Logotyp på utskrifter

Nytt land- Nytt jobb

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStyrelsen
KontaktpersonPaula Langö Eliasson
E-postpaula.langoe.eliasson@tamam.se
Telefonnummer076-2450882
Beviljat ESF-stöd60 480 kr
Total projektbudget80 640 kr
Projektperiod2009-09-01 till 2009-12-01
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Tamam har en unik möjlighet att länka ihop invandrarungdomar som står utanför arbetsmarknaden med arbetsplatser med rekryteringsbehov. Målgruppen kan genom Nytt land- Nytt jobb öka sin kunskap om kommunikationskanaler i form av uppträdande gentemot kunder,vardagsspråk,tider samt presentationsteknik.

Bakgrund

Ett stort antal ungdomar med invandrarbakgrund i Lund har svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Detta är fallet oavsett om det rör sig om deltidsarbete vid sidan om studier eller yrkesverksamhet den dagen studierna avslutats. En långvarig frånvaro från arbetsmarknaden cementerar ett utanförskap som även påverkar individens sociala kompetens och mobilitet i stor utsträckning. Problematiken är ofta att det saknas en plattform för inträde på arbetsmarknaden i form av ett första jobb. När en person har "fått in en fot" på en arbetsplats, skapat ett kontaktnät, utövar nya färdigheter och aktualiserar tidigare kunskaper ökar chanserna markant för en fortsatt karriärutveckling. Mot bakgrund av detta vill Tamam använda sitt befintliga nätverk, förtroendekapital och resurser till att initiera ett projekt för invandrarungdomar i Lund.

Syfte

Genomförandefasen: Huvudsyftet är att öka förutsättningarna för de deltagande individerna att träda in på arbetsmarknaden i branscher med stor personalomsättning. En annat viktigt syfte är att påvisa möjligheterna med mångfald på arbetsplatser.

Förstudiefasen: I denna fasen är syftet att skapa en fungerande projektstruktur och genomföra en behovsanalys inför genomförandefasen.

Tamam och dess frivilliga har ett stort förtroende bland ungdomar med invandrarbakgrund i Lund. Då nya ungdomar anländer till Sverige anordnar Tamam diverse aktiviteter för dem. Vi vill nu kunna erbjuda ett paket av tjänster till dessa ungdomar för att uppnå målsättningarna ovan.

Aktiviteter: För att bryta isen och främja en ökad kommunikation för den enskilde individen arrangeras en gång i veckan en idrotts- eller kulturaktivitet. På så sätt får personen ifråga under ett antal timmars tid lämna det segregerade bostadsområde där han/hon befinner sig och möta andra personer i samma situation. De kan därmed interagera och skapa bestående nätverk sinsemellan. Att minska denna ensamhet och utsatthet stärker även den enskilde individens självkänsla och motivation samt minskar dennes mottaglighet för inträde i negativa grupperingar, t.ex. gängbildningar. Tamam kommer att försöka knyta kontakter inte bara mellan ungdomarna som deltar, utan även mellan föreningarna i Lund och den enskilde individen. För att kunna trivas på en eventuell arbetsplats är det även viktigt att trivas med sin fritid. Genom att främja en hälsosam livsstil med idrott och kultur och lägga en grogrund för ökad kommunikation med andra individer ser vi även att personens mottaglighet för en ny miljö i form av en arbetsplats stärks.

Språkstöd: En gång i veckan kommer de deltagande ungdomarna att samlas under organiserade former med en grupp studenter och arbeta med såväl talad, skriven, formell samt icke-formell svenska. De kommer att få olika uppgifter och övningar som syftar till ett initiativbaserat lärande.

Upplevelsebaserat lärande: Under Tamams helgläger kommer en mängd workshops arrangeras som hela tiden anspelar på ett icke-formellt upplevelsebaserat lärande. Syftet med detta är att skapa reella situationer för den enskilde individen med personer han/hon redan har stor tillit till. I en sådan miljö finns inga pinsamma situationer. Exempel på reella situationer är simulerade anställningsintervjuer, skrivarstuga för CV, simulerade presentationer, simulerade situationer i fikarum på arbetsplatsen eller simulerade kundrelationer. Arrangörerna är själva utklädda och skapar en miljö som upplevs som synnerligen reell. Det gör även att de deltagarna individerna tar detta på stort allvar. Samtidigt har de deltagande personerna stort förtroende för Tamams frivilliga och vågar ställa olika typer av frågor som de aldrig hade gjort vid ett jobbseminarium på t.ex. Arbetsförmedlingen. I en sådan miljö vågar individerna tänja gränser, göra bort sig och säga fel. Det är precis detta Tamam vill framkalla med workshopsen. Det gör nämligen att individerna står bättre rustade då det faktiskt är på riktigt. De kan snabbt dra paralleller till övningar och har då även haft möjligheten att lära sig nya förhållningssätt. Fokus under övningarna ligger mycket på för många självklara faktorer såsom att passa tiden, uppträdande, språkbruk, presentationsteknik och kundbemötande. Under helglägret får gruppen även besök av personer som sitter inne på viktig kunskap för målgruppen. Det kan exempelvis handla om en facklig företrädare som berättar vilka rättigheter den enskilde arbetaren har i form av t.ex. kollektivavtal, semesterersättning samt vad ett fackförbund är för något. I en stor del av tredje världen förknippas normalt sett fackförbund med regimens förlängda arm och en förtryckande institution som bara är till för maktapparatens företrädare. Det blir därför viktigt att beskriva fackets roll för målgruppen, inte minst eftersom en stor del ungdomar hamnar i informell sektor med svarta jobb och oskyddade anställningar.

Företagspool: Tamam kommer att arbeta med en referensgrupp av deltagande företag och offentliga institutioner med stor personalomsättning, exempelvis ICA Malmborgs, Coop Mårtenstorget, ICA Fäladstorget, McDonald's Mårtenstorget, McDonald's Norra Fäladen, Burger King, Sibylla, ISS, Pressbyrån, Subway, AG:s Favör samt diverse äldreboenden. Samtliga företag är potentiella arbetsgivare. För att öka företagens mottaglighet till ungdomar med invandrarbakgrund hålls ett seminarium där hela företagspoolen inbjuds att delta. De får då lära sig omvända kulturella koder som kan leda till nya oväntade situationer. På så sätt kan de stå mer förberedda och vända en eventuell kulturkrock till något positivt och exempelvis se nya säljmöjligheter med att nå en hittills relativt onådd grupp konsumenter med invandrarbakgrund. En mångfacetterad befolkning och konsumenter kräver en mångfacetterad arbetsstyrka för att bli framgångsrik och göra långsiktiga strategier för det enskilda företaget.


Matchning mot företagen: När individen ifråga varit med på samtliga helgläger, workshops, aktiviteter och språkstöd utvärderas den enskildes insatser och visat intresse av projektets styrgrupp. Om denne visat sig vara aktiv, delaktig, pålitlig, intresserad, engagerad och det lett till en personlighetsutveckling utfärdar styrgruppen ett rekommendationsbrev och ett intyg om fullföljda utbildningsmoment. Styrgruppen tar då kontakt med företagspoolen för att rekommendera individen ifråga. De deltagande företagen kan då kalla in personen på en intervju eller ett informellt samtal. Här sker då en match-making av en ungdom med behov av att träda in på arbetsmarknaden för första gången samt ett företag med anställningsbehov av extrapersonal. Ungdomen står då betydligt mer förberedd för det samtal som följer och vad som förväntas av honom/henne. Företagaren står mer beredd efter sitt deltagande i seminariet på eventuella missförstånd och olikheter. Denna ömsesidiga förståelse kan därför vändas från en distansering till en stor möjlighet för bägge parter. En win-win situation där ungdomen har en anställning och där företagaren har en extraresurs som dessutom har ovärderliga erfarenheter av olika kulturer och därmed kunder.

Målsättning

I genomförandeskedet är målsättningen följande:

Att 75% av de deltagande individerna ska ha någon typ av arbete efter projekttidens slut (deltid, heltid, etc.) eller själva vara aktiva i en förening med ledaransvar.

Att öka de deltagande individernas förutsättningar på arbetsmarknaden.

Att få individerna att förstå olika kommunikationskanaler och vardagsspråk för att stärka sin profil vid jobbsökandet.

Att öka individernas motivation, självkänsla och drivkraft.

Att bryta ett cementerat utanförskap och skapa nya nätverk för den enskilde individen.

Att bli en grogrund för vidare utveckling på arbetsmarknaden.


I förstudieskedet är målsättningen att:

Tillsammans med flyktingteamet identifiera en grupp intresserade ungdomar på 26 personer.

Genomföra ett testprojekt där 26 intresserade ungdomar tas med till ett läger i en scoutgård för att prova modellen. Därefter utvärderar ungdomarna insatsen och anmäler sitt intresse till genomförandefasen.

Göra en mindre behovsanalys av kompetenser vid nyanställningar med fem företag.

Identifiera andra intresserade aktörer till en genomförandefas.

Att rigga projektstrukturen inför en genomförandefas.

Skriva ansökan till en genomförandefas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen har behovet av projektets anpassningsbarhet efter olika typer av funktionshinder identifierats och beaktats:

Fysisk tillgänglighet: Möteslokalerna kommer att anpassas efter personer med olika typer av funktionshandikapp. Detta gäller exempelvis tillgång till hiss och ramper.

Kommunikativ tillgänglighet: Hjälpmedel i form av exempelvis teleslingor och tolkar kommer att finnas tillgängliga vid behov. Arbetsmiljön kommer att karaktäriseras av god akustik och belysning. Lokalernas geografiska läge kommer även att verka för att främja transport med ordinarie kollektivtrafik.

Informativ tillgänglighet: Informationen kommer att spridas via redan etablerade kanaler och utveckla dessa ytterligare. De bygger på besök i ungdomarnas skolklasser samt i deras hem. Genom att bygga upp en förtroenderelation till familjerna hyser även familjerna en väldigt stor tilltro till Tamams frivilliga. Detta arbetet är främst baserat på ideellt engagemang.

Medfinansiärer

  • Arbete/integration, socialförvaltningen Lund

Samarbetspartners

  • Arbete/integration, socialförvaltningen Lund

Kommun

  • Lund