Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

SKA-projektet - Samverkan för kompetensutveckling och arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareErikshjälpen Second Hand
KontaktpersonTomas Pettersson
E-postakarp.sh@erikshjalpen.se
Telefonnummer046-324509
Beviljat ESF-stöd3 263 565 kr
Total projektbudget8 159 565 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2010-07-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

HYLLIE PARK FOLKHÖGSKOLA (Samverkanspart i Utvecklingspartnerskapet)

Hyllie Park Folkhögskola har 10 års erfarenhet av bl a utbildning som vänder sig till psykiskt funktionshindrade som studerar på grundläggande- och gymnasial nivå. Ett exempel på kursutbud som har utvecklats i samverkan med brukare och samhällsaktörer är Allmän Baskurs. Den här kursen vänder sig tillpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Kursen kan vara ett steg vidare i den enskildes återhämtning och kan också lämpa sig som ett första steg tillbaka till studier eller arbetsliv. I stimulerande och kreativ miljö erbjuds stöd och coaching med sikte på att underlätta den enskildes val av studier mot en gynnsam framtid. Ett annat exempel är att skolan erbjuder modersmålsbaserad vuxenutbildning. Hyllie Park Folkhögskola utgör ett stöd för projektet och kan utgöra en form av lämpligt stöd för projektdeltagare som vill välja en studieinriktning. Skolan är lyhörd för de behov som målgruppen ger uttryck för. Alla kurser har siktet inställt på deltagarens framtid. Ytterst avser de att göra deltagaren bättre rustad för den. Samverkan mellan skola och arbetsliv kan bidra till matchningen mellan projektdeltagarnas val av utbildning, utbildningars faktiska innehåll och arbetslivets behov av kompetens förbättras. Genom
samverkan mellan skola och arbetsliv kan vägarna in i många yrken förtydligas.

BURLÖVS KOMMUN (Samverkanspart i Utvecklingspartnerskapet)

I kommunens ansvar ingår att skapa möjligheter så att människor med psykiskt funktionshinder kan delta i samhällets gemenskap. Kommunen skall även arbeta förebyggande och rehabiliterande. Kommunen har ett särskilt ansvar att ta initiativ till och samordna/planera åtgärder som behövs vid långvarigt psykiskt funktionshinder och skapa möjlighet för äldre och funktionshindrade att så långt som möjligt leva ett självständigt liv i sin egen valda miljö livet ut. Inom handikappomsorgen ges den enskilde möjlighet till en meningsfull fritid och sysselsättning. Inom individ- familjeomsorgen är målet att människor ska kunna försörja sig själv eller omfattas av den det generella välfärdssystemet. Burlövs kommun arbetar också aktivt med miljöfrågor för att skapa en god livsmiljö för alla.

Bakgrund

SKA projektet är en idé som tagits fram för att i högre utsträckning än idag möjliggöra för sjukskrivna och personer med sjuk-/aktivitetsersättning, p.g.a. psykisk, psykosomatisk eller psykosocial ohälsa, att kunna skaffa sig ett arbete genom att erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering anpassad till varje deltagande individs behov och förutsättningar.
Projektverksamheten ska utvecklas i samverkan i ett brett Utvecklingspartnerskap mellan brukarna själva, brukar-organisationer, offentliga organisationer, representanter för arbetsgivare och arbetstagare samt projektägare och projektpersonal. Projektägare är Arlövs Biståndscenter - Erikshjälpen. Ett viktigt syfte med projektet är att informera och bearbeta arbetsgivare att vilja anställa personer med psykiska funktionshinder.


PROJEKTIDÉNS FRAMVÄXT

Bakom denna projektidé och ansökan finns följande aktörer:

- Arlövs Biståndscenter – Erikshjälpen
- Hyllie Park Folkhögskola
- Arbetskonsulten i Skåne Lena Nebrelius
- LS Arbetskonsult i Skåne - Lisbeth Schöld
- Framtidsutbildning AB
- Försäkringskassan i Malmö
- INM – Integrerad närsjukvård i Malmö KB
- Burlövs kommun

Samtliga aktörer har varit delaktiga i utformningen av projektet. Ansökan har formulerats av de fem först nämnda aktörerna och sedan förankrats hos de övriga aktörerna. Projektägaren har valt att direkt göra en ansökan om ett genomförandeprojekt eftersom projektidén och projektets utformning bygger på erfarenheter från ett 14 månader långt projekt, SAM – Arbetsprojetet, genomfört inom ramen för Växtkraft Mål 3 under perioden 2006-09-01 – 2007-10-31. Detta projekt kan sägas ha fungerat både som en förprojektering och ett pilotprojekt. Projekttiden var dock alldeles för kort för att nå så långt i metodutveckling och samverkan som aktörerna hade ambitionen att göra.

Sex av de åtta samverkanspartners som ingår i det Utvecklingspartnerskap som står bakom den aktuella ansökan fanns med i det tidigare projektet. I SAM – Arbetsprojektet gjordes värdefulla erfarenheter som Utvecklingspartnerskapet nu vill bygga vidare på i det nya projektet.

SAM – Arbetsprojektet utvärderades av Ramböll Management. Utvärderarna sammanfattade projektet på följande sätt:
”Sammanfattningsvis bedömer Ramböll Management att SAM - Arbetsprojektet varit ett lyckat projekt. Det är dock inte troligt att projektet kommer att uppnå det kvantitativa målet om att `minst 50 procent av deltagarna ska 3 månader efter projektslut ha en anställning eller ha påbörjat utbildning som leder till arbete´. Utvärderarna menar dock att projektet uppnått andra viktiga resultat som en förbättrad självkänsla och motivation hos deltagarna. Inför framtiden vill Ramböll Management understryka vikten av att erfarenheterna och lärdomarna från projektet sprids vidare, annars riskerar projektet att endast bli ett i raden av alla projekt. Det är också centralt för projektet att arbeta med hållbarhetsperspektivet genom att fundera över hur verksamheten kan implementeras och på så sätt leva vidare.”

Intervjuer med deltagarna visade att projektet i hög grad hade kunnat anpassa tid och aktiviteter efter individernas behov. Resultatet blev att av de sammanlagt 71 deltagarna så kunde 10 deltagare avslutas till en anställning, 3 deltagare påbörjade studier och 30 personer aktualiserades för andra insatser genom samverkan arbetsförmedling – försäkringskassa och en person bedömdes kunna ställa sig till arbetsmarknadens förfogande och därmed inte längre vara i behov av hel ersättning från Försäkringskassan. Kontakter efter projektet har visat att detta resultat ytterligare har förbättrats.

SAM – Arbetsprojektets övergripande syfte var att skapa en arbetsprövningsverksamhet och arbetsbas där målgruppen genom adekvat stöd, aktiv coachning och kompetens kunde förbättra sin konkurrenskraft i relation till den reguljära arbetsmarknaden. Denna målsättning lyckades projektet i betydande omfattning uppnå. Det fanns också en målsättning att verksamheten skulle permanentas efter projektets slut. Denna målsättning kunde inte uppnås.

De slutsatser som de aktörer som genomförde SAM - Arbetsprojektet och som nu står bakom den aktuella ansökan drog av egna erfarenheter och utvärderarnas synpunkter var att:

- Projektet fyllde ett behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för målgruppen psykiskt funktionshindrade som arbetsförmedling och försäkringskassa inte kunnat och fortfarande inte kan tillgodose i reguljär verksamhet. Deltagarplatserna räckte inte till för att bereda alla intresserade plats i projektet.
- Metoderna och aktiviteterna i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen var ändamålsenliga och framgångsrika men resurserna för att rekrytera deltagare, kartlägga dem, göra upp rehabiliteringsprogram, stödja deltagarna i rehabiliteringsprocessen samt att slussa ut dem från projektet var otillräckliga. Det skulle också ha behövts mer tid för reflektion och diskussion kring metoderna. Därför bör dessa resurser utökas i ett nytt projekt.
- Många deltagare lyckades förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. En del kunde gå vidare till arbete och studier medan andra skulle ha behövt ett mer omfattande stöd för att komma närmare arbetsmarknaden. Det blev tydligt att en del av målgruppen har behov av ett handfast praktiskt stöd i övergången till andra insatser/arbete och anställningar som anpassats till individens arbetsförmåga. Dessa behov behöver uppmärksammas på ett tydligare sätt i ett nytt projekt.
- Projektet skulle kunna ha fått ännu större genomslagskraft med insatser riktade till arbetsgivare för att öka deras kunskaper om målgruppens resurser och förutsättningar för arbete. Detta bör beaktas i ett nytt projekt.
- SAM - Arbetsprojektet var fokuserat på att göra deltagarna mer anställningsbara. Tanken att kunna förbättra möjligheterna till anpassat arbete genom att stimulera deltagarna till kooperativt företagande fanns också med som en del i projektet. Det fanns ett visst intresse för detta bland deltagarna men det ledde inte till att någon sådan verksamhet startades. I ett nytt projekt bör huvudfokus fortfarande vara att verksamheten ska bidra till att kompetensutveckla för att öka möjligheterna till en anställning men entreprenörskap, antingen i form av eget företagande eller företagande tillsammans med andra i kooperativ form, bör också finnas med som ett alternativ.
- Arlövs Biståndscenter – Erikshjälpen och deras två butiker visade sig vara utmärkta utvecklingsplattformar för målgruppen. Deltagarna upplevde arbetsuppgifterna som meningsfulla och arbetsmiljön utgjorde en trygg och stressfri miljö med väl anpassade krav på prestationer. I det nu aktuella projektet har Erikshjälpens roll utvidgats till att också vara projektägare och därmed den aktör som ska samordna aktiviteterna i projektet samt tillsammans med de andra i Utvecklingspartnerskapet ska verka för att målsättningen att implementera verksamheten och att permanenta den uppnås.
(Resten får ej plats - se pdf-fil)

Syfte

Grundsyftet med projektet är att bygga upp och utveckla en arbetsprövningsverksamhet och arbetsbas där deltagarens förutsättningar kan kartläggas och deltagarna genom adekvat stöd, aktiv coaching och kompetens-utveckling kan förbättra sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Projektet syftar också till att utveckla och implementera en strukturerad metod/modell i att ta emot och utveckla människor. Modellen syftar till att knyta an till den nationella modell som används i den fördjupade samverkan som idag finns mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassa och utgöra ett skräddarsytt komplement till denna som beskrivits på sidan 5. En schematisk bild av modellen bifogas som bilaga 1.

Arbetet vid Erikshjälpen ger deltagaren möjlighet till social gemenskap och en strukturerad arbetsdag och efter individuella behov en anpassad arbetssituation, varierande arbetsuppgifter, möjlighet att pröva flera arbetsuppgifter samt utifrån behov grundade på funktionsnedsättning, också till flexibel arbetstidsanpassning. Deltagarna får möjlighet att utveckla sina färdigheter och uppnå en arbetsroll så att de kommer att stå närmare arbetsmarknaden för att kunna ta ett arbete genom anställningar i offentliga och privata verksamheter eller inom den sociala ekonomin alternativt utveckla en beredskap för att få tillgång till de åtgärder som kan erbjudas inom ramen för det offentliga systemet och de arbetsmarknadspolitiska insatserna.

Projektet ska medverka till att den enskilde blir medveten om sina förutsättningar, sina möjligheter, samt villkoren i arbetslivet. Projektet ska också medverka till att stärka deltagarnas självförtroende och ge redskap att sätta upp mål för framtiden gällande arbete/livssituation. Projektet ska stödja deltagarna så att de kommer i kontakt med de resurssystem de önskar och har behov av. Där så är ändamålsenligt ska deltagarna slussas vidare till samverkan mellan Försäkringskassa och Arbetsförmedling för reguljära insatser inom arbetsmarknadspolitikens ram.

Metodutvecklingsaspekten är viktig och vi ser projektet som ett växande och lärande projekt. I arbetet med deltagarna kommer ett lösningsfokuserat arbetssätt att praktiseras och olika metodiska angreppssätt att kombineras för att erbjuda deltagarna så goda utvecklingsmöjligheter som möjligt.

Syftet med projektet är på sikt ytterst att deltagarna ska nå framgång och bli delaktiga i samhället och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med minsta möjliga behov av samhällsstöd.

Målsättning

- Det ska finnas 24 platser i projektet där personer skall få möjlighet att pröva sin förmåga och utveckla sina färdigheter i syfte att bli rustade för att kunna få tillträde på arbetsmarknaden eller få tillgång till reguljära arbetsmarknadspolitiska insatser. På årsbasis beräknas cirka 60 personer delta. Riktmärket är max. 6 månader per deltagare men kortare alt. längre perioder kan förekomma med hänsyn till individuella behov och remittentens godkännande. Nya deltagare kan löpande erbjudas plats när vakans uppstår.

- Andelen män/kvinnor i projektet ska ska motsvara andelen män/kvinnor i målgruppen.

- En jämställdhetsplan ska under projektets gång utarbetas för verksamheten.

- Projektet ska tydliggöra målgruppen och projektdeltagarna som resurs på arbetsmarknaden genom att etablera kontakter med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer.

-Deltagaren ska under tiden i verksamheten ha satt upp mål för framtiden gällande arbete och livssituation och ha fått redskap för att förändra sin situation. Målen och strategierna för att nå dessa ska dokumenteras i individuella handlingsplaner för samtliga deltagare. Det primära målet är att deltagarna ska kunna erhålla en anställning men projektet vill genom utbildningsaktivitet även tydliggöra möjligheten till arbete genom att starta ett företag, ensam eller tillsammans med andra.

-Andelen deltagare, som efter avslutat projekt har fått arbete eller upplever att deras möjligheter att få
arbete har ökat, skall uppgå till minst 70 %.

- En lika stor andel av männen som av kvinnorna ska ha erhållit arbete/uppleva att deras möjligheter till arbete har ökat.

-De deltagare som inte kan uppfylla kriterier som ställs för arbetsförmåga/anställningsbarhet ska kunna fortsätta skapa ett bättre liv genom att bli uppmärksammade på möjligheter till alternativ sysselsättning eller studier.

-Utifrån erfarenheter och kunskap ska utarbetas och implementeras en metod/modell som tar sikte på att säkerställa en god kvalitet och individualiserade arbetslivsinriktade insatser som syftar till att hos den enskilde utveckla en beredskap för arbete och utveckla sina färdigheter och uppnå en arbetsroll . Metodutvecklingen ska mynna ut i en processmodell som kan användas i Arlövs Biståndscenters arbetsprövningsverksamhet. Erikshjälpens arbetsbas ska kunna utgöra ett komplement till de arbetslivsinriktade insatser som erbjuds via offentlig eller annan privat/ideell verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ohälsa och funktionshinder medför ofta utestängning från arbetsmarknaden vilket i sin tur har en stor påverkan på den totala livssituationen. Sjuka och funktionshindrade har svårt att få vara delaktiga och få göra egna val och fatta beslut i viktiga livsangelägenheter. Samhälleliga och privata resurssystem utformar inte alltid stöd efter behov.
Fler kvinnor än män är sjuka. Kvinnor har lägre förvärvsfrekvens och arbetar ofta i lägre omfattning än män.
Föräldraskap utgör inte sällan diskrimineringsgrund och ojämlikhet. Etnicitet , ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning kan utgöra grund för diskriminering och utanförskap. Begränsad kunskap och attityder påverkar diskriminering och ojämställdhet. Sjuka och funktionshindrade påtalar ofta att det brister i bemötandet och förståelsen av deras problem och behov.

Projektet kommer att uppmärksamma behovet av skriftlig lättillgänglig information, studiebesök och intervjuer/samtal inför inskrivning i projektet. Löpande intag praktiseras för att undvika väntetider. När den enskilde gjort sitt val kan inskrivning initialt ske inom 1-7 dagar eller då vakans uppstår.
Arbetsledare/handledare har erfarenhet av att möta/bemöta individer med såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar/funktionshinder varför man har en acceptans och förståelse för att människor har olika behov. Viktigt är att hålla en öppen och kontinuerlig dialog inom organisationen för att lära mera om målgruppens behov och förutsättningar, reflektera över värderingar och attityder, bemötande.
Det finns goda bussförbindelser till arbetslokalerna. För personer som även har fysiska funktionshinder finns tillgång till hiss i lokalerna för att få tillgång till toaletter och lunchrum, möteslokal/samtalsrum vid arbetsplatsen i Åkarp. Vid behov av ytterligare anpassning kan arbetsterapeut anlitas. Tillgång till vilorum finns. God telefontillgänglighet samt tillgång internet/mail.
Stor flexibilitet tillämpas vad gäller arbetsuppgifter och arbetsutförande. Arbetsuppgifterna kan utföras mera enskilt eller tillsammans med andra. Den enskilde kan få arbeta med avgränsade uppgifter alternativt med ett flertal arbetsuppgifter om önskemål och förmåga finns/kan utvecklas. Arbetstiden kan anpassas. Särskilda behov utifrån den enskilde situation kan beaktas. Eftersträvas att så många som möjligt kan delta i arbetsmöten. Dock ska tillses att alla får behövlig information om deltagande utifrån individuella behov/svårigheter inte har möjlighet att medverka i arbetsmöten eller andra gemensamma sammankomster. T.ex kan vissa sjukdomssymtom medföra svårigheter till deltagande i grupp.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegreringen kommer att genomsyra projektet. Både Utvecklingspartnerskap, projektpersonal och deltagare kommer att engageras i jämställdhetsintegreringen på olika sätt. Vi kommer att anlita externa resurspersoner med specialkompetens på området för att få hög kvalitet på arbetet. Dessa resurspersoner ska planera och genomföra aktiviteter knutna till jämställdhetsintegreringen i samband med arbetsplatsträffar, informationer till arbetsgivare och möten med Utvecklingspartnerskapet.

Flera av projektets mål anknyter till jämlikhetsintegreringen:

- Andelen män / kvinnor i projektet ska svara mot andelen män / kvinnor i målgruppen.
- En jämställdhetsplan ska utarbetas för projektet.
- Lika stor andel av männen som av kvinnorna ska ha erhållit arbete/uppleva att deras möjligheter till arbeta har ökat.

Jämställdhetsintegreringsperspektivet kommer att uppmärksammas i dokumentation om projektet, i utvärderingen samt i samband med informations- och spridningsaktiviteter.

Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Både kvinnor och män ska ha möjligheter att på jämlika villkor kunna få leva ett normalt liv befriat från diskriminering och utanförskap. Detta innebär bl.a. att få vara delaktig i samhället på lika villkor.

På arbetsplatsen finns både män och kvinnor av svensk och andra nationaliteter anställda. Verksamheten är lämplig för både män och kvinnor.

Transnationellt samarbete

Inga transnationella aktiviteter är planerade.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan

Samarbetspartners

  • Burlövs Kommun
  • Fontänhuset
  • Försäkringskassan
  • Hyllie Park Folkhögskola
  • Integrerad närsjukvård psykiatrisk mottagning

Kommun

  • Burlöv
  • Malmö