Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Rehabiliteringsträdgård i Malmö

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareServiceförvaltningen Malmö
KontaktpersonLina von Friesen
E-postlinavonfriesen@gmail.com
Telefonnummer040340998
Beviljat ESF-stöd856 836 kr
Total projektbudget856 836 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2009-08-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projekt Rehabiliteringsträdgård i Malmö Stad ska utveckla ett långsiktigt fungerande samarbete så att förebyggande arbete och rehabilitering av anställda med utmattningssyndrom, i riskzon och chefer till dessa möjliggörs. Målet är anställda med förbättrad livssituation och ökad arbetsförmåga.

Bakgrund

Den gröna rehabiliteringen främjar och vårdar det friska med naturen och odling som förebild och redskap. Studier visar att trädgårdsrehabilitering ger goda långtidseffekter. Förklaringen till den gröna rehabiliteringens hälsonytta ligger i kombinationen av goda effekter. Dessa effekter är både fysiologiska, psykologiska och sociala.

Rehabiliteringsträdgårdar med verksamhet för personer med utmattningssyndrom finns på några ställen i Sverige. Det problem som dessa lider av är bristen på samarbete med remissinstanser och långsiktiga avtal med dessa. Ett problem som detta projekt vill medverka till att lösa.

Arbetsmetoderna i projektet kommer att bestå av samarbete, information och kommunikation. Samarbetet gäller mellan kommunen och remissinstanserna, men också mellan de aktörer som skapar grundförutsättningarna för att rehabiliteringsträdgården blir verklighet. Genom samarbete stärks de enskilda delarna till en helhet och grunden läggs till en permanent verksamhet. Information och kommunikation gör att alla kan förstå varandras förutsättningar, problem och möjligheter för att hitta gemensamma konstruktiva och nya lösningar.

Förprojekteringen skulle leda till genomförandefas där verksamheten i rehabiliteringsträdgård realiseras. Det skulle bli ett pedagogiskt ställningstagande för Malmö Stad. Verksamheten skulle bygga på evidensbaserad forskning och bli ett led i ekologiskt hållbar utveckling. Malmö skulle bli en svensk föregångskommun genom att satsa på grön rehabilitering för sina anställda. Det visar på omhändertagande och nytänkande. Både rehabiliterande och förebyggande verksamhet skulle ge bästa möjliga resultat. Från liknande verksamheter finns mycket goda resultat. Alnarps rehabiliteringsträdgårdar gjorde en undersökning av 112 före detta deltagare från verksamhetens start 2002 till slutet av 2007. Där visade det sig att 76% inte längre är sjukskrivna. I rehabiliteringssammanhang är det mycket goda siffror! Att bedriva verksamhet i rehabiliteringsträdgården skulle ge samhällsekonomiska, kommunala och personliga vinster. I Malmö stad finns bra deltagarunderlag. Enbart långtidssjukskrivna anställda i Malmö stad med utmattningssyndrom är för närvarande runt 110 personer. Verksamheten skulle även i framtiden kunna vända sig till privata aktörer som köper platser av Malmö stad. En rehabiliteringsträdgård skulle bli en plats med utvecklingsmöjligheter. Verksamheten kan utvecklas i takt med de behov som framtiden utvisar. Arbetsmetoden lämpar sig även för andra grupper än de med stressrelaterad ohälsa. Rehabilitering i trädgård är en relativt sett snabb och verklighetsanpassad rehabilitering. I Sverige finns dessutom ett stort allmänintresse i trädgård och natur som därför är något mycket naturligt att bygga på.

Syfte

Utgångspunkten för en rehabiliteringsträdgård i Malmö grundar sig i det stora antalet anställda, långtidssjukskrivna med utmattningssyndrom i Malmö stad. De skulle behöva lära sig nya goda stresshanteringsmönster för att kunna hantera kraven i arbetslivet. Det finns dessutom ett stort antal anställda som ligger i riskzonen för att drabbas av utmattningssyndrom. Cheferna till de anställda har också behov av att lära sig se de personer som riskerar att drabbas av utmattningssyndrom. Sammantaget skulle alla målgrupperna genom projektet nå kompetensutveckling.

I detta projekt ska ett samarbete arbetas fram kring hur rehabiliteringsteamet och remissinstanserna, Försäkringskassan och Region Skåne, gemensamt kan arbeta med personerna med utmattningssyndrom på ett konstruktivt sätt. Målet med projektet är också att skapa grundförutsättningarna för en rehabiliteringsträdgård med målgrupperna personer med utmattningssyndrom, personer i riskzon och för chefer på arbetsställen med färre än 50 anställda. Grundförutsättningarna är plats, avtal, budget och personalkompetens. Verksamheten beräknas, med grund i liknande verksamheters beräkningar, ha en årsbudget på runt 3,5 miljoner kronor/år under genomförandefasen.
Hela kostanden för genomförandetiden skulle alltså uppgå till ca 10 miljoner kronor under de tre år som genomförandet planeras till.

Under den tilltänkta, efterföljande genomförandefasen ska verksamheten i rehabiliteringsträdgården minska de anställdas ohälsa och i och med detta öka deras livskvalitet, arbetskompetens samt i förlängningen förbättra Malmö stads ekonomi genom att de anställda går från arbetsoförmåga till arbetsförmåga. De anställda som ligger i riskzonen ska med förebyggande arbete fångas upp innan de utvecklar utmattningssyndrom och cheferna ska lära sig alarmera och hantera när anställda visar tecken på detta.
Deltagarna ska fångas upp genom Försäkringskassans kontaktteam som arbetar specifikt med Malmö Stad mellan vilka en samverkansöverenskommelse sluts. Försäkringskassans kontaktteam, individ och arbetsledare kan tillsammans komma överens om att rehabiliteringsträdgården är en möjlig rehabiliteringsplats.

Målsättning

När projektet är klart ska samverkande parter ha kommit fram till ett långsiktigt avtal som innehåller deltagartillströmningen till den blivande rehabiliteringsträdgården och hur samarbetet kommer se ut mellan de samarbetande aktörerna.
De tilltänkta användarna ska ha fått information om den kommande verksamhetens innehåll och hur detta kan hjälpa dem till en förbättrad livssituation och ökad arbetsförmåga.
Malmö Stad som arbetsgivare ska ha fått grundförutsättningarna till en rehabiliteringsträdgård med målet ökat arbetskraftsutbud och förebyggande verksamhet för anställda i riskzonen till utmattningsdepression samt deras chefer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektarbetsplatsen ska ses över så att den fysiska tillgängligheten är god för alla, oavsett funktionsnedsättning. Verksamheten måste sätta upp mål för hur den ska vara tillgänglig ur ett förhållningsperspektiv så att ingen medarbetare känner sig diskriminerad. Allt arbete kommer utgå från att personer oavsett funtionshinder ska kunna tillgodogöra sig information och kommunicerar om det som rör projektet. I genomförandefasen kommer rehabiliteringsträdgården utformas utifrån Universal design konceptet. Det handlar om att trädgården ska vara överskådlig, läsbar, framkomlig och användarvänlig. Hur detta ska ske kommer att beskrivas i ansökan till genomförandefasen.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer att ha samarbete med Skov&Landskab vid Köpenhamns Universitet. De är på gång att starta rehabiliteringsträdgården Nacadia i Hörsholm, Danmark. Utbyte av idéer, erfarenhet och anlitande av kompetens är sådant som samarbetet ska innehålla.

Kommun

  • Malmö