Logotyp på utskrifter

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareABF's Malmöavdelning
KontaktpersonLars Flygare
E-postlasse.flygare@abf.se
Telefonnummer040-294008
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Förstudien ska ligga till grund för framtida projekt, 2024-2020, som stärker människor i utanförskap genom utvecklad folkbildning.
Förstudien ska öka samverkan mellan de olika intressenterna, verka lärande och utmanande inför framtida gemensamma ansökningar.
Förstudien ska svara på frågor kring målgruppernas, skolans, samarbetspartners och övriga intressenters behov men också möjligheter till förändring och utveckling.
Alla intressenter ska förstå sina respektive roller i framtida projekt.

Bakgrund

Under 100 år har ABF arbetat med människors livslånga lärande. De senaste åren i ett samhälle under genomgripande omvandling. Även om vi upplever oss arbeta nära människor i olika former av utanförskap ser vi att många som behöver kompetens och kunskap varken nås av vårt eller någon annans arbete.

Många som lever i olika former av utanförskap i dag är ingen homogen grupp utan kommer från skiftande kulturell bakgrund i livsstilar, etnicitet och trosuppfattningar. En majoritet av dessa lever i geografiskt sammanhållna områden sida vid sida. Områden som samtidigt ofta har låga eller obefintliga studieresultat, låg sysselsättningsgrad, låga hälsotal, psykisk ohälsa bland barn och unga. Geografiska områden som därför är attraktiva för aktörer inom svart ekonomi och kriminalitet som resulterar i ökad närhet till våld och rädsla i vardagen för de boende. Flera olika parallella ”minisamhällen” vid sidan av majoritetssamhället växer upp kring svarta ekonomier, kriminella nätverk och i vissa fall extremism, alla med helt skilda uppfattningar gällande vardagsetik och samhällssyn än majoritetssamhället. Också arbetslöshet och fattigdom i sig passiviserar och ökar isolering och ohälsa för många.

Bristen på förmåga att bryta det egna utanförskapet går hand i hand med de grundläggande orsakerna till huvudproblemen för målgrupperna. Brist på nätverk och kontakter inom majoritetssamhället spelar självklart stor roll. Liksom bristen på kunskap om Sveriges språk, historia, samtid, uppbyggnad, struktur och normer, men det är inte hela sanningen. Även om alltför många ungdomar har en skev uppfattning om vad samhället och arbetsmarknaden förväntar sig gällande ansvarstagande, attityd, att passa tider och bemötande m.m. Även om många måste jobba med sin motivation, arbetsmoral, uthållighet, pålitlighet och emotionell stabilitet. Även om de måste arbeta med sin självdisciplin och sociala kompetens löser inte det alla problem.

Det är sant att många måste få en bredare träning än vad skolan har lyckats med, men det är trots allt de vuxnas och majoritetssamhällets ansvar att förbereda unga för samhällsansvar och arbetsliv. De ungas samhällssyn är kopplat till den miljö de vuxit upp i, en miljö som vuxenvärlden skapat. Det är inte rimligt att majoritetssamhällets oförmåga och bristande kompetens utesluter, sätter dagordning och gränser för ungas och andras utveckling, förmåga och kompetens som samhällsmedborgare och samhällsbyggare.

Vår samtid kräver förändrade utgångspunkter men också ändrade perspektiv gällande synen på social gemenskap och värdegrunder inom utbildningsväsendet, offentlig förvaltning och näringsliv för att nå människor som lever i olika former av utanförskap. Vi upplever därför behov att pröva nya metoder och modeller för inkludernade samhällsutveckling och samskapande i samverkan med målgrupper och samarbetspartners.

Hur når vi tillsammans dessa människor?
Hur gör vi tillsammans lärande och kunskapsinhämtning intressant och viktigt?
Hur gör vi tillsammans trösklarna lägre till samhällsgemenskap, skola och arbetsmarknad?
Hur ökar vi tillsammans känslan av delaktighet och sammanhang till majoritetssamhället?
Hur ökar man hälsan?

Därför vill ABF genomföra en omfattande omvärldsanalys av både målgruppernas behov, problem och möjligheter samt samarbetspartners behov, problem och möjligheter.

Målsättning

Nya former av samverkan och metoder för att nå nya målgrupper i utanförskap så att lågutbildade kan påbörja utbildning och arbetslösa kan få arbete på arbetsmarknaden. Förstudien ska resultera i ett brett underlag för ett eller flera genomförandeprojekt gällande målgrupperna och sammarbetspartners. Samverkan mellan folkbildningsförbunden, skolväsendet, arbetsmarknaden, målgrupperna och andra aktörer i civilsamhället såsom föreningsliv, samhällsinitiativ och projekt kommer att spela en avgörande roll för utformandet av framtida projekt.
KOmplettering 131106
Övergrypande mål kan med fördel sägas vara en ökad social integrering av målgrupperna. Nätverksbyggande och etablering av nya former för samverkan mellan olika intressenter för att nå svårnåbara målgrupper. Samtal och intervjuer med målgrupperna kommer att ge viktig kunskap även för andra aktörer.
Mål på längre sikt
Nya former av samverkan och metoder för att nå nya målgrupper i utanförskap så att lågutbildade kan påbörja utbildning och arbetslösa kan få arbete på arbetsmarknaden. Förstudien ska resultera i ett brett underlag för ett eller flera genomförandeprojekt gällande målgrupperna och sammarbetspartners. Samverkan mellan folkbildningsförbunden, skolväsendet, arbetsmarknaden, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, målgrupperna och andra aktörer i civilsamhället såsom föreningsliv, samhällsinitiativ och projekt kommer att spela en avgörande roll för utformandet av framtida projekt.

Arbetet i förstudien kan bidra till att skapa en lärande ”frizon” som möjliggör hållbara allianser för vidare lärande samverkan med målgrupperna. Inte minst för att gemensamt stå starkare inför projektansökningar och inför framtida utvecklingsarbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Funktionsnedsatta kommer att ha samma möjligheter som alla andra. De ingår också i SWOT under förstudien.

Transnationellt samarbete

Vi kommer att söka transnationella samarbetspartner under förstudien. Målgruppernas och mahoritetssamhällets problematik är snarlik i många länder i och kring EU. Därför ser vi vinster för både oss och eventuella transnationella partners, 2014-2020. Förstudien får dock visa vägen.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge