Logotyp på utskrifter

NSK 2013

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTidningsaktiebolaget Norra Skåne
KontaktpersonSara Nilsson
E-postsara.nilsson@nsk.se
Telefonnummer0451-745112
Beviljat ESF-stöd236 090 kr
Total projektbudget236 090 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-09-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

NSK vill på bredden och på djupet arbeta fram metoder och innehåll för att utveckla vår verksamhet. En utav våra största utmaningar som vi ser det nu, är hur vi i det korta och långa perspektivet skall kunna kompetensförsörja våra anläggningar. Hur vi skall kompetensförsörja vet vi inte förrän efter förprojekteringen. Vår hypotes är att vi måste, på någotsätt som vi inte vet hur, öka vår attraktionskraft på arbetsmarknaden samt möta ny teknik. Vi har kanske inte heller fullt ut anpassat oss vad gäller hela jämställdhetsarbetet samt vilka möjligheter som människor med något funktionshinder kan ge. Vi ser fram emot at starta upp detta projekt och vi tror att vi kommer fram till en mängd viktiga resultat i denna förprojektering. Målet är även att alla medarbetare skall ha möjlighet att utvecklas till ännu bättre medarbetare genom ett ökat medarbetarskap och få större påverkansmöjligheter. Därmed hoppas vi att kunna möta den allt tuffare konkurrensen på ett bättre sätt.

Bakgrund

Vi sökta om medel inom Mål 3 för att analysera våra verksamheter och därmed även kunna ansöka om medel för att genomföra det som framkom under analysarbetet.
Nu var det så olyckligt att under resans gång så kom nya direktiv. Analysen genomfördes utan anmärkning, med hjälp av vår externa konsult: Ingemar persson vid Berg&Partner i Hässleholm. Vi startade upp och genomförde utbildning av FL förändringsledare inom våra företag med ett gott resultat och som har gett oss ett nytt sätt att arbeta efter. När vi sedan skulle söka om medel för genomförande så fanns inga pengar kvar! Detta var ju en liten missräkning vad gäller alla de förväntningar som vi byggde upp med all vår personal.
Handläggaren på ESF i Lund informerade då om att vi kan söka för genomförande i detta nya program.
Vi vill gärna göra detta, men utifrån de nya direktiv och kriterier som finns i detta program behöver vi nog fräscha upp vår tidigare analys med en komplettering med denna förprojektering.
Hoppas att detta är ett plus för oss i denna ansökan.
Våra behov och kommande problemområden är inom:
1. Kompetensförsörjning & personalförsörjning
-hur skall vi ersätta de 40:talister som kommer att lämna våra företag?
-vi måste analysera hur vi skall möta "kriget" om arbetstagarna
-vi skall undersöka vilka möjligheter som gäller jämställdhet, vad gäller att anställa fler kvinnor/män och/eller människor med annan kulturell bakgrund till våra verksamheter. Detta ser vi som en styrka om vi kan hitta lämpliga lösningar på.
-Vi skall undersöka hur vi kan utveckla ett starkare marknadsfokus i hela organisationen då vi har en produktionsinriktad kultur i huset. Det kommer att krävas både attityd och annan kompetensutveckling av all personal.
-vi måste ta fram nya attraktionsområden inom vår bransch/företag för att unga människor skall vilja arbeta med oss
-Det krävs att företaget/en utvecklar en rätt bemannad organisation för att kunna bibehålla och utveckla vår konkurrenskraft.
-vi måste undersöka hur vi skall kunna utveckla vår kedja så att vi inte blir så sårbara , vad gäller ny teknik
-vi skall undersöka vilka möjligheter som funktionshindrade har till att kunna arbeta inom våra verksamheter och vad denna grupp kan tillföra inom våra verksamheter.
2. Nya arbetsmetoder
-vi skall undersöka möjligheter för att alla anställda inom kedjan skall ha samma synsätt - arbetssätt - metoder för att utveckla alla: medarbetare, enheter samt ledningsfunktionerna, och för att alla anställda skall veta vilken roll jag har och hur jag kan påverka mitt arbete framöver.
-hur skall vi få en ökad och nödvändig datormognad inom kedjan
-vi skall analysera vilka möjligheter vi har till att "modernisera" vår bransch/kedja, t ex vad gäller konkurrensen med webbtidningar och gratistidningar.
3. Nya kundsegment/marknader/konkurrenter
-vilka utmaningar står vi inför?
-hur skall vi bemöta att andelen kunder med utländsk bakgrund ökar mot vår bransch
-vad skall vi syssla med i framtiden och hur?
-hur skall vi bemöta de allt tuffare motståndet som kommer till landet med nya tekniker.

Ovanstående områden kommer vi att analysera i förprojekteringen av projektet.

Syfte

-Vi måste öka attraktionskraften inom våra bolag, hur?
-vi vill undersöka om vi kan/behöver öka antal anställda med utländsk bakgrund till vår kedja
-vi vill att unga människor söker sig till oss, hur?
-vi vill utveckla och behålla duktiga medarbetare, hur?
-vi vill anpassa oss till omvärldens föränderliga krav; t ex. nya kundgrupper, nya teknik, nya köpbeteende samt nya konkurrenter
-vi vill undersöka hur människor med något funktionshinder har möjlighet att arbeta inom NSK och övriga bolag
-hitta rätt former till att kompetenshöja våra medarbetare
-alla anställda skall känna att de kan påverka sitt arbete och att de förstår vilken roll de har

Målsättning

Som mätbara projektmål har vi definierat följande:
-att vi utifrån de enkäter vi skall skicka ut, skall få in minst 90%.
-att vi skall ha minst en FL (förändringsledare) per enhet/avdelning.
-vi skall efter projektet med förstudien ha minst fem förbättringsförslag som är kopplade till syftet och till avsnittet med jämställdhetsintegreringen, att minska långtidssjukskrivningar och som därmed skall vara kopplade till de olika programkriterierna som ställs upp.
-vi skall efter förstudien ha tagit fram minst 10 utvecklingsområden där medarbetarna/verksamheten ser att de behöver utvecklas inom.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi kommer i våra medarbetarenkäter och vid våra workshops att undersöka hur vi kan främja tillgänglighet för funktionshindrade. Vårt mål är att förprojekteringen skall visa hur detta är möjligt. Att det är möjligt vet vi, det är bara frågan om hur? och i vilken omfattning.

Deltagande aktörer

  • Norra Skåne Offset AB
  • Norra Skåne Rotation AB
  • Tidningsaktiebolaget Norra Skåne

Kommun

  • Hässleholm