Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Öresundsjobb

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareUtvecklingsnämndens förvaltning
KontaktpersonAnn Abrahamsson
E-postann.abrahamsson@helsingborg.se
Telefonnummer042-107713
Beviljat ESF-stöd6 180 300 kr
Total projektbudget15 657 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2010-06-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Öresundsjobb
Bakgrund och syfte
I nordvästra Skåne är arbetslösheten högre än i övriga riket. Särskilt markant är skillnaden bland ungdomar och personer med invandrarbakgrund.
I Danmark är arbetsmarknadsläget gynnsammare; det råder arbetskraftsbrist inom flera branscher. Därför har utvecklingsnämnden, Helsingborgs stad, i två tidigare EU-projekt framgångsrikt arbetat gentemot Danmark. Idén bakom Öresundsjobb är att bygga vidare på erfarenheterna från de projekten för att ännu bättre kunna möta målgruppernas behov.
Mål
Vi kommer att etablera två utbildningsbaser, en i Helsingborg och en i Landskrona. Sammanlagt 308 deltagare, hälften på varje bas, får genomgå en fyra veckor lång intensivkurs och därefter en individuell period i Helsingborg. Det maximala antalet veckor i projektet är tolv. Minst 60 procent av deltagarna ska ha fått arbete eller påbörjat utbildning senast 90 dagar efter avslutat program.
Metoden ska implementeras i ordinarie verksamhet i utvecklingsnämnden och arbetsmarknadsenheten i Landskrona kommun samt på arbetsförmedlingen eller drivas vidare i projektform utan externa medel.

Målgrupper
Primär målgrupp är män och kvinnor i nordvästra Skåne i arbetsför ålder, framför allt ungdomar i åldern 18–24 år och invandrare med svenskt medborgarskap eller medborgarskap i annat EU-land. Samtliga ska vara arbetssökande och inskrivna på arbetsförmedlingen.
Sekundär målgrupp är anställda i kommunerna i Skåne Nordväst (se nedan) och inom arbetsförmedlingsområde Helsingborg, som är knutna till projektet.

Innehåll
Viktigaste inslag i fyraveckorskurserna blir branschinriktade studier i danska språket. Kurserna kommer också att innehålla olika former av jobbsökaraktiviteter och förbereda deltagarna genom utbildningsmoment om dansk arbetsplatskultur och relevanta lagar och regler.
Deltagare som inte fått arbete under de första fyra veckorna går vidare till en period om maximalt åtta veckor, där innehållet är i hög grad individanpassat.
Geografisk omfattning
Kommunerna Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv och Ängelholm samarbetar i Skåne Nordväst. Behoven i de kommunerna och arbetsförmedlingens arbetsmarknadsområde Helsingborg ligger till grund för denna ansökan.
Tid Ansökan omfattar perioden 15 april 2008 – 14 mars 2010.

Bakgrund

I nordvästra Skåne/arbetsmarknadsområde Helsingborg råder högre arbetslöshet än i riket. Den mest markanta skillnaden är att ungdomsarbetslösheten är så hög. Även personer med invandrarbakgrund har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. För att råda bot på detta har vi vänt våra blickar till grannlandet Danmark. Där råder en gynnsammare situation på arbetsmarknaden. På Nordsjälland är det arbetskraftsbrist inom många områden, såväl inom hög- som lågkvalificerade branscher. Framför allt finns ett utbud av ingångsjobb på den danska sidan, som kan gynna arbetssökande från Sverige.

Helsingborgs stad genom utvecklingsnämnden har under ett antal år arbetat gentemot Danmark i framför allt två projekt, Mentor på tvärs och Jobb Danmark. Arbetsförmedlingen var samarbetspartner i projekt Jobb Danmark, vilket var mycket framgångsrikt. 60 % av deltagarna erhöll arbete.
Projektet utvecklade en fyraveckors förberedande kurs. Målgruppen var arbetssökande ("jobready"), inskrivna på arbetsförmedlingen, de flesta med aktivitetsstöd. Ca 18 % av deltagarna rekryterades från utvecklingsnämnden och uppbar försörjningsstöd. Dock ser båda organisationerna ytterligare möjligheter för grupper som har svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, exempelvis ungdomar och invandrare med svenskt medborgarskap eller medborgarskap i annat EU-land. Tanken är att utgå från den befintliga metoden och bygga vidare på den för att möta de nya målgruppernas behov.

Arbetsmarknadsenheterna/socialförvaltningarna i de nordvästskånska kommunerna och arbetsförmedlingarna i arbetsmarknadsområde Helsingborg ser också ett behov och visar intresse för samarbete när det gäller den danska arbetsmarknaden. Området innefattar 10 kommuner som arbetar tillsammans i Skåne Nordväst (f d Nordvästra Skånes Kommunalförbund). Sju av kommunerna nämligen Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv och Ängelholm kommer att samarbeta i projektet. Det finns arbetssökande i dessa kommuner som kan tänka sig att arbeta i Danmark, dock har personalen inte resurser och kunskap att matcha dem mot dansk arbetsmarknad.

Enligt utvärderarna Ramböll Management fanns det brister i implementeringen av projekt Jobb Danmark, exempelvis finns ett stadigvarande behov av att få kunskap och tillgång till den danska arbetsmarknaden hos personalen. Att nå den danska arbetsmarknaden på fjorton månader var omöjligt. Processen att bygga relationer med de danska parterna tar längre tid, vilket också är ett av skälen till denna ansökan.

Syfte

Syftet med projektet är att bygga vidare på de erfarenheter utvecklingsnämnden och arbetsförmedlingen i Helsingborg har skaffat sig och förverkliga de innovativa tankar som har vuxit fram det senaste året. Skåne Nordväst och arbetsmarknadsområde Helsingborg kommer att verka för den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen och göra den tillgänglig för fler målgrupper.

Målsättning

Skåne Nordväst/arbetsmarknadsområde Helsingborg utvecklar en metod gentemot den danska arbetsmarknaden innehållande:
- etablering av två utbildningsbaser, en i Helsingborg och en i Landskrona.
- program. 154 deltagare genomgår en fyra veckors intensivkurs och därefter ett behovsanpassat individuellt förlopp i Helsingborg och 154 deltagare genomgår en fyra veckors intensivkurs i Landskrona och därefter ett behovsanpassat individuellt förlopp i Helsingborg. Max antal veckor i projektet är tolv. Minst 60% av deltagarna skall ha fått arbete eller påbörjat utbildning senast 90 dagar efter avslutat program.
- information till arbetssökande, som inte deltar i kurserna, om den danska arbetsmarknaden
- implementering av metoden i den ordinarie verksamheten på utvecklingsnämnden, vuxenförvaltningen och på arbetsförmedlingarna eller att metoden bedrivs i samverkan i projektform utan externa medel.
- etablering av ett nätverk för aktörer i Skåne som arbetar gentemot dansk arbetsmarknad.
- etablering av en hållbar struktur för kontakter med Jobcentra.
- etablering av en plattform för danska företag att kunna rekrytera ifrån.

De förväntade effekterna är att metoden som förbereder arbetssökande för en etablering på den danska arbetsmarknaden kommer att bli så väl utarbetad att den blir gångbar i framtiden i Skåne Nordväst för de målgrupper som står lite längre ifrån arbetsmarknaden.

Den rent konkreta effekten kommer att bli att Helsingborg och Landskrona utgör naven för Skåne Nordväst/arbetsmarknadsområde Helsingborg när det gäller den danska arbetsmarknaden.

De långsiktiga effekterna med projektet är hållbara relationer mellan offentliga myndigheter och privata aktörer på tvärs över sundet inom arbetsmarknadsområdet inom ramen för den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen - en arbetsmarknad för alla.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionshinder ska på samma sätt som övriga kunna vara delaktiga fullt ut. Nedsättning av arbetsförmåga ska beaktas. Arbetsplatsen är utformad så att alla har möjlighet att delta i arbetet exempelvis toaletter för funktionshindrade, hiss, låga trösklar dataskärm för synskadade, välutbildad personal. Samtliga ska känna att de är en del i verksamheten och det är viktigt att skapa en medvetenhet kring detta genom att ha en dialog kring hur vi förhåller oss till varandra. Den information som ges ska utformas så att samtliga kan tillgodogöra sig den.

Jämställdhetsintegrering

Ofta hänvisas personer till arbeten utifrån kön, exempelvis kvinnor till omvårdnadsarbeten och män till lagerarbeten. De arbeten som har en majoritet av kvinnliga anställda har ofta en lägre lön. Detta innebär att de som har en viss typ av anställningar får en lägre socioekonomisk ställning och det ligger i projektets uppdrag att medvetandegöra detta. Projektledningen skall ha ett medvetet förhållningssätt till frågan om jämställdhet och verka för att rättigheter och möjligheter existerar på samma sätt och med samma villkor för båda könen. Ingen av deltagarna ska uppleva att man missgynnats på grund av sitt kön. Vid olika aktiviteter kommer projektledningen att förhålla sig till deltagande utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Transnationellt samarbete

Projektet kommer att samarbeta med ett antal aktörer inom arbetsmarknadsområdet i Danmark. De danska kontakterna behövs för att deltagarna ska kunna etablera sig på den danska arbetsmarknaden. Det ingår i den förberedande fasen då den språkliga och mentala barriären kommer att bearbetas. Här finns också en stor nytta för tjänstemännen. Strukturer för hållbara kontakter behöver byggas upp för att skapa en gemensam arbetsmarknad i Öresundsregionen för alla.
- Jobcenter i Helsingör och Hilleröd. Deltagarna i Öresundsjobb kommer att besöka Jobcenter i båda städerna för att få information om dansk arbetsmarknad och om hur man söker arbete på dansk sida. De kommer även att få tillfälle att presentera sig samt att få feedback på vad som krävs för att få ett arbete på dansk mark. Mötet med representanterna från Jobcenter blir dessutom en övning i det danska språket.
För tjänstemännen inom utvecklingsnämnden och arbetsförmedlingen samt Landskrona kommun kommer samarbetet att innebära att kontakter skapas med tjänstemännen på Jobcenter, vilket underlättar framtida kommunikation.
Temamöten kring hur man arbetar med olika målgrupper kommer, som en del i lärandet, att arrangeras med tjänstemän på tvärs över sundet. Under temamötena kommer även kontakter att etableras vilka kan odlas vidare i framtiden.
- Företagsföreningen Udvikling Nord i Helsingör. Samarbetet kommer att innefatta företagskontakter och en informationssatsning på svensk sida om rekryteringsmässor arrangerade av Udvikling Nord, vilka är av betydelse för både deltagarna och tjänstemännen inom Skåne Nordväst.
- Öresunddirekt i Köpenhamn. Det redan etablerade samarbetet kommer att utvecklas ytterligare.
- Företagsplattform. Projektet kommer att skapa en plattform för danska företag med rekryteringsbehov. De kan komma till Helsingborg för att rekrytera arbetssökande från projektet. Hanteringen blir snabb och effektiv.

Medfinansiärer

 • AF Landskrona
 • Arbete och Tillväxt Bjuv
 • Arbete/integration, socialförvaltningen Lund
 • Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsområde Helsingborg
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Höganäs Utvecklingscentrum
 • Kävlinge Lärcentrum
 • Resurscenter Ängelholm
 • Utvecklingsnämndens förvaltning
 • Vuxenförvaltningen

Samarbetspartners

 • Arbete och Tillväxt Bjuv
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Höganäs Utvecklingscentrum
 • Resurscenter Ängelholm
 • Vuxenförvaltningen

Kommun

 • Bjuv
 • Helsingborg
 • Höganäs
 • Klippan
 • Landskrona
 • Svalöv
 • Ängelholm