, men bland annat finns det en rädsla av att misslyckas. Här finns ett stort behov av att ta fram olika former av kompetensutvecklingsinsatser som inte följer vanlig skolformsundervisning och dessa personer behöver också insatser som stärker dem som individer. Ytterligare ett problem är att gruppen inte är homogen, att olika personer behöver olika stöd och att dessa personer befinner sig långt från den ordinarie arbetsmarknaden. Det är därför svårt att använda sig av de metoder och modeller som finns idag för att få ut personerna i arbeten. Många av personerna behöver stärkas innan insatser kan ske annars blir det ingen effekt. En satsning på en ny metod för kompetensutveckling och lärande kan ge trygghet så att personen är redo för förändring.

Karlskrona kommun anser därför att det finns ett behov av att utveckla en ny modell hur dessa målgrupper kan stärkas som personer så de vågar ta sig utanför sin trygghetszon. En modell som innehåller kompetensutveckling utan att det sker i undervisningsform och insatser som aktiverar personerna så att de engagerar sig i sin egen utveckling. En modell som inte enbart har som mål att personerna ska få en sysselsättning utan som steg för steg / modul efter modul arbetar på att en person ska stärkas och utvecklas som person samt gå från sysselsättning till arbete. Modellen ska ta hänsyn till den enskilda individens bakgrund, unika situation och samtidigt kan vara kostnadseffektiv och repeterbar. En modell som via praktikarbeten leder till arbete. (SKAPA - stärka, kompetensutveckla, aktivera, praktik och arbete).

Denna förstudie har fokus på personer som står långt från arbetsmarknaden. Det handlar om personer som är helt arbetslösa sedan minst ett år tillbaka med särskilt fokus på äldre personer med utländsk bakgrund, personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning samt personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

I denna förstudie kommer vi att kartlägga behov och orsaker till inlåsningseffekten samt identifiera moduler som bör ingå i en ny modell som kan stärka individen. Förstudien kommer också att identifiera eventuella hinder som finns inom Karlskrona kommun som organisation och arbetsplats samt även inom våra samverkanspartners organsiationer och arbetssätt. Kartläggningen och analysen kommer att ske på individ- och organisationsnivå.

Förprojekteringen kommer att ske i nära och kontinuerliga möten med målgrupperna och intressenterna. Förstudien kommer att kartlägga vilka problemområden som finns hos individerna, vilka kompetensbehov som finns hos målgruppen och analysera olika behov av insatser. Förstudien kommer också att kartlägga intressenter och samverkanspartners inför ett genomförandeprojekt samt identifiera vilka utvecklingsbehov som finns inte enbart på individnivå utan också inom Karlskrona kommuns organisation, verksamhet och personal. Det kan finnas kunskapsbrister i den nuvarande organisationen och personalstyrkan som kräver kommande kompetensutvecklingsinsatser och förändrade arbetsrutiner på arbetsplatserna. Relevanta strategiska dokument kommer att revideras för att en ny modell ska kunna implementeras.

Målsättning

Effektmålet är att bidra till att kvinnor och män i Karlskrona kommun som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. Effektmålet är också att Karlskrona kommun har en organisation som på ett innovativt sätt arbetar med deltagarna så att genomströmningen av de personer som placeras på Arbetsmarknadsavdelningen ha ökat så att inom fem år har den genomsnittliga tiden hur länge en person är sysselsatt hos Arbetsmarknadsavdelningen halverats.

Övergripande målet är att det i Karlskrona kommun finns en ny, hållbar, kostnadseffektiv och innovativ metod som på individnivå och via dialogmöten genomför aktiviteter som möter målgruppens behov och som skapar bättre förutsättningar för personer som befinner sig i ett utanförskap att komma in på arbetsmarknaden. Metoden kommer att innehålla aktiviteter som Stärker, Kompetensutvecklar och Aktiverar målgrupperna samt att de via Praktik kommer närmare ett Arbete. Detta betyder också att personerna kommer närmare arbetsmarknaden och motverkar ett dolt utanförskap. En ny metod som kan spridas till andra kommuner och andra organisationer både i Sverige och internationellt. Karlskrona kommun ska också ha utvecklats som organisation och som arbetsplats för att kunna effektivare möta personer som befinner sig i ett utanförskap.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknadsavdelningen har stor erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet för personer med olika former av funktionsnedsättning. Vi har lokaler och arbetsplatser som är utformade så att alla kan delta och vara verksamma. I projektet kommer kommunens mångfaldhetsstrateg att involveras för att se till så att tillgänglighetsaspekten blir en tydlig del av genomförandet av förstudien samt i ansökningsfasen av genomförandeprojektet. Bland annat kommer Eva att informera både styrgrupp och arbetsgrupp i projektet angående mångfaldhetsarbete och då även tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Den 1 januari 2009 infördes en ny diskrimineringslag i Sverige. Till följd av den nya samlade diskrimineringslagstiftningen har kommunfullmäktige i Karlskrona beslutat att från år 2012 ska de tidigare planerna för etnisk mångfald, jämställdhetsplan och handikappolitiska programmet finnas i en gemensam plan – Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona. Denna plan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från och med den 1 januari 2013. Denna förstudie kommer att följa denna plan gällande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Förstudien kommer att ha ett genomförande som är tillgängligt och inkluderande för alla. I förstudien kommer en analys att genomföras för att klargöra vilka åtgärder som behöver vidtas inom ett genomförandeprojekt för att säkerhetsställa att personer med funktionsnedsättning blir inkluderade i genomförandet och resultatet. Analysen kommer att inkludera fysiska hinder, men också de mer mjuka som bemötande vilket handlar om hur vi förhåller oss till varandra. T.ex. attityder, kultur och värderingar. Målet är en modell där personal och deltagare inte känner sig diskriminerade. Alla ska känna sig sedda och hörda. Alla ska få delta i aktiviteter i förstudien och få delta i diskussioner/workshops. De tekniska hjälpmedel som behövs för detta ska finnas eller så ska analysen visa på vad som behöver förbättras för att nå kommunikativ tillgänglighet. Det material som använd ska också göras tillgängligt för alla genom att det sker översättningar vid behov och att se till så att materalet skrivs på enkel svenska.


Transnationellt samarbete

I den kartläggning som kommer att ske i förstudien ingår det att söka efter potentiella samverkanspartners i EU med erfarenhet inom ämnet. Kontakt kommer att tas med vänorter och andra städer för att undersöka om de är intresserade. Två internationella studiebesök kommer att genomföras. Vi har redan identifierat möjliga samverkansaktörer i Holland och Danmark.

Karlskrona kommun håller på med att fastställa ett nytt internationellt program som tydligt pekar ut mervärdet av transnationellt utbyte.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Karlskrona
  • Litorina folkhögskola

Kommun

  • Karlskrona