Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Mötesplats för en kreativ arbetsmarknad

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareABF's Malmöavdelning
KontaktpersonMaria Svenning
E-postmaria.svenning@abf.se
Telefonnummer0722244633
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Under många år har ABF Malmö jobbat med människor som lever i utanförskap bl a med ESF-projektet Mötesplats 2020. Mötesplats 2020 är på väg in i en fas där deltagarna ska ta ytterligare ett steg mot arbetsmarknaden vilket har visat sig vara svårt. För att de ska komma in i arbetslivet krävs en förståelse på arbetsplatserna, men deltagarna behöver även en förståelse för hur arbetslivet fungerar. Många av deltagarna har ingen eller väldigt liten erfarenhet av arbetslivet. Vi vill inom förstudien analysera målgruppens behov, identifiera strukturella hinder och möjligheter och ta reda på hur ett framgångsrikt inträde på arbetsmarknaden skulle kunna se ut. Vi vill hitta metoder för att förbereda såväl arbetsgivare som arbetstagare för att kunna omsätta metoderna i praktik under nästa programperiod. Vi kommer att ha träffar för representanter från fackförbund, näringsliv, bostadsbolag, Malmöindustrier och myndigheter. På dessa träffar kommer individer med bakgrund i utanförskap delta.

Bakgrund

Idag finns många personer som lever i ett stort utanförskap och som har svårt att nå målet egen försörjning. Det är många trappsteg som ska övervinnas för att nå målet. Under många år har ABF Malmö jobbat med denna målgrupp på olika sätt bl a med ESF-projektet Mötesplats 2020. Mötesplats 2020 är ett nationellt samverkansprojekt mellan ABF och Sensus som grundar sig på de båda organisationernas deltagande, erfarenheter och slutsatser av ”Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning” 2010 då de bägge organisationerna var aktörer för samordning och genomförande av projekt. Inom Mötesplats 2020 finns idag ett tiotal mötesplatser över hela landet och det övergripande målet är att skapa lokala centrum för bekämpning av fattigdom och social utestängning i praktiken. Mötesplatserna bygger på lokala förutsättningar och är olika sinsemellan. På Mötesplats 2020 i Malmö, som drivs av ABF Malmö, arbetar vi med vad som nationellt har kommit att benämnas som ”Malmömodellen”. Modellen utgår från de behov vi ser och de kontakter vi byggt upp med brukarorganisationer och andra verksamheter som arbetar med målgruppen.
Malmömodellen bygger på tre principer:
1. Att skapa egenmakt hos deltagarna.
2. Uppsökande arbete och nära kontakt med relevanta samarbetspartners.
3. Att skynda långsamt.
ABF Malmö har under de senaste åren, redan innan starten av Mötesplats 2020, haft framgångsrika projekt riktade mot människor i social och ekonomisk utsatthet, såsom It för hemlösa och fotocirklar för målgruppen som resulterat i flera utställningar. Mötesplats 2020 i Malmö har sedan projektet startades genomfört en rad studiecirklar för och med målgruppen. Projektet har löpande samarbetat med målgruppen och ett stort antal brukarföreningar i framtagandet av studiecirklar för att löpande matcha projektets verksamhet med målgruppens behov. Mötesplats 2020 är nu på väg in i en fas där Malmömodellen ska spridas vidare och deltagarna ska ta ytterligare ett steg mot arbetsmarknaden. Att ta det sista steget ut mot arbetsmarknaden har visat sig vara svårt under det pågående projektet.
Malmö stad har sedan Mötesplats 2020 i Malmö etablerades varit en mycket viktig samarbetspartner. Därtill har Mötesplats 2020 i Malmö ett nära samarbete med Malmö stads projekt kring brukarinflytande där ett flertal av Mötesplatsens anställda och deltagare varit involverade. Malmö stads projekt kring brukarinflytande är ett ettårigt projekt med ett uppsatt mål om att ett strukturerat brukarinflytande är en del av det systematiska kvalitetsarbetet inom Individ och familjeomsorgen i Malmö vid projektets slut den 31 december 2013. Kontakter är redan tagna för att under hösten lämna in en ny ansökan till Malmö stad om att även fortsättningsvis stödja verksamheten.
Mötesplats 2020 i Malmö har sin hemvist på Gemenskapen som är en del av ABFs ordinarie verksamhet i Malmö. Gemenskapen finns i en lokal som ägs av det kommunala bostadsbolaget MKB och där finns, förutom Mötesplats 2020, föreläsningar för allmänheten, körverksamhet, en privat restaurang och studiecirklar i ABFs regi.
2010 beslutade kommunstyrelsen i Malmö stad att tillsätta Kommission för ett socialt hållbart Malmö, en politiskt oberoende kommission med uppdraget att fördjupa analysen om orsakerna till växande skillnader i hälsa i Malmös befolkning. Kommissionen lämnade sin slutrapport i mars 2013 och konstaterar inledningsvis följande: ”Klyftan mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta har ökat påtagligt under de senaste årtiondena. Detta gäller globalt, mellan olika länder och mellan socialt definierade grupper inom ett land och i en stad som Malmö. Skillnaden i medellivslängd är fyra och ett halvt år för kvinnor och fem och ett halvt år för män, mellan olika stadsdelar i Malmö.”
Kommissionen konstaterar också att ”I Malmö har man under många år, genom årliga välfärdsredovisningar, följt utvecklingen av hälsa och välfärd. Dessa visar att malmöborna mår bättre och blir friskare, samtidigt som skillnaderna ökar mellan grupper med olika levnadsvillkor. Samtidigt finns en stark ambition bland beslutsfattare att skapa en hållbar stad, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. När det gäller miljöfrågor har staden gjort sig känd för att vända problem till utvecklingsfrågor. Beslutsfattare har antagit högt ställda klimatmål och man arbetar strategiskt tillsammans med andra samhällsaktörer för att nå dessa. En utveckling med ökade sociala klyftor går rakt emot ambitionen om en hållbar stadsutveckling.”
För att belägga Malmökommissionens konstaterande statistiskt kan det sägas att i Malmö med drygt 300 000 invånare så finns det i juni 2013 9823 hushåll med försörjningsstöd. I genomsnitt bor 4% av Malmöborna i trångboddhet, men skillnaderna är stora över olika stadsområden. Enligt Rädda Barnens senaste rapport så är barnfattigdomen i Malmö 33 %, men även här är skillnaderna stora över olika stadsområden. Antalet hemlösa var vid en mätning i november 2012 omkring 1000 personer och Malmökommissionen konstaterar att i takt med att antalet hemlösa i Malmö ökar så ökar även antalet hemlösa barn och en siffra på 240 barn nämns från en räkning 2011.
Mötesplats 2020 har under projekttiden arbetat med den grupp som står längst från arbetsmarknaden och som lever i utanförskap. Deltagarna har under projekttiden haft möjlighet att gå olika studiecirklar och har på så sätt lärt sig mer om datorer, samhället och föreningsliv. Många börjar nu känna sig redo att komma ut i arbetslivet. För att de ska kunna komma in i arbetslivet krävs en förståelse på arbetsplatserna för att ta emot dem. Deltagarna behöver även en förståelse för hur arbetslivet fungerar och vad som förväntas av en arbetstagare. Många av deltagarna har ingen eller väldigt liten erfarenhet av arbetslivet och behöver därför varsamt få en chans att komma in på arbetsmarknaden för att inte stöta på ytterligare misslyckande.
Vi vill inom förstudien analysera målgruppens behov, som kan se olika ut, identifiera strukturella hinder och möjligheter och ta reda på hur ett framgångsrikt inträde på arbetsmarknaden skulle kunna se ut. För att göra detta krävs svar på frågor såsom: Vad gör att målgruppen har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden? Hur kan vi hjälpa deltagarna att ta steget ut på arbetsmarknaden? Hur kan man motivera arbetsgivare att ta ett socialt ansvar? Vilka strukturer i arbetslivet kan finnas som utgör hinder för målgruppen? Hur kan man inom ett genomförandeprojekt underlätta för arbetsgivare att ta emot personer från målgruppen? För att få svar på dessa frågor vill vi under förprojektet samtala med såväl framtida arbetsgivare som deltagare samt söka stöd i forskning. Vi behöver under förprojektet knyta kontakter med potentiella arbetsgivare. Under förprojektet vill vi hitta metoder för att förbereda såväl arbetsgivare som arbetstagare för att kunna omsätta metoderna i praktik under nästa programperiod. Vi vill även sprida de erfarenheter vi har införskaffat under projektets tid för att skapa en medvetenhet hos politiker, myndigheter, organisationer och andra intressenter för att kunna påverka rådande strukturer i samhället. Genom att låta människor som själva levt i utanförskap förmedla sina erfarenheter växer de som individer samtidigt som människor i maktpositioner får relatera till ”verkliga” människors erfarenhet och kan ha med detta vid beslutsfattande. Under förstudien vill vi genomföra en omvärldsanalys, studera statistik, studera relevant litteratur, intervjua intressenter samt se vilka regionala projekt som tidigare genomförts mot målgruppen

Målsättning

Syftet med förstudien är fyrdelad:
1) att undersöka hur de kunskaper och metoder och den modell som Mötesplats 2020 utvecklat kan användas i ett större perspektiv.
2) att undersöka hur vi kan hitta nya metoder och vägar i arbetet med att få målgruppen att komma i arbete.
3) att undersöka hur ökat brukarinflytande kan bidra till en större förståelse för målgruppen bland myndigheter, näringsliv och samhället i stort
4) att undersöka vilken roll sociala företag kan ha för deltagarna.
Övergripande mål
Målet är att få människor som idag står långt från arbetsmarknaden självförsörjande samt öka förståelsen för målgruppen ute på arbetsplatser. Övergripande mål är även att hitta tydliga metoder för att arbeta med målgruppen och sprida dessa. Vi vill även arbeta gentemot myndigheter för att sprida den kunskap vi har genom tidigare projekt och göra brukarinflytandet starkare. Detta kan på sikt förändra negativa maktstrukturer. Det kan även förändra synen på individen från offer till kapabel. Viktigt är att få till bättre samverkan mellan myndigheter, organisationer och näringsliv så att målgruppen får ett så bra stöd som möjligt men även för att sprida lärdom om målgruppen och dess behov. Samhället vinner på att fler inkluderas samtidigt som individen vinner på att bli delaktig.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsarbetet är, precis som jämställdhetsarbetet, en central genomgående aspekt inte minst när det gäller de grupper i samhället som har det allra svårast. I det nationella Mötesplats 2020-projektet har tillgänglighetsarbetet skett löpande och legat till grund för det lokala tillgänglighetsarbetet inom Mötesplats 2020 i Malmö. Så kommer att ske även fortsättningsvis. Tillgänglighetsarbetet tar sin utgångspunkt i följande fyra områden: fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikativ tillgänglighet och informativ tillgänglighet. Den fysiska tillgängligheten handlar om att verksamheten skall äga rum i lokaler som är tillgänglighetsanspassade för personer med olika funktionshinder. Merparten av verksamheten inom Mötesplats 2020 i Malmö sker i ABFs lokaler, vilka alla är handikappanpassade. Att ha en tillgänglig verksamhet innebär att de personer som planerar och driver den har kunskap och medvetenhet om funktionshindrades situation och erbjuds kompetenshöjande insatser då det behövs. Med kommunikativ tillgänglighet menas att lokalerna som verksamheten bedrivs i möjligaste mån ska vara utrustade med hörselslinga och att det kan finnas tillgång till teckenspråkstolk vid behov. Informativ tillgänglighet innebär att den information, såväl i tryckt som i digital form, som tas fram ska vara tillgänglig för alla. Detta innebär lättläst och tydlig information för synskadade personer.
För Mötesplats 2020 i Malmö innebär också tillgänglighetsarbetet att arbeta individuellt med varje enskild person, förening eller aktör. Alla individer, vilket självklart även inkluderar de anställda på Mötesplatsen i Malmö, är unika i bakgrund och erfarenhet.
ABF har nyligen tagit fram en tillgänglighetspolicy som vi kommer ta hänsyn till.

Transnationellt samarbete

Under förstudien avser vi undersöka möjligheterna till transnationellt samarbete i en genomförandefas. Mötesplats 2020 har idag samarbete med Estland, Lettland, Litauen och Rumänien.

Kommun

  • Malmö