Logotyp på utskrifter

ReSa

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbete & Försörjning
KontaktpersonKaj Hansson
E-postkaj.hansson@horby.se
Telefonnummer0415-180 70
Beviljat ESF-stöd5 130 623 kr
Total projektbudget15 319 369 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Genom samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra samverkansparter erbjuda individer som står långt ifrån arbetsmarknaden en gemensam planering med en "samordningsgrupp" så att individen inte hamnar mellan stolarna, utan med fokus på det långsiktliga målet, att öka samhällsintegreringen och komma närmare självförsörjning. Det ska skapa en enklare och snabbare väg för individen att ta del av parternas stöd och resurser, en viktig del är att individen ska få "rätt insats vid rätt tidpunkt".

Bakgrund

Hörby kommun är en liten kommun mitt i skåne med ca 14 600 invånare. Antalet öppet arbetslösa i kommun var i juli 2011, 4,6 % av befolkningen varav 2 % befann sig i arbetsmarknadsåtgärder, antalet arbetslösa ungdomar 18-24 år var 8,7 % varav 4,2 % i arbetsmarknadsåtgärder och antalet arbetslösa utrikesfödda 11,6 % och 4,1 % i arbetsmarknadsåtgärder.
Kommunen är liten och aktörer som arbetsförmedlingen och försäkringskassan har få resurser fysiskt på plats i kommunen.

Hörby kommun har tidigare drivit två ESF-projekt, U-06 och U-0X. De erfarenheter som kommunen samlat på sig i dessa projekt ligger till grund för denna ansökan. Båda förprojekten har haft syftet att hitta en metod för en liten kommun att arbeta effektivt med hela gruppen av personer som söker meningsfull sysselsättning. Det senaste projektet U-0X utvärderades av Malmö Högskola genom en sk lärande utvärdering. I denna utvärdering kan man se att projektet har varit effektiv att nå de personer som har motivation och redskap för att söka sysselsättning, dock har det lyckats mindre bra med den gruppen som har en väldigt låg grad av motivation och få redskap att ta sig vidare med. Utifrån detta resultat har socialnämnden gett oss i uppdrag om att en ansökan om ESF medel ska inlämnas inom programområde 2.

Att arbetet mot folkhälsomålen för en grupp som i mångt och mycket saknar motivation och redskap för att ta sig in på arbetsmarknaden har vi sett ett behov av och specifikt inom folkhälsoområdena med fysisk och psykiska hälsa, goda matvanor och delaktighet för att skapa ekonomiska och sociala förutsättningar. Det tror kan gynna samhället i stort då folkhälsa är ett område som mer och mer uppmärksammas nationellt och internationellt.

Förutom arbetsmarknadsinriktade aktiviteter såsom praktik eller träning av arbetsuppgifter under skyddade former, har arbetsmarknadsenheten kunna erbjuda deltagarna andra former av sysselsättning, t ex olika sociala aktiviteter. En fokusgrupp av målgruppen har bildats i augusti 2011, de har intervjuvats av en processhandledare inom Hörby kommun med syfte att målgruppen ska vara delaktiga i framtagandet av ny projektansökan. Frågeställningarna och resultat bifogas i bilaga 4. Ny fokusgrupp kommer att bildas under projektets genomförande.

Projekt U-0X har i mångt och mycket motsvarat aktivitetsutbudet, även om några samverkansparter har uttryckt förväntningar om det ska finnas flera regelbundna aktiviteter. Några samverkansparter har dock poängterat att det är viktigt att gruppaktiviteterna utformas eller kompletteras på ett sätt så att deltagarnas aktiviteter kan individualiseras. Friskvård har lyfts fram som ett mycket viktigt inslag i U-0X som bör fortsätta och även fokuseras ytterligare. Att projektet har en kurator har också lyfts fram som ett viktigt och särskiljande drag. Några samverkansparter har sett tillgången till en kurator i projektet som ett stort stöd då deras egna verksamheter inte haft någon egen kurator, samtidigt som många deltagare är i behov av kuratorisk hjälp. Projektes mål är att fortsätta att utveckla arbetet med in terapeutisk resurs inom teamet.

Även myndighetsavdelningen inom Hörby kommun CMU (Centrum för Mottagning och Utredning) har beskrivit att man i dagsläget inte når denna grupp av personer som står mycket långt i från arbetsmarknaden, de har ofta varit arbetslösa en lång tid och i vissa fall har de hamnat mellan stolarna. I snitt har det varit 179 hushåll per månad under 2011 som söker försörjningsstöd, utredarna på myndighetsutövningen (Centrum för mottagning och utredning fortsättningsvis benämnd CMU) bedömmer att ca 63 % av de som söker försörjningsstöd står mycket långt ifrån arbetsmarknaden.

Dessa personer befinner sig i en gråzon mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, vården och socialtjänsten och har i många fall en lång väg att gå för självförsörjning. Det man har kunnat se i de arbetsmarknadsprojektet som har funnits i kommunen är att arbete med praktisk coachning är något som har fungerat mycket bra för denna målgrupp, delaktighet, bemötande, motivationsarbete och förtroendet är extremt viktigt. En nyckel har också varit arbetet med den fysiska- och psykiska hälsan, samt att personen i fråga känner att det finns en meningsfullhet i de dagliga aktiviteterna.

På grund av resultatet från utvärderingen om delaktighet för målgruppen har en bildats i augusti 2011, de har intervjuvats av en processhandledare inom Hörby kommun med syfte att målgruppen ska vara delaktiga i framtagandet av ny projektansökan. Frågeställningarna och resultat bifogas i bilaga 4. Ny fokusgrupp kommer att bildas under projektets genomförande. Efter varje 3-månaders aktivitetscykel görs en intern uppföljning. Resultat av uppföljning rapporteras till styrgrupp och operativ arbetsgrupp.

En annan metod som vi vill prova är hur kommunen kan starta socialt företagande för målgruppen och implementera denna metod i den ordinarie verksamheten. Sociala företag handlar om företagande - det företagande vars huvudsakliga mål är att underlätta etablering på arbetsmarknaden och därmed integrera grupper som riskerar ett permanent utanförskap på arbetsmarknaden. Det handlar om företag vars medarbetare under lång tid - kanske aldrig - haft ett arbete att gå till. Det handlar om Empowerment - Integration - Demokrati och Affärsverksamhet. Fyra byggstenar som utgör grunden för det sociala företagandet. Companion är ett företag som specialiserat sig på kooperativt företag och kommer att bjudas in till ett informationsträff hösten 2011.

De projekt som har funnits har varit frånskilda från myndighetsutövningen, detta har fungerat bra för den målgruppen som står lite närmare arbetsmarknaden men inte för de som står långt ifrån. För denna målgrupp tror vi att man behöver en samordning mellan aktörerna för att personerna ska få optimal tillgång till alla aktörers resurser. Projektet ska fortsätta utveckla samverkan mellan organisationerna och arbetet med individen.

Projektet bör vara kopplat till en arbetsmarknadsenhet på grund av att man kan använda den kompeterns, erfarenhet och kontaktnät som arbetsmarknadsenheten har.

Målsättning

Genom samverkan med Arbetsförmedlingen Eslöv/Höör/Hörby, Försäkringskassan och samverkansparter i Hörby erbjuda individer som står långt ifrån arbetsmarknaden en gemensam långsiktlig planering med en "samordningsgrupp" så att de inte hamnar mellan stolarna, utan med fokus på det långsiktliga målet att öka samhällsintegrering och komma närmare självförsörjning. Ett exempel ska vara att driva ett social företag inom kommunen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

ESF processtöd har använts som bollplank vid framtagandet av planeringen för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsmarknadsenhetens lokaler är handikappanpassade och vi har tagit hänsyn till människor med psykisk och/eller fysisk nedsättning. Det finns en ramp till entrén med automatisk dörröppnare samt en handikappstoalett vid ingången. Möbleringen är anpassad så att rullstolsburna ska lätt kunna förflytta sig i lokalen, använda sig av dator och komma in i samtalsrummen. Vi har även beaktat individer med psykiskt handikapp att de ska känna sig trygga i lokalerna, genom att t ex ha flera små sittgrupper så att alla inte måste sitta i en stor grupp. Även andra lokaler vi kan komma att använda, Hörby lärcenter och Lundegården, är handikappsanpassade med hiss och ramp samt handikapp toalett.
I förprojektet U-0X kunde vi se problematik hos vissa deltagare som inte var utredda och det fanns ingen diagnos fastställd. Det blir en oro för deltagaren att känna att något är ”fel” och att man är annorlunda men inte ha en diagnos som kan förklara.
Vi har i U-0X sett att gruppverksamheter har varit stor hjälp och stöd för många deltagare. Det har skapat en vi-känsla för individer som känner sig utanför normen och vi har sett att individernas självkänsla har ökat i gruppen.
I U-0X kunde vi se att ett stort antal av våra deltagare hade någon form av psykisk problematik t ex depression, social fobi, ADHD, panikångest, Schizofreni, beroendeproblematik etc. med dessa måste man till viss del jobba sekundärpreventivt. Vi har sett att ju längre en deltagare går arbetslös ju större risk löper han psykiska ohälsa och självkänslan blir lägre. Här har vi fokuserat på att jobba hälsofrämjande och ta fram friskfaktorer som vinnande koncept. I U-0X hade vi som avslutningsseminarium ”Bemötande som framgångsfaktor” där vi under projektets gång har sett hur viktigt bemötandet är för en individ. Delaktighet är en annan faktor som deltagarna ansåg vara viktig.
Alla människor är olika och har olika förutsättningar. Här har vi sett vikten av att ha en individuell planering till varje deltagare så vi anpassar verksamheten efter varje individs förmåga. Det är viktigt att ingen deltagare stängs ute utan all verksamhet ska vara anpassad eller kunna göras tillgänglig så att alla ska kunna medverka.
Friskvård är en annan faktor som vi sett vara viktig för deltagarna. Här har vi haft fysisk aktivitet och näringslära som en viktig del av verksamheten.
Coachning och vägledning behöver deltagarna genom hela sin väg för att komma närmre ett arbete. De behöver feedback, stöd och motivation för att kunna behålla sin vision och framtidstro. Det är viktigt att ha en nära kontakt så de hela tiden känner sig sedda. Det är även viktigt med aktiviteter, t ex praktik, som de känner meningsfullhet till samt att de hanterar de aktiviteter som vi tillhandahåller. Om och när det blir ett bakslag för en deltagare är det viktigt att personalen direkt uppfattar detta och kan hjälpa deltagaren att komma vidare med nya mål. Vi har även en samtals terapeut kopplad till projektet som är stöd när det behövs.


Strategier.
• Under projektets gång kommer vi att kartlägga och jobba med de svårigheter som uppkommer och kan vara ett hinder i arbetet för tillgänglighet. Vårt mål är att genom kunskap, anpassning och genom att vara lyhörda för de behov som deltagarna visar göra verksamheten tillgänglig för alla. Vi kommer i samråd med individen med funktionsnedsättning komma fram till en lösning som passar just denne då han/hon är ”experten” och då möta de behov som uppkommer.

• Information kommer att delges via hemsida, broschyrer, sms etc. Under projektets gång kommer en person vara ansvarig för rutiner, förslag på förbättringar angående informationsbiten.

• Rutiner kommer att tas fram så att man i projektet jobbar med tillgänglighet på alla nivåer och i olika steg. Vi har en samordnare för Träffpunkten, psykiatrisk öppenvården, kopplad till projektet som har god kunskap och erfarenhet i frågor rörande funktionsnedsättning i olika former.

• Vi ska bygga upp ett samarbete med psykiatrin i Region Skåne så att vi kan ha en ingång där då djupare samtal och eventuell medicinering kan behövas samt i fall där en utredning kan krävas. Detta genom att ha kontakt med styrgruppen för folkhälsa samt med Finsam, Region Skåne kommer även att sitta med i projektets styrgrupp.

•Handisams Processtöd Tillgänglighet kommer att användas som bollplank samt för att öka kunskapen om tillgänglighet genom utbildningar både till projektets personal samt till deltagare i processutvecklingsgruppen. Detta för att stärka kompetensen angående lagen om tillgänglighet, funktionsnedsättning och funktionshinder samt att öka kunskapen i fråga om hur attityder, förutfattade meningar samt hur fördomar kan påverka individer med funktionsnedsättning, alla individer ska mottagas av ett bra bemötande.

• Vi ska ha ett salutogent tänkande bland personalen och jobba hälsofrämjande.

• Vi ska vara tydliga i vår projektidé och vision för deltagarna och låta dem vara med och utveckla verksamheten så att de blir mer delaktiga. Det ska vara ett öppet klimat där alla ska våga yttra sina åsikter och tankar och idéer. Med en fungerande organisation där det finns ett långsiktigt tänkande med deltagarnas bästa i fokus kan man skapa förutsättningar för en bättre hälsa och en framtidstro bland deltagarna vilket i sin tur kan skapa bättre förutsättningar för att komma ut i t ex arbete eller vidare till studier.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer att var öppen för koppling till projekt eller andra organisationer inom EU men har i nuläget inte funnit någon parter.

Arbetsförmedling koppling till EU genom olika aktiviteter, till exempel "Unga på väg", "European Job Days" "Söka Jobb i europa", information om dessa kommer att riktas till deltagarna på plats och genom studiebesök på arbetsförmedlingen.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen i Eslöv, Höör och Hörby
 • Centrum för mottag. och utred.
 • Försäkringskassan Lund

Samarbetspartners

 • Arbete & Försörjning
 • Arbetsförmedlingen i Eslöv, Höör och Hörby
 • Centrum för förebyggande insatser, C4
 • Centrum för mottag. och utred.
 • Coompanion
 • Försäkringskassan Lund
 • Lärcenter Hörby

Kommun

 • Hörby