Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Regional plattform för yrkes-sfi i Skåne

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIntegration
KontaktpersonHelena Hölerman
E-posthelena.holerman@lansstyrelsen.se
Telefonnummer040-252016
Beviljat ESF-stöd445 986 kr
Total projektbudget445 986 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Yrkesinriktad sfi påskyndar språkinlärningen, förbättrar studieresultaten och leder till att den studerande snabbare får arbete.

För att kunna erbjuda nyanlända och utrikesfödda personer i Skåne skräddarsydda kombinationer av studier i svenska, validering av yrkekunskaper och yrkesutbildning som utgår från arbetsmarknadens behov av krävs regional samverkan mellan offentliga myndigheter, näringsliv och övriga intressenter.

Förstudieprojektet Regional plattform för yrkes-sfi i Skåne syftar till att ta fram kunskapsunderlag och belysa hur man i Skåne på regional nivå kan tillvarata de erfarenheter kring yrkesinriktad sfi som gjorts tidigare, både i Skåne och på andra håll i landet.

Målsättningen för projektet är att kunna presentera ett konkret organisations- och finansieringsförslag och samverkansavtal för en regional plattform för yrkes-sfi i Skåne.

Bakgrund

Kompetensplattformen Kompetenssamverkan Skåne, som utgörs av Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Skåne och Lärosäten Syd, har pekat på ett antal prioriterade områden att arbeta med inom kompetensförsörjningsområdet, bland annat att öka sysselsättningsgraden bland utlandsfödda. Om utomnordiskt födda skulle ha samma sysselsättningsgrad som svenskfödda skulle det innebära ytterligare 48000 sysselsatta personer i regionen.
Utbildning är en nyckelfaktor för möjligheterna på arbetsmarknaden.

Mellan 2009 och 2020 beräknas den totala efterfrågan på arbetskraft i Skåne öka med nästan 44 000 personer, eller drygt 8 procent. Efterfrågan på personer med enbart folk- och grundskoleutbildning beräknas fortsätta minska med nästan 16 000 personer eller drygt 23 procent. Efterfrågan på arbetskraft med gymnasial utbildning bedöms öka med nästan 18 000 personer motsvarande 7 procent. I Skåne beräknas den största efterfrågetillväxten fram till 2020 bli på eftergymnasialt utbildade, 42 000 personer, eller ca 21 procent. (Källa: Region Skåne/Näringsliv Skåne, Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne – med sikte på 2020 (publicerad 2012)

Tittar man på målgruppen nyanlända flyktingar och deras anhöriga, som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, så hade nästan hälften av de nyanlända under 2012 en utbildningsbakgrund med kortare än 9 års förgymnasial utbildning.
Samtidigt hade ca 15 % av de nyanlända flyktingarna 2012 en eftergymnasial utbildning. Enligt Projekt Utländska Akademiker (PUA) har ungefär en tredjedel av övriga utomnordiska invandrare i riket en eftergymnasial utbildning.
Detta är en indikation på att det för att nå samma sysselsättningsgrad hos utomnordiskt födda i Skåne, krävs samordnade insatser kring språkinlärning, validering, yrkesutbildning och kompetenshöjande insatser.
För nyanlända utrikesfödda vuxna är studier i svenska för invandrare (sfi) oftast ett av de första stegen på väg mot arbete och sysselsättning. Yrkesinriktad sfi innebär möjligheten att skräddarsy kombinationer av yrkesutbildning, studier i svenska samt validering av yrkekunskaper. Yrkes-sfi kan både leda direkt till arbete, eller vara en förberedande yrkesintroduktion inför vidare reguljära yrkesutbildningar . Väsentligt är att yrkesinriktningarna som erbjuds utgår från arbetsmarknadens behov av arbetskraft och att arbetsgivare och branscher är involverade i utformandet av utbildningarna.
Redan Statskontorets utvärdering 2009 av sfi (svenska för invandrare) pekade på att yrkesinriktad sfi påskyndar språkinlärningen, förbättrar studieresultaten och leder till att den studerande snabbare får arbete. I samma utredning betonade man dock stora svårigheter för många kommuner att praktiskt organisera yrkesinriktad sfi och betonade behovet av att hitta samverkanslösningar.
De senaste åren har också flera olika utredningar kring sfi genomförts, varav den mest omfattande, den s.k. Sfi-utredningen ska presentera sina resultat den 31/10 2013.
Länsstyrelsen Skåne har under 2011-2013 drivit det socialfondsfinansierade projektet Ökad inkludering genom språk, som i arbetat med att stödja framväxt av alternativa sätt att arbeta med språkinlärning. I arbetet med Ökad inkludering genom språk har det blivit tydligt att det i Skåne är stora variationer mellan kommunernas möjligheter att anordna yrkesinriktad sfi. De ekonomiska och praktiska förutsättningarna varierar både utifrån kommunstorlek, andel utlandsfödda, arbetsmarknadsförutsättningar etc.
Flera skånska kommuner erbjuder idag olika varianter av yrkesinriktningar för studerande på sfi-nivå, dock inte alltid med möjlighet att tillägna sig ett sfi-betyg. I de allra flesta fall är dessa utbildningar ett resultat av samarbeten med lokala arbetsgivare eller ett gymnasialt yrkesprogram i kommunen. Det är sällsynt att de studerande är bosatta i annan kommun än den utbildningsanordnande.
Många av de skånska kommunerna samverkar dock idag, i större eller mindre grad, kring utbildningsfrågor. Dock behövs en ökad samverkan, med ytterligar involverade aktörer, för att bland annat säkerställa att de yrkesinriktade sfi-utbildningar som kommer att bedrivas i Skåne utgår ifrån arbetsmarknadens och arbetsgivarnas behov på både kort och lång sikt, att elevunderlaget är tillräckligt stort för rekrytering av elever till utbildningarna och frågorna kring interkommunal ersättning och utbildningskostnader är lösta.
Möjligheterna till detta skulle säkerställas genom en stabil aktörsövergripande regional plattform, med länsövergripande elevrekrytering från samtliga medverkande kommuner.
Exempel på regional plattform finns i Stockholms län, där Sfi-utbildningar för yrkesutbildade, s.k. sfx-utbildningar, bedrivs i länsövergripande kommunal samverkan med Länsstyrelsen i Stockholm och Kommunförbundet Stockholms län. I Gävleborgs län har det ESF-finansierade projektet Arbetsmarknadsutbildning med Sfi provat en annan modell med samverkan mellan arbetsförmedling och kommunal sfi. Göteborgsregionens vuxenutbildning (GRvux) har byggt upp en strukturerad samverkan kring kommunal yrkesutbildning.
Syftet med det planerade förstudieprojektet är att göra en gedigen kunskapsgenomgång och omvärldsanalys, och belysa hur man i Skåne kan tillvarata de erfarenheter som gjorts på andra håll och anpassa modeller till Skånes förutsättningar. Målsättningen för projektet är att kunna presentera ett konkret organisationsförslag, kostnadskalkyl och samverkansavtal för en regional plattform samt initiera en förankringsprocess hos berörda aktörer.
Möjligheterna för koppling mellan yrkes-sfi , gymnasial yrkesutbildning, arbetsmarknadsutbildning och yrkeshögskoleutbildning liksom kompetenshöjande arbetsmarknadsinriktade projekt för målgruppen, måste också belysas. Likaså behöver kopplingen till en eventuell framtida regional plattform för validering, något som också är en prioriterad fråga för Kompetenssamverkan Skåne, att ses över för att säkerställa synergieffekter och samverkansvinster.

Målsättning

Det övergripande målet på lång sikt är en stabil aktörsgemensam regional plattform i Skåne som hanterar yrkesinriktad utbildning för nyanlända och utrikesfödda i kombination med sfi, utifrån den skånska arbetsmarknadens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov.
Den enskilde sfi-studerande i Skåne ska kunna delta i en för personen lämplig yrkesutbildning oberoende av var i Skåne personen är bosatt och var utbildningen är förlagd.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska beakta att information om projektet och dess resultat görs tillgängliga på fler sätt än genom tryckt text på papper, exempelvis publiceras online där möjlighet till textförstoring och uppläsning kan ges.
Möteslokaler som seminarielokaler och annat ska vara tillgängliga för personer med rörelsehinder, försedda med hörslinga etc.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer inte att innehålla transnationellt samarbete.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Osby
 • Perstorp
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge