Logotyp på utskrifter

Ökad inkludering genom språk

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareIntegration
KontaktpersonÅsa Stenbäck Holmér
E-postasa.stenbackholmer@lansstyreslen.se
Telefonnummer040-252654
Beviljat ESF-stöd448 920 kr
Total projektbudget697 526 kr
Projektperiod2009-08-17 till 2010-03-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen syftar till att bygga en plattform inför genomförande av ett metodutvecklingsprojekt för SFIstuderande. Med projektet påskyndas nyanländas och invandrares delaktighet och inkludering i det svenska sammhället genom innovativa metoder för språkinlärning.

Bakgrund

Länsstyrelsen i Skåne samordnar den regionala överenskommelsen om en tidig och effektiv introduktion av asylsökande och nyanlända (RÖK). Syftet med överenskommelsen är att kraftsamla och samordna länets resurser för att stödja introduktionsarbetet i Skåne. Detta för att den enskildes etablering i samhället skall påskyndas, främst genom ett tidigare inträde i arbetslivet. Samverkande parter är, förutom Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Malmö Högskola, och Försäkringskassan. Skånes kommuner är representerade genom Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Sjöbo. Arbetet med RÖK:en är idag indelat i fyra fokusområden: arbete, hälsa, boende och språk och leds av en strategisk samverkansgrupp på högsta chefsnivå, med Landshövdingen som sammankallande och ordförande. Till strategiska samverkansgruppen är en beredningsgrupp på mellanchefsnivå kopplad. Strategiska samverkansgruppen är styrgrupp för Partnerskap Skåne som i ett särskilt metodutvecklingsarbete på operativ nivå genomför intentionerna i den regionala överenskommelsen. Partnerskap Skåne är ett utvecklingsprojekt som, med stöd av Europeiska Flyktingfonden, medfinansieras av f.n. 16 samverkansaktörer.

Fokusområdet "språk" saknar idag en operativ handlingsplan och är därför ett prioriterat område inom RÖK och projektet Partnerskap Skåne.
Kunskaper i och om språk, Sfi såväl som modersmål, är avgörande för nyanländas och invandrares delaktighet i samhället. Länsstyrelsen genomförde hösten 08 en uppföljning av den kommunala introduktionen i Skåne. Ett antal kommuner pekade på utvecklings- och metodstödsbehov v.g SFI och språkundervisning för nyanlända.

Länsstyrelsen verkar för ett inkluderande mottagande av nyanlända, dvs ett regionalt system för metoder och insatser som möjliggör delaktighet och möjligheter för direkt påverkan av målgruppen. Med denna ansökan möjliggör vi ökad inkludering genom språk. EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande innefattar bland annat kommunikation på modersmålet, kommunikation på främmande språk, lära att lära, social och medborgerlig kompetens, intitativförmåga samt kulturell medvetenhet. Länsstyrelsen avser med denna ansökan skapa förutsättningar för ett samverkande system av metoder och perspektiv enligt EU:s nyckelkompetenser.

Ur ett regionalt perspektiv behövs utvecklande metoder med flera aktörer i ett samverkande system. Det kan konstateras att nya vägar måste prövas för att flera personer ska fullfölja SFI utbildningen med ett godkänt betyg alternativt påskynda inlärningsprocessen för en stor del av de SFI studerande. Inom Partnerskap Skåne avses ett antal grundläggande förutsättningar för nyanländas delaktighet i Skåne och Sverige säkras. Det handlar bland annat om att på modersmålet, genom pågående ERF delprojekt Samhälls- och hälsokommunikatörer, delge nyanlända grundläggande information om de förutsättningar som råder här, samt i dialog med en samhälls-och hälsokommunikatör kunna resonera och reflektera kring det som är nytt och obekant. Det handlar också om att möjliggöra nyanländas engagemang och delaktighet i föreningslivet genom ytterligare ett ERF delprojekt Integration i förening. Genom att koppla delprojektens insatser till innovativa metoder för språkinlärning och utbildning i ett samverkande system avser vi åstadkomma en inkluderande och effektiv introduktion av nyanlända i Skåne. De metoder och insatser som utvecklas inom språkområdet avses även komma andra SFI studerande invandrare till del.

I syfte att säkerställa en regional plattform för gemensam metodutveckling i samverkan med berörda och potentiella aktörer avser vi genom en förprojektering inventera och analysera nuläge och regionala utvecklingsmöjligheter.

Syfte

Det övergripande syftet med den Regionala överenskommelsen är att korta vägen till arbetsmarknaden för målgruppen. Med denna ansökan avses nyanländas och invandrares delaktighet och inkludering i det svenska samhället ökas genom innovativa metoder i språkinlärning. Metoderna avses påskynda inlärningsprocessen för en stor del av de SFI studerande. De metoder och insatser som utvecklas inom språkområdet avses även komma andra SFI studerande invandrare till del. En svårighet som arbetsgivare ofta pekar på är hinder i språket. Genom utvecklade metoder för inlärning av sfi banas väg för ett snabbare inträde av nyanlända på arbetsmarknaden där svenska språket oftast är en förutsättning för anställningsbarhet

Målsättning

Mätbara projektmål på regional/lokal nivå:
- Flera aktörer.
- Samverkande system.
- Utveckla metodarbetet regionalt.
- Fortbildning genom Nationellt Centrum för sfi och svenska som andra språk om nya kursplanen i sfi - för ansvariga i berörda kommuner.
- Yrkesutbildning på modersmål integrerat med sfi.
- Fler godkända slutbetyg i sfi nu jämfört med tidigare år.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I dialog med berörda kommuner och anordnare av sfi undervisning ska det säkerställas rutiner för att ingen deltagare exkluderas på grund av något som helst funktionshinder. Deltagarna ska kunna delta på samma villkor med de hjälpmedel de behöver. Eftersom projektet rör metoder för språkinlärning och utbildning ska följande tas i extra beaktande: projektets verksamheter ska bedrivas i lokaler där det är fysiskt möjligt för alla att delta. Personer som arbetar i och med projektet ska göras uppmärksamma på tillgänglighet innebär. En resurs i detta arbete är Samhälls- och hälsokommunikatörerna (ERF) där samtliga fått en grundutbildning om funktionshinder (såsom rörelsehinder, syn- och hörselskador och HIV) och hur information/kommunikation anpassas för att alla ska kunna vara delaktiga.

Medfinansiärer

 • Arbete och Integration
 • Integration

Samarbetspartners

 • Arbete och Integration

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge