Logotyp på utskrifter

Projekt "jobbchansen"

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägarePersonalpartner AB
KontaktpersonAnders Karlsson
E-postanders@personalpartner.se
Telefonnummer040-949191
Beviljat ESF-stöd3 094 436 kr
Total projektbudget5 157 393 kr
Projektperiod2012-05-01 till 2014-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Möjligheten till inträde på arbetsmarknaden för personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning är mkt begränsad vilket återspeglas i rapport från Socialstyrelsen publicerad 2010-06-29. Anknytningen till arbetsmarknaden är betydligt svagare för personer med funktionsnedsättning än för totalbefolkningen. Projektets samverkansparter önskar pröva en ny arbetsmodell och nya samverkansformer för att målgruppen (arbetslösa personer som har ett psykiskt funktionshinder vilket inneburit svårigheter för arbetsinträde och som uppbär försörjningsstöd) ska närma sig eller inträda på arbetsmarknaden. Detta skall ske m.h.a starkt individuellt stöd, långsiktighet, starka samarbetspartners i nya konstellationer och med fokus på brukarperspektivet. Det innovativa i projektet är framtagande av en modell för arbetsplatsstödjare, samtalsforum för målgruppen ang arbetslivet, de nya samarbetsformerna som innebär ett helhetsgrepp om den enskilda individen mot ett gemensamt mål (arbetslivet).

Bakgrund

Möjligheten till inträde på arbetsmarknaden för personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning är mycket begränsad i Sverige vilket bl.a. återspeglas i rapport från Socialstyrelsen publicerad 2010-06-29. Man kan där bl.a. läsa ”Stora skillnader i levnadsförhållanden mellan funktionshindrade och befolkningen i övrigt. Mest oroande är situationen för personer i åldern 20-29 år med insatser enligt socialtjänstlagen. Många har en låg utbildningsnivå och står helt utanför arbetsmarknaden samtidigt som de har en svag personlig ekonomi och en mindre aktiv fritid”. Vidare säger Socialstyrelsens rapport ”Arbetsförmågan måste tas tillvara. Anknytningen till arbetsmarknaden är betydligt svagare för personer med funktionsnedsättning än för totalbefolkningen – cirka 10 procent jämfört med runt 80 procent". Därför är enligt rapporten ” rätten till arbete en av grundbultarna i handikappolitiken, och därför krävs det mycket mer av krafttag för att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning”.

Personalpartner Karlsson & Co AB (PPAB) har tillsammans med Helsingborgs Stad, Landskrona Stad samt Arbetsförmedlingen sedan tidigare med framgång prövat nya arbetsmetoder för att människor som befinner sig i utanförskap skall kunna närma sig arbetsmarknaden. Exempel på gemensamma insatser som har gjorts av tänkta samarbetspartners i Projekt Jobbchansen är: Projekt ”Vändpunkten-Helsingborg”. Projekt Vändpunkten Landskrona, Dessa projekt som var delfinansierade av ESF-rådet vände sig till ungdomar med invandrarbakgrund som befann sig i riskzonen för kriminalitet och missbruk.

Under hösten 2010 samverkade Landskrona Stad och PPAB i ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar som ej hade lyckats få fäste på arbetsmarknaden. Detta projekt finansierades av Landskrona Stad. Arbetsförmedlingen och PPAB samt Pingstkyrkans secondhand i Helsingborg samverkar i RESA-Programmet som vänder sig till personer med psykiska funktionshinder. Helsingborgs Stad och PPAB bedriver sedan våren 2011 en försöksverksamhet för att utforma och pröva en modell i syfte att hjälpa unga vuxna med psykisk problematik ut på arbetsmarknaden. Denna förstudie/pilotprojekt som finansieras av Helsingborgs Stad har endast tre deltagare och avslutas hösten 2011 med målsättning att deltagarna skall ha erhållit anställning.

Socialtjänsten i såväl Helsingborgs Stad som Landskrona Stad har identifierat att det finns ett relativt stort antal individer som har någon form av psykisk problematik, uppbär försörjningsstöd och som ej lyckas ta sig in på arbetsmarknaden via de traditionella arbetsmarknadsprogram som står till buds idag. Dessa personer har fastnat i långvarigt bidragsberoende och det bedöms finnas behov av nytänkande vad gäller metodik för att hjälpa gruppen in på arbetsmarknaden.

Med detta som bakgrund önskar samarbetsparterna pröva en ny modell för att hjälpa personer med psykisk ohälsa eller psykiska funktionshinder att närma sig eller inträda på arbetsmarknaden. Detta skall ske med starkt individuellt stöd, långsiktighet, många och starka samarbetspartners i nya konstellationer och med stort fokus på brukarperspektivet. Erfarenheterna från tidigare projekt och arbetsmarknadsinsatser har visat på behov av långsiktigt hållbara lösningar och kontinuitet i det stöd som erbjuds. Liksom i de tidigare projekten är tanken att arbeta i samverkan med berörda intressenter samt att arbeta konkret med arbetsplatsplacering. Det bedöms finnas ett behov av ytterligare utveckling avseende samverkan med psykiatrisk sektor för kompetens- och erfarenhetsutbyte gällande hur olika psykiska funktionsnedsättningar kan vara hindrande i arbetssituationer samt hur dessa kan kompenseras. För vården kan en effekt vara att de blir bättre rustade att göra bedömningar kring arbetsförmåga, i förhållande till arbetsmarknaden och i anpassade arbeten.

Utöver detta sätts fokus på långsiktighet och kontinuitet samt utvecklande av metoder och modeller med brukaren i fokus. Tanken är att under projekttiden skapa ett forum där deltagarna kan ge och söka stöd kring arbetsrelaterade problem och att detta ska fortleva efter projekttiden. Detta skall komplettera det samhälleliga stöd som står till buds, ge erfarenhetsutbyte samt guida till relevant hjälp. I detta sammanhang är kontakt med befintliga stödföreningar för personer med psykisk ohälsa relevant men utgångspunkten är ett öppet diskussionsforum och att pröva nya metoder. Psykisk ohälsa medför i många fall isolering och en känsla av utanförskap, vilket kan göra det svårt att ta kontakt med förening eller myndighet.

Mobiliseringsfas:
En fördjupad problem och behovsanalys avseende målgruppen kommer att göras under mobiliseringsfasen.

2012-04-17
Vid prioriteringsmötet 2011-12-06 prioriterades detta projekt i mån av medel. 2012-01-27 fick vi klartecken att bevilja detta projekt. Dock hade då förutsättningar för projektets bedrivande förändrats vilket medförde att omarbetaning av ansökan krävdes. Ny projketstart 2012-05-01, ny projketbudget samt borttagande av mobiliseringsfas. Projekt ägaren har 2012-03-30 inkommit med komplettering avseende en fördjupad problem och behovsanalys avseende målgruppen.
Landskrona har utgått som samverkanspart

PROBLEM- OCH BEHOVSANALYS
Målgruppen med ohälsa är stor på Utredningscentrum, Utvecklingsnämndens förvaltning och vi har idag 670 ärenden, 520 vuxenärenden och 149 ungdomsärenden (upp till 24 år).
Sedan 2008 har ärendeantalet med ohälsa ökat för varje år, både inflödet men även utflödet har ökat. Sålunda har vi idag en nettoökning med denna målgrupp med 170 ärenden mellan åren 2008 - 2011.
De flesta inom målgruppen med ohälsa,har en psykisk ohälsa.
Med psykisk ohälsa menas bl a sociala fobier, depression, sömn- och koncentrationsproblem, ångest, ätstörningar, självskadebeteende och PTSD, men även neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD , ADD och Aspergers syndrom.
Inom målgruppen med psykisk ohälsa finns ett stort hjälpbehov och ger många svårigheter i vardagen med sociala kontakter, att sköta ekonomin, ha kontakt med myndigheter, sjukvård, psykiatri m.m. Behovet av insatser är mycket skiftande och det går inte enbart att se till vilken eventuell diagnos klienten har utan detta måste appliceras på hur klienten faktiskt fungerar i vardagen. Därtill har gruppen också svårigheter att få och behålla ett arbete utifrån sina förutsättningar.
Förutsättningarna för ovan nämnda målgrupp att komma ifråga för socialförsäkringar såsom sjukpenning och/eller arbetslöshetsförsäkringar är inte så goda. Målgruppen har ofta en svag eller ingen förankring alls på arbetsmarknaden. Detta innebär att målgruppen ofta inte kan komma ifråga för det välfärdssystem som bygger på att man har arbetat. Konsekvensen blir att målgruppen då får ha försörjningsstöd som inkomstkälla, detta trots att försörjningsstödet är tänkt som ett tillfälligt stöd. Därtill har förändringarna i socialförsäkringen 2008 påverkat målgruppen då tidsbegränsade sjukersättningar upphörde, även om nya förändringar fr o m 2012 kan ha en viss positiv påverkan framåt. Vi känner till att människor som har ett långvarigt behov av försörjningsstöd, ofta har andra problem som förvärras av att stå utanför arbetsmarknaden och ett socialt sammanhang. Vi känner till att dessa människor ofta också har en komplex social situation.
Utifrån ovanstående beskrivning, har vi valt att gå med i ESF projektet Jobbchansen.
Målgruppen behöver ha en långsiktig arbetsträning efter sina förutsättningar för att på sikt kunna närma sig och komma ut på arbetsmarknaden. Målgruppen behöver också vara omgiven av kompetens, tålamod och framtidstro, vilket detta projekt vilar på.
När det gäller arbetsgivare för denna målgrupp, är tanken att kunna hitta företag med ett social engagemang samt att kunna sprida kunskap om psykisk ohälsa samt vad dessa personer kan bidra med utifrån sina kvalifikationer.

Målsättning

Ett av de övergripande målen är att kvinnor och män, med någon form av psykisk problematik och som uppbär försörjningsstöd och står långt från arbetsmarknaden, ska utvecklas och komma i arbete eller närma sig arbetsmarknaden. Dessa personers möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar skall förbättras. Genom framtagande av nya arbetsmetoder och förändring av rådande strukturer och attityder är målet att varaktigt minska denna grupps utanförskap.

Ett annat övergripande mål är att nya samarbetsformer mellan aktörer inom offentlig, privat och socialekonomisk sektor ska etableras. Projektet ska starta upp en förändringsprocess som, efter projekttiden, ska fortleva hos de deltagande aktörerna och som sedan kan spridas vidare genom lärande strukturer.

2012-04-17
Vid prioriteringsmötet 2011-12-06 prioriterades detta projekt i mån av medel. 2012-01-27 fick vi klartecken att bevilja detta projekt. Dock hade då förutsättningar för projektets bedrivande förändrats vilket medförde att omarbetaning av ansökan krävdes. Ny projketstart 2012-05-01, ny projketbudget samt borttagande av mobiliseringsfas. Projekt ägaren har 2012-04-05 inkommit med komplettering Måluppfyllningar och målindikatorer

Målformuleringar samt måluppfyllnadsindikatorer:


Projektmål:

1. Att de nya metoderna, förhållningssätten och samverkansformerna ska etableras och implementeras i ordinarie verksamhet.

2. Att minska kommunernas kostnader för försörjningsstöd.

3. Öka livskvaliteten hos målgruppen genom minskat beroende av försörjningsstöd, minskat utanförskap och förbättrad hälsa.

4. Minst 50 % av de projektdeltagare som visar sig ha en arbetsförmåga ska, vid projektets slut, ha erhållit anställning på en tjänstgöringsgrad motsvarande graden av arbetsförmåga. Övriga projektdeltagare förväntas ha närmat sig arbetsmarknaden alternativt helt vara i avsaknad av arbetsförmåga.


Måluppfyllnadsindikatorer:

1. Genom att under projektets sista verksamhetsår ha som en stående punkt på dagordningen ”implementering i ordinarie verksamhet”. Projektets externa utvärderare skall följa upp, med de olika samverkansparterna, ambition och önskan avseende implementering i ordinarie verksamhet.

2. Vid projektslut låta Utvecklingsnämnden beräkna hur många av projektdeltagarna som fått minskat alternativt helt avslutat sin försörjning via försörjningsstöd från Helsingborgs Stad.

3. Samtliga projektdeltagare ska, vid projektstart och projektslut, fylla i skattningsformulär där de skattar sin upplevda livskvalitet.

4. Vid projektets slut framtaga uppgifter avseende hur många projektdeltagare som erhållit anställning, helt saknar arbetsförmåga alternativt har närmat sig arbetsmarknaden. Att närma sig arbetsmarknaden indikeras av utfallet av arbetsträningen, arbetsledarens, handläggarens och Personalparters bedömning samt självskattning.Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektägaren PPAB har personal som har kompetens och erfarenhet av att arbeta med personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning och vilka möjligheter till stöd och anpassning som finns att tillgå vid en arbetsplatsplacering. I styrgruppen finns även Arbetsförmedlingen vilken har resurser avseende funktionshinderkompensation. Åtgärderna kan bestå i tekniska hjälpmedel eller pedagogiskt stöd till projektdeltagaren.

I målgruppen kommer personer med kognitiva funktionsnedsättningar att finnas. Dessa kommer att erbjudas stöd för att kompensera nedsättningar i exekutiva funktioner såsom till exempel motivation, initiativ, planering och struktur. Stöd kommer att ges i form av exempelvis individuella introduktioner och självhjälpsmetoder, planeringshjälpmedel (t ex hjälpmedel i mobiltelefon) samt stöd och information till arbetsledaren på arbetsplatsen. Vikten av informativ tillgänglighet är väsentlig. Projektets avsikt är att informationen ska vara klar, tydlig och lättillgänglig för samtliga projektdeltagare oavsett funktionshinder.

Vid andra psykiska funktionsnedsättningar är det framför allt individuellt stöd till projektdeltagaren och arbetsledaren i form av stödsamtal respektive information som är aktuellt.

Om projektdeltagare har fysisk funktionsnedsättning, t ex gravt rörelsehinder, synskada eller hörselnedsättning och behov finns av tekniska kompenserande hjälpmedel har projektägaren kompetens såväl genom egen personal som genom kontakt med Arbetsförmedlingen (via Af Rehabilitering). Projektägaren har också en mycket god kännedom om vilka hjälpmedel som finns att tillgå och goda kontakter med expertis inom området med vilka både Arbetsförmedlingen och PPABs medarbetare har mångårig samarbetserfarenhet med. Några av dessa är Anpassa Skandinavisk Rehabilitering AB (leverantör av FAM – flexibla anpassningsmoduler för arbetssökande med grava funktionshinder), Döv.nu, Hörseltjänst, Iris Hadar samt Svensk talteknologi (hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter).

När projektdeltagarna blivit aktuella vid Arbetsförmedlingen finns de upphandlade stödåtgärderna för funktionshinderkompensation vid arbetsplatsplacering tillgängliga. I övriga aktiviteter ansvarar projektets intressenter för att behoven av anpassning och tillgänglighet tillgodoses.

Information om metoder, kontakter, länkar om samhälleligt stöd m m kommer att finnas för alla samverkansparter på projektets gemensamma webbsite.

Under projektdeltagarnas första sex månader i projektet är de placerade, för arbetsträning/arbetslivsintroduktion, på någon av Pingstkyrkans två secondhandbutiker i Helsingborg. Lokalerna är handikappanpassade och ligger i markplan. Handledande personal har stor vana och kunskap vad gäller arbetsledning av personer med såväl psykiska som fysiska funktionshinder.

All inblandad personal i projektet arbetar utifrån funktionshinderperspektivet dvs alla moment i projektet utgår ifrån individen och dess olika förutsättningar.

För att säkerställa tillgänglighetsperspektivet kommer detta att vara en stående punkt på samtliga styrgruppsdagordningar.

Projektet kommer att beakta såväl fysisk tillgänglighet som tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet samt informativ tillgänglighet. Medverkan i projektet kommer således inte att begränsas för någon med funktionshinder.

Mobiliseringsfas: En fördjupad analys avseende Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kommer att genomföras. En handlingsplan kommer att tagas fram inför genomförandefasen.

2012-04-17
Vid prioriteringsmötet 2011-12-06 prioriterades detta projekt i mån av medel. 2012-01-27 fick vi klartecken att bevilja detta projekt. Dock hade då förutsättningar för projektets bedrivande förändrats vilket medförde att omarbetaning av ansökan krävdes. Ny projketstart 2012-05-01, ny projketbudget samt borttagande av mobiliseringsfas. Projekt ägaren har 2012-03-30 inkommit med komplettering avseende handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet för personer med funktionshinder:

Informativ tillgänglighet är av stor vikt för projektet. Därför kommer all information att vara klar, tydlig och lättillgänglig för samtliga projektdeltagare.

Vid psykiska funktionsnedsättningar är det framförallt individuellt stöd som kommer att erbjudas till projektdeltagare. Detta i form av bl.a. stödsamtal och informationsinsatser.

Vid fysisk funktionsnedsättning kommer kontakt att tas med Arbetsförmedlingen i syfte att erhålla tekniska kompenserande hjälpmedel.

Lokalerna för arbetsträningsdelen i projektet är handikappanpassade. Arbetsledande personal har stor vana och kunskap vad gäller arbetsledning av personer med såväl fysiska som psykiska funktionshinder.

I projektets fas 2 kommer deltagarna att erbjudas en individuellt framtagen arbetsträningsplats med öppning för efterföljande anställning. Vid framtagande av dessa platser kommer stor hänsyn att tagas till varje individs fysiska och psykiska funktionsnedsättning. Arbetsplatserna kommer att skräddarsys utifrån individens önskemål, behov och förutsättningar. Medverkan i projektet skall således inte begränsas för någon med funktionshinder.

För att säkerställa tillgänglighetsperspektivet kommer även detta att vara en stående punkt på styrgruppens dagordning.

Medfinansiärer

  • LFC Helsingborg
  • Utvecklingsnämndens förvaltning

Samarbetspartners

  • LFC Helsingborg
  • Pingstkyrkan secondhand
  • Utvecklingsnämndens förvaltning

Kommun

  • Helsingborg
  • Landskrona