Logotyp på utskrifter

Räddningstjänstens Lärlingsutbildning

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRäddningstjänsten Syd
KontaktpersonFredrik Lundahl
E-postfredrik.lundahl@rsyd.se
Telefonnummer046-5404683
Beviljat ESF-stöd3 734 300 kr
Total projektbudget9 562 480 kr
Projektperiod2011-04-01 till 2012-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Räddningstjänsten är mitt upp i ett omställningsarbete. Traditionellt har räddningstjänsten en organisation som betstår av män med svensk bakgrund. För att kunna serva och kommunicera med våra kunder måste vi spegla hur samhället ser ut. Nästan 1/5 av alla skåningar är födda i utlandet och det talas 170 olika språk. Vi vet alla att hälften av invånarna är kvinnor. Antalet personer med funktionshinder är X %. Räddningstjänsten Syd och Landskrona Räddningstjänst vill bryta denna utveckling genom att utveckla och implementera en lärlingsutbildning som leder vidare till den nationella utbildningen (SMO). Vi vill i utvärderingen visa på Best Praxis resultat och bli ett föredöme för andra motsvarande organisationer. För att klara detta ansöker vi om medfinansiering från Europeiska Socialfonden, Projektmedel Sydsverige, projekt inom området ”Ökat arbetskraftutbud”, PO2 Ungdomar.

Bakgrund

Beskrivning, bakgrund till projektet
”Räddningstjänstens lärlingsutbildning” är projektet för att utveckla en hållbar modell för ungas etablering på arbetsmarknaden. Förprojekteringen har gjorts genom tidigare projekt ”En integrerad räddningstjänst”.
Till den nationella utbildningen till brandman (SMO) ansöker få eller inga ungdomar som är arbetslösa kvinnor och/eller ungdomar som har flerspråkig- och kulturkompetens och/eller som är funktionshindrade. Detta beror i hög grad på att räddningstjänsten av ungdomarna inte ses som en möjlig arbetsgivare. Det beror också på att räddningstjänsten traditionellt inte har erfarenhet av de medarbetare som är projektets målgrupp.
Projektets syfte är att genom Räddningstjänstens lärlingsutbildning öppna en dörr för dessa ungdomar till räddningstjänsten och motsvarande organisationer som arbetsgivare. Syftet är vidare att förbereda och föra ungdomarna till den nationella utbildningen (SMO) där lärlingsutbildningen kan tillgodoräknas genom validering.
I förberedelserna för projektet behöver funktionshinder i räddningstjänstens byggnader och lokaler tas bort. Funktionshindrade ungdomar är en målgrupp för projektet. Inriktningen är att dessa ungdomar i lärlingsutbildningen utbildas till brand- och säkerhetsvärdar. När lärlingarna ska ut och informera i bostadsområden och på arbetsplatser kommer funktionshinder i byggnader, lokaler, skollokaler och transporter att tydliggöras. Vi vill på detta vis sätta ljus på dessa frågeställningar och bidra till hållbara samhällsförändringar.
Räddningstjänstens organisation och sammansättning av ledare och medarbetare måste spegla det samhälle som vi ska serva. Räddningstjänstens nya uppdrag innebär att förebygga och eliminera risker för människor och egendom. För att vi ska bli framgångsrikare måste vi öka kommunikationen och ständigt ha en bred kontaktyta med befolkningen och företag som är våra kunder. Självklart måste vi i den kommunikationen företrädas av medarbetare som delar sina erfarenheter med våra kunder.
Samtidigt med denna projektansökan söker vi projektmedel från Europeiska Socialfonden, Programområdet 1 Kompetensförsörjning med syfte att klara det omställningsarbete som räddningstjänsten står inför. Vår strategi är att dessa båda projekt ska samverka och ge en multiplikatoreffekt för räddningstjänsten. Räddningstjänsten Syd har organisation, projekterfarenhet och kapacitet som projektägare tillsammans med samverkansparter att klara uppgiften.
I den följande texten använder vi genomgående benämningen lärlingar i stället för deltagare då projektets kärnuppgift är att planera, genomföra och utvärdera en lärlingsutbildning.

Syfte

Syftet med projektet är att
1.Ungdomarna i projektets målgrupper ska föras från arbetslöshet till anställning.
2.Ta fram en organisation, utpröva och implementera en permanent lärlingsutbildning för räddningstjänsten. Lärlingsutbildningen ska valideras och tillgodoräknas vid ansökan till den nationella utbildningen,SMO. Detta innebär att projektets resultat återkommande ska återupprepas av den permanenta lärlingsutbildningen.
3.Räddningstjänstens Lärlingsutbildning ska bli en mönstermodell som bidrar till att eliminera begränsande samhällsstrukturer som även är tillämpbar för andra samhällsorganisationer.

Då projektmodellen även ska vara tillämpbar för andra motsvarande samhällsorganisationer vill vi öppna för studiebesök och utbyte med andra ”uniformsyrken”. Samverkan finns idag genom Bernadottegymnasiet och vi vill utveckla denna samverkan med Försvarsmakten och Polismyndigheten i Skåne.

Räddningstjänsten Syd har bedrivit ett tidigare projekt som var delfinansierat av Europeiska Socialfonden ”En integrerad räddningstjänst”. En extern utvärdering har svarat för process- och effektutvärdering. Utvärderingsrapporten visar på mycket goda resultat avseende förberedelser, genomförande och resultat, se utvärderingsrapport ”Räddningstjänsten Syd, Projektet En integrerad räddningstjänst, Slutrapport 2008-05-01 – 2009-12-31”. Se även ”Slutrapport för projektet enligt ESF mall” 2010-08-27”. Rapporterna 3 o 4 bifogas ansökan.

Målsättning

Projektet mål är att starta utveckla och implementera en permanent lärlingsutbildning som riktar sig till nya ungdomsgrupper och ledare vidare till den nationella utbildningen.
1. Föra ungdomar från arbetslöshet till anställningsbarhet.
2.Öppna räddningstjänsten som arbetsgivare för arbetslösa ungdomar
o Flerspråkig och mångkulturell bakgrund.
o 50 % kvinnor
o Funktionshindrade
3.Leda vidare till den nationella utbildningen SMO.


Övergripande mål för projektet är att utarbeta och implementera en permanent lärlingsutbildning för räddningstjänsten. Projektet ska således visa på ett organisatoriskt resultat som bidrar till att undanröja hindren för projektets målgrupper.
Mätbara effektmål för projektets operativa insatser är:
1.Räddningstjänstens Lärlingsutbildning svarar för utbildning av 20 ungdomar enligt tidigare angivna målgrupper.
2.Av dessa lärlingar ska 80 % klara utbildningen med godkänt resultat och vara anställningsbara till räddningstjänsten.
3.Inom tre år efter godkänd utbildning ska samtliga lärlingar (bandmän och brand- säkerhetsvärd) som godkänts ansöka till den nationella brandmansutbildningen, SMO.
3.a Av dessa ska 60 % antas till den nationella utbildningen, SMO.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Till utbildningen rekryteras särskilt ungdomar med funktionshinder. Ett särskilt ämne i lärlingsutbildningen blir samhällsperspektiv på funktionshinder. Fokus är hur samhällets utformning på olika vis minskar tillgängligheten och hur dessa hinder kan elimineras.
Genom rekrytering av ungdomar med funktionshinder tillförs räddningstjänsten i Sverige och andra uniformsyrken ett ”inne-ifrån-perspektiv” på möjligheten att rekrytera denna målgrupp. Samtidigt kommer ungdomarna att sätta ljus på de hinder och de fördomar som finns i samhället. Under och efter utbildning till brand- och säkerhetsvärdar kommer ungdomarna att exempelvis kommunicera boende, skolor, hälso- och sjukvåd, föreningar och företag.
Det är kraftfullt när en brand- och säkerhetsvärd som har funktionshinder sitter på scenen i en gymnasieskola och berättar och svarar på frågor om brandsäkerhet. Det visar på att vi sätter kompetens och den kommunikativa förmågan i första rummet. Det öppnar för nya frågeställningar från deltagarna – både om vad funktionshinder egentligen är och om brandsäkerhetsfrågor.
Inför projektansökan har vi haft kontakt med processtödet tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Räddningstjänstens operativa organisation utgörs i hög grad av män. Hälften av deltagarna som rekryteras till lärlingsutbildningen kommer därför att vara kvinnor. Projektinnehållet påverkas av att ett särskilt ämne inom lärlingsutbildningen blir jämställdhetsintegrering. Projektinnehållet påverkas vidare av att lärlingarna i sina kommunikationsuppgifter särskilt ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv. Följeforskningen/utvärderingen kommer vidare att särskilt att följa jämställdhetsperspektivet.
Projektansökan har föregåtts av kontakt med processtödet för jämställdhetsintegrering.

Transnationellt samarbete

I det tidigare ESF- projektet ”En integrerad räddningstjänst” fanns samverkan med räddningstjänsterna i Birmingham, London och Utrecht. I projektet Räddningstjänstens Lärlingsutbildning avser vi att fortsätta och fördjupa denna samverkan inom följande områden:
•Projektarbetsuppgift för lärlingar. Alla lärlingar gör en projektarbetsuppgift vid någon av våra stationer, vissa lärlingar kan göra sin uppgift om det är särskilt lämpligt hos någon av våra internationella samverkanspartners och det finns särskilda motiv.
•Våra handledare ges möjlighet att göra studiebesök vid stationer hos våra internationella samverkanspartners för att vidga projektets horisont och hämta in nya intryck.
•Transnationella partners svarar för vissa undervisningsinslag i lärlingsutbildningen inom medborgarkommunikation.

Medfinansiärer

 • AF Landskrona
 • AF Lomma
 • AF Lund
 • Arbetsförmedlingen i Eslöv
 • Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsområde Helsingborg
 • Arbetsmarknadsområde Malmö
 • Räddningstjänsten
 • Räddningstjänsten Syd

Samarbetspartners

 • Räddningstjänsten

Kommun

 • Burlöv
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lund
 • Malmö