Logotyp på utskrifter

Mångfald i Samhällets Tjänst - en Verksamhetsanalys av Medirest i Skåne

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMedirest Skåne/Medirest Måltidsservice Syd
KontaktpersonEva Öhman
E-posteva.ohman@medirest.se
Telefonnummer0709-426094
Beviljat ESF-stöd184 000 kr
Total projektbudget184 000 kr
Projektperiod2008-08-15 till 2008-12-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet "Mångfald i Samhällets Tjänst - en Verksamhetsanalys av Medirest i Skåne" är att genom en mångfaldsinriktad verksamhetsanalys, i ett samverkansprojekt mellan ett antal arbetsplatser/verksamheter i Medirests organisation i Skåne;

- bidra till insatser för en ökad mångfald i organisationen,

- bidra till insatser för att hantera mångfald och motverka diskriminering,

- bidra till insatser för att motverka specifika könsrollsmönster när det gäller val av arbetsuppgifter i organisationen,

- bidra till en hälsofrämjande arbetsmiljö i verksamheten samt

- bidra till ökad tillväxt, effektivitet och utvecklingskraft genom mångfald som affärsidé.


Projektet riktar sig till 80 anställda i Medirests organisation i Skåne och pågår under perioden
2008-08-15 - 2008-12-15.

Bakgrund

MEDIREST I SKÅNE

Medirest tillagar och levererar måltider till patienter, personal och besökare på sjukhus, äldreboenden, hemmaboende med hjälpbehov och andra måltidsmiljöer inom vård- och omsorgssektorn. Företaget, som distribuerar och serverar cirka 20 000 måltider per dag i Sverige, består totalt av cirka 450 anställda. Av dessa arbetar 120 personer på Medirest i Skåne.

Medirests verksamhet i Skåne har bl a i uppdrag att tillaga och distribuera mat till Universitetssjukhusen i Malmö och Lund samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Orup. Organisationen i regionen består av ett antal arbetsplatser/verksamheter i vilka det bedrivs storköks-, restaurang- och/eller transportverksamhet. Samtlig personal i Skåne är anställda via Medirests organisation och måltidsverksamhet i Lund, varav de flesta är verksamma i det storkök med anslutande restaurang på S:t Lars-området i Lund där tillagning sker av den mat som sedan distribueras ut till sjukhus, äldreboenden m fl i olika delar av regionen.

De yrkeskategorier som finns representerade i verksamheten utgörs av kokerskor och köksbiträden, som arbetar med tillagning och beredning av mat i kök och restaurangkök, samt restaurangbiträden, diskare, produktionsvaktmästare och transportpersonal. Därutöver finns en grupp av tjänstemän som arbetar med lednings-, budget-, ekonomi- och personalfrågor.

Eftersom ett flertal undersökningar visar att satsningar på att förbättra patienters mat- och näringsintag har gynnsamma effekter såväl på patienternas återhämtning och tillfrisknande som på den offentliga verksamhetens vårdkostnader, har Medirest en mycket viktig samhällsfunktion. Det innebär att det finns skäl, ur samhällets perspektiv, att skapa goda förutsättningar för Medirest och andra företag inom verksamhetsområdet att kunna erbjuda patienter, personal och besökare god och näringsriktig kost.

Mot bakgrund av dessa behov, och för att skapa ökad tillväxt, effektivitet och utvecklingskraft i Medirests verksamhet, ansöker organisationen om medel från Europeiska Socialfonden för att bedriva en mångfaldsinriktad verksamhetsanalys i samverkan mellan Medirests olika arbetsplatser/verksamheter i Skåne.
EN MÅNGFALDSINRIKTAD VERKSAMHETSANALYS

Medirests verksamhet i Skåne präglas idag av en mångfald i kvantitativ mening eftersom organisationens personalsammansättning består av olikheter i etnisk/kulturell bakgrund, kön och ålder. Med hänsyn till företagets vision och riktlinjer finns det dock en ambition och vilja att i framtiden ytterligare öka mångfalden i verksamheten. Eftersom tillgången på arbetskraft under de närmaste åren kan bli en begränsande faktor för utvecklingen inom branschen behöver Medirest stöd för att genomföra åtgärder för att bättre tillvarata den outnyttjade arbetskraftsreserv av invandrare som kan rekryteras till såväl okvalificerade arbetsuppgifter som för tjänster som arbets- och produktionsledare i organisationen.

Att skapa mångfald i Medirests organisation handlar emellertid inte bara om att få en blandning av svenskfödda, invandrade, kvinnor, män, unga och gamla i arbetskraften. Det rör också ett behov att hantera mångfald, det som man på engelska brukar kalla ”managing diversity”. Det handlar om insatser för att motverka diskriminering och att hantera de olikheter i attityder, normer, värderingar, kunskaper och erfarenheter som finns i Medirests personalgrupp till följd av att de anställda har olika kulturell och etnisk bakgrund, kön och ålder.

Det rör lösningar för att förbättra kommunikationen i organisationen, såväl mellan personal, som mellan personal och ledning, samt att motverka de könsrollsmönster i val av arbetsuppgifter som finns då de manliga anställda i organisationen i huvudsak arbetar som diskare eller inom transportområdet, och kvinnor huvudsakligen är verksamma inom företagets produktionsdel.

Det finns följaktligen ett behov av att, med hela personalgruppens delaktighet, genomföra en verksamhetsanalys ur ett mångfaldsperspektiv, som underlag för att anpassa organisationskultur och arbetsmetoder utifrån organisationens heterogena personalsammansättning. Mångfaldsarbetet ska främja verksamhets- och kompetensutveckling för att säkerställa en omställning av redan sysselsatta utrikes födda, så att denna grupp inte riskerar arbetslöshet p g a att de inte har efterfrågad kompetens.

Därutöver finns det behov av en analys av företaget för att se hur mångfalden kan göras till en affärsidé för att öka tillväxt, effektivitet och utvecklingskraft i Medirests organisation, och att utnyttja mångfalden för att få konkurrensfördelar. Undersökningar tyder på att mångfaldsstrategier leder till affärsnytta och konceptet är strategiskt viktigt för att utveckla konkurrenskraftiga och attraktiva produkter och tjänster till en allt mer diversifierad marknad, men även för att kunna attrahera och behålla kompetent arbetskraft.

I detta arbete gäller det för verksamheten att utveckla lösningar för att få varje medarbetares individuella mångfald att bli en tillgång – att utnyttja mångfaldens fördelar. I detta arbete ingår att kartlägga personalens kunskaper som underlag för ökade karriärmöjligheter i organisationen, och att titta på förutsättningarna att rekrytera befintlig personal i organisationen till arbetsledande befattningar.

Behovet rör vidare företagets strategier att anpassa produkterna och marknadsföringen till en mångfaldig kundbas. En fråga rör om det finns konkurrensfördelar av att tillaga och distribuera en bredare spridning av måltider med mat från olika kulturer med hänsyn till att patienter och besökare kommer från olika kulturer med olika matvanor.

För att arbeta med mångfaldsfrågor i organisationen, inte enbart i syfte att producera en skriftlig mångfaldsplan för verksamheten, utan framförallt för att skapa underlag för synliga resultat genom konkreta handlingar och för att hela organisationen ska genomsyras av ett mångfaldstänkande, krävs externa medel då dessa insatser inte kan finansieras inom ramen för befintlig budget.

Syfte

Syftet med projektet ”Mångfald i Samhällets Tjänst” är att genom en mångfaldsinriktad verksamhetsanalys, i ett samverkansprojekt mellan ett antal arbetsplatser/verksamheter i Medirests organisation i Skåne;

- bidra till insatser för en ökad mångfald i organisationen,

- bidra till insatser för att hantera mångfald och motverka diskriminering,

- bidra till insatser för att motverka specifika könsrollsmönster när det gäller val av arbetsuppgifter i organisationen,

- bidra till en hälsofrämjande arbetsmiljö i verksamheten samt

- bidra till ökad tillväxt, effektivitet och utvecklingskraft genom mångfald som affärsidé.

Målsättning

PROGRAMMÅL

Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas samt, som ett led och som en konsekvens av detta, bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav samt bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.


PROJEKTMÅL

1. Att förprojekteringen, senast 3 månader efter avslutad projektperiod, ska leda till en ansökan om medel för ett genomförandeprojekt i syfte genomföra kompetensutveckling för att bidra till ökad kompetens i personalgruppen för att hantera mångfald, minska diskriminering samt för att skapa bättre förutsättningar för personalen att utföra sina arbetsuppgifter.

2. Att andelen projektdeltagare som upplever att förprojektering och efterföljande kompetensutvecklingsinsatser har resulterat i bättre förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter, ska utgöra 75 %.

3. Att andelen projektdeltagare som upplever att förprojektering och efterföljande kompetensutvecklingsinsatser har resulterat i bättre kommunikation på arbetsplatsen, ska utgöra 75 %.

4. Att andelen projektdeltagare, inom organisationens ledning, som upplever att mångfaldsanalysen och kompetensutvecklingsinsatserna bidragit till att organisationen är bättre rustad för att förhindra långtids-sjukskrivningar, ska utgöra 75 %.

5. Att analysarbetet ska resultera i en mångfaldsplan för verksamheten.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Medirest ska genomföra projektet så att det blir tillgängligt för eventuella medverkande, samarbetsparter eller andra med funktionshinder, att ta del projektets insatser. De tänkta projektlokalerna, som är lokaliserade i anslutning till en resturang på S:t Lars-området i Lund, är idag redan utformade och anpassade för funktionshindrade så att exempelvis rullstolsburna kan ta sig fram obehindrat. Möjlighet finns också att vid behov genomföra insatser, möten etc i lokaler med "kommunikativ tillgänglighet" med tillgång till exempelvis teleslinga och god akustisk miljö.

Eftersom Medirests kunder i stora delar utgörs av patienter på sjukhus och inom vård- och omsorgsområdet, och då ett stort antal i personalgruppen dagligen kommer i kontakt med funktionshindrade, bygger organisationen på en omtanke, respekt och förståelse och på en värderingsgrund som är accepterande och inte diskriminerande.

Alla medarbetare ska i projektets inledningsfas få information om projektets policy för tillgänglighet och behovet av att arbeta efter den samt, under projektperioden, vid behov, delta i kompetensutvecklingsinsatser som rör tillgänglighet och funktionshinder.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge