Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

SAMSPELET

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMINE
KontaktpersonStina Widerstedt
E-poststina.widerstedt@mine.se
Telefonnummer0709-631870
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-03-01 till 2014-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

MINEs erfarenhet visar att det är svårt som utrikesfödd att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsplatskulturen som råder på många arbetsplatser präglas av invanda föreställningar, stereotyper och normer om bl.a. etnicitet. I kontakt med MINEs medlemmar från både privat och offentlig sektor, upplever vi att det råder en konsensus vad gäller vikten av att arbeta med mångfaldsfrågor, men en svårighet kring hur det ska göras.

MINE erbjuder: praktikverksamhet för utrikesfödda personer som står utanför arbetsmarknaden, utbildningskoncept och handledningsstöd för medarbetare. Vår metod efterlämnar diskussioner, resonemang och tankar kring mångfald på arbetsplatsen, vilket gör att verksamheterna hela tiden äger sin egen utvecklingsprocess. Metoden ger ökade möjligheter för utrikesfödda att komma närmare ett arbete och ett större yrkesnätverk. Med större mångfald följer såväl ekonomisk tillväxt som verksamhetsutveckling vilket är gynnsamt för såväl privat och offentlig sektor.

Bakgrund

MINEs tioåriga erfarenhet visar att det är svårt att som utrikes född etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsplatskulturen som råder på många arbetsplatser är präglad av invanda föreställningar, stereotyper och normer om bland annat etnicitet. Detta är något som vi har fått bekräftat i ett tidigare projekt som finansierades av ESF: VI+DOM=OSS (diarienummer 2011-3040025).

I en OECD-rapport publicerad i juni 2012 konstateras det att Skåne måste bli bättre på att tillvarata den kompetens som finns hos dess invånare vad gäller kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Här talas det om en regional handlingsplan som ”måste fokusera på att minska hinder för integration, förbättrad acceptans och tillträde till arbetsmarknaden. Styrmedlen kan inbegripa främjande av social sammanhållning, att underlätta erkännandet av utomeuropeiska examina i den privata sektorn och att arbeta för att få lokala företag att bättre nyttja de inflyttades potential.” (Sidan 11 i den svenska sammanfattningen.)

En sådan plan betraktar vi på MINE som något väldigt positivt. Samtidigt är det relevant att fråga sig hur regionen i praktiken ska arbeta med detta. Vi vet att vi måste ha företagen och organisationerna med oss om det ska ske en förändring, både i privat och offentlig sektor. I det sammanhanget tror vi att MINE och projektet SAMSPELET kan spela en viktig och relevant roll. Vi vet att de flesta arbeten förmedlas via kontakter och nätverk, vilket SAMSPELET kommer kunna erbjuda utrikesfödda personer. Projektet kommer också påvisa den direkta affärsnyttan med ett aktivt mångfaldsarbete för företag och organisationer. Företagen och offentlig verksamhet har mycket att vinna vad gäller breddade kundgrupper. Att deras personal är representativ för Malmös/Skånes befolkning i stort är en viktig del i detta. På längre sikt ökar vinsterna både genom ökat humankapital och ökat organisationskapital. Detta genom att verksamheten blir en mer attraktiv arbetsgivare, vilket bland annat tar sig uttryck i att personal stannar kvar längre och sjukskrivningarna minskar, men också genom ett positivt varumärkesbyggande, där företagen/organisationerna ses som en modern och ansvarstagande arbetsgivare.

I kontakt med MINEs medlemmar, som representerar både privat och offentlig sektor, har vi upplevt att det råder en konsensus vad gäller vikten av att arbeta med mångfaldsfrågor, men att det kan vara svårt att praktiskt genomföra det. Ofta resulterar arbetet i policys och planer som inte alltid blir så lätta att omsätta i konkreta aktiviteter eller får den påverkan som organisationerna skulle önska. Under vår förstudie vill vi, tillsammans med Arbetsförmedlingens avdelning Nationell matchning och etableringen, göra en djupgående analys och lägga en solid grund för ett kommande arbete gentemot specifika organisationer. Syftet är att fler utrikes födda ska komma in på den svenska arbetsmarknaden. Analysen görs med hjälp av relevant forskning och omvärldsbevakning. I detta arbete kommer en undersökande del att fokusera på de utmaningar som just Arbetsförmedlingen/Nationell matchning ser och hur dessa kan förebyggas. Vi har redan inför arbetet med denna ansökan haft avstämningsmöten med Arbetsförmedlingen/Nationell matchning om vårt framtida samarbete vid ett eventuellt beviljande av denna ansökan. Vi har vid tidigare projekt finansierade av Ungdomsstyrelsen arbetat tillsammans med dem och har goda erfarenheter av det samarbetet.

Ett antal av MINEs medlemsföretag har redan visat intresse för att få vara del av projektet (däribland SEB, Ikano Bank, E.ON och Sysav), vilket vi ser som ett tecken på att behovet finns. Vidare kommer vi under förstudien att bygga upp samarbetet ytterligare med dessa företag och Arbetsförmedlingens Nationell matchning (sedermera med den del inom Arbetsförmedlingen som kommer ta vid efter det att projektet Nationell matchning tar slut). Syftet är att ta fram en metod för hur vi tillsammans kan få ut fler utrikes födda i arbete. Denna metod kommer att implementeras under genomförandefasen. Metoden har sin grund och utgångspunkt i de resultat som vi fått i det tidigare ESF-finansierade projektet VI+DOM=OSS.

Resultatet av vår förstudie kommer att presenteras i en rapport med förslag på fem aktiva åtgärder, samt en arbetsmodell som vi kan arbeta vidare med under genomförandefasen. De fem aktiva åtgärderna presenteras nedan. Vad dessa kommer innehålla och hur de ska utformas kommer tas fram under förstuiden.

1) praktik-/traineeverksamhet för arbetssökande utrikesfödda personer.
2) utbildningskoncept för båda våra målgrupper: arbetssökande utrikesfödda och medarbetare på företag.
3) handledningsstöd för praktikanterna-/traineerna.
4) handledningsstöd för företagen/organisationerna.
5) metodhandledning.
Detta för att stimulera till ökad sysselsättning för utrikes födda som står utanför den svenska arbetsmarknaden samt ökad kunskap om vikten av ett aktivt mångfaldsarbete inom företagen/organisationerna.

Målsättning

Vårt övergripande mål, på lång sikt, handlar om att öka medvetenhetens hos företag/organisationer om vikten av att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor. Om vi inte aktivt tar ställning och ser över våra mönster tenderar vi att exkludera många människor från exempelvis rekryteringsprocesser, inte av illvilja utan på grund av bristande kompetens. Detta får negativa effekter för individer och för verksamheters utveckling. MINE kommer att genom opinionsbildning aktivt föra diskussion om vikten av en normkritisk ansats i mångfaldsarbetet, på såväl samhälls-, som organisations- och individnivå.

Våra övergripande mål är följande:
• Att skapa en öppnare arbetsmarknad som rekryterar på kompetens.
• Att på ett lustfyllt sätt få företag och organisationer att inse vikten av ett normkritiskt mångfaldsarbete där vi alla måste ta vårt ansvar för ett hållbart affärs- och arbetsklimat.
• Att förmedla insikten om att mångfald inte är en quick fix utan ett kontinuerligt och systematiskt arbete som vi aldrig kan prioritera bort.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Liksom med jämställdhetsintegrering är MINE en organisation som aktivt arbetar med tillgänglighet. Vi kommer att ha en genomtänkt plan för tillgänglighet vid anordnandet av konferenser, event, utbildningsinsatser eller dylikt. Det ska till exempel finnas ljudanläggningar i de lokaler vi använder. Om det inte finns kommer det att hyras in externt. I den mån det är möjlig ska vi undersöka om vi kan ha teckentolk vid våra större arrangemang. I all vår externa kommunikation till våra deltagare och samarbetspartners kommer vi att fråga om önskemål om tillgängligheten. MINEs hemsida har redan talsyntes och om vi tar fram en ny hemsida specifikt för projektet kommer även denna ha talsyntes.

Vi kommer aktivt att arbeta för att motverka stereotypa föreställningar gällande fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, så som yrke kopplat till en persons fysiska rörelseförmåga. Detta kan exempelvis göras med hjälp av bildövningar eller hypotetiska dilemman för diskussioner under våra kommande utbildningsinsatser. Vår utgångspunkt är att skapa en förståelse för människors olika behov. Vid vår kartläggning ska vi dels analysera materialet utifrån tillgänglighetsaspekter, dels aktivt fråga våra partners om deras tillgänglighetsarbete. På så vis uppmärksammas deltagarna på vikten av god tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

Förstudie:
Under förstudien kommer kontakt tas med Helsingfors och Köpenhamns kommun för att försöka bygga upp ett erfarenhetsutbyte. Vi har redan upparbetade kontakter med dessa kommuner och vet att intresse för utbyte finns. Syftet med utbyte är att tillfälle ska ges att skifta idéer, tanker och kunskap om hur det går att arbeta med affärsnyttoperspektivet, mångfald och en normkritisk pedagogisk ansats. Själva utbytet kommer att ske under genomförandefasen. Mervärdena för ett sådant utbyte är att dels sprida information och våra resultat om SAMSPELET dels att få in input i hur andra europeiska länder arbetar med frågan. Denna kunskap gynnar inte bra MINE och vårt fortsatta arbete utan även våra målgrupper: företag/organisationer och utrikesfödda.

Genomförandefas:
Vi vill under genomförandefasen få till minst två fysiska träffar för att diskutera, utbyta erfarenheter och sprida information om SAMSPELET till våra transnationella partners. Ett mervärde i sig skulle vara att några av våra medverkande företag/organisationer medverkar vid dessa fysiska träffar, och berättar om sitt arbete och sina resultat utifrån SAMSPELET. Vi vill självfallet även träffa företag/organisationer som arbetar med mångfald från de respektive länderna för att få ytterligare input i vårt arbete. För att finansiera detta kommer vi avsätta medel i vår kommande budget för genomförandefasen.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge