Logotyp på utskrifter

Praktik - integration

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNäringslivsenheten
KontaktpersonJanet Hansell
E-postjanet.hansell@karlskrona.se
Telefonnummer0455-305115
Beviljat ESF-stöd8 792 910 kr
Total projektbudget25 285 830 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2011-03-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska snabba på inlärningsprocessen genom blandade grupper med mångfald vad gäller kön, ålder samt kulturell och etnisk bakgrund. Deltagarna ska förberedas för arbete och sedan pröva sin förmåga i praktik. Projektet ska stärka deltagarnas självförtroende när de söker jobb.

Bakgrund

Projekt Vägvisaren utgör förstudien och därmed bakgrunden till denna ansökan. Vägvisaren är en del av Karlskrona kommuns arbetsmarknadsenhet och har flera års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med arbetssökande inom olika målgrupper, bland annat i ett flertal framgångsrika socialfondsprojekt. Verksamheten har varit inriktad på att få deltagarna i arbete och studier, detta med ett gott resultat. Framgången baserar sig på flera faktorer, de två främsta är enligt vår bedömning: god kompetens hos vägledare med en förmåga och insikt om vikten av att se hela människan, samt beslutsamheten i att följa en uttänkt processmodell från start till mål. Processen består i noggrann kartläggning av individen, förberedande program, matchning mot företag i vårt nätverk och stöd till handledare på respektive arbetsplats. Andra viktiga framgångsfaktorer är ett väl fungerande nätverk med företag, utbildningsanordnare, kommunens förvaltningar, arbetsförmedlingen, ideella föreningar, försäkringskassan som byggts upp under åren.

Samverkansavtalen mellan kommuner och arbetsförmedlingar har sagts upp och projekt Vägvisaren kommer inte att finnas kvar i nuvarande form men behovet av insatser för att få ut människor i jobb kvarstår. Det projekt vi söker bygger på goda exempel och utmaningar som kartlagts under denna period, men inte haft möjlighet att utvecklas vidare pga. de pågående uppdragen.

I Karlskrona kommun finns ett stort behov av insatser för ungdomar som har svag anknytning till arbetsmarknaden och särskilt för ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier, kvinnor och män som uppbär försörjningsstöd samt för personer med utländsk bakgrund. Kommunens flyktingintroduktion och socialförvaltningen uttrycker ett tydligt behov av insatser för att underlätta för inträde på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen uttrycker svårigheter att få ut personer med invandrarbakgrund i arbetslivet. Arbetsmarknadsprognoser visar på en begynnande lågkonjunktur, vilket innebär svårigheter för den målgrupp som ingår i projektet. I Vägvisarens verksamhet har det framkommit idéer om metoder för att möta detta behov. Det finns kompetens, efterfrågan och målgrupper för att utveckla dessa projektidéer. Med detta som bakgrund har vi valt att inte söka en formell förstudie, utan söka ett projekt direkt då förstudieunderlaget till stor del framkommit under Vägvisarens projektperiod. Karlskrona kommun vill, genom att ta tillvara dessa kompetenser och uppbyggda nätverk, med detta projekt prova en ny modell för att rusta och förbereda målgruppen och därmed underlätta inträde på arbetsmarknaden.

Det är viktigt med en helhetsbild. De berörda deltagarna finns i Karlskrona kommun och de är inte färdiga förrän de har kommit ut i arbete eller studier oavsett vilken instans som ansvarar för dem. För att undvika att denna målgrupp hamnar i ett utanförskap krävs ett lokalt, och sannolikt även regionalt, samordnat långsiktigt arbete. Det finns i Karlskrona idag såväl formella som informella grupper som diskuterar samverkan mellan berörda instanser. Dessa kan underlätta för den enskilde att ej hamna i rundgång mellan olika myndigheter, arbetsmarknadsprogram och rehabiliteringsinsatser. Då vi verkat inom området länge och är delaktiga i de flesta nätverk, formella som informella, tror vi att vi kan introducera en ny samverkansmodell som kan medverka till att påverka fler projekt att se fördelarna med en helhetssyn. Samtliga medfinansiärer uttrycker ett behov av en mer permanent verksamhet och det finns ett påtalat intresse för att utveckla en idé som efter projekttidens slut förväntas utmynna i en verksamhet som gynnar både den enskilde samt bidrar positivt till kommande arbetskraftsförsörjning. Projektet Praktik - integration är väl förankrat såväl politiskt som hos samverkansparterna. Det finns även ett intresse från näringslivets parter av samverkan för att framöver dels kunna tillgodose förväntad arbetskraftsförsörjning men också att medverka med företagspresentationer och praktikplatser för att lättare kunna matcha rätt person till rätt plats.

Målsättning och nya metoder
Den övergripande målsättningen med projektet är självförsörjning genom ett arbete och därmed ökad delaktighet i samhället.

Projektet kommer att vara ett samverkansprojekt mellan flyktingintroduktionen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten. Samverkanspartners är arbetsförmedlingen, Karlskrona Företags- & Hantverksförening samt Helsingborgs och Söderhamns kommuner. Karlskrona kommuns arbetsmarknadsenhet är projektägare.

Det innovativa i projektet är de blandade målgrupperna och ett nytänkande vad gäller samverkan med näringslivets parter. Praktik är den enklaste vägen till jobb och genom ett förstärkt samarbete med näringslivet och dess företagsorganisationer vill projektet utveckla nya modeller för praktiksamverkan.

Utgångspunkter
-Att bereda vägen från utanförskap till delaktighet och arbete genom utvecklings- och utbildningsinsatser.
-Att fokusera på etnicitet, ungdomar och genus.
-Att beakta individens kunskap, kreativitet och behov.
-Att se varje individ som en potentiell arbetskraftsresurs.

Tidsomfattning
Projektet beräknas löpa om en tidsperiod om två år och pågå tiden 2009 01 15 - 2011 01 14. Intagning till projektet sker kontinuerligt. Rikttid i projektet beräknas vara sex månader.

I projektet Praktik - integration beaktar vi samtliga kriterier som ESF betonar, likaså jämställdhet och mångfald som utgör grunden i ansökan.

Syfte

Praktik - integration ska:

-underlätta för målgruppen att komma vidare i arbete eller utbildning, att komma i egen försörjning, men också att bryta invanda mönster och yrkeskultur genom att bygga in arbetslivets normer, attityder och krav.

-skapa gemensamma forum för möten mellan företag och arbetssökande.

-matcha deltagarnas kompetens med företagens rekryteringsbehov.

-främja entrepenörskap.

-ge kunskap om jämställdhet och mångfald.

-bidra till att bli tidigare aktiva i arbetet med arbetssökande.

-vidareutveckla metoder och upparbetade nätverk.

-samverka med andra kommuner och myndigheter för utbyte av erfarenheter och information samt för metodutveckling.

-höja social och formell kompetens genom noggrann kartläggning, individuella handlingsplaner och utvecklingsinsatser.

-arbeta för att de metoder som visar sig framgångsrika för projektet ska införlivas i en kontinuerlig verksamhet.

Målsättning

Projektet ska medverka till att deltagarna upplever sig komma närmare arbetsmarknaden.
Målsättningen är att:
-underlätta för inträde på arbetsmarknaden (70% av deltagarna ska gå till arbete eller studier)
-ge vidgade vyer och nya infallsvinklar
-ge möjlighet till egen utveckling socialt och mentalt (100 %)
-stimulera deltagarna att starta och driva egna företag (5 %)
-projektet ska utmynna i en kontinuerlig verksamhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kvinnor och män oavsett funktionshinder ska kunna delta i projektet på samma villkor som andra. Vi kommer i inledningsfasen av projektet i samverkan med handikapporganisationer i länet se till att projektet blir tillgängligt utifrån de nedan beskrivna delarna.
-Fysisk tillgänglighet innebär att vi kommer att se till att projektarbetsplatsen är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i utbildningssituationen. Alla ska kunna ta sig in i lokalerna, kunna delta i utbildningarna samt kunna använda alla bekvämlighetsanordningar.
-Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap vill vi skapa ett projekt där vare sig medarbetarna eller projektdeltagarna känner sig diskriminerade. Här kommer vi att se till att samtlig personal får kompetensutveckling i frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder. I samband med det kommer även rutiner att tas fram för att arbeta med tillgänglighetsfrågor i verksamheten.
-Kommunikativ tillgänglighet. Vi kommer att se till att det finns möjlighet för alla att höra och delta i diskussioner. Vi kommer att sörja för att det finns tillgång till teckentolkning, teleslinga och en god akustisk miljö samt ett informationsmaterial eller webbplats som är användbar för den som är blind.
-Informativ tillgänglighet. Vi kommer att ombesörja att vår information och utbildningsmaterial är utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den.
Vi avser även att samverka med berörda aktörer för att underlätta möjlighet till arbetsplatsanpassning för personer med funktionshinder på de praktikplatser som vi erbjuder.

Jämställdhetsintegrering

Vår SWOT visar att kvinnor alltför ofta har sämre resultat än män i att komma tillbaka till arbetslivet. Kvinnor förefaller också i vissa sammanhang ha svårare att hävda sig på arbetsmarknaden, därför skall projektet särskilt beakta kvinnors behov av insatser för att kunna återinträda på arbetsmarknaden och i ett tidigt skede jobba med bryt-perspektiv. Vår SWOT har visat på att kvinnor med invandrarbakgrund får kämpa mer för att komma ut i arbetslivet och kräver insikt i och kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Här ska projektet presentera goda förebilder, kvinnor och män som med framgång brutit de traditionella könsrollerna och börjat arbeta i ett icke-traditionellt yrke. För att lyfta och ventilera områden som jämställdhet och mångfald kommer kommunens jämställdhetsprogram att vara en obligatorisk del i projektets aktiviteter. Olika förhållanden mellan kvinnor och män ska synliggöras och jämställdhetsperspektivet kommer att beaktas för att införlivas på alla nivåer och i alla steg.

Våra tidigare kontakter med industriföretag i Blekinge visar att det finns ett intresse om att få in fler kvinnor i produktionen. Detta ger förutsättningar att gemensamt med arbetsgivare skapa samverkan för att medverka till otraditionella yrkesval. Kvinnligt företagande ska främjas bland annat genom samverkan med Kvinnligt Resurscentrum.

Jämställdhet och integration uppnås lättast genom att erbjuda samma insatser till målgrupperna oberoende av kön och etnisk härkomst, men med viss anpassning efter individernas speciella behov. En viktig aspekt i jämställdhetsarbetet är att män i huvudsak arbetar i den privata sektorn, medan kvinnorna i större utsträckning arbetar inom kommun och landsting. Detta kommer att beaktas och målsättningen är att stimulera deltagarna att bryta detta mönster.

Projektet ska omfatta en mångfacetterad målgrupp vad gäller kön, ålder, etnicitet och kulturell bakgrund vilket medverkar till ett brett utbyte av kompetens och erfarenheter. Detta ska uppmärksammas och bidra till en ökad förståelse för frågor som rör mångfald såväl i projektet som ute i näringslivet. En av projektets ambitioner är att i samverkan med näringslivet arbeta med förändring av de attityder som ligger till grund för de könsstrukturer vi ser på den lokala arbetsmarknaden. Här finns goda erfarenheter och initiativ redan tagna till gemensam kompetensutveckling med samverkansaktörerna. Vi kommer att anordna aktiviteter med jämställdhet som tema och genom det motivera företag med en överrepresentation av män att ta emot fler kvinnor och vise versa i såväl praktik som ordinarie anställningar. Såväl projektdeltagare, samverkansparter, praktikplatsanordnare och personal finns med. Tidigare erfarenheter har visat att dessa träffar ger effekter i form av kontakter som ofta leder till praktik/arbete. Projektet ska genomsyras av att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att få stöd och hjälp att gå vidare till arbete eller utbildning.

För att möjliggöra uppföljning av resultaten ur ett jämställdhetsperspektiv ska målsättning samt uppföljning och redovisning av målen ske för män och kvinnor separat. På projektets webbsida läggs information ut kring jämställdhet samt vilket arbete som bedrivs kring detta. Styrgrupp och referensgrupper kommer att vara delaktiga i projektets arbete kring jämställdhet. I uppföljningen och utvärderingen av projektet kommer jämställdhetsaspekten att finnas med.

Medfinansiärer

  • Flyktingintroduktion

Samarbetspartners

  • Arbetscentrum
  • Arbetsförmedlingen Karlskrona
  • Förv Lärande och arbete
  • KFH:s service aktiebolag

Kommun

  • Karlskrona