Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Nya City Akademin

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMalmö Citysamverkan Service AB
KontaktpersonMarcus Odelstig
E-postmarcus.odelstig@malmocity.se
Telefonnummer040-307016
Beviljat ESF-stöd1 279 000 kr
Total projektbudget1 279 000 kr
Projektperiod2008-05-05 till 2008-11-05
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Förprojekteringen syftar till att kartlägga utvecklingsbehov för anställda inom företag verksamma i utförandet av lokala tjänster inom besöksnäringen och turismen i Malmö.
Yttersta målsättningen är att stärka individernas möjlighet att bättre möta framtida omställningsbehov och stå rustade för kommande förändringar genom att stärka företagens medvetandegrad om hur omvärlden och interna faktorer påverkar möjligheten till framtida verksamhet. Denna förståelse tydliggör behovet av insatser för att säkra kompetensförsörjningen framöver.

Målsättningen i förprojektet är även är att skapa synergier genom samverkan mellan olika aktörer, samt att utifrån identifierade utvecklingsbehov formulera ett genomförandeprojekt för en kommande gemensam satsning på kompetensutveckling.

Bakgrund

I Malmö finns många organisationer, större och mindre som på olika sätt verkar för att både marknadsföra och ta hand om besökare och boende i Malmö. För att Malmö fortsatt ska vara en attraktiv, konkurrenskraftig stad.vill vi dels skapa synergier genom ett tydligare nätverk och samverkan mellan dessa aktörer, dels aktualisera vikten att de verksamheter som bedrivs i Malmö säkerställer alla anställdas kompetens gällande såväl kunskap som attityd och erfarenhet.

Vår ambition med detta projekt är att stödja de involverade företagen att se sin egen verksamhet i ett större omvärldsperspektiv, samt att stärka möjligheterna till samverkan och kompetensutveckling för de involverade företagen genom utbildning och samverkan i möten kring gemensamma målsättningar.

Några av de frågor vi vill sätta extra fokus på i företagens kartläggning är:

Malmö City och omvärlden
Stadskärnan står troligen inför den största utmaningen någonsin. Enligt länsstyrelsens rapport ”Handla rätt” från 2007 planeras för över 500.000 m2 ny externhandel i Skåne. I Malmö byggs för fullt på nya externhandelsområdena Emporia, Entré, Svågertorp och Toftanäs vilka tillsammans beräknas ha en omsättning motsvarande hela Malmö City! Hur påverkas vi av dessa externetableringar? Kan det bli en förskjutning mot Västra Hamnen, Möllevången, Värnhem? Hur påverkar den ökade rörligheten och flyttströmmarna över sundet? Hur påverkar och påverkas vi av regionstillhörigheten? Arbetskraftsutbud och efterfrågan på olika tjänster. På vilket sätt är och förblir vi konkurrenskraftiga som region? Hur skapar vi en spännande blandning av verksamheter i Malmö City, med nyare butikskoncept och butiksmix som möter även den ”nya Malmöbon”?

Mångkultur, service och bemötande
Vad innebär det att var tredje Malmöbo är utrikesfödd – hur speglar verksamheten som bedrivs i Malmö City detta faktum? Var står vi idag-vad kan vi göra? Finns en tillväxtpotential i att få hit fler internationella butikskoncept till Malmö som bättre möter upp den befolkningssammansättning vi har i Malmö?

Under de senaste åren har antalet internationella besökare ökat mycket i Malmö, exempelvis har de utländska övernattningar på hotell i Malmö fördubblats sedan i början av 1990-talet. Möter Malmö de förväntningar på bla servicebemötande som de utländska besökarna önskar? Sedan Öresundsbron blev klar ,juli 2000, noteras en kraftig ökning av danska turister och dagsbesökare i Malmö. Innebär "nya" turist och kundgrupper ökade krav på språk- och kulturkunskaper för att upprätthålla ett gott bemötande?

Vi marknadsför Malmö som en kulturell smältdegel och spännande stad med inspirerande handelsplatser, möten, mångfald och möjligheter både i Sverige och mot andra länder. Men hur tas besökaren emot? Har vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att ta emot besökaren som kommer? Finns tillräckligt med kännedom bland Malmös aktörer för att ge god service och en bra upplevelse för segment med olika krav exempelvis gay, handikapp etc?

Hur upplever besökaren servicenivån och värdskapet i Malmö? Finns medvetenheten i de enskilda företagen och hos varje enskild medarbetare om betydelsen av varje individs bemötande för besökarens intryck av Malmö som destination?

Vi tror att den kompetensutveckling som krävs för att höja Malmös rykte som en intressant stad att besöka, verka och leva i till stor del beror på förmågan att upprätthålla servicenivån - ha kunskaper, förmåga och vilja att utveckla konsten att kommunicera och ge service till olika grupper av människor.

Kunskaper om kommunikation, interkulturell kommunikation, service är avgörande för Malmös framtid som en tillmötesgående vänligt sinnad besöksmål och stad att leva och bo i.

Ett ledarskap för att säkerställa en intern utvecklingsprocess

Ett gott ledarskap borgar för att utvecklingsinsatser av olika slag ska få ett genomslag i en organisation. För att verkligen få genomslag i en utveckling krävs att idén är förankrad i hela organisationen både bland medarbetare och i ledningen. Finns det ingen förståelse för eller förmåga att leda ett internt engagemang från ledningen stupar ofta goda intentioner. Vi vill därför betona ledarskapets betydelse för att stödja det interna utvecklingsarbetet.

De utvärderingar som gjorts av CityAkademin visar att projektet har blivit en framgång på flera sätt för de individer och företag som medverkat från främst handelsföretag i Malmö. Företagens tillväxtmål har uppfyllt i hög grad, deltagarna har stärkts i sin yrkesroll, känner sig säkrare och har erövrat ökad kompetens. En positiv, ofta nämnd effekt förutom ökad kompetens, är att projektet medfört formella och informella nätverk för ökat lärande samt en insyn och ett engagemang kring gemensamma Malmö-övergripande frågor.

Med denna förstudie vill vi utreda behov, hot och möjligheter för en bredare målgrupp med våra erfarenheter i bagaget och därigenom fortsätta den positiva utveckling som CityAkademin redan gett.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att få fram en tydligare bild av behovet av kompetensutveckling för att sedan kunna samordna och arrangera utvecklingsinsatser efter dessa behov.

Vi avser att göra en kartläggning av våra medlemsföretags och samverkande organisationers behov av kompetensutveckling utifrån omvärldsfaktorer som vi ser är viktiga att lyfta fram i ett strategiskt perspektiv.

I detta projekt vill vi sedan utifrån de behov som kommit fram göra en projektbeskrivning med åtgärder som kan vidtas för att säkerställa en kompetenshöjning som gör de respektive organisationerna och företagen och Malmö hållbart och konkurrenskraftigt även i framtiden.

Vi vill påverka företagen att ta ett genomtänkt, tydligt grepp kring sin kompetensutveckling för att säkra att Malmö fortsatt ska vara en trygg, positiv, inspirerande mötesplats för alla och därigenom uppnå tillväxt och hållbart samhälle för individen, företagen och Malmö.

För att säkerställa den positiva trend som Malmö är inne i vill vi verka för (och samverka för) att alla verksamma aktörer har kompetens för att erbjuda en god servicenivå och ett gott värdskap. = bli positiva representanter för Malmö. Intern och extern service och kommunikation, mångfald, Malmö och omvärlden, nätverk och personligt ansvar, med ledarskap och medarbetarutveckling är några områden som vi särskilt vill lyfta fram

Vi vill skapa fler formella och informella nätverk för tillväxt genom bättre nyttjande av varandras kompetenser och bättre möjligheter till samverkan i olika insatser och projekt i framtiden.

Vi vill verka för att alla aktörer i Malmö skall se sin roll i helheten, destinationen Malmö. Tillsammans skapar man en stark destination = alla delar är viktiga för att få en bra helhet.

Vi vill inspirera de deltagande företagen till ett ökat engagemang kring jämställdhet och integrationsfrågor genom att lyfta fram frågorna och dess betydelse, samt hjälpa företagen att tydligare identifiera sina möjligheter att arbeta för mångfald och jämställdhet.

Vi vet att en hel del av de företag vi riktar oss till i projektet ännu inte har en hög grad av medvetenhet om vikten av att arbeta kring frågor gällande integration och mångfald, så vi tror att det viktigaste är att lyfta upp frågan och därigenom peka på betydelsen och bädda för kommande förändringar som vi faktiskt står inför och till viss del redan är i. Detta är en otroligt viktig punkt för Malmös framtid som en hållbar stad och alla insatser som kan leda till en bättre integration måste beaktas.

Prognoser visar att det kommer att bli svårare att attrahera kompetent arbetskraft i Öresundsregionen. Många svenska butiksanställda får anställning i Danmark vilket pressar upp löneläget, samt gör att arbetsgivare måste profilera sig som en attraktiv part. Denna tendens gäller även inom besöksnäringen exempelvis inom hotellbranschen. Detta medför också att behov finns av att titta på alternativa rekryteringsvägar och arbetskraftsresurser som av tradition har svårt för att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi hoppas på att lyfta frågan och härigenom inspirera till att kartläggningen kan ge andra projektidéer framöver involverande både anställda och personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Vi vill kort sagt erbjuda boende och besökare en bättre stad att vistas i och därigenom skapa tillväxt och utveckling för individen, företagen och Malmö som stad.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att genom utbildning av interna handledare göra en kartläggning av utvecklingsbehov för respektive företag, och utifrån detta göra en gemensam projektformulering för att möta de övergripande kompetensbehoven som finns från de samverkande företagen. Denna ska ligga till grund för en trolig gemensam ansökan om finansiering för genomförandet av insatserna från nya socialfonden

Mål:
• Få en tydligare bild över vilka organisationer som kan vara aktuella, samt hur intresse och engagemang i stort är från dessa företag och organisationer kring kompetensutveckling och integrationsfrågor. Identifiera vilka företag som vill satsa på kompetensutveckling i enlighet med verksamhetens behov)
• Minst 160 företag ska ha intervjuats angående intresse för en samlad kompetensinsats samt intresse för integrationsfrågor.
• Minst 120 företag ska ha slutfört en kartläggning av kompetensbehoven
• Kartläggningen ska mynna ut i en övergripande rapport om gemensamma kompetensutvecklingsbehov och ge förslag på insatser för att möta behoven.
• Vi ska ha en riggning av kommande projekt där minst 110 företag ska vara avnämare

Extra bonus hade varit om vi redan vid förstudiens slut hade inspirerat till något projekt som även involverar programområde 2 med insatser för arbetslösa.

En ökad mångfald av nationaliteter bland turister, besökare och Malmöbor kan komma att ställa krav på en ökad tillgänglighet av fler auktoriserade turistguider som behärskar "nya" och efterfrågade språk. En idé som kom upp redan vid denna ansökans formulering är tex om vi kan integrera fler invandrare genom att, i samverkan med organisationer och företag involverade i Nya Cityakademin, utbilda turistguider som kan möta nyare segment, vilket i så fall skulle kunna möjliggöra nya arbetstillfällen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De branscher vi riktar oss mot har vissa begränsningar när det gäller utförande av vissa arbetsuppgifter för vissa typer av funktionshinder, så tillgängligheten för våra projektdeltagare är inte så svårt att lösa. Däremot är detta en fråga som aktualiseras i företagens kartläggning.

Kommun

  • Malmö