Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

SERIF

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion
KontaktpersonOlof Eriksson
E-postolof.eriksson@coompanion.se
Telefonnummer040-221566
Beviljat ESF-stöd333 583 kr
Total projektbudget478 483 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-08-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Ansökan avser en förprojektering inom programområde 2, Ökat arbetskraftsutbud. I förprojekteringen ska en innovativ metod för utveckling av entreprenörskap testas och anpassas till målgruppen invandrare. Förprojekteringen ska följas av en ansökan om ett genomförandeprojekt.

Bakgrund

Situationen på arbetsmarknaden i Skåne är motsägelsefull i den bemärkelsen att det samtidigt som företag har svårigheter att rekrytera arbetskraft också finns många personer som är arbetslösa. Efterfrågan på arbetskraft är otillräcklig för att alla arbetssökande ska kunna bli anställda. Ett annat problem är en bristande överensstämmelse mellan hur efterfrågan på kompetens ser ut och den kompetens som de arbetssökande har.

För att öka efterfrågan på arbetskraft och stärka möjligheterna för arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden behöver entreprenörskapet i regionen stärkas samtidigt som det skapas nya strukturer för att ta tillvara och utveckla arbetskraftens kompetens. Den sociala ekonomin kan i detta sammanhang ha en viktig roll i att bidra till ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Den sociala ekonomins organisationer kan i samverkan med aktörer från näringsliv, offentliga organisationer och ideell sektor utveckla nya arbetstillfällen inom ramen för ett småskaligt entreprenörskap som främjar en hållbar ekonomisk, social och miljömässig tillväxt. Därutöver behövs enskilda aktörer, eldsjälar, som går i spetsen för att lokalt skapa socialt kapital utifrån de boendes drivkrafter att tillsammans tillgodose gemensamma behov.

Coompanion Kooperativ Utveckling i Skåne är en organisation med uppgift att främja utveckling av kooperativt företagande i regionen. Vi arbetar med rådgivning, utbildning och information för att öka kunskaperna om och intresset för kooperativt företagande och organisationsformen ekonomisk förening. I vårt arbete möter vi ibland personer som har idéer som de vill samverka med Coompanion om för att utveckla. Den idé som aktuell ansökan bygger på har utvecklats av oss tillsammans med entreprenören Lars Noväng, Octava, som är verksam i Kristianstad. I utvecklingen av ansökan har också personal från Integrations- och Arbetsmarknadsförvaltningen i Kristianstad deltagit. De är även medfinansiärer i förprojekteringsfasen.

Octava har genom Lars Noväng sedan 2001 initierat och drivit olika konst- och utvecklingsprojekt som en del av sin verksamhet, bl.a. odlingsinitiativet Rätt att bruka landet i bostadsområdet Gamlegården i Kristianstad. Sedan 2007 driver företaget en samverkansplattform, Plan 3, som syftar till att främja innovationsprocesser i gränslandet mellan näringsliv, samhälle, konst/kultur och forskning. Plan 3 bygger på idén att gränsöverskridande samarbeten driver fram nya metoder och kunskaper kring kreativitet och dynamiska lärprocesser.

Aktuell projektidé utgår från att mot bakgrund av de specifika förutsättningarna i Skåne Nordost pröva ett alternativt grepp på sysselsättningsproblematiken i området genom att erbjuda arbetssökande invandrare stöd för att utveckla entreprenöriella idéer. Genom en mix av beprövade och innovativa metoder ska projektet underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet genom företagande. Det förväntade resultatet är att den invandrade befolkningens kompetens ska tas tillvara på ett bättre sätt än tidigare och att detta ska kunna motverka dessa gruppers utanförskap samtidigt som det gynnar den regionala utvecklingen i allmänhet och Kristianstadsbygdens näringsliv i synnerhet.

Många verksamheter som vänder sig till invandrare har främst varit inriktade på att hjälpa målgruppen att anpassa sig till den svenska arbetsmarknaden för att bli mer anställningsbara. Vi vill istället utgå från målgruppens egna idéer och resurser i processen att utveckla företagande och pröva nya former för företagande.

Vår tanke är att i förprojekteringen tillsammans med målgruppen samt aktörer från offentlig sektor, näringslivet, den ideella sektorn och den sociala ekonomin utforma ett program som innefattar kreativ idéutveckling, utbildning i företagande, personlig utveckling, affärsrådgivning, coachning samt praktisk entreprenörsträning. Den metod som vi vill använda i den kreativa idéutvecklingen är delvis experimentell men arbetssättet är prövat och bygger på bl.a. följande forskning:

- Relationell konstnärlig praktik i det sociala mellanrummet (Nicolas Bourriaud).
- Sambandet mellan kreativa miljöer och ekonomisk tillväxt (Richard Florida)
- Relationsgrundade innovationsprocesser som utvecklingsmotor i dynamiska framgångsregioner (Göran Brulin).
- Tillvarata styrkan i komplexiteten som grund för innovation och utveckling (Augustinsson).
- Samtida och relationell konst som drivkraft för kreativitet och innovationer (Airis)

En del i den kreativa processen är att göra konstnärer och konstnärliga arbetsmetoder delaktiga i ett förändringsarbete tillsammans med aktörer från näringsliv, samhälle och forskning. Detta tror vi kan skapa en dynamisk process som kan leda till innovationer som kan omsättas i ökad sysselsättning genom företagande.

I förprojekteringsfasen ska metoden ytterligare prövas i syfte att fastställa på vilket sätt den bäst kan användas i genomförandeprojektet med utgångspunkt bl.a. från målgruppens behov och förutsättningar.
Därför är det viktigt att en grupp deltagare ur den tänkta målgruppen under förprojekteringen kan arbeta tätt tillsammans med en process-ledare för att utveckla ett hållbart koncept för genomförandefasen.

Den geografiska basen för Serif projektets förprojektering och genomförandeprojekt är bostadsområdet Gamlegården i Kristianstad där alternativa och nytänkande försörjningsmodeller skulle kunna bli ett konstruktivt inslag i den satsning på området som redan pågår och som kommer att fortsätta i flera år framåt. Gamlegården ingår i det utvecklingsavtal som finns mellan Staten och Kristianstads kommun inom Storstadssatsningen. Gamlegården har en blandad befolkning, där ungefär hälften av de boende är invandrare, en stor del Irakier men också Somalier, m.fl. grupper. Arbetslösheten i området är relativt sett mycket hög i förhållande till andra delar av kommunen.

Viktiga branscher för tillväxten i Nordöstra Skåne, exempelvis livsmedel, trä- och verkstadsindustri samt besöksnäring, behöver utveckla nya strategier för att möta en mer oförutsägbar och globaliserad situation. I detta perspektiv behövs projekt som utvecklar nya och innovativa samarbets- och företagsformer. Det är också nödvändigt att göra fler i den invandrade befolkningen delaktiga i den fortsatta utvecklingen av regionens hela näringsliv. I den aktuella invandrargruppen i Gamlegården finns en stor del flyktingar som kommit från landsbygden i Södra Irak de senaste åren. Dessa personer har ofta kompetens inom de gröna näringarna och det är därför naturligt att uppmuntra till entreprenörskap och nyföretagande inom dessa näringar, något som också kan stärka Kristianstads profil Spirit of Food vilken är förankrad både i koncentrationen av processindustri inom livsmedelssektorn och högt utvecklad jordbruksnäring. En tanke i förprojekteringen är därför också att undersöka möjligheterna till projektstöd inom Landsbygdsprogrammet och det lokala Leaderområdet. Genom att stödja olika entreprenöriella initiativ som kommer från den grupp som redan deltar i projektet Rätt att bruka landet kan företagande t.ex. inom områden som produktion och distribution av närproducerade grönsaker etc. att vara möjligt.

Att starta företag kräver kunskap och vilja, men också drömmar och idéer. Där människor kan göra verklighet av sina idéer skapas tillväxt - både ekonomisk och social.

Syfte

Aktuell projektidé utgår från att mot bakgrund av de specifika förutsättningarna i Skåne Nordost pröva ett alternativt grepp på sysselsättningsproblematiken i området genom att erbjuda arbetssökande invandrare stöd för att utveckla entreprenöriella idéer. Genom en mix av beprövade och innovativa metoder ska projektet underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet genom företagande. Det förväntade resultatet är att den invandrade befolkningens kompetens ska tas tillvara på ett bättre sätt än tidigare och att detta ska kunna motverka dessa gruppers utanförskap samtidigt som det gynnar den regionala utvecklingen i allmänhet och Kristianstadsbygdens näringsliv i synnerhet.

Målsättning

De konkreta målen med förprojekteringen är att:

- Ta tillvara tidigare gjorda erfarenheter kring entreprenörsprogram riktade till invandrare.
- Mobilisera intresse lokalt och regionalt för projektet.
- Kartlägga, beskriva och analysera målgruppens behov ur ett kompetens- och arbetsmarknadsperspektiv.
- Utreda förutsättningarna för samt försöka etablera en samverkansplattform mellan de aktörer som berörs av förprojekteringen och vill vara med att utveckla ett genomförandeprojekt.
- Tillsammans med deltagarna i förprojekteringen och våra potentiella samverkanspartners utforma ett entreprenörsprogram i enlighet med i denna ansökan beskrivna intentioner.
- Tillsammans med deltagarna testa och utveckla projektets experimentella metod för kreativ idéutveckling och entreprenörsstöd.
- Genomföra en SWOT analys kring jämställdhetsintegrering.
- Utarbeta rutiner för att säkerställa projektet i ett tillgänglighetsperspektiv.
- Förprojekteringen ska utmynna i en ansökan om ett genomförandeprojekt inom ramen för det nationella strukturfondsprogrammet, programområde 2, Ökat arbetskraftsutbud, alternativt finansiering genom det regionala strukturfondsprogrammet eller Landsbygdsprogrammet. Under förprojekteringen kommer vi att försäkra oss om att ett tillräckligt antal personer ur målgruppen är intresserade av att delta för att 3 miljoners gränsen ska uppnås.

Som beskrivits ovan är utgångspunkten i projektet att utgå från deltagarnas behov, förutsättningar och ambitioner samt att öppna möjligheter till företagande genom tillvaratagande och utveckling av kompetens för detta i ett innovativt entreprenörsprogram med fokus på kooperativt företagande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Generellt används tillgänglighet för att beskriva vad som krävs för att personer med funktionshinder ska kunna delta på lika villkor som andra. Tillgänglighet för personer med funktionshinder omfattar fyra integrerade delar, nämligen fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet. När samhället är otillgängligt skapar det funktionshinder.
Vi ämnar under förprojekteringen ta fram rutiner för hur vi ska kunna säkra verksamheten ur ett tillgänglighetsperspektiv.
De lokaler som projektet kommer att använda är tillgängliga för funktionshindrade.
Vi kommer att ta hjälp av extern kompetens för att beakta tillgänglighetsfrågorna på ett heltäckande sätt.

Transnationellt samarbete

Projektet har inte planerat någon transnationell aktivitet.

Medfinansiärer

  • Integrations- och arbetsmarkna

Kommun

  • Kristianstad