Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Projekt KulturKraft Syd

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTrygghetsrådet TRS (Kollektivavtalsstiftelsen Trygghets i Samverkan)
Kontaktpersoncaroline söder
E-postcaroline.soder@trs.se
Telefonnummer08-4429734
Beviljat ESF-stöd453 087 kr
Total projektbudget453 087 kr
Projektperiod2008-08-15 till 2009-02-14
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projekt KulturKraft Syd är ett branschstyrt kompetensutvecklingsprojekt inom scen, ton, film och TV med TRS som huvudman, för en kontinuerlig och varaktig verksamhet i Skåne-Blekinge för professionellt yrkesverksamma, med en styrgrupp från hela branschområdet, inklusive Af Kultur och högskolor.

Bakgrund

Kompetensutveckling inom scen-, ton- film och TV-området är av strukturella skäl eftersatt, med följd att de som arbetar på området har svårt att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Att skapa förutsättningar för kompetensförsörjning inom branschen är av vital betydelse för dess utveckling.
Skåne-Blekinge är dessutom en del av den expansiva Öresundsregionen. Med detta följer en vidgad arbetsmarknad som ställer nya krav och ger omställningsbehov för de yrkesaktiva i regionen.

En bransch i omvandling.
Arbetsmarknaden för de yrkesverksamma på scen-, ton- och film/TV-området har under de senaste decennierna präglats av stora förändringar. Den institutionella arbetsmarknaden är utsatt för stark ekonomisk press samtidigt som det sker en förskjutning från tillsvidareanställningar till olika former av visstidsanställningar. Kulturarbetsmarknaden utanför institutionerna växer. Denna kännetecknas av att den i huvudsak är en renodlad frilansarbetsmarknad där uppdragen ofta har mycket kort varaktighet. Arbetsgivarna / uppdragsgivarna har redan av det skälet svårt att ta ansvar för en löpande kompetensutveckling. Konsekvensen blir att de yrkesverksamma, oavsett på vilken del av arbetsmarknaden de är verksamma, själva fått och får bära ett stort ansvar för sin egen kompetensutveckling och yrkesfördjupning.
Det finns därigenom en växande spänning mellan en kulturarbetsmarknad, som är starkt beroende av väl rustade personer med en aktuell kompetens, och de yrkesverksammas möjligheter att utvecklas och bredda sin kompetens. Det handlar inte bara om bristande resurser utan också om svårigheterna att på en allt mer fragmentiserad arbetsmarknad bygga upp strukturer som kan möta de behov som föreligger av ofta korta och specialiserade utbildningar.

Kopplingar till Socialfondsprogrammen, Skåne/Blekingeregionen och politiken
I ”Analys av Skåne-Blekinges förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning” står att läsa: ”Upplevelser är en allt starkare drivkraft för tillväxt” och ”Turistnäringens upplevelseinriktade verksamhet är en tillväxtfaktor i Skåne-Blekinge”. Där har man också citerat analysunderlaget för Nuteks storstadsarbete där man angett bl.a. funktionen ”Centrum för organisatoriskt och tekniskt nyskapande och utveckling av nya kulturella uttryck” som en av tre funktioner för storstäderna.
I den SWOT-analys som finns i den regionala planen för Skåne/Blekinge (sid. 7) anges under rubriken ”Mångfald”: ”branscher, utbildning, forskarmiljöer, natur- och kulturmiljöer” bland styrkorna. Och under rubriken ”Hot” i samma analys anges att ”Nedläggningar/utflyttningar av ett fåtal nyckelföretag kan hota sysselsättningen inom t.ex. läkemedel, telecom...”. Samtidigt innehar regionen under ”Styrkor”: ”Höga natur- och kulturvärden i en god miljö ur ett europeiskt perspektiv”.
I det nationella strukturfondsprogrammet 2007-2013 står det att:
”Kulturen har betydelse för sysselsättning och entreprenörskap, dynamik, förändringsbenägenhet och rörlighet. Kulturen och upplevelseindustrin bidrar därmed i allt högre grad till Europas tillväxt och sysselsättning. Detta bör beaktas i utarbetandet av de regionala ESF-planerna”. Till det kan sägas att kulturen spås att bli en av Europas största tillväxtbranscher enligt studien ”Economy of culture in Europa” (beställd av EU-kommissionen och presenterad hösten 2006).
I budgetpropositionen (Prop. 2007/08:1 utgiftsområde 13 arbetsmarknad, 6.5.1 analys och slutsatser/europeiska socialfonden sid. 69) står: ”Vidare bör kulturens betydelse för bl.a. sysselsättningen beaktas i arbetet med de regionala ESF-planerna.” Denna skrivning från regeringens sida har varit en utgångspunkt för denna ansökan.
Slutsats
För att uppnå målen: att stärka tillväxten, att möta hot om företagsflykt och att utveckla tillväxtområden såsom upplevelseindustrin krävs tillgång på med aktuell kompetens inom de kreativa näringarna. Vår målgrupp är kreatörer och övriga professionellt yrkesverksamma inom scen-, ton-, film och TV-området. Kreatörer är t.ex. dramatiker, regissörer, koreografer, scenografer, dansare, sångare, skådespelare och musiker som arbetar inom scen och mediaområdet. Inom området arbetar ett drygt 80-tal olika yrkesgrupper. Scen-, ton-, film och TV-området har de senaste åren genomgått en stor strukturomvandling som fortsätter och som ställer stora krav på de yrkesverksamma. För att de yrkesverksamma inom de kreativa näringarna skall stanna kvar och ingå i region Skåne-Blekinges utvecklingsarbete krävs insatser för kompetensutveckling och utveckling av branschen i stort. Vissa branscher i den snabbt växande Öresundsregionen har brist på kompetens och de befintliga utbildningarna hinner inte tillgodose den tillräckligt snabbt. Det krävs också en utvecklad samverkan mellan verksamheter och organisationer inom området.
Den 13 december samlades 22 intressenter från scen-, ton-, film och TV-området i region Skåne-Blekinge i syfte att kartlägga intresset för att göra en ansökan om medel för en förprojektering. Gruppen bestod av representanter från institutioner, centrumbildningar, både på dans-, teater-, och musiksidan, filmområdet, högskolor, tjänstemän inom den offentligt finansierade kultursektorn och Arbetsförmedlingen Kultur.
Gruppen fick en beskrivning av EU-projekt som bedrivit liknande verksamhet i andra regioner och vilka vinster som fanns med kompetensutvecklingsinsatser inom scen-, ton-, film och TV-området på regional basis.
Gruppen delades sedan in i mindre arbetsgrupper och diskuterade vilka behov och problem man såg för scen-, ton-, film- och TV-området i regionen.

Problemställningar, behov och tankar:
Scenkonsten är i ständig förändring och ny kompetens behövs för att locka och möta nya publikgrupper. Film/TV-området expanderar. Kompetensutveckling är redskap mot rädsla för förändring. Nya former och nya arenor ställer nya krav. Genusfrågan måste lyftas upp. Behov som finns är konstnärlig fördjupning inom yrket, kompetens inom interaktiv teater saknas, kompetensutveckling av teknisk personal, inklusive alla typer av inspelningspersonal. Tekniken, med den digitala utvecklingen, förändras i oerhört snabb takt vilket påverkar all teknisk personal. Certifiering- och behörighetsfrågor, vilket är säkerhetsaspekt. Tillgodose kompetensbehov inom bristyrken t.ex. filmsnickare. Ledarskaps-, administrations- och marknadsföringskunskap, Öresundskunskap (ett behov för alla yrkesgrupper). Gärna blanda anställda med frilans och studenter med yrkesverksamma, i kurser. Mer samarbete mellan institutioner och frigrupper samt bilda nya nätverk för samverkan inom branschen.
I en förprojektering bör följande göras:
- kartläggning och beskrivning av samverkan mellan arbetsförmedling - arbetsgivare, högskola - yrkesverksamma, institutioner - frigrupper, scenkonst – film, för att ta fram underlag för hur denna samverkan i en genomförandefas ytterligare skall kunna utvecklas.
- undersöka relationen näringsliv – kultur, inte minst med tanke på att Skåne-Blekinge ingår i den expansiva Öresundsregionen. Inom ramen för Öresund Film Commission pågår redan en diskussion om möjligheterna att utveckla filmområdet med en bas för showreels, och en bank för information internationellt riktad, för att marknadsföra regionens filmskapare av olika slag.

Det kan vara bra att tänka på att:
- blanda institutionsanställda och frigruppsanställda med visstidsanställda, bl.a. för att ge arbetsgivare en större kännedom om vilka yrkesverksamma som finns att tillgå i regionen och information om deras kvalitéer.
- ha blandade kurser, så deltagarna får ett vidgat och stärkt kontaktnät, som är väl så viktigt som yrkesskicklighet för en yrkesverksam i branschen.
Det tänkta projektets organisation kommer göra att kompetensutvecklingsinsatser snabbt kan skapas. Omställning av befintlig kompetens till bristyrken kan göras rask, något som det befintliga utbildningsväsendet med längre beslutsprocesser idag inte kan tillgodose.
(Resten får ej plats - se pdf-fil)

Syfte

Det övergripande syftet kommer vara att underlätta för sysselsatta i branschen, kvinnor och män, att utvecklas i takt med arbetslivets krav (mål 1).
Projektet kommer att stimulera innovativ verksamhet, samverkan, främja strategiskt påverkansarbete och entreprenörskap Det är kopplat till det regionala strukturfondsprogrammet och har som syfte att stimulera tillväxt, effektivitet och utvecklingskraft.

Det är väl förankrat hos projektägaren och hos de som samverkar i styrgruppen för projektet, dessa kommer att ta ansvar för genomförande och att resultat delges deltagande intressenters verksamheter.

Regionspecifika frågor:
Att undersöka vilka behov som yrkesverksamma och arbetsgivare i regionen har av kompetensutvecklingsinsatser på området.
Att undersöka på vilket sätt ett projekt med utgångspunkt i erfarenheter som gjorts i liknande projekt skulle kunna etableras i region Skåne-Blekinge.
Att undersöka de specifika förhållanden som råder i Skåne-Blekingeregionen som en del av Öresundsregionen och vilka möjligheter till samverkan över gränsen detta kan ge. T.ex. med Artlab i Köpenhamn. Öresundsregionen beskrivs som en ”het arbetsmarknad” i Arbetsförmedlingen Kulturs prognos för 2008.
Att undersöka vilka utbildningsanordnare och andra pedagogiska kompetenser som finns i regionen.
Att undersöka vilka lämpliga lokaler som finns, t.ex. genom samverkan mellan intressenterna i styrgruppen.
Att undersöka på vilket sätt projektet skall utformas och vilka av de verksamheter som står bakom ansökan som skulle ingå i en styrgrupp för projektet.
Att undersöka hur samverkan i styrgruppen skall vara utformad.
Att undersöka förutsättningarna för en sådan styrgrupp med sin unika samverkan att bli ett forum för utveckling av scen-, ton-, film och TV-området i regionen.
Att kartlägga underlaget för och tillsätta en referensgrupp bestående av yrkesverksamma på området.
Att undersöka vilka möjligheter som finns att koppla ett genomförande till Regionalfonden.

Kompetensutveckling och entreprenörskap:
Att göra förslag till ett centra för samverkan och kompetensutveckling som ger förutsättningar för de yrkesverksamma att kunna verka lokalt på sitt ursprungliga yrkesområde, men även att vidga sitt arbetsfält mot nya marknader och medier. Därigenom kan man skapa fler och nya arbetstillfällen där de yrkesverksammas kompetenser kan bidra. Möjligheten att ge de yrkesverksamma nya redskap för att ta eget ansvar för sin yrkesverksamhet, marknadsföring, omvärldsanalys och hjälp att finna dolda kompetenser samt mental träning och coachning för att kunna tillvarata den egna kompetensen, är förslag till innehåll som kommer att diskuteras i förprojekteringsarbetet.
Att undersöka möjligheter till Stöd och vägledning för att utveckla frilansrollen och/eller affärsidéer med inriktning mot de kreativa näringarna samt, för de som så vill – starta eget.
Att undersöka möjligheten till att arrangera kvalitativa och marknadsanpassade kurser med spets- och breddningskompetens, ett utbud av olika verktyg för de yrkesverksamma som idag inte finns i regionen.
Att undersöka hur kursutbudet mot nya marknader och nya medier kan anpassas.

Jämställdhet, integration och tillgänglighet:
Att redan i förprojekteringsfasen bilda en referensgrupp av yrkesverksamma som deltar i arbetet t.ex. i jämställdhetsanalysen.
Att undersöka på vilket sätt ett jämställdhets- och genusperspektiv skall integreras i en eventuell genomförandefas. Att undersöka möjligheten att erbjuda åtgärder för att tillvarata och utveckla den kompetens som yrkesverksamma på området med utomnordisk bakgrund har.
Att undersöka vad som krävs för att motsvara kraven i lagen om tillgänglighet som träder i kraft 2010.
Nationell samverkan:
Att undersöka möjligheterna för en samverkan med Teater- Dans- och Musikallianserna.
Att undersöka möjligheterna att i en eventuell kommande genomförandefas bilda ett interregionalt projekt tillsammans med projekten Trappan och Scenkraft som sökt medel för genomförande i Västra Götalandsregionen och i Stockholm.
Att undersöka möjligheterna för transnationell samverkan.

Målsättning

Projektets övergripande mål är att ta fram underlag för en ansökan om genomförande som syftar till att skapa ett centra för utveckling av scen-, ton-, film och TV-området i region Skåne-Blekinge, där kompetensutveckling av yrkesverksamma inom området utgör kärnverksamhet.
Att bilda en styrgrupp med representanter från hela området, inklusive Arbetsförmedlingen Kultur och högskolor på området.
Att göra förslag till en kontinuerlig och varaktig kompetenshöjande verksamhet för professionellt yrkesverksamma inom scen-, ton-, film och TV-området i region Skåne-Blekinge

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det skall inte finnas några hinder för den som är funktionshindrad att söka arbetet som utredare eller att delta i någon av de sammankomster som anordnas under förprojekteringen. Lokaler och utrustning som används skall vara utformade så att de motsvarar tillgänglighetskraven. Den person som genomför utredningen samt styrgrupp kommer att utbildas i frågan.

Transnationellt samarbete

Det har utvecklats en transnationell arbetsmarknad inom Öresundsregionen som är ett starkt nav för dessa branscher. Möjligheterna till samarbete inom Öresundsregionen kommer särskilt att undersökas. T.ex. finns Artlab i Köpenhamn som är en verksamhet som bedrivs av det danska musikerförbundet, Leonardo (europeiskt program för utbildning inom teaterteknik) och TTTS Scandinavia (nordisk sammanslutning för att diskutera kompetensutveckling för teatertekniker) är parter som kommer att kontaktas. Företrädare för TTTS Scandinavia finns med bland dem som står bakom ansökan.

Därmed kommer ett kunskapsutbyte till stånd som bidrar till att utveckla branschen utifrån den omställning som sker på den svenska arbetsmarknaden. Upplevelseindustrin med dess olika delar har en internationell arbetsmarknad, därför bör i ett senare skede även samarbete med fler länder undersökas.
I region Skåne-Blekinges analys för hållbar tillväxt anges ett tillväxtområde i vardande: ”Satsningar för att bygga upp ett kluster inom rörlig bild, vilket innefattar bl.a. film, television, telefoni och spel”. Film som produceras i regionen uppges redan ha visat sig fungera som fönster för marknadsföring av regionen. Bland de som står bakom ansökan finns både Öresund Film Commission och Film i Skåne.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge