Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Mångfald för Opinionsbildning - en Analys av Tidningsbärarnas Organisation

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTidningsbärarna KB, Region Malmö
KontaktpersonMarianne Kinnberg
E-postmarianne.kinnberg@tidningsbararna.se
Telefonnummer040-176931
Beviljat ESF-stöd288 100 kr
Total projektbudget288 100 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-15
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektet ”Mångfald för Opinionsbildning – en Mångfaldsanalys av Tidningsbärarnas Organisation” finansieras av Europeiska Socialfondens programområde 1.

Syftet med projektet är att i Tidningsbärarnas organisation i Region Malmö, inom ramen för ett gemensamt arbete mellan ledning och personal, och utifrån etablerade metoder för mångfaldsarbete, initiera och genomföra ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete för att genom fokus på mångfald, jämställdhet och motverkande av diskriminering;

- öka Tidningsbärarnas attraktionskraft som underlag för att kunna behålla befintlig personal och attrahera ny kompetens,

- kartlägga vilka krav som ställs på att rekrytera medarbetare till en mångfaldsorienterad organisation samt

- stärka Tidningsbärarnas konkurrenskraft för att anpassa företaget till nya marknadskrav.

Projektet berör 100 personer i Tidningsbärarnas organisation i Region Malmö och pågår under perioden
2008-04-15 – 2008-09-30.

Bakgrund

TIDNINGSBÄRARNA I FÖRÄNDRING

Tidningsbärarna har under fyra decennier varit morgontidningarnas distributionsföretag i södra Sverige och det Skånestyrda företaget svarar idag för att över en miljon läsare får sin tidning varje morgon. Eftersom dagstidningar fyller en demokratisk funktion att informera medborgarna om viktiga händelser och skeenden, och för att skapa underlag för reflektion, debatt och opinionsbildande, fyller Tidningsbärarna en mycket viktig roll som förmedlare av bildning och folkbildning, och för att skapa förutsättningar för demokrati och inflytande.

Dagstidningarnas betydelse för nyhetsförmedling, opinionsbildning och ytterst för demokratin har bidragit till att det idag finns ett samhällsintresse för att Tidningsbärarna, och företag med likartade uppdrag, ska ges goda förutsättningar att bedriva verksamheterna och även i framtiden kunna distribuera ”demokratins fundament” till medborgarna.

Tidningsbärarna ägs gemensamt av dagstidningar i Södra Sverige och verksamheten bedrivs idag i sju regioner, med cirka 3 000 anställda tidningsbud och 130 tjänstemän. En tredjedel av organisationen finns inom Region Malmö vars verksamhet består av cirka 1000 tidningsbärare, jourbud och chaufförer och en administrativ stab på drygt 40 personer. Region Malmö ansvarar för den dagliga utdelningen av cirka 160 000 morgontidningar av Sydsvenskan, Skånska Dagbladet, Trelleborgs Allehanda, Dagens Industri, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, samt därutöver cirka 6 500 veckotidningar.

Verksamheten inom Region Malmö pågår, i likhet med insatserna i övriga regioner, större delen av dygnet, 7 dagar i veckan. Samtliga medarbetare som arbetar i verksamheten, antingen som tidningsbärare, chaufförer eller tjänstemän, har samma målsättning, att se till så varje abonnent får rätt tidning, på rätt plats, i rätt tid.

Arbetet som tidningsutbärare innebär ett stort ansvar. Det är tidningsutbärarna som har ansvaret för sista ledet i tidningsproduktionen, från tidningarnas tryckerier till abonnenterna. Det är tidningsbudet som ser till att prenumeranten får sin tidning - en av förutsättningarna för att tidningen ska fortleva och för att dagstidningen även i framtiden ska kunna förmedla information till invånarna som underlag för bildning och demokrati.
Tidningsbärarna arbetar idag aktivt med att förbättra arbetsmiljön och säkerheten för de anställda, och har därför utarbetat en omfattande arbetsmiljö- och trafikpolicy. Mot bakgrund av att organisationens personalsammansättning, sedan dess start 1970, har förändrats avsevärt och att Tidningsbärarna idag i hög utsträckning präglas av en mångkulturell organisation med anställda från olika länder, kulturer och religioner, finns det dock krav på förändringsprocesser i den nuvarande organisationen. I synnerhet finns ett stort behov av att, med hela personal-gruppens delaktighet, genomföra en verksamhetsanalys ur ett mångfaldsperspektiv, som underlag för att anpassa organisationskultur och arbetsmetoder utifrån den heterogena personalsammansättningen.

För att arbeta med mångfaldsfrågor i organisationen, inte enbart i syfte att producera en skriftlig mångfaldsplan för verksamheten, utan framförallt för att skapa underlag för synliga resultat genom konkreta handlingar och för att hela organisationen ska genomsyras av ett mångfaldstänkande, krävs externa medel då dessa insatser inte kan finansieras inom ramen för befintlig budget.

Tidningsbärarna i Region Malmö ansöker därför om medel från ESF-rådet i Sydsverige för att genomföra dessa insatser utifrån nedanstående redovisade riktlinjer och tid- och aktivitetsplan.


MÅNGFALDSARBETE INOM TIDNINGSBÄRARNA

Att genomföra en förprojektering med inriktning på mångfald och motverkande av diskriminering ska ses mot bakgrund av tre olika behov i Tidningsbärarnas organisation.

Det första behovet är att utifrån ett mångfaldsperspektiv öka Tidningsbärarnas attraktionskraft som underlag för att kunna behålla befintlig personal. Övergripande utgångspunkter är att kartlägga hur organisationens medarbetare, med erfarenheter från olika kulturer, kan bidra till att stimulera till nya infallsvinklar och perspektiv, samt att kartlägga metoder för att stärka en hälsofrämjande arbetsmiljö genom att motverka kränkande särbehandling och att förhindra långtidssjukskrivning och utslagning från arbetslivet.

Eftersom organisationens tidningsutbärare och servicechaufförer i stor utsträckning består av utrikes födda från i synnerhet de arabisktalande länderna och från länder i det forna Jugoslavien, består yrkesgrupperna av personer med varierande kunskaper i svenska. Det finns därför ett behov av att kartlägga och analysera vilka ytterligare språkkunskaper, relaterat till yrket och branschen, personalen är i behov av för att, utifrån denna mångfald, stärka personalgruppens förutsättningar att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

En del av detta mångfalds- och integrationsarbete är tänkt att baseras på ett gemensamt tidningsläsande för att öka gruppens språkkunskaper och samhällsorientering, men också för att öka yrkesgruppernas intresse för tidningsläsande och delaktighet i den svenska och europeiska samhällsdebatten.

Det finns också behov av att, mot bakgrund av att organisationens regionledning och tjänstemän i huvudsak är infödda svenskar, samt nästan uteslutande har den dagliga kontakten med verksamhetens tidningsbärare per telefon, analysera om mångfalden av kulturer, normer och värderingar, utgör hinder för en effektiv kommunikation mellan chefer och personal. Analysarbetet ska, i detta avseende, inriktas på hur kommunikationen inom organisationen, såväl den muntliga som den skriftliga, utformas.

Det andra behovet rör Tidningsbärarnas möjlighet att attrahera ny kompetens och att öka antalet anställda med såväl utländsk som svensk bakgrund på alla nivåer. Insatserna ska kartlägga vilka krav som bör ställas vid rekrytering av medarbetare till en verksamhet med en heterogen personalgrupp och en mångfaldsorienterad organisation.

Det tredje och sista behovet rör ett mångfaldsarbete för att förbättra Tidningsbärarnas resultat, minska kostnader, höja produktivitet och för att öka organisationens legitimitet genom bättre framtoning och stärkt konkurrenskraft för att anpassa företaget till nya marknadskrav. Organisationens mångfaldsarbete ska bidra till engagerade medarbetare, uppdragsgivarnas förtroende samt till att öka företagets professionalitet och anseende hos allmänheten. Det handlar i detta avseende om mångfald som affärsidé.

Eftersom Tidningsbärarna ägs av de större dagstidningarna i Södra Sverige skapas möjligheter att genom projektets insatser och resultat generera ett intresse för ett eventuellt framtida mångfaldsarbete även på dagstidningarna för att möjliggöra fler journalister med invandrarbakgrund till dagstidningarnas journalistkår.

Syfte

Syftet med projektet är att i Tidningsbärarnas organisation i Region Malmö, inom ramen för ett gemensamt arbete mellan ledning och personal, och utifrån etablerade metoder för mångfaldsarbete, initiera och genomföra ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete för att genom fokus på mångfald, jämställdhet och motverkande av diskriminering;

- öka Tidningsbärarnas attraktionskraft som underlag för att kunna behålla befintlig personal och attrahera ny kompetens,

- kartlägga vilka krav som ställs på att rekrytera medarbetare till en mångfaldsorienterad organisation samt

- stärka Tidningsbärarnas konkurrenskraft för att anpassa företaget till nya marknadskrav.

Målsättning

PROGRAMMÅL

1. Bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav.

2. Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.

3. Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.


PROJEKTMÅL

1. Andelen Tidningsutbärare och servicechaufförer som upplever att mångfaldsanalysen och kompetens-utvecklingsinsatserna resulterat i bättre förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter, ska utgöra 75 %.

2. Andelen projektdeltagare, inom organisationens personalavdelning, som upplever att mångfaldsanalysen och kompetensutvecklingsinsatserna resulterat i ökade kunskaper om vilka krav som bör ställas vid rekrytering av medarbetare till en mångfaldsorienterad organisation, ska utgöra 75 %.

3. Andelen projektdeltagare, inom organisationens personalavdelning, som upplever att mångfaldsanalysen och kompetensutvecklingsinsatserna bidragit till att organisationen är bättre rustad för att förhindra långtids-sjukskrivningar, ska utgöra 75 %.

4. Att analysarbetet ska resultera i en mångfaldsplan för verksamheten.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektägaren ska sträva efter att utforma och bedriva projektet så att det blir tillgängligt för samtliga berörda. Projektledningen kommer att följa Tidningsbärarnas riktlinjer för tillgänglighet och använda dessa som ett stöd i sitt arbete för tillgänglighet. Genom ett sådant förhållningssätt visar projektet också den omtanke och respekt för allas lika värde som Tidningsbärarnas värdegrund förutsätter.

Projektets arbetsförhållanden och fysiska lokaler ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykosocialt avseende och deltagare med eventuella funktionshinder ska kunna delta i projektet och ta del av projektets insatser på samma villkor som andra personer.

Alla medarbetare ska känna till projektets policy för tillgänglighet och arbeta efter den samt, under projektperioden, vid behov, delta i kompetensutvecklingsinsatser som rör tillgänglighet och funktionshinder.

Kommun

  • Malmö