Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Mångfald för ökad konkurrenskraft

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareInternationella Kvinnoföreningen i Malmö
KontaktpersonSandra Noven
E-postsamverkan@ikf.se
Telefonnummer040-300 104
Beviljat ESF-stöd3 029 553 kr
Total projektbudget3 029 553 kr
Projektperiod2012-04-01 till 2014-03-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö vill genom projektet stärka möjligheterna för deltagande arbetsplatser: Näringslivs- och destinationsutveckling i Helsingborgs stad, NK DataCenter, Merit utbildning, NCC, och Hyllie stadsdelsförvaltning att arbeta långsiktigt med strategisk mångfald, jämställdhet och likabehandling. Fokus kommer ligga på rekrytering, nya kundgrupper, bemötande och att möjligheten att få en anställning ska öka för grupper som riskerar att diskrimineras på arbetsmarknaden.

En utvärdering ska genomföras för att ta tillvara social innovation och kartlägga nya sätt att arbeta praktiskt med utveckling. Resultaten ska spridas och bidra till ökad kunskap om mångfaldens betydelse för tillväxt.

Projektet ska resultera i att: Tio chefer på arbetsplatserna har fått ökade kunskaper om mångfaldsarbete. Tolv handledare har utbildats hos deltagande aktörer och sedan ökat kunskapen hos 240 medarbetare.

Bakgrund

I det Regionala utvecklingsprogrammet för Skåne 2009-2016 (RUP) tas delaktighet upp som en av de utmaningar Skåne står inför när det gäller tillväxt. Det finns en etnisk, social och ekonomisk segregation i regionen, inte minst i de större städerna. Det finns stora skillnader i livsvillkor mellan olika grupper. Ett sätt att möta utmaningen är genom att fler har sysselsättning från grupper som riskerar diskriminering.

I RUP framhålls att för att ta tillvara mångfalden handlar det i hög grad om attitydförändringar och att bryta kategoriskt tänkande som att behandla utlandsfödda, funktionshindrade eller kvinnor respektive män som homogena grupper. Det krävs öppenhet och tolerans om Skåne skall kunna hävda sig som en framgångsrik region.

Om mångfaldens potential hanteras rätt och man tar vara på olikheter och utvecklar människors kompetenser och förmågor förebyggs diskriminering och utanförskap. Men det ger även utrymme för kreativitet, nya idéer, innovation, regional utveckling och tillväxt. I förstudien En skånsk modell för mångfald och tillväxt 2011, konstateras att det finns ett stort behov av att koppla kunskapsinhämtning till de praktiska satsningar som genomförs på mångfaldsområdet för att möjliggöra lärande och fylla retoriken kring mångfald med mer innehåll. (Glans och Hansson, Länsstyrelsen i Skåne län 2011)

Förstudien lyfter också fram bristen på strukturer för samverkan för arbetet men tillväxt genom mångfald i Skåne. Gemensamma insatser mellan näringsliv, offentlig- och ideell sektor behövs för att lösa komplexa problem.

Delaktighet kräver ett jämställt samhälle där kvinnor och män har lika rättigheter och skyldigheter. För att nå ökad jämställdhet krävs insatser på flera områden. I politiken, i näringslivet och i organisationslivet krävs fler kvinnor i ledande befattningar och på arbetsmarknaden ska inte könsstereotypa föreställningar utan kompetens styra vid rekryteringar.

Det finns outnyttjade resurser för tillväxt i Skåne genom att det finns många i yrkesverksam ålder som står utanför arbetsmarknaden varav även många har hög utbildning, internationella kontaktnät och yrkeserfarenhet.

Arbetskraftsdeltagandet i Sverige bland utrikesfödda är drygt 15 procentenheter lägre än för svenskfödda, och gapet är ännu större om man ser till kvinnornas arbetskraftsdeltagande. I Skåne tillsammans med Blekinge och Värmland är arbetskraftsdeltagande bland utlandsfödda lägst, omkring 55 procent. Bland utrikesfödda kvinnor är sysselsättningsnivån lägst i Malmö där endast 41 procent är sysselsatta. Det skall jämföras med arbetskraftsdeltagande för svenskfödda, som i alla län varierar mellan 77 och 83 procent. (Ura 2010:4, Regionala arbetsmarknadsutsikter våren 2010)

Arbetskraftsutbudet i Sverige ökar och hela ökningen kommer från gruppen utrikesfödda. I samtliga län ökar antalet utrikesfödda kvinnor och män i arbetsför ålder. De utgör därmed en stor arbetskraftspotential och spelar en avgörande roll för företagens kompetensförsörjning och den ekonomiska utvecklingen i regionen.

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF) instämmer i analysen i det regionala utvecklingsprogrammet om att attitydförändringar är centrala för att tillvarata mångfalden och att man måste bryta kategoriskt tänkande som till exempel att behandla utlandsfödda eller kvinnor respektive män som homogena grupper. IKF i Malmö tycker att det saknas konkreta, långsiktiga åtgärder för att förbättra likabehandling och jämställdhet i regionen genom kunskapshöjande insatser inom mångfald på arbetsplatser och särskilt med fokus på rekrytering.

IKF har engagerat flera hundra individer i Skåne i mentorsprogram, startat ett affärsnätverk för att sprida kunskaper om mångfald som tillväxtfaktor, anordnat spridnings- och påverkanskonferenser om mångfald och affärsnytta i företag. På så vis har vi medverkat till förändring i många enskilda människors liv och även bidragit till tillväxt och förändrade attityder i samhället. Vi har väckt ett intresse hos arbetsgivare för mångfaldsfrågor, men också förstått att det krävs mer omfattande insatser internt på arbetsplatser för att uppnå bestående förändringar.

Sedan 2003 har IKF drivit mentorsprogram i samarbete med näringslivet och offentlig sektor, med syfte att skapa arbetstillfällen och tillvarata den kompetens som finns i samhällets. Ca 400 kvinnor och 150 män, chefer, politiker och egna företagare har engagerat sig som mentorer på föreningen. Adepterna har varit högutbildade kvinnor som varit relativt nyanlända till Sverige och vi har matchat mentorspar utifrån branschtillhörighet. Under 2011 arbetar IKF också med att ta fram en metodguide för att ge blivande mentorer praktisk vägledning och även tydligt belysa ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Flera mentorer har framhållit att mentorskapet påverkat deras syn på kunskap och kompetens och bidragit till förändrade attityder och anställningsmönster på deras arbetsplatser. Mentorsprogrammen har visat sig vara mycket effektiva. I ungefär hälften av fallen har de lett vidare till kvalificerade praktikplatser och arbete. Mellan 2008-2010 har dessutom 24 företag startats. Genom mentorsprogrammen har vi nått individer, som i sin tur har kunnat påverka sin omgivning, men nu anser vi att det är det dags att bidra till mer djupgående förändringar på enskilda arbetsplatser.

IKF har upplevt att det finns ett stort intresse bland chefer och företagare för att arbeta för ökad mångfald på sin arbetsplats. Men få vet HUR de praktiskt skall göra. De kan säga exempelvis att: ”Vi behöver både kvinnor och invandrare.” Vi vill arbeta mer med mångfald. Men sedan händer inte mycket.

Flera mentorer har som ett resultat av deltagande i mentorsprogram kommit till insikten om att det finns ett behov på deras arbetsplats av ökad mångfald. De har lyft fram att de gärna vill och förstår att deras arbetsplats behöver ökad mångfald, men vet inte hur. De behöver kunskap och redskap för att ha möjlighet att genomföra bestående förändringar.

IKF ser det som ett allvarligt samhällsproblem att det inte blir bestående förbättringar på arbetsmarknaden på mångfaldsområdet. De individer som fått insikt om hur viktigt det är med mångfald kan inte ensamma förändra anställningsmönster eller genomföra mångfaldsarbete på strategisk nivå.

När vi frågar chefer vilket behov deras företag har av kompetenshöjning på mångfaldsområdet, så vet de inte riktigt vet vad vi menar. Vi tolkar det som att det behövs mer kunskaper på basnivå om vad mångfald är för att sedan gå vidare och öka kunskapen om vad mångfald kan betyda för ens eget företag och hur det kan bli en konkurrensfördel.

IKF vill nu ytterligare växla upp och fördjupa vårt utvecklingsarbete i förhållande till arbetsplatser i det omgivande samhället. Därför är syftet med projektet att stärka möjligheterna för deltagande arbetsplatser att arbeta långsiktigt med strategisk mångfald, jämställdhet och likabehandling med fokus på rekrytering, nya kundgrupper och bemötande och att möjligheten att få en anställning har ökat för grupper som riskerar att diskrimineras på arbetsmarknaden.

En processutvärdering kopplas också till genomförandet för att ta tillvara social innovation i projektet, för att kartlägga nya sätt att arbeta praktiskt med mångfaldsutveckling och för att resultaten ska kunna bidra till ökad kunskap om mångfaldens betydelse för tillväxt.

Projektet ska ge konkreta redskap för att dels hålla kunskapen om mångfaldsfrågor vid liv som bestående inslag i företagen efter projektet, och dels möjliggöra bestående förändringar i verksamheten.

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö vill i samverkan med företag och avdelningar inom offentlig sektor i Malmö och Helsingborg göra en projektsatsning till nytta för enskilda arbetsplatser, men också för regionen som helhet. Vi är övertygade om att detta är ett väsentligt led i att öka kunskapen om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas i arbetslivet.

Målsättning

Följande förändring förväntas ske i samhället som en följd av projektet:

• Skåne blir en attraktivare region med ökad delaktighet och tillväxt.

• Deltagande arbetsplatser från offentlig och privat sektor genomför ett långsiktigt och strategiskt mångfaldsarbete som bidrar till likabehandling och jämställdhet.

• Deltagande arbetsplatsers kompetensförsörjning leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft, främjar idéutveckling samt främjar individuell utveckling, livslångt lärande, delaktighet och folkhälsa.

• Skillnaderna i sysselsättningsnivå minskar mellan män och kvinnor och mellan svenskar och personer med utländsk bakgrund.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängliga lokaler/fysisk tillgänglighet:
IKF kommer att tillhandahålla sina lokaler för den ordinarie projektverksamheten. Deltagarna och de som deltar i genomförandeorganisationen kommer därför att, vid ett flertal tillfällen, behöva kunna ta sig till och vistas i IKFs lokaler. Vid större arrangemang, som exempelvis en konferens som arrangeras för att sprida kunskap om projektet och dess resultat, kommer annan lokal att användas. IKFs lokaler är tillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning, med vissa begränsningar som hyresvärden och inte IKF själva har möjlighet att påverka. Däremot har IKF möjligheten att bistå med personal för att möta de behov som kan uppstå då en person med fysisk funktionsnedsättning ska besöka lokalen, såsom att öppna entrédörren och hissdörrarna.

Om projektverksamheten vid tillfälle förflyttas till annan lokal ska frågor om tillgänglighet ställas i processen för förenklad upphandling. Vikten av fysisk tillgänglighet i termer av angöringsplats, reserverade parkeringsplatser, tydlig skyltning, nivåskillnader, orienterbarhet, åtkomlighet gällande ringklocka, portkodspanel, framkomlighet i dörrar, hissar, passager, golvytor samt säkerhet och hanteringen av nödsituationer kommer att påtalas. Vidare kommer information om lokalens möjligheter för hörselteknik, samt dess ventilationssystem, efterfrågas.

Vid inbjudan till sådant arrangemang i annan lokal kommer också de inbjudnas behov att efterfrågas, i likhet med önskemål gällande specialkost kommer det finnas utrymme för att specificera behov för fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet.

Tillgänglig verksamhet:
Den tillgängliga verksamheten bedöms främst beröra deltagarna i projektet, och eftersom projektet i sig består i utbildning för att motverka diskriminering och se mångfald som ökad konkurrenskraft kan tillgängligheten beträffande verksamhet sägas vara integrerat i projektets syfte. På lång sikt kan en sekundär målgrupp vara människor som riskerar att utsättas för diskriminering, och projektet syftar till att minimera sådana risker.

Under hösten 2011 arrangerar IKF en temavecka i samarbete med syninstruktörerna i Malmö Stad, för att informera om deras verksamhet och vilken stöd som finns att tillgå om man har synnedsättning eller är anhörig. På så vis strävar IKF efter att informera både sina medlemmar och sin personal om hur verksamheten kan bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Kommunikativ tillgänglighet:
För att alla ska kunna delta i diskussioner och kommunikation kommer följande åtgärder att förberedas inom ramen för projektet:
Innan projektstart kommer tillgången till teckentolkning att undersökas, så att beredskap finns inom organisationen. Då IKF i sin egen verksamhet har kontakter med många flerspråkiga kvinnor, är det möjligt att det här finns resurser för språktolkning om sådant behov skulle uppstå.
De externa konsulter som ska hålla i utbildningen kommer att ha beredskap för att anpassa sitt utbildningsmaterial efter de behov som finns i den aktuella gruppen gällande exempelvis syn- eller hörselnedsättning.

Informativ tillgänglighet:
Vid anmälan till den aktuella projektutbildningen kommer samarbetspartners att uppmanas att efterfråga sådana hjälpmedel som deras deltagare eventuellt kan behöva för att tillgodogöra sig projektets information.

IKFs personal, som kommer att befinna sig i de lokaler där utbildningen ska hållas, kommer att informeras i hur man använder sig av Taltjänst och TeleTal för att dessa ska kunna användas av projektdeltagare vid behov.

IKFs egen webbplats ska i dagsläget vara möjlig att anpassa efter behov vid synnedsättning. Information finns också översatt till engelska på webbplatsen.

Deltagande aktörer

  • Lokalt Försäkringscenter Malmö
  • Merit utbildning AB
  • NK Datacenter
  • Näringslivs- och destination
  • SDF Hyllie
  • Stena Fastigheter Malmö AB

Kommun

  • Helsingborg
  • Malmö