Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

SAMspelet på arbetsplatsen - medarbetarverktyg för arbetsplatsnära metodutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägarePersonal- och arbetsmiljö
KontaktpersonBoel Steen
E-postboel.steen@kristianstad.se
Telefonnummer044-135687
Beviljat ESF-stöd4 229 115 kr
Total projektbudget4 229 115 kr
Projektperiod2012-03-01 till 2014-02-28
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Syftet är att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö som förebygger ohälsa och sjukfrånvaro genom att öka kompetensen och stödet för medarbetare i Kristianstads kommun via ett hållbart medarbetarverktyg för att öka förståelsen för känslan av sammanhang. Projektet riktar sig mot ca 400 deltagare i offentlig och privat verksamhet. Metoden är ett dialogspel som genomförs arbetsplatsnära via processledare vilket ska förenkla dialogen på arbetsplatsen mellan medarbetare och chefer kombinerat med föreläsningar. Målet är att skapa en verksamhet som bidrar till att Kristianstads kommuns medarbetare växer genom ökade kunskaper inom arbetsmiljö, likabehandling, samverkan, delaktighet och inflytande, entreprenörsinriktat tänkande, ledarskap/medarbetarskap och bemötande. Utvärdering kommer att genomföras av följeforskare genom hela projektet, enkäter, deltagande observationer under dialogspelet, intervjuer för processutvärdering, analys, slutrapport, kunskapsspridning genom rapporter och konferens.

Bakgrund

Kristianstads kommuns verksamheter är idag fördelad med helt olika innehåll men där vård/omsorg, arbete och välfärd och barn/utbildning är de tre dominerande verksamheterna med sammanlagt mer än 5 000 medarbetare av totalt 6 500.

En situationsanalys har genomförts i samverkan med representanter från arbetsgivaren, fackliga företrädare, processtöd ESF och Högskolan Kristianstad. Avsikten var att inventera uppfattningar om vilka utvecklingsområden som kan lösas inom ramen för projektet vilket utmynnade i nedan problemanalys.

I Kristianstads kommun har vi ett antal strategi- och policydokument som medarbetare ska förhålla sig till. Aktuella förändringar i vår kommun är att under 2010 har det antagits ny hälsopolicy, likabehandlingsplan, samverkansavtal, alkohol- och drogpolicy och personalidé vilket medför ett ökat utbildnings-och implementeringsstöd för att lyckas föra ut budskapet hur vi tillsammans skapar hälsofrämjande arbetsmiljö. Detta föranleder att vi vill testa metoder som kan utveckla innehållet i arbetet och i arbetsorganisationen som en del i Kristianstads kommuns systematiska arbetsmiljöarbete. Problemet idag kan vara att strategi- och policydokument inte alltid är kända eller svårigheter i tolka samt använda dem i organisationen. Detta föranleder en brist i hur man som medarbetare ska hantera dessa frågor på ett systematiskt och utvecklande sätt vilket kan leda till arbetsrelaterad ohälsa. Sauter m.fl.(1990) framhåller att möjligheten att använda sin kunskap och sina färdigheter, varierande arbetsuppgifter och självständighet ger en betydande grad av motivation och bättre mental hälsa. Utifrån detta resonemang framstår det som viktigt att genomföra projektet för att kunna förstå vilken känsla av sammanhang medarbetare har till sitt arbete kopplat till strategi- och policydokument. Baruch (2003) beskriver modellen Career Active System Triad, CAST utifrån nivå, individ och organisation. Det innebär att ha en koppling mellan organisation och individ då strategi utformas till policy/riktlinjer och handlingsplaner. Handlingsplanen ska vara tydlig med vad som ska göras, vem som är ansvarig och en tidsplan på planerade aktiviteter i kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Ny forskning visar också att en bra chef är en som har bra samstämmighet med sina medarbetare vilket betyder gemensam förståelse för våra olika roller, vad man är bra på och vad man kan hjälpa varandra med. Man talar om situationsanpassat ledarskap. Det finns ett behov av kompetensutveckling tillsammans i gemensamma frågor om ökade kunskaper om de förutsättningar som de befinner sig i på arbetsplatsen för att kunna mötas i fruktbara samspel som leder till verksamhetsutveckling. Konkurrens och nya tekniska möjligheter förändrar kraven på kunskap och kompetens, både organisationer och individer måste allt oftare ställa om och lära nytt. Förmågan till förändring har i sig blivit en viktig kompetens både för individen och för arbetsplatsen.

Forskning inom arbetsmiljöområdet visar att ha ett arbete är generellt sett en hälsofaktor, genom arbetet förtjänar vi vårt uppehälle, ger mening och struktur åt dagen, främjar kreativitet och aktivitet. Arbetet kan exempelvis vara en resurs för individens hälsa genom ökat socialt stöd, att strukturera tiden och meningsfullhet i arbetsuppgifter. Då det gäller den psykosociala dimensionen finns mycket kunskap om de samband som råder mellan framförallt dålig men också god psykosocial arbetsmiljö, medarbetares hälsa samt om vilka metoder som visat sig framgångsrika på vägen mot hälsofrämjande arbetsplatser. Upplevelse av hälsa skiljer sig från individ till individ och är mätbart genom att utgå ifrån deltagarnas upplevelser av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. EU:s arbetsmiljöstudier visar att Sverige tillhör de länder som har störst problem med arbetsrelaterad stress och hälsoproblem. Forskning (Sauter, Murphy & Hurell, 1990, Leka, Griffiths & Cox, 2005) visar att det finns ett empiriskt stöd för att individens egen kontroll över arbetssituationen samt handlingsfriheten i arbetet är avgörande för hälsoeffekterna av hög arbetsbelastning och höga krav i arbetet. En god kontroll över arbetsuppgifter och arbetstakt tenderar också visa på en högre arbetstillfredsställelse och välbefinnande. I samband med detta blir det också viktigt att inom projektet uppmuntra och möjliggöra ett entreprenörsinriktat och innovativt tänkande hos medarbetarna.

En omvärldsanalys har genomförts, vi har inte funnit att det finns något verktyg som heltäckande belyser områdena samverkan, arbetsmiljö, likabehandling, bemötandefrågor och värderingar vilket föranleder ett behov av att skapa ett medarbetarverktyg för att utveckla kunskapen hos medarbetarna på arbetsplatsen om de faktorer som skapar den goda arbetsmiljön. Dessa faktorer förväntas möjliggöra förändringar i arbetsinnehåll och i arbetsorganisation på arbetsplatsen. Vi ska beakta pedagogiken i utvecklingen av medarbetarverktyget genom att skapa förutsättningar för att det ska vara, intressant och engagerande. Medarbetarverktyget ska kännas viktigt för deltagarna, tydligt syfte, deltagarna har något att vinna på processen, humor och enkelhet, tidseffektivt och att använda sig av naturliga möten som arbetsplatsträffar. Tanken är att dialogspelet tillsammans med kontinuerliga föreläsningar inom hälsofrämjande arbetsmiljö ska öka kunskaperna hos målgruppen. Efter projektavslut är tanken att medarbetarverktyget ska erbjudas alla medarbetare i Kristianstads kommun. Projektet innebär kompetensutveckling relaterat till hälsa och ohälsa vilket förväntas leda till långsiktiga effekter på arbetsinnehåll, arbetsorganisation, arbetsmiljö och likabehandlig. För att få perspektiv och andra infallsvinklar kommer vi att samarbeta med vår vänort i Litauen, Siauliai, för att stärka erfarenhetsutbytet. För att även få ett framtidsperspektiv och långsiktig kompetensförsörjning kommer projektet också att samverka med PO2-projektet Kompetensare.

Mobiliseringsfas
Deltagande sker med forskningsmiljö Människa-hälsa-samhälle Högskolan Kristianstad. I tidigare studier har faktorer för hälsoskapande arbetsplatser samt mätinstrument för salutogena arbetsfaktorer (KASAM) tagits fram som appliceras i detta projekt. Vi kommer att identifiera medarbetarnas behov av stöd inom arbetsmiljöområdet genom medarbetarenkät 2010, ta fram kritiska händelser i fokusgrupper, enkät som belyser behov inom hälsofrämjande arbetsmiljö. Mäta upplevd hälsa på målgruppen genom enkät innan och efter projektet.

Genomförande
Kompetensutvecklingsinsatser ska genomföras utifrån de behov som framkommer i mobiliseringsfasen. Vi tror att genomförandet kommer att ha följande struktur, fyra förvaltningar och privata aktörer, planeras att anställa en processledare på 100 % som kommer att vara operativ och handleda ute på arbetsplatserna och genomföra dialogspel. Handledning och diskussioner med fokus på hur hälsofrämjande arbetsplatser kan utvecklas och förbättras, så att alla upplever att de kan påverka sin arbetssituation och känner sig respekterade för aktuell och förvärvad kunskap, kompetens och yrkesroll. Komplettering ska göras med lämplig litteratur i anslutning till föreläsningar. Processledaren och projektkoordinator ses som viktiga i att stödja och främja ett entreprenöriellt förhållningssätt som innebär att vara öppna för innovativa lösningar i att våga prova nya saker och tänka om tillsammans med målgruppen. Detta kan exempelvis ske genom samarbete med de privata aktörerna. Resultaten ska rapporteras skriftligt för att projektledning och projektägare ska kunna dra slutsatser av interventionerna då målet är att aktuella insatser ska erbjudas alla medarbetare i Kristianstads kommun och senare spridas till andra verksamheter.

Målsättning

Projektets övergripande mål är att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö i kommunen där medarbetarna upplever en känsla av sammanhang och där en levande dialog mellan medarbetarna och medarbetare - chef leder till delaktighet, ett entreprenörsinriktat förhållningssätt och verksamhetsutveckling. Detta arbetsklimat ger effekter på innehåll i arbete, arbetsorganisation, arbetsmiljö och likabehandling. Samtidigt som detta ökar kvalitet och effektivitet främjar det medarbetarnas hälsa.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Initiativtagare till projektet har träffat processtöd för tillgänglighet Gert Månsson för att hämta kunskaper och tankar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Inom Kristianstads kommuns arbetsplatser finns det medarbetare med någon form av funktionsnedsättning vilket vi är medvetna och att det finns ett mörkertal inom området. Vi menar att projektet ska öka dialogen och kunskapen inom tillgänglighet vilket skapar öppenhet och acceptans, medarbetare känner stöd och har mod att samtala med sin chef eller skyddsombud om sin funktionsnedsättning. Då kan arbetsgivaren vara ett stöd i att anpassa enligt arbetsmiljölagens krav och Kristianstads kommuns policy och handläggningsrutiner. Det kan röra sig om personer med rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, psykisk funktionsnedsättning, allergi eller läs- och skrivsvårigheter. Vi kommer därför att förlägga alla föreläsningar i handikappanpassade lokaler och där det vid behov finns hörslingor. Vi kommer i inbjudan att ta upp hänsyn till astmatiker. Arbetsmiljölagen betonar bland annat att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar.

Vi har tagit del av checklistorna från Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning arbetar med att samordna handikappolitiken i Sverige. då vi ska välja konferenslokaler som är tillgängliga och anpassade efter funktionsnedsättningar såsom nedsatt rörelseförmåga, läs- och skrivsvårigheter, nedsatt syn, hörsel (t.ex. hörslinga) eller funktionsnedsättning till följd av psykisk ohälsa. Alla arbetsplatserna är handikappanpassade. Information/kommunikation ska vara tillgängligt och lättläst via webben för att kunna möta personer som har svårigheter med det sociala samspelet och det ska vara ett stöd för personer med dyslexi. Vi kommer att beakta kommunikationer som möjlighet att ta sig till respektive arbetsplats med hjälp av bil, buss, taxi mm. Projektet syftar till att öka förståelsen mellan varandra, samarbetet fungerar och medvetet skapa arbetsplatser där alla oavsett förutsättningar känner sig respekterade. Målet är att ingen ska känna sig kränkt eller diskriminerad. Medarbetarverktyget ska ge möjligheter till olika former av lärande genom pedagogiskt utformade bilder, lättläst variant och webbaserad möjlighet. För att deltagarna ska ha en möjlighet att vara delaktiga är det därför viktigt att projektledning utvecklar ett medarbetarverktyg som alla kan ta till sig utifrån sin egen förmåga genom att t.ex. använda ett enkelt och mer direkt språk samt att textmängden är begränsad. En central del för projektledning, externa aktörer och forskare som arbetar och utvecklar medarbetarverktyget är att anpassa, plocka ut och fokusera på de delar som passar i just den specifika organisationen. Det kommer att genomföras utbildningar för projektledning, deltagare, styrgrupp och referensgrupp i tillgänglighet med stöd av processtöd Gert Månsson under projektets gång och vi ska implementera tillgänglighetsarbetet i det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett tydligare sätt och öka kunskaperna hos projektledning, styrgrupp, referensgrupp och deltagare.

Vi kommer också att kontinuerligt samverka och föra dialog med kommunala rådet för funktionsnedsatta och kommunala pensionärsrådet där tillgänglighetsperspektivet kommer att belysas.

Transnationellt samarbete

För att få andra infallsvinklar har projektledningen haft kontakt med vår vänort i Litauen, Siauliai som Kristianstads kommun har haft ett längre erfarenhetsutbyte med men som kan stärkas ytterligare framförallt inom medarbetarfrågor. Genom det transnationella samarbetet breddar vi vårt perspektiv på hälsofrämjande arbetsplatser och får möjlighet att hämta ny kunskap och erfarenhet från ett annat sammanhang.

Mobiliseringsfasen/genomförandefas
Kontakt är tagen för att initiera ett samarbete med Litauen, Siauliai som är Kristianstads vänort. Första kontakten togs av Ulla Johansson internationell sekreterare i Kristianstads kommun som har en etablerad kontakt sedan tidigare och vi har fått ett positivt besked om att de önskar deltaga i projektet. Syftet med detta är att båda länderna ska lyfta fram och diskutera arbetsorganisationen, hälsofrämjande arbetsmiljö och kompetensutvecklingen inom arbetsmiljöområdet, för att ur olika kulturella perspektiv kunna arbeta fram en ny hållbar arbetssituation och stötta kompetensutvecklingen på bland annat kvinnodominerade arbetsplatser. Vi planerar att bjuda hit vår samarbetspartner från Siauliai till samarbete och diskussioner och även själva göra en studieresa till Siauliai.

Kommunikationen kommer att ske via mail, videokonferenser och till exempel Skype. Tanken är att göra studiebesök i varandras länder för att mer ingående diskutera, hälsofrämjande arbetsmiljö innefattande, samverkan kopplat till delaktighet och inflytande - ledarskap/medarbetarskap - arbetsmiljö/likabehandling – bemötande, arbetsorganisation, ledarskap, kompetensutveckling, attityder till kvinnodominerade arbetsplatser och jämställdhetsfrågor. Vinster för båda länderna kan vara att delge varandra både positiva och negativa erfarenheter för att på detta sätt stödja varandra att utveckla nya arbetsmetoder och motverka ohälsa på arbetsplatserna, och stärka gruppens konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Samarbetspartners

  • HSO Kristianstad
  • Komunala pensionärsrådet

Deltagande aktörer

  • HS Hemtjänst

Kommun

  • Kristianstad