Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

MINE 2010 - ett mångfaldsinitiativ för svenskt näringsliv

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMINE - Etnisk mångfald i näringslivet
KontaktpersonAnders Forkman
E-postanders.forkman@vinge.se
Telefonnummer040-6645543
Beviljat ESF-stöd761 125 kr
Total projektbudget761 125 kr
Projektperiod2008-06-30 till 2008-12-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Projektets målsättning är att företag och andra organisationer som är arbetsgivare skall bättre förstå och kunna bryta ned de strukturer som leder till diskriminering i arbetslivet. Projektet skall i detta syfte resultera i konkreta verktyg och modeller på hur mångfaldsarbetet kan bedrivas. Såväl dessa resultat som goda exempel på hur andra företag praktiskt tillämpar sådana modeller i sin verksamhet skall göras lätt tillgängliga, exempelvis genom en webbplats. En ytterligare utgångspunkt är att afffärsnyttan med mångfald, både inom den egna organisationen och i förhållande till kunder och marknad, utgör en viktig motivationsfaktor för arbetsgivare. Att bättre förstå och kunna visa på sådan affärsnytta blir därför viktigt för att uppnå projektets mål.

Bakgrund

Malmö i Nya Europa (MINE) är en ideell förening som idag består av företag etablerade i Malmö med omnejd (bl.a. SEB, Pågen, BE Group, Fonus, E-ON, Advokatfirman Vinge och Öhrlings PriceWaterhouse Coopers), Malmö högskola, MFF och Malmö stad. Föreningen blidades år 2003. Det övergripande syftet med föreningen är att bidra till att Malmö utvecklas till en dynamisk och integrerad stad, där den stora etniska mångfalden skall avspegla sig på arbetsplatserna och staden blir ett kraftcentrum i norra Europa byggt på hög ekonomisk tillväxt, trygghet och gemenskap. Ett mera konkret delmål ät att öka mångfalden på arbetsplatser i regionen.

Medlemmarna i MINE har i olika grad utvecklat kompetens avseende mångfald såväl i förhållande till etnisk härkomst som till kön och funktionshinder. Föreningens primära fokus ligger dock på etnisk härkomst.

Problem och möjligheter avseende etnisk mångfald debatteras och synliggörs dagligen i media och andra sammanhang. Trots detta kan man konstatera att personer med annan etnisk bakgrund än svensk generellt sett har svårare att komma in på den svenska arbetsmarknaden än personer med motsvarande kompetens och erfarenhet som har svensk bakgrund. Dessutom är personer med annan etnisk bakgrund än svensk underrepresenterade som chefer på de flesta arbetsplatser. Forskare på området pekar på möjligheten att det kan vara olika typer av organisatoriska eller informella strukturer inom företag och andra arbetsgivare som orsakar denna diskriminering.

Samtliga medlemmar inom MINE har ett starkt engagemang inom mångfaldsfrågor. Bland medlemmarna finns också en generell uppfattning om att etnisk mångfald på arbetsplatsen på kort eller lång sikt ökar affärsnyttan för företag. Genom att ge mångfaldsfrågor lika stort och naturligt utrymme som andra frågor av affärskritisk karaktär, vilka regelmässigt mäts, utvärderas och förändras, undviker man att mångfaldsarbetet betraktas uteslutande som ett "corporate social responsibility-projekt". Idén bakom MINE är att bättre utnyttja de enskilda medlemmarnas arbete på detta område genom att i samverkan (i) utbyta erfarenhet och idéer; (ii) påverka och bilda opinion; (iii) förbättra rekryteringsförfarande och utöka rekryteringsunderlaget; (iv) utöka kompetens och medvetandegrad i medlemmarnas organisationer.

MINE har sedan bildandet genomfört en rad olika aktiviteter på mångfaldsområdet, däribland följande seminarier och utbildningar: Mångfaldsseminarium med ca 120 deltagare, Mångfaldsorienterad rekrytering ca 50 deltagare, Mångfald som personalidé (i samverkan med Malmö Högskola) ca 100 deltagare, Musik och mångfald (i samverkan med MSO) ca 25 deltagare, Mångfald ger tillväxt ca 110 deltagare.
Därutöver har MINE-medlemmar deltagit som talare i mångfaldsfrågor vid olika seminarier och utbilndingstillfällen, exempelvis i samband med Örebro kommuns heldagsseminarium i mångfaldsfrågor för näringslivet den 28 februari 2007. Kommande aktiviteter inkluderar ett halvdagsseminarium i Malmö den 22 april -08 i samarbete med Svenskt Näringsliv med titeln "Ministermöte - integration och framtidens kompetensbehov", vid vilket bland andra Tobias Billström, Signhild Arnegård Hansen och Göran Tunhammar kommer att delta.


Flertalet av MINEs medlemmar har även genomfört intern utbildning i mångfaldsfrågor i MINEs regi, primärt riktad till företagsledningen.

Slutligen arbetar MINE med förmedling av praktikplatser bland medlemsföretagen. Ett 40-tal praktikplatser har skapats som ett direkt resultat av detta arbete, varav knappt hälften har lett till anställning.

MINE vill nu inensifiera och konkretisera sitt mångfaldsarbete i syfte bland annat att medlemmarna skall bättre förstå och kunna bryta ned de strukturer som leder till diskriminering i arbetslivet såsom beskrivits ovan. För detta krävs konkreta verktyg och modeller på hur mångfladsarbetet kan bedrivas. Möjligheten att visa på hur andra medlemsföretag praktiskt tillämpar sådanan modeller i sin verksamhet bedöms därvid som mycket värdefull. En ytterligare utgångspunkt är att affärsnyttan med mångfald, både inom den egna oragansiationen och i förhållande till kunder och marknad, utgår en viktig motivationsfaktor för arbetsgivare. Att bättre förstå och kunna visa på sådan affärsnytta blir därför viktigt för att uppnå projektets mål.

Syfte

Det övergripande syftet med förprojekteringen är att inventera och kartlägga behov, möjligheter och hinder för mångfaldsarbete, med tyngdpunkten på etnisk mångfald, bland arbetsgivare i Sydsverige. I genomförandefasen är den övergripande målsättningen att genom kompetenshöjande insatser motverka diskriminering och främja likabehandling i arbetslivet. För att uppnå det övergripande målet försutses att MINE måste skapa konkreta modeller för hur mångfaldsarbete kan bedrivas på ett strategiskt och långiktigt sätt. Dessa skall vara utformade så, att de lätt kan anpassas till olika typer av verksamhet och spridas bland medlemmar och andra intressenter. Analys av affärsnyttan med mångfald, både inom den egna organisationen och i förhållandet till kunder och marknad, skall genomföras eftersom det kan antas vara en viktig motivationsfaktor för arbetsgivare.

Målsättning

Målen med förprojekteringen är:
1. Genomförande av intervjuer med ca 70 peronser i chefsposition eller med ansvar för rekryterings- och personalfrågor.
2. Utarbetande av en rapport som avhandlar möjligheter, problem, behov och förutsättningar för företag och andra arbetsgivare att bedriva ett framgångsrikt mångfaldsarbete.
3. Kartläggning av det mångfaldsarbete som idag bedrivs av medlemsföretag i MINE, ca 20 stycken, och utvärdering av resultaten av detta arbete.
4. Urval av personer att genomgå särskilt kompetenshöjande insatser under genomförandefas, ca 50-100 personer.
5. Utarbetande av program för genomförandefas i projektet, indkluderande identifiering av mer än 100 potentiella intressenter utöver nuvarande medlemmar i MINE = deltagare till genomförandeprojektet.
6. Genomförande av intervjuer med praktikanter och personer som erhållit anställning efter praktik hos medlemmar i MINE, ca 20 stycken, i syfte att inhämta kunskap om praktikplatser som medel att uppnå målen med projektet.
7. Utvärdering av det arbete som genomförts av Föreningen Nydanskar och eventuella anspassningar av detta arbete för svenska förhållanden.
8. Genomförande av utbildning i strategiskt mångfaldsarbete för en särskilt utvald pilotgrupp bland de i punkten 1 ovan intervjuade personerna om ca 25 personer följt av utvärdering av utbildningsinnehåll och utformning i förhållande till de deltagande företagens behov.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet skall säkerställas på följande sätt:
1. Fysisk tillgänglighet.
Den inventering och kartläggning som sker i förprojekteringsfasen kommer att ske antingen genom uppsökande verksamhet eller per telefon eller elektronisk media och kan anpassas efter den enskilda individens behov och önskemål. Vad gäller det fortsatta genomförandet, skall förprojekteringen syfta till att utforma utbildningar m.m. på ett sådant sätt, i sådana lokaler och i sådana former att alla kan delta i projektets verksamheter.

2. Tillgänglig verksamhet.
Det arbete som skall genomföras i projektet syftar till att identifiera strukturer som leder till diskriminering och förhindrar eller försvårar mångfald på arbetsplatsen. Även om det primära syftet med projektet gäller etnisk mångfald, kan sannolikt en del av de generella slutsatser som kan dras avseeende sådana strukturer tillämpas med mindre modifieringar på diskriminering avseende funktionshinder. Det gäller framförallt sättet att förhålla sig till grupper som avviker från det som en majoritet anser utgöra normen. På så sätt kan resultaten av projektet komma att användas i projektet självt för att motverka inskränkningar i tillgängligheten. Rutiner skall tas fram under förprojekteringsfasen för att tillse att personer ansvariga för utbildning och övrigt genomförande av projektet besitter erforderlig kompetens för att säkerställa tillgänglighet i detta avseende.

3. Tillgänglig information och kommunikation
I samband med genomförandefasen av projektet förutses att en hemsida, intranät eller liknande med kontinuerligt uppdaterad information om exempelvis "best practice", goda exempel, praktiska verktyg eller modeller för rekrytering och personalhantering m.m. kommer att spela en viktig roll. Liknande system finns idag hos den danska organisationen Föreningen Nydanskar, med vilken MINE har inlett ett samarbete. Detta samarbete beskrivs kort nedan. Vidare skall förprojekteringen kartlägga behovet av att erbjuda utbildningsmaterial och övrig dokumentation i alternativ form.

Transnationellt samarbete

MINE har under 2007 haft löpande kontakter med organisationen Föreningen Nydansker i Danmark. Ett fortsatt utbyte förväntas ske med den danska organisationen. I en genomförandefas förväntas MINE över tiden kunna komplettera sina medlemsaktiviteter med en rad konkreta produkter. Föreningen Nydansker, som har erbjudit sig att bistå MINE, råder över en del copyrights i Danmark av utvecklade tester, kurser och liknande verktyg. Dessa produkter skall översättas och förväntas efter viss anpassning kunna användas av MINEs verksamhet. Även andra delar av den modell för mångfaldsarbete som Föreningen Nydansker tillämpar kan tänkas vara läpmade för svenska förhållanden.

Kommun

  • Malmö