Logotyp på utskrifter

New City

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareDrömmarnas Hus
Kontaktpersonjessica hultzen
E-postjessica@drommarnashus.se
Telefonnummer040 31 15 80
Beviljat ESF-stöd4 659 900 kr
Total projektbudget11 649 900 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2011-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

New City ska tillsammans med ett brett partnerskap och unga coacher bryta ungas utanförskap. New City kommer samtidigt att identifiera de hinder som gör att unga hamnar i utanförskap, lyfta dessa vidare till en strategisk påverkansgrupp bestående av beslutsfattare och skapa förändring.

Bakgrund

Ung och utan kontakter och nätverk - då är chansen att få jobb mycket liten. Upptill 85 procent av alla jobbtillsättningar sker via sociala kontakter och informell rekrytering. Det framgår av en rapport från Ungdomsstyrelsen om ungas etablering och väg in på arbetsmarknaden.

Arbetslivsinstitutet visar i en rapport att arbetsgivare främst anställer personer som passar in i arbetsmiljön- i systemet- vid nyanställning. Varken utbildning, erfarenhet eller referenser väger tyngre än denna faktor. En förhärskande svenne-normativitet, där likhet har företräde, råder därför i arbetslivet, menar Arbetslivsinstitutet. Detta gör att personer som avviker från majoritetskulturen har svårt att få tillträde till lediga arbeten.

I slutet på november 2007 gjorde arbetsförmedlingen en undersökning bland 700 ungdomar som visade att var 7:e person anser sig sakna socialt nätverk. Man vet också att personliga kontakter och sociala nätverk är en av de bidragande faktorerna till att få jobb. Sex av tio ungdomar förväntar sig att Arbetsförmedlingen ska se till att de får jobb. Något som inte stämmer med Arbetsförmedlingens roll, som är att ge råd, stöd och vägledning. Medan det är den arbetssökande som själv måste söka jobben.
Antalet personer i Sverige som befinner sig i så kallat utanförskap minskar inte längre. Tvärtom verkar trenden ha vänt. Sedan några månader tillbaka ökar antalet personer som står utanför arbetsmarknaden, visar nya siffror från regeringskansliet. Speciellt ökar arbetslösheten bland unga.

Det finns alltså en stor grupp unga som befinner sig utanför systemet och därför har svårt för att komma in på arbetsmarkanden. Dessa unga behöver mycket extra stöd och det är dessa ungdomar som New City vill arbeta med.
Under åren 2005-2007 var Drömmarnas Hus med och drev EQUAL projektet UP New City. I detta projekt arbetade vi i ett brett partnerskap med 13 partners: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, UngArt, Prokrami Ab, Södra Innerstadens SDF, Rosengårds SDF, Malmö Stad, Utbildningsförvaltningen, Bellevue gymnasiet, FIFH, Companion, Stena Fastigheter och MKB.
I projektet arbetade 10 unga coacher som länk för unga som befann sig i ett utanförskap. UP New Citys partnerskap arbetade med att se på de befintliga strukturerna och utifrån erfarenheter direkt från målgruppen, påverka och förändra. Detta arbete har vi samlat i en hinderkatalog. Detta gedigna arbete har gett oss en mängd kunskaper och erfarenheter kring ungas situation och behov i Malmö. Och NU är det dags att ta nästa steg.

Ett av UP New Citys viktigaste mål var att ta fram en modell för att underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden, denna modell har vi nu identifierat och vill arbeta vidare med.
Några av de framgångsfaktorer vi kommit fram till i UP New City och kommer att bli den modell som ska ligga till grund i vårt nya genomförande är:

1 Partnerskap
För at underlätta för målgruppen krävs En förutsättning för att framgångsrikt arbeta med målgruppen är ett engagerat partnerskap och för målgruppen - EN ingång - New City. Samarbetet i det engagerade partneskapet ger förutsättningar för ett så behovsanpassat stöd som möjligt för ungdomanra vi möter. Erfarenheter från UP New city visar nödvändigheten av ett mindre partnerskap för att uppnå större effektivitet.

2 Unga coacher som länk till målgruppen
Unga coacher är partnerskapets viktigaste redskap för att nå målgruppen. Våra erfarenheter med arbetet i UP New City har visat att genom unga coacher når vi framgångsrikt målgruppen på ungdomarnas egna arenor de otraditionella platser, där unga rör sig. Coacherna skapar en relation till ungdomarna de möter med ett förtroendefullt och ett profesionellt förhållningssätt, för att kunna coacha dom vidare. Det krävs flexibilitet, tid, trygghet och tillit. Den positiva relationen är det viktigaste redskapet för att ge det stöd den unge behöver för att öka sina möjligheter att gå vidare mot sitt personliga mål.

3 Mötesplatser, två stadsdelar
Att UP New City haft en otraditionell mötesplats fri från tvång har också varit viktigt för coachernas arbete. Men vi har också gjort erfarenheten att en mötesplats i centrum inte är idealet för dom unga, utan att vi måste komma närmare målgruppen på deras hemmaarenor. Vi tavser att etablera två mötesplatser ute i två av Malmös tio stadsdelar. En i Rosengård och en i Södra Innerstaden.

4 Attityder
Coacherna skapar med sin centrala samordnande kommunikationsfunktion förutsättningar för ny kunskap som kan möjliggöra attitydförändringar och konkreta beteende-förändringar hos både ungdomar i utanförskap, och personal i de organisationer och myndigheter som möter unga.

Det handlar om att vända den negativa problemorienterade beskrivningen och attityden till ungdomar (i bl a media och politik) och börja se ungdomarna som en resurs för nuet och framtiden, en möjlighet som måste tas till vara!
Det ska finnas en plats för alla unga inom utbildning, arbete eller sysselsättning.
Det handlar också om att vända den negativa bild som många unga har av myndigheter genom att bla avdramatisera bilden av en myndighetsperson.

Detta kan man exempelvis göra genom en att myndighets personer möter målgruppen på deras egna kända och trygga arenor, exempelvis på våra mötesplaser eller medverkar i någon aktivitet tillsammans med den unge etc.

Organisationer består av verksamheter med individer som har kunskap, attityder och beteenden. Parallellt med coachernas direkta arbete med ungdomar är det viktigt att de partners som medverkar I New City även bedriver ett internt utvecklingsarbete med fokus på kunskaps-, attityd och beteendeförändring.

Genom täta träffar med partners och coacher samt andra aktörer som arbetar med unga vill vi också skapa positiva och utvecklande attityder till varandras verksamheter.

5 Strategisk påverkan
För att få till förändring för gruppen unga utanför krävs det att man arbetar på mer än ett plan. Att fånga upp ungdomarna och motivera dom vidare till sitt mål är en viktigt del i New City men en annan viktig del är att arbeta med påverkan uppåt. Vi har i UP New City arbetat med att identifiera och dokumentera de hinder som gör att unga hamnar i utanförskap detta har blivit grunden till vår hinderkatalog. Men denna hinderkatalog och med att fortsätta identifiera hinder kommer vi att arbeta i partnerskapet med systematisk metod (se bilaga xx) kring hinderna och sedan leverera detta vidare till våran referensgrupp som består av politiker och beslutsfattare. Vi vill med hjälp av detta få till förändringar i system och strukturer samt väcka debatt kring gruppen unga utanför.

Under våren 2008 har Drömmarnas Hus genomfört en förprojektering med stöd från statliga Ungdomsstyrelsen.Syfte

Syftet med New City är att motverka och förebygga ungdomarns utestängning från arbetsmarknad och utbildning.

Syftet med projektet är också att genom samverkan skapa EN ingång för ungdomarna.

New City vill påverka beslutsfattare och politiker till förändring i positiv riktning för målgruppen unga utanför.

Målsättning

Projektets övergripande mål är att underlätta inträde eller återinträde på arbetsmarknaden för de som faller utanför systemet har svårt att integreras på en arbetsmarknad som borde vara öppen för alla.

Effektmål:
Att genom icke myndighetsstyrd coachning ha 900 ungdomar i en coachningsprocess.
Att minst 70 % gå vidare till arbete eller studier.
Att minst 90% ska ha kommit närmre sitt mål och fått bättre förståelse/ kunskap för hur arbetsmarknaden ser ut och fungerar.
Utöver coachningarna ska New city informera om sin verksamhet och sprida New City modellen till ett par tusen ungdomar i syfte att nå fler från målgruppen.

Att tillämpa det koncept vi tog fram i UP New City med fokus på två av Malmös mest belastade stadsdelar:Södra Innerstaden och Rosengård och med ambitionen att detta ska spridas till övriga Malmö.

Att få mer kunskap om målgruppen och se till att andra aktörer också får mer kunskap om målgruppen.

Att gruppen unga utanför minskar.

Att genom samverkan med olika aktörer underlätta för målgruppen genom skapa EN ingång.

Att certifiera och kvalitetssäkra ungdomscoachernas arbete med hjälp av OCN.

Att tillsammans med partners och Malmö Högskola skapa metoder att mäta kvalitativa framgångar så som ökat självförtroende, bättre mående och att kunna mäta detta utifrån ett ungdomsperspektiv. Vad som gjort en skillnad för den unge i mötet med coacherna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För att förverkliga ett genomarbetat genomförande för målgruppen använder vi oss av de perspektiv och redskap som Europeiska socialfonden formulerat vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och som omfattar fyra integrerade delar.
1 Fysisk tillgänglighet innebär att arbetsplatsen är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen.
2 Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Likheten med jämställdhetsintegrering är stor.
3 Kommunikativ tillgänglighet - möjligheten till att höra och delta i diskussioner bygger på att kommunikationen möjliggörs. Det sker t ex genom teckentolkning, teleslinga och en god akustisk miljö samt ett intranät som är användbart för den som är blind.
4 Informativ tillgänglighet betyder att informationen måste vara utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Det kan t ex innebära att informationsmaterial behöver finnas på flera olika media

Jämställdhetsintegrering

Projektets olika aktiviteter, (se vår aktivitetsplan), kommer att tillämpa den s k 4R-metoden i sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Ursprungligen hette denna metod 3R och utvecklades inom ett projekt drivet av Svenska Kommunförbundet. De tre R:en står för representation, resurser och realia. Metoden har utvecklats ytterliggare - ett fjärde R som står för realisera har lagts till. Metoden syftar till att ge en översiktlig bild av hur en verksamhet styrs och finansieras och vad man kan göra för att möta kvinnors och mäns behov inom verksamheten. Genom att systematiskt gå igenom den planerade verksamheten och svara på frågor - hur många kvinnor och män finns/ska delta inom verksamheten, hur fördelas resurserna mellan män och kvinnor och på vilka villkor får män och kvinnor ta del av verksamheten - ska vi slutligen, utifrån svaren, ta ställning till hur vi utformar den planerade verksamheten för att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen.

SWOT
S Projektet ska sträva efter jämn könsfördelning och etnicitet. Projektets partnerskap har utvecklade jämställdhetsplaner som vi arbetar efter. Vid rekrytering av coacher ska vi ha lika stor del killar och tjejer. Projektet strävar efter att unga utanför ska få samma förutsättningar som unga som är i systemet. Vi använder oss av evidensbaserade metoder (systematisk metod) och kommer att synliggöra gruppen utanför och dess förutsättningar.

W Vi kommer inte att leva upp till vårt mål att nå 50/50 med killar och tjejer. Det visar sig vara svårare än vi tror att nå tjejer. Vi känner inte till någon metod för att nå tjejer. Vi kan inte garantera att de coacherna vi rekryterar har förmågan att till 100% för att nå ut till kvinnorna. Organisationernas målgrupps uppdelning i form av ålder etc gör att ungdomar inte kan få tillgång till rätt insatts pga av ålder, okunskap att navigera rätt, okunskap kring rättigheter och skyldigheter.

O Involvera organisationer som arbetar aktivt med tjejer, exempelvis United Sisters, Enter mötesplats, ungdomsmottagningar etc. Vi strävar efter att rekrytera coacher som har rätt förutsättningar för uppdraget. Vi ger coacherna internutblidning för de eventuella brister dom kan ha. Vi inleder ett samarbete med Malmö Högskola kring genusfrågor. Vi anställer tre tjejer och tre killar för coachuppdraget.

T Att de vi ska påverka inte har något intresse av frågorna som rör unga utanför. Vi hittar inga bra metoder för att nå tjejerna. Att vi trots vårt arbete med kunskap kring målgruppen och attityd påverkan inte lyckas få målgruppen jämställd med unga som redan är delaktiga och med i samhället.

Transnationellt samarbete

Väglednings center i Köpenhamn, OPS uppsökande vägledarteamet
Det uppsökande vägledarteamet är Center för Väglednings och Ungdomsskolens erbjudande till unga som har behov av särskilt stöd och befinner sig i utanförskap.
OPS-teamet arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv med individen i fokus. OPS-teamet utgår ifrån såväl personliga som sociala aspekter i sitt arbete med de unga. Det uppsökande vägledarteamet har ett stort nätverk och använder sig av innovativa metoder för att nå och motivera unga. OPS teamet arbetar också gränsöverskridande mellan olika organisationer och skapar professionella nätverk för den unga individen och genom samarbete ökar chansen för den unga att lyckas ta sig vidare mot sitt mål.
Här kommer vi att ha kunskaps och metod utbyte kring uppsökande verksamhet.

Vi avser att ha kunskapsutbyte med internationella partners i London, Rotterdam och Spanien. Detta är upparbetade kontakter vi har sedan tidigare och avser att utvackla dessa.

Medfinansiärer

  • Allmänna arvsfonden
  • INAR Integration och Arbetsmarknad

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknadsområde Malmö
  • Ung Art

Kommun

  • Malmö