Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Rätt kompetens för framtidens Tingdammen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTingdammens ro, SDF Oxie
KontaktpersonAnna-Lena Skröder
E-postanna-lena.skroder@malmo.se
Telefonnummer040-346655
Beviljat ESF-stöd615 042 kr
Total projektbudget615 042 kr
Projektperiod2009-01-19 till 2009-08-19
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Vårt rektorsområde står inför den närmsta tiden inför ett antal förändringar. Vi behöver därför analysera vår organisation och dess personal för att säkerställa att vi gör rätt, kompetenutvecklar oss rätt så att vi står väl rustade för de förändringar vi kan se, på kort och på lång sikt.Bakgrund

Oxies upptagningsområde är av skiftande karaktär. I centrum finns hyresrätter, i övriga delar av Oxie präglas områdenas av bostadsrätter eller småhus. Byarna Glostorp, Lockarp, Toarp och Käglinge är till viss del landsbygd men har även småhusbebyggelse. Nybyggnationen i stadsdelen är omfattande med ett stort antal småhus i produktion i flera av områdena.

Sammantaget har Oxie lite mer är 11 000 invånare varav 27 procent är yngre än 19 år. Under år 2006 ökade antalet förskolebarn medan antalet barn och ungdomar i skolåldern fortsatte att minska. Detta är en utveckling som fortsatt under första halvåret 2007. Jämfört med Malmö som helhet har området ett förhållandevis stort antal barn och undomar.
23 procent av invånarna har utländsk bakgrund, dvs. är födda i utlandet eller är barn under 18 år med båda föräldrarna födda i utlandet (jämfört med 21 % föregående år). Den största invandrargruppen i stadsdelen är från Danmark. Antalet inflyttade danskar har ökat kraftigt de senaste åren.

Jämfört med Malmö som helhet är utbildningsnivån i Oxie förhållandevis låg medan förvärvsfrekvensen är högre än genomsnittet.

Tingdammens rektorsområde består av förskolorna Svängedammens förskola, Linbärets förskola, Lillstjärnans förskola och Tingdammsskolan. Totalt är vi ca 95 anställda, 7 män och 88 kvinnor. Linbärets förskola, Svängedammans förskola,och Lillstjärnans förskola består av 4 avdelningar och har 72 barn i åldern 1-5. På Tingdammsskolan finns ca 315 elever från F-6. På Tingdammens rektorsområde anser vi att huvudmålen är att barnen känner sig trygga och harmoniska och att vi ger barnen kunskapsmässigt goda förutsättningar inför framtiden genom ett aktivt lärande. Vårt motto är: att alla skall må bra till kropp och själ. Detta försöker vi uppnå genom utevistelse, rätt kost, SET(socioemotionell träning) och STEGVIS (motsvarar SET fast för förskolan).

Vi behöver arbeta med värdegrunden för att skapa gemensamma värderingar som gäller för såväl personal som elever och föräldrar. Vilka krav, förväntningar och etiska normer skall gälla på vår skola?

Många inom skolan har en grundutbildning som ligger flera år tillbaka i tiden, vilket innebär att många saknar tillräckliga kunskaper för att handleda elever inom IT teknikens möjligheter? Vilka kunskaper behöver vi utveckla på detta område? Rekrytering av behörig personal till förskolan är ofta mycket besvärlig. Kraven på flexibilitet är höga, samtidigt som våra resurser är begränsade. Därtill kommer dyra resor. Vi har också under några år framöver ett sjunkande elevunderlag. Hur skapar vi en attraktiv arbetsplats där personalen trivs och stannar kvar?

Sammanfattningsvis vill vi med stöd av Socialfondens Programområde 1 göra en verksamhets- och kompetensanalys som skall synliggöra det organisations- och kompetensbehov som finns idag. Utifrån detta kan en handlingsplan för framtiden skapas som inrymmer det framtida organisations- och kompetensbehovet som vi i förprojekteringen har identifierat.
Vår projektidé är att skapa en väl fungerande, attraktiv arbetsplats, där alla elever, personal och föräldrar trivs och känner sig delaktiga.

Syfte

Syftet är att säkerställa rektorsområdet utveckling så att den ligger i fas med omvärldens förändrade krav. Ett annat syfte är att skapa rutiner och system för kontinuerligt förändringsarbete. Vårt förprojekteringsprojekt är starten på en process som aldrig kommer att ta slut. De analyser vi gör kommer inom ramen för dessa rutiner och system att följas upp med fastställda intervall.

Målsättning

Målen med förprojekteringsprojektet är flera och alla åtgärder och mål kommer att fastställas i den handlingsplan som blir slutprodukten av vårt projekt. Vi vill först och främst i en handlingsplan konkret påvisa de brister i arbetsorganisationen som behöver förändras så att vi jobbar effektivare, till fromma för alla intressenter av vårt rektorsområde. Vårt mål är att hitta minst 10 åtgärder som efter insatser leder till förbättringar.
Ett annat mål rör jämställdhet och diskriminering. Här är vårt att mål att fastställa minst 5 åtgärder per område som efter genomförande motverkar dessa ojämlikheter. Via vår hälsoanalys vill vi komma fram till hur vi skall jobba för att på kort och lång sikt motverka långtidssjukskrivningar till följd av ohälsa. Målet är att fastställa minst 5 konkreta åtgårder för att motverka denna ohälsa. Via kompetensanalysen kommer vi att fastställa kompetensutvecklingsbehovet för varje anställd i rektorsområdet i en individuell kompetensutvecklingsplan som beskriver den enskildes kompetensutvecklingsbehov på kort och lång sikt. Målet är säkerställa vår långsiktiga kompetensförsörjning. Slutligen vill skapa kompetens till organisationen så att vi kan implementera våra insatser i detta projekt i vårt dagliga arbete. Vårt mål är att skapa rutiner och system som säkerställer vår förmåga till analys av kompetensförsörjningsbehovet, på kort och lång sikt. Ovanstående delmål skall tillsammans medföra att vi ligger i fas med omvärldens krav på vårt rektorsområde i varje given tidpunkt, på kort såväl som på lång sikt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten inom rektorsområde är viktigt, oberoende om man har ett eventuellt funktionshinder eller ej. Tillgängligheten och också en viktig del av detta projekt och vår målsättning är att komma fram till konkreta insatser, åtgärder eller utbildningar som ökar vårt rektorsområdes tillgänglighet för personer med funktionshinder. I aktivitet 9 har vi beskrivit hur vi tänker gå tillväga för att nå vår målsättning

Samarbetspartners

  • Kungshögs rektorsområde, SDF Oxie

Deltagande aktörer

  • Lillstjärnans förskola
  • Linbärets förskola
  • Svängedammens förskola
  • Tingdammens ro, SDF Oxie

Kommun

  • Malmö