Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

MiF - Medarbetare i Fokus

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStöd- och serviceenheten
KontaktpersonJohanna Johnson
E-postjohanna.johnson@kristianstad.se
Telefonnummer044-132071
Beviljat ESF-stöd7 976 722 kr
Total projektbudget7 976 722 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2014-03-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet MiF- Medarbetare i Fokus ska arbeta med att implementera en större medvetenhet och en djupare dialog om värdegrundsfrågor i hela Stöd och serviceenheten och kompetensutveckla medarbetare som är verksam i den direkta kontakten med enhetens målgrupper.
Enheten som ingår i Omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun vänder sig till personer med funktionsnedsättningar genom att verksälla beslut som personern fått enligt LSS och SoL. Totalt är 652 personer anställda i enheten.
Under mobiliseringsfasen ska behovet av yrkeskompetens och värdegrundsfrågor belysas från tre perspektiv: Medarbetarens, Arbetsgivarens och Kundens.
Värdegrundsfrågor har sin utgångspunkt i diskrimineringslagen men avser också en mångfald av erfarnhet, utbildinng och personlighet. För att detta ska få utrymme på arbetsplatsen vill projektet MiF arbeta med att skapa och upprätthålla ett inkulderade arbetsklimat.

Bakgrund

Stöd och serviceenheten (Sos) är den enhet inom omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun som verkställer insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enheten har 652 medarbetare och de senaste årens utveckling visar att verksamheten troligtvis kommer att växa. För att behålla men även rekrytera medarbetare är det viktigt att enheten är en god arbetsgivare med god arbetsmiljö med ett inkluderande arbetsklimat. Alla medarbetare ska ur ett mångfaldsperspektiv känna sig som en tillgång.
I mångfaldsbegreppet inkluderar projektet även mångfald av erfarenhet, utbildning och personlighet. Detta ska få utrymme på arbetsplatsen genom att projektet arbetar med att skapa och upprätthålla ett inkluderande arbetsklimat, att arbeta med värdegrunden. Sammanfattas nedan som värdegrundsarbete.
Definition: En värdegrund är de positivt laddade begrepp och uttryck som beskriver vårt förhållningssätt och den utgångspunkt vi har. Det som gör skillnad och förhoppningsvis ger mervärde till verksamheten. Värdegrunden skall ha en tydlig koppling till vardagsarbetet och genomsyra hela organisationen.

Projektet Medarbetare i Fokus har till sin grund både politiska beslut, centralt-, förvaltnings- och enhetssatta mål om värdegrundsarbetets och kompetensutvecklingens betydelse. Kristianstads kommun plan för etnisk mångfald antogs 2005, 2007 antog kommunstyrelsen Medarbetarpolicyn med visionen om ett gott medarbetarskap för alla. Jämställdhetsplanen för Kristianstads kommun antogs 2007. Trots att planerna antogs redan 2005 och 2007 framskrider arbetet med just dessa frågor ganska långsamt. Projektet vill utifrån Sos enhetens behov, intensifiera värdegrundsarbetet och befästa det med hjälp av mer tid, mer kunskap och möjlighet att befästa nätverk där värdegrundsfrågor kan synliggöras.

I Sos enheten är det viktigt för medarbetarna att organisationen har en gemensam värdegrund med tydliga ramar och att alla arbetar för ett inkluderade arbetsklimat. Det är också viktigt att alla medarbetare har för yrket rätt kompetens och att upprätthålla denna. Att på ett framgångsrikt sätt arbeta med personer, som på grund av olika funktionsnedsättningar är i beroendeställning, innebär att man måste ha mycket bred kompetens. Befintliga kunder hos enheten men även hela den målgrupp verksamheten vänder sig mot, har förändrats över tid vilket ökar vikten av att aktualisera kompetensen hos medarbetarna samt hur vi organiserar vårt arbete.
Prioriterad målgrupp för kompetensutveckling är personlig- och boendeassistenter i både grupp och servicebostäder, personal inom daglig verksamhet men även annan personal som arbetar i den direkta verksamheten. Denna personalgrupp har en eftersatt kompetensutveckling och under perioder har det varit svårighet att rekrytera personal med rätt kompetens. Eftergymnasial utbildning är inget anställningskrav och den kompetensutveckling som erbjudits tidigare har varit begränsad. Forskning visar på nya diagnoser, behandlingar och arbetsmodeller vilket är viktig kunskap att ha aktuell och också efterfrågas av medarbetare. Med rätt kompetens får medarbetare inte bara möjlighet att utöva yrket rätt utan även möjlighet och tillfälle att utveckla och påverka sitt arbete vilket är främjande för en lärande miljö. Medarbetare får inte bara möjlighet att utöva yrket på rätt sätt utan även möjlighet och tillfälle att utveckla och påverka sitt och sina medarbetares arbete. Då entreprenörskap kan ses som en dynamisk och social process där individer identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktivteter är just kompetensutvecklingen nödvändig. Sos enheten ser entreprenöriella individer viktiga för att verksamheten ska utvecklas för att kunna motsvara kundens behov men också för att medarbetarna ska gynnas. Detta sammantaget innebär en ökad kompetens och självuppfattning leder till ökad handlingsförmåga och handlingsutrymme för medarbetaren i samspel med omgivningen, därmed påverkas arbetsorganisationen. Detta förväntas även skapa förutsättningar för individer som av olika själ står utanför arbetsmarknaden att tas emot i verksamheten och ses som en resurs.
Kompetensutvecklingen förväntas även öka motivationen till vidareutbildning inom området. Då målgruppen består till största del av kvinnor (ca 83 %) och är lågavlönade skulle ett projekt med denna omfattning kunna hjälpa till att förändra synen på denna typ av arbete. Projektet är dessutom av den omfattningen att det med egna medel inte är möjligt att få både det önskade djupet och bredden utan externt ekonomiskt bidrag. Ett projekt av denna storlek har viktig betydelse utifrån att samhälleliga resurser oftast kommer målgruppen för verksamheten och inte denna personalkategori till del. Att med bibehållet engagemang, stolthet och nya krafter påverka och utveckla sig själv utan möjlighet till adekvat kompetensutveckling är tyvärr en alltför vanlig situation för just kvinnodominerade, lågavlönade yrken inom vården.

Under mobiliseringsfasen görs en analys av kompetensutvecklingsbehovet utifrån tre perspektiv.
1 Medarbetarnas perspektiv genom att analysera kompetensutvecklingsbehovet men även hitta hur behovet mer konkret ser ut för värdegrundsarbetet genom att använda fokusgrupp.
2 Arbetsgivarens perspektiv genom intervjuer med bl.a. verksamhetschef, teamchefer och personalspecialist.
3 Kundens perspektiv genom enkätundersökning med dels hjälp av enkätverktyget Pict-O-Stat och dels genom delaktighetsmodellen. Pict-O-Stat är ett It baserat enkätverktyg genom vilket man når stora delar av målgruppen. Andra delar förväntas nås genom delaktighetsmodellen vilken i stora drag innebär en form av fokusgrupp för kunder. Med hjälp av dessa två modeller kan projektet ytterligare identifiera behovet av kompetensutveckling inom såväl yrkeskompetens som värdegrundsarbetet. Detta förväntas ge en ökad effektivitet och förbättrade service för kund.
Genom att belysa behovet utifrån dessa tre perspektiv kommer en grundlig sammanställning av såväl kompetensbehovet som värdegrundsarbetet att belysas vilket är viktigt för att nå ett långsiktigt resultat.

Varje arbetsgrupp börjar sitt värdegrundsarbete utifrån de erfarenheter och kunskaper som finns i den specifika gruppen. För att kunna genomföra detta vill projektet använda fokusgrupper som består av deltagare från varje område. Dessa grupper utvecklas till nätverk för värdegrundfrågor med kunskaps och erfarenhetsutbyte och kommer att ha betydelse genom hela projektet men även efter projekttiden med sin naturliga och breda förankring direkt i verksamheten.
Arbetsmodell för genomförandefasen ser ut enligt följande:
För värdegrundsarbete genomgår all personal bas/inspirationsdag. Fokusgrupper skapas med bred förankring i hela enheten och utvecklas till nätverk.
Kompetensutvecklingen berör yrkesgrupper i direkt verksamhet och är individuellt anpassad efter behovet. Olika former kan vara föreläsningar, distans- och uppdragsutbildningar.

Projektgruppen kommer att i första hand internrekryteras. En vinst med Fokusgrupperna är att processer som startar också fortsätter efter projekttiden. Den samlade erfarenhet och kompetens både i fokusgrupperna och projektledning finns då kvar inom enheten och kan användas till stöd och utveckling även efter projekttiden.

Förankringen av projektet är väl grundat och behovet är efterfrågat av medarbetarna. De fackliga representanterna och teamcheferna är informerade och har lämnat synpunkter. Diskussion har varit viktig för förankring och för att, från medarbetare till projektet, få betona vikten av kompetensutveckling och behovet av att lyfta värdegrundsarbetet.
Efterfrågan av kompetensutveckling har framkommit från medarbetare även i andra olika sammanhang, t.ex. vid medarbetarsamtal och intervjuer. Vid kontakt med privata aktörer har också här efterfrågan framkommit. Dessa kommer också att bjudas in vid olika kompetensutvecklingstillfällen.

Syfte

Projektet vill utveckla och stäkra Sos enhetens arbete när det gäller värdegrunden, det vill säga mångfald, jämställdhet och tillgänglighet genom att ta tillvara människors olika erfarenheter, kunskaper och förmågor. För medarbetare som arbetar i direkt kontakt med kund, d.v.s. personliga och boendeassistenter i både service och gruppbostäder, personal inom daglig verksamhet men även all annan personal som arbetar i den direkta verksamheten, vill projektet också öka yrkeskompetensen där behovet är starkt eftersatt och för att medarbetare ska ha möjligheta att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Den samlade ökade kunskapen förväntas också förebygga långtidssjukskrivningar eftersom rätt kompetens och en gemensam värdegrund tillsammans ger medarbetare en bra möjlighet att påverka sin arbetssituation - ett ökat handlingsutrymme.

Yrkeskompetens - Kompetensutveckling
Med rätt kompetensnivå stärks medarbetarna i sin yrkesroll, vilket påverkar känslan av att kunna hantera sin arbetssituation. Då arbetsmarknaden är föränderlig och med en ständig utökad kundkrets påverkas medarbetarnas dagliga arbetssituation. Att ha tillräckligt med kompetens förhindrar en känsla av otillräcklighet vilket i sig kan leda till andra negativa konsekvenser inom arbetslivet, såväl inom yrkesutövandet som i relationen mellan medarbetare. Med ökad yrkeskompetens ökar också möjligheten att både utveckla och påverka sitt arbete vilket i hög grad bidrar till en hälsofrämjande arbetsmiljö. Att arbeta med människor med sig själv som främsta verktyg innebär att kunskapen om olika diagnoser och dess konsekvenser är mycket viktigt. I en sådan situation är både medarbetare men absolut även kunder vinnare.

Värdegrund
Syftet är att nå en av medarbetarna upplevd tydligare gemensam värdegrund. Få en ökad medvetenhet om mångfaldens positiva effekter att synliggöra normer och attityder, omsätta värdegrunden i arbetets vardag och öka kunskaper så att alla medarbetare ska kunna bidra till ett inkluderande arbetsklimat.

Tanken med projektets två delar, kompetensutveckling och värdegrundsarbetet är att genom en ökad yrkeskompetens stärks motivationen för värdegrundsarbetet, men också omvänt. En ökad medvetenhet om värdegrundsfrågor ökar intresset för yrkeskompetensen. Tillsammans och med den bredd projektet har främjar detta en lärande miljö. En positiv utveckling av detta förväntas gynna positiva attityder kring att kunna identifiera möjligheter och göra något av dessa för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter. Ytterligare ett syfte med värdegrundsarbetet är att på de olika arbetsplatserna öppna upp för individer som idag står utanför arbetsmarknaden. Att på ett bra sätt skapa bättre förutsättningar på arbetsplatserna för att ta emot och se dem som en resurs.
Resultatet förväntas ha positiva effekter i hela verksamheten som därmed även gynnar Sos enhetens kunder med en högre kvalitet och ökad effektivitet.

Målsättning

Mobiliseringsfasens målsättning är att genom att använda tre perspektiv (medarbetarens, arbetsgivarens och kundens) kunna tydliggöra behovet hos medarbetaren och chefer i Sos enheten angående värdegrundsarbetet och, för viss målgrupp, även yrkeskunskaper för att utvecklas i takt med att arbetslivets krav.
Individuella kompetensutvecklingsplaner ska tas fram.
Mobiliseringsfasen ska också hitta flera olika arbetsmodeller som kan erbjudas respektive arbetsgrupp för värdegrundsarbetet.

Genomföradenfasen:
Yrkeskompetens -Kompetensutveckling
Målsättningen är att varje medarbetare i yreksgrupperna personliga- och boendeassistenter, personal inom daglig verksamhet eller annan personal i direkt närhet till kund ska få genomgå minst en utbildning i yrkeskompetens. Formen kommer att variera utifrån behovet men kan vara både uppdragsutbildning, enstaka utbildningdsagar eller distansutbildning. En målsättning är att varje medarbetare som genomgått någon kompetensutveckling ska känna sig stärkt i sin yrkesroll och därmed gynna bl a ett entreprenöriellt förhållningssätt inom verksamheten. Med goda yrkeskunskaper ges bättre möjligheter att påverka sin situation, god balans mellan arbets- och privatliv, god fysisk arbetsmiljö skapas hälsofrämjande arbetsplatser och nya långtidssjukskrivningar förhindras. Ett ökat handlingsutrymme skapas.


Värdegrund
Målsättningen är att skapa ett inkluderande arbetsklimat genom att arbeta med värdegrunden och med hjälp av ökad kunskap skapa nätverk och synliggöra normer och attityder.
Genom att alla anställda ska delta i värdegrundsarbetet ökar kunskaper om mångfald, diskriminering och integratrion. Medarbetarna ska ha ha genomgått en inspirationdag/basutbildning och därefter haft möjlighet att, vid ett flertal tillfällen under projekttiden fått diskutera dessa frågor och erbjudits fördjupade kunskaper. Då en hälsofrämjande arbetsplats även utmärksa av likabehandling, gott socialt stöd arbetskamrater imellan och god psykosocial arbetsmiljö skapas även detta i processen.
Utblida fokusgrupper - nätverk
För att ha förståelse för och insikt i värdegrundsfågor, mångfald och jämställdhet och vikten av en ständigt pågående diskussion, påverkan av organisationskultur, ledarskap och medarbetarskap. Förkusgruppen ska därför genomgå utbildning/kompetensutveckling efter det behov som visas i mobiliseringsfasen.
Nätverket för värdegrundsfrågor kommer att skapas i fokusgrupper, vilka inkulderar medarbetare, chefer och administrativ personal, och kommer under projekttiden att mötas ca 1 ggr/månad för att
- stämma av erfarenheter i värdegrundsfrågor
- stödja och säkerställa det fortsatta arbetet i arbetgrupperna och de långsiktiga effekterna
- stödja den enskilde medarbetarens och deltagarens värdegrundsarbete
- genom erfarenhetsutbyte och personliga relationer öka lärandet över arbetområdena
- säkertälla att Sos enheten tar tillvara den kunskap, erfenhet och engagemang som finns i verksamheten

En fortgående utvärdering kommer att ske efter alla genomförda aktiviteter för att säkerställa att projektet arbetar mot målen. För att inkludera även kundernas perspektiv kommer fortlöpande undersäkningar/utvärderingare göras under perionden med hjälp av både enkätverktyget Pict-O-Stat och delaktighetsmodellen.

Målet vid genomförda aktiviteter är att könsfördelningen speglar hela verksamhetens könsfördelning, 80-20.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målgruppen för projektet och dess aktiviteter är anställda inom Stöd och serviceenheten. Därför bör det inte vara något problem att göra projektet tillgängligt för alla personer. Målgruppen är känd och här finns informationen.
Vid varje tillfälle/aktivitet kommer deltagare att i god tid anmäla sig och därmed också kunna uppge om speciella behov finns för att kunna tillgodose tillgängligheten.
För att säkerställa, så långt som möjligt, tillgängligheten kommer projektet att använda sig av Handisams checklistor och naturligtvis fråga var och en, före aktivitetens genomförande, hur tillgängligheten kan lösas. Det finns en mängd olika funktionsnedsättningar som inte är någon funktionsnedsättning i det dagliga arbetet men blir ett hinder/ funktionsnedsättning då en annan form av aktivitet ska utföras, en annan situation. Till exempel när man ska vistas i nya okända lokaler, att läsa informationsmaterial, att behöva vara stillasittande under längre stunder än vanligt, med mer.

Kommunen har tillgång till lokaler med god tillgänglighet, men om dessa visar sig inte uppfylla kraven kommer andra, som uppfyller dessa, att hyras. Detta kan komma att medföra en högre kostnad.

Vid kartläggningen av kundens perspektiv, och vid uppföljning av densamma, kommer enkätverktyget Pict-O-Stat att användas. Pict-O-Stat använder sig av pictogramsymboler, fotografier och inspelat tal för att presentera och förtydliga frågeställningar för personer som har svårighet att ta till sig frågor ställda enbart med text. Programmet gör det möjligt för dessa personer att självständigt utvärdera sin miljö och kan på så sätt ge tillförlitlig information om hur kvaliteten upplevs i verksamheten.

Jämställdhetsintegrering

Projektet arbetar i sig med värdegrundsfrågor, vilket inkluderar jämställdhetsperspektivet.
För att för övrigt synliggöra kvinnor och män kommer statistik redovisas för varje genomförd aktvitet uppdelta på kön. Resultatet av statisktiken kommer därefter att följas upp tillsammans med processutvärderaren och i både projket- och styrgruppen.

En analys kommer att göras med hjälp av statistik och efter genomgången basutbildning i mobiliseringsfasen.

För att jämställdhetssära kompetensutvecklingar kommer jämställdhetsperspektivet synliggöras vid upphandlingar av utblindnigar.

Transnationellt samarbete

Planerat deltagande på konferens i Warszawa i slutet av mars 2011 för att hitta andra projekt där projekten kan ha nytta av varandra i ett transnationellt samarbete.

Under mobiliseringsfasen ska möjligheten för studiebesök ytterligare undersökas och förankras. Målgruppen för studiebesöket, Fokusgruppen, består av personliga- och boendeassistenter, personal i daglig verksamhet och annan personal i den direkta verksamheten. Denna grupp har tidigare inte prioriterats för studie- utbytesbesök av denna karaktär, vilket också begränsar möjligheten att få ytterligare insikt och omvärldskunskap. Denna form av besök kan ofta visa på mer och vara tydligare i just frågor om värdegrund i denna typ av verksamheter, och ger en ytterligare referens att ha med i fortsatta arbetet. Det kan också visa på betydelsen av viss yrkeskompetens och därmed ge nya infallsvinklar även här.

Med besöket inleds nya kontakter och ett begynnande nätverk. Det är projektets avsikt att denna kommer att utvecklas och används i fler syften i framtiden, ett ömsesidigt utbyte.

En möjlighet och förhoppning är att utbytet kan komma att ske även genom besök på Stöd och serviceenheten. att över nationer, med relativ regelbundenhet, kunna delge och få till sig nya förhållningssätt, arbetsmetoder och andra organisationsmodeller är mycket utvecklande för alla medarbetare. Detta kan leda till att vi tillsammans utvecklar gynnande arbetsmodeller.

En aktivitet som denna stärker dessutom närverket och gynnar ett öppet, inkluderade klimat vilket gynnar samarbetet, underlättar vid diskussioner kring värdegrundsfrågor och inspirerar till ett fortsatt arbete. Att för denna personalkategori och i denna utformning genomföra denna typ av aktivitet visar på att både ESF och projektet i sig värderar projektets syfte och att den är prioriterad.

Kontakter har tagits med L' Arche Trosly i Frankrike, vilka är positiva till vårt besök. Mobiliseringsfasen ska utveckla och fastställa det fortsatta samarbetet.

Samarbetspartners

 • Agensa AB
 • Assistans Respecten
 • COOL
 • Kompi Assistent EF
 • Kooperativet Hand i hand ek fö
 • Näsets OmsorgsAssistans AB
 • Pe Om i Skåne AB
 • Rikskooperativet Blå Assistans
 • Skånska Assistanshuset AB
 • Sydassistans AB
 • Vediskt Center
 • Vår Omtanke AB

Deltagande aktörer

 • Stöd- och serviceenheten

Kommun

 • Kristianstad