Logotyp på utskrifter

MINE - Mångfald i näringslivet

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMINE - Etnisk mångfald i näringslivet
KontaktpersonTom Magnusson
E-posttom.magnusson@mmine.se
Telefonnummer0709-102349
Beviljat ESF-stöd4 389 166 kr
Total projektbudget4 389 166 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2011-04-01
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Genomförandeprojekt syftar till att stärka företags möjlighet att rekrytera och leda mångfald. Med konkreta aktiviteter, verktyg och modeller ska MINE assistera företag att tillvarata den kompetens som finns bland nysvenskar i Skåne.

Bakgrund

Under förprojekteringen har projektledare utfört drygt 20 intervjuer med representanter från medlemsföretagen i MINE. Dessutom har möten och samtal med potentiella medlemmar förts (ca 30). Intervjuerna och samtalen har syftat till att inventera behov, möjligheter och hinder för mångfaldsarbete, med tyngdpunkt på etnisk mångfald. MINE arbetar för sina medlemmar och det var därför naturligt att beakta deras synpunkter på hur ett genomförandeprojekt bör utformas. Det är också viktigt att MINE bildar en uppfattning om behov från företag utanför föreningen.
Härmed följer genomgående tendenser för intervjuer med företrädare av medlemsföretagen samt potentiella medlemmar:

Kompetensutbyte. Majoriteten av intervjuade påtalar vikten av att utbyta erfarenheter med varandra inom området mångfald. Seminarier, föredrag och medlemsträffar har varit mycket uppskattade pågrund av möjligheten för medlemmarna att träffa andra företag i föreningen. Intervjuade menar dock att dessa möten bör kompletteras med en virtuell mötesplats. Med en interaktiv hemsida kan MINE tillgodose projektdeltagare med en erfarenhetsbank bestående av goda och dåliga erfarenheter från medlemsföretagen. En aktiv hemsida med uppdaterad information och konkreta verktyg bidrar till att deltagande företag kan utveckla sitt mångfaldsarbete genom samverkan.

Rekrytering. Samtliga företag i MINE, samt andra intervjuade företag, upplever svårigheter med att nå personer med invandrarbakgrund vid rekryteringsprocesser. Utifrån detta har intervjuade påtalat behov av rådgivning och stöd vid rekrytering. Flera av medlemsföretagen inser att de kommer vara i stort behov av arbetskraft i framtiden, vilket medför att de är på det klara med vikten av att bredda sina rekryteringsbaser. Dessutom anser medlemsföretagen att en mångfaldig arbetsstyrka bidrar till att öka deras konkurrenskraft. Utifrån detta finns ett behov av att tänka nytt/annorlunda vid rekrytering. Därför kommer en viktig aktivitet i genomförandeprojekt vara att utveckla en mångfaldsrekryteringsguide. Denna ska innehålla tips och idéer för mångfaldsrekrytering, information om diskrimineringslagstiftningen och förslag på alternativa rekryteringskanaler.

Påverkan. Kartläggning i förprojektering visar att potentiella deltagare i genomförandeprojekt generellt sett har väldigt dålig tid. Samtidigt finns viljan att utveckla mångfaldsarbete i företagen. Med bakgrund i det ska personal i MINE genomföra ca 60 föredrag/besök hos utvalda företag under perioden 2009-2011. Målsättningen med föredragen är att påverka företag att utveckla sitt mångfaldsarbete. Genom uppsökande verksamhet säkerställs även att ovan nämnda mångfaldsrekryteringsguide samt andra verktyg som tas fram i samband med genomförandeprojekt kommer till användning. Dessa möten syftar således till att ge assistans till mångfaldsutveckling hos respektive företag som besöks.
I samband med föredragen/besöken kommer MINE därför, tillsammans med Foreningen for nydansker ta fram ett analysverktyg som senare kan laddas ned från MINEs hemsida. Analysverktyget kommer ge företag en nulägesanalys av befintligt mångfaldsarbete. Därefter ska företagen få förslag på hur de kan förbättra nämnda mångfaldsarbete.

Utbildningar. Intervjuade menar att MINE ska kunna erbjuda utbildningar inom mångfald i framtiden. Pilotutbildningen som påbörjats under förprojekteringsperioden kommer utvärderas under första kvartalet av 2009. Därefter kommer nödvändiga justeringar göras. Mentorskap har varit en stor framgång i Foreningen for nydansker och det finns mycket erfarenheter från deras projekt som MINE kan använda sig av. Målsättningen är att utbilda ca 60 mentorer under 2009-2011. Adepter rekryteras bl.a. från Malmö högskola och Folkuniversitet, ca 20 totalt unga människor med akademisk utbildning från sitt hemland. Inledningsvis i genomförandeprojekt kommer en samtalsguide för mentorer tas fram. Denna kommer innehålla ramar för mentorskapet. Dessutom ska den ge tips om samtalsämnen, handlingsplaner och avstämning.


Intervjuer med praktikanter.
I ansökan till förprojektering anges att projektledare under hösten 2008 ska ha genomfört 20 intervjuer med praktikanter. Projektledare bedömer, i samråd med styrelsen i MINE, att 10 intervjuer är tillräckligt för att ge en bild av huruvida MINE inom ramen för genomförandeprojekt ska förmedla praktikanter.
Vissa företag i MINE har tagit emot flera praktikanter medan andra inte tagit emot någon.
Genomgående tendenser vid intervjuer av praktikanter är:

Språket. Samtliga praktikanter säger att de genom praktik fått lära sig prata svenska. I klassrummet på sfi lärde de sig grammatik, medan de på praktikplatsen fått lära sig hur man pratar svenska.

Hjälp med förmedling. Alla praktikanter är tacksamma att de fått möjlighet att komma ut på en arbetsplats. De säger att de inte lyckats så bra om de inte fått hjälp av engagerade lärare.

Förövrigt säger intervjuade att praktik är ett bra sätt att få erfarenhet från arbetslivet samt träning i det svenska språket.
Slutsatsen från intervjuer med praktikanter och medlemsföretag är att MINE till viss del kan fortsätta med praktikanter. Däremot bör det inte vara ett krav till alla företag att ta emot en praktikant. Med tanke på att kommande projekt ska fokusera på sysselsatta bedömer vi att någon praktikantordning inte ryms i denna ansökan. Däremot kommer föreningen i sin ordinarie verksamhet att fortsätta förmedla praktikanter till företag i föreningen.

Utvärdering av Foreningen for nydansker.
Foreningen for nydansker har sedan 1998 startat och drivit en rad framgångsrika mångfaldsprojekt gentemot näringslivet i Danmark. Foreningen for nydansker arbetar med att inspirera och vägleda danska företag att ta tillvara på den mångfald som finns i Danmark. Bland annat har de arbetat med att utbilda mentorer, skapat analysverktyg, assisterat företag vid rekryteringsprocesser samt varit aktiva i det offentliga rummet vad gäller integration och mångfaldsfrågor. Föreningen är en stor inspirationskälla för MINE, vilket gör det naturligt att utveckla samarbetet emellan föreningarna även under genomförandeprojekt. Mycket av deras arbete kan översättas direkt till svenska förhållanden. Projektledare har haft kontinuerlig kontakt Foreningen for nydansker för att undersöka hur MINE kan använda sig av deras erfarenheter. Flera av deras existerande verktyg ska ingå i kommande projekt, med viss anpassning efter svenska förhållanden. Erfarenhetsutbyte fortsätter under hela genomförandeprojekt.

Syfte

Det övergripande syftet med föreningen är att bidra till att Malmö utvecklas till en dynamisk och integrerad stad, där den stora etniska mångfalden ska avspegla sig på arbetsplatserna. Genom en sådan utveckling blir Malmö ett kraftcentrum i norra Europa byggt på ekonomisk tillväxt, trygghet och gemenskap.

Syftet med genomförandeprojekt, med bakgrund av erfarenheter från förprojektering, är:
Att stärka företags möjlighet att rekrytera och leda mångfald. Genom konkreta aktiviteter, verktyg och modeller ska MINE assistera företag att tillvarata den kompetens som finns bland nysvenskar i region Skåne.

MINE anser att integration går genom arbete. Därför ska alla aktiviteter MINE utför alltid, indirekt eller direkt, stärka nysvenskars position på arbetsmarknaden.

Resultaten från förprojekteringen visar att det finns ett behov av att konkretisera befintligt mångfaldsarbete för att kunna nå ovan beskrivna syfte.
Aktiviteter inom genomförandeprojekt fördelas därför på fyra fokusområden. Dessa är:
1) nätverk
2) rekrytering
3) påverkan
4) kompetenscenter/kompetensutbyte
Under dessa områden kommer fyra aktiviteter att genomföras. Samtliga aktiviteter resulterar i guider eller verktyg. Dessa kan komma att användas även efter projektets slut. Således finns ett långsiktigt perspektiv med allt som genomförs under genomförandeprojekt.
Dessa aktiviteter delas in som följer:

1) Mentorskap.
Mentorskap faller under fokusområde nätverk/rekrytering.
Under förprojekteringen utfördes en utbildning i mångfald- och mentorskap. Mentorskap är prövat och utvärderat av Foreningen for nydansker. Mentorskapet bidrar till att skapa förståelse för kulturella olikheter. Mentor kan genom relationen till adept utveckla såväl sig själv som bidra till att hans/hennes företag blir mer benägna att anställa nysvenskar.
Dessutom visar resultat från förprojekteringen, tillsammans med forskning, att tillgång till sociala nätverk är en avgörande faktor för om en individ kommer i sysselsättning.

Syfte med aktiviteten är således: Att utbilda medarbetare på företag i regionen att tillvarata, förstå och hantera mångfaldens möjligheter. Dessutom, att genom mentorskapet bli medveten om kulturella olikheter, vilket slutligen kan underlätta rekrytering av nysvenskar.

2) Mångfaldsrekrytering.
Faller under fokusområde rekrytering.
Förprojekteringen påvisade att företag vill ha assistans vid rekryteringsprocesser. Ofta väljer företag att rekrytera på samma sätt som de alltid gjort. Förutsättningen för att nå nysvenskar är att företag måste tänka nytt. Till detta behöver de hjälp. Genom samverkan med Malmö högskola, Oyra rekryteringsbyrå och Foreningen for nydansker ska en mångfaldsrekryteringsguide konstrueras. Guiden tas fram under en process där en referensgrupp av företag är delaktiga i att definiera kriterier för guiden. Referensgruppen kommer därefter under en period att pröva guiden med kontinuerlig handledning och feedback från personal i MINE. Guiden kommer vid lansering spridas via nyhetsbrev, företagsbesök och e-tidning. Den kommer även uppmärksammas vid seminarier och workshops under hela projektperioden.

Syftet med aktiviteten är således: Att utveckla en mångfaldsrekryteringsguide. Denna ska ge företag konkreta tips och idéer i hur de kan utveckla sina rekryteringsprocesser, vilket slutligen kommer öka antalet anställda med utländsk bakgrund. Att dessutom, vid behov, assistera företag vid rekrytering.


3) Kompetenshöjande erfarenhetsutbyte
Faller under fokusområde påverkan.
Målsättningen är att påverka företag i regionen att utveckla sitt mångfaldsarbete. Under förprojekteringen konstaterades att anställda ofta har begränsad tid. Genom att besöka företag kringgås nämnda tidsbrist. Genom föredrag, värderingsövningar samt ett mångfaldsspel görs deltagare medvetna om befintliga attityder i företaget. Besöken syftar även till att lyfta fram nyttan med en mångfaldig arbetsstyrka. Därefter tillhandahålls konkreta alternativ till hur de kan fortsätta utvecklas i mångfaldsområdet. Företagsbesök är på så vis en förutsättning för att mångfaldsrekryteringsguiden sprids och används aktivt. Besök hos företag gör även uppmärksam på utbildningar, seminarier, workshops samt den erfarenhetsbank som redogörs för nedan. Aktiviteten är därmed grundläggande för att sprida resultat och ge företag möjlighet till kompetensutveckling.

Syftet med aktiviteten är således: Att få fler företag att inse affärsnyttan med mångfald. Att ge företag konkreta förslag till hur de kan utveckla sitt mångfaldsarbete

4) Kompetensutbyte.
Under fokusområde kompetensutbyte/kompetenscenter.
Under förprojekteringen har det framkommit ett stort behov av att ta del av andra företags erfarenheter av mångfaldsarbete. Seminarier, worskhops samt medlemsträffar, vilka möjliggör erfarenhetsutbyte blir därför en mycket viktig del i genomförandeprojekt. För att ytterligare kunna göra upparbetade erfarenheter tillgängliga ska en virtuell mötesplats skapas. Här kommer medlemsföretags erfarenheter av mångfaldsarbete återfinnas. Målsättningen är att redogjorda erfarenheter ska svara på frågorna: Vad företaget gjort, varför de gjort det, hur de gjort det samt vem som gjort det. Genom en interaktiv hemsida med en erfarenhetsbank kan medlemmar lättare dra nytta av varandras framgång respektive felsteg.
Här kommer det finnas möjlighet för såväl deltagare i projektet som utomstående att debattera och göra sin röst hörd i förhållande till mångfaldsfrågor.

Syftet med aktiviteten är således: Att komplettera befintligt kompetensutbyte med en virtuell mötesplats. I och med denna mötesplats göra det lättare för deltagare att ta del av varandras idéer och kompetens.

Målsättning

Övergripande målsättning med genomförandeprojekt är att utföra kompetenshöjande insatser och således motverka diskriminering och främja likabehandling i arbetslivet. Under genomförandeprojekt är målsättningen att ta fram verktyg och modeller som kan underlätta företags arbete med mångfald. Dessa kommer göras tillgängliga på MINE hemsidan. Dessutom ska projektledning under genomförandeprojekt följa upp och ge handledning till deltagande företag.

Nedan redogörs för målsättning för respektive aktivitet.


1)Mentorskap.

-Justera och utveckla innehåll pilotutbildning i mångfald- och mentorskap.
-Genomföra 2 stycken mångfald- och mentorskapsutbildningar i 2009/2010 samt 2 stycken i 2010/2011.
-Att utbilda 60 stycken mentorer i perioden 2009-2011.
-Att utveckla en samtalsguide med goda råd och konkreta tips för mentorer och adepter.

Förväntade effekter av mentorskap:
-Mentor får större förståelse för kulturella olikheter genom utbildningen och relationen till adepten. Detta gagnar mentor och dennes företag vid framtida rekryteringsprocesser.
-Adepten får tillgång till ett socialt nätverk inom näringslivet i Malmö, vilket slutligen kan leda till anställning.
-Utbildningen leder till framtagande av en samtalsguide för mentorer, vilken underlättar mentor-adept förhållande vid senare kurser.
-Fördomar medvetandegöras och prövas.

2)Mångfaldsrekrytering.

-Sammanställa en mångfaldsrekryteringsguide med förslag till företag hur de kan rekrytera nytt och annorlunda för att nå nysvenskar.
-Att genomföra 30 föredrag/besök i temat mångfaldsrekrytering under 2009-2011 (inkluderas i nedanstående 60 föredrag/besök)
-Att bistå företag vid rekrytering utifrån riktlinjer i mångfaldsrekryteringsguiden.Förväntade effekter av mångfaldsrekryteringsguiden:
-Ge företagen redskap att utvidga sitt rekryteringsunderlag.
-Bidra till att fler nysvenskar kommer i arbete.
-Bryta/pröva antagandet om att svenska företag inte vill anställa nysvenskar.


3)Kompetenshöjande erfarenhetsutbyte.

-Att genomföra 60 föredrag/besök i mångfald och affärsnytta hos företag under 2009-2011.
-Att i samband med föredragen/besöken uppmana företagen att medverka i kommande seminarier och workshops.
-Att sprida mångfaldsrekryteringsguiden samt ge handledning till den samma.


Förväntade effekter av kompetenshöjande erfarenhetsutbyte:
-Medvetandegöra nyttan med mångfald, vilket initierar aktivt mångfaldsarbete på företaget i fråga.
-Få inblick i hur företag arbetar med mångfald idag. Detta ligger sedan som grundlag för utveckling av framtida projekt inom MINE.
-Få företag att definiera hur de arbetar med mångfald. Därefter assistera dem med konkreta insatser.

4)Kompetensutbyte.

-Skapa en interaktiv hemsida med senaste nytt inom temat mångfald.
-Skapa en erfarenhetsbank på hemsidan.
-Skapa ett forum/blogg på hemsidan i 2009.
-Ge ut en e-nyhetstidning med best practice 4 gånger om året (med fokus på aktiviteter i genomförandeprojekt 2009-2011).
-Hålla 2 seminarier i 2009/2010 samt 2 seminarier i 2010/2011.
-Hålla 2 workshops i 2009/2010 samt 2 workshops i 2010/2011.

Förväntade effekter av kompetensutbyte:
-Företag får tillgång på kunskap som de kan använda i sitt dagliga arbete.
-Seminarier och workshops entusiasmerar företag samt skapar uppmärksamhet kring projektet.
-Erfarenheter sprids mellan företag i större utsträckning än vad som hittills blivit gjort, vilket underlättar befintligt mångfaldsarbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet under genomförandeprojekt säkerställs som följer:

1)Fysisk tillgänglighet
Under genomförandeprojekt kommer projektledare och annan personal i MINE sträva efter att alla aktiviteter utförs i lokaler som är tillgängliga för alla, oavsett eventuella funktionshinder hos deltagare. Vid utbildningstillfällen innebär detta att personal i MINE utreder huruvida någon deltagare har funktionshinder. Därefter ska MINE använda lokal som uppfyller den standard personen i fråga kräver för att kunna delta.
MINE har under förprojekteringen hyrt kontorsplats i lokal som är anpassade till personer med funktionshinder. Bland annat finns tillgång till ramp för rullstolsburna.


2)Tillgänglig verksamhet.
Under förprojektering har flertalet företag påpekat att mångfaldsbegreppet innefattar långt mer än bara etnicitet. Bland annat har många nämnt funktionshinder som en aspekt vid mångfald som man bör ta hänsyn till vid mångfaldsutvecklingsarbete. En bred förståelse av mångfaldsbegreppet påvisar medvetenhet om diskrimineringsgrunderna som helhet, vilket underlättar aktiviteter under genomförandeprojekt. Emellertid ska MINE vid kompetenshöjande insatser ge exempel på hur man skapar en inkluderande arbetsmiljö för alla oberoende av eventuellt funktionshinder.


3)Tillgänglig information och kommunikation.
MINE planerar att skapa en ny hemsida i början av 2009. Dialog med ett flertal leverantörer har inletts. MINE kommer kräva att leverantör gör hemsidan tillgänglig för alla i den mån det går. Leverantör kommer få ta del av vägledning som finns angående tillgänglighet från ESF.
Under våren 2009 ska personal i MINE genomgå kurs i tillgänglighet på internet. Detta med anledning av att de i senare skede kommer administrera hemsidan. På så vis uppnås ett långsiktigt tänkande vad gäller tillgänglighet. Den planerade kursen hålls av Funka nu som är marknadsledande inom området tillgänglighet. Bland annat har Funka nu 80% av Sveriges myndigheter som kunder.
Projektledare har under förprojekteringen kontaktat tillgänglighetsexpert på Funka nu för rådgivning inför byggandet av hemsida. Kontakt med Funka nu kommer vidareförmedlas till leverantör av MINE hemsidan. Dessutom kommer projektledare ha fortlöpande kontakt med nämnda tillgänglighetsexpert för uppföljning av att leverantör följer sitt åtagande att konstruera en tillgänglig webbplats.
Vid behov kommer MINE erbjuda utbildningsmaterial och övrig dokumentation i alternativ form. Under förprojektering har samtal förts med hjälpmedelsinstitutet som är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. MINE har fått rådgivning från hi om hur material på hemsidan kan göras tillgängligt, vilket under byggande av hemsidan kommer beaktas.Workshop i diskrimineringslagstiftningen.
I januari 2009 förändras diskrimineringslagstiftningen. Detta är av intresse för personer med arbetsgivaransvar. Med tanke på detta planeras 2 stycken workshops i diskrimineringslagstiftningen. Workshops planeras att genomföras i samarbete med experter inom diskriminering på Malmö högskola och genomgår samtliga delar i den nya diskrimineringslagstiftningen, men med fokus på etnicitet.
Jämställdhetsintegrering

För analys av problem- och behovsområde se föregående avsnitt om jämställdhetsintegrering. I vad som följer visas hur MINE i genomförandeprojekt kommer ta hänsyn till resultat från SWOT analys, vilka konsekvenser förväntade effekter kan få för kvinnor respektive män samt vilken kompetens i jämställdhetsintegrering som finns inom projektorganisationen.

Jämställdhetsperspektivet kommer finnas i åtanke vid samtliga aktiviteter under genomförande enligt följande:

Mentorskap
Ambitionen är att deltagare i kurs för mentorer ska fördelas jämt mellan män och kvinnor. Under pilotutbildningen deltog 11 kvinnor och 10 män.
Ännu viktigare under utbildningsinsatser är att utbildare/föreläsare är informerade om krav från ESF samt att de har förståelse för genusfrågor. I förhållande till pilotutbildningen säkrades denna kompetens genom inledande föreläsare som diskuterade det svenska jämställdhetsidealet utifrån ett kulturrelativistiskt perspektiv. Föreläsares resonemang lyfte fram den tidigare nämnda kategoriseringen mellan vi och dom utifrån ett jämställdhetsideal. Hur jämställdhet definieras i Sverige skiljer sig i vissa avseenden gentemot hur nysvenskar med bakgrund i en annan kultur relaterar till det andra könet. Genom den inledande föreläsningen har föreläsare medvetandegjort eventuella meningsskiljaktigheter vad gäller kön i kommande relation med adept.

Mångfaldsrekrytering.
Målsättningen är att skapa en guide för mångfaldsrekrytering. Denna ska huvudsakligen fokusera på etnisk mångfald. Emellertid ska den nya diskrimineringslagstiftningen inkluderas i guiden, vilket gör att samtliga diskrimineringsgrunder kommer ingå. Mångfaldsrekryteringsguiden produceras i nära samarbete med Malmö högskola, vilka har en tydlig mångkulturell profil. Dessutom inkluderas genusaspekten vid varje utbildning och kurs högskolan genomför. Sammantaget ger samarbete med högskolan MINE tillgång till stor samlad kompetens inom jämställdhetsfrågor och etnicitet.


Kompetenshöjande erfarenhetsutbyte.
Föredragshållare ska göra sig bekant med de krav ESF ställer om jämställdhetsintegrering. Dessutom kommer föredragshållare uppmuntras att innefatta genus i sina föredrag. Mottagare av föredragen är företrädelsevis hr-personal, ledningsgrupper och mellanchefer. Målsättningen är att påverka dessa personer i den grad att de inventerar den egna organisationen ifrån såväl fördelning mellan kvinnor och män som andel nysvenskar i arbetsstyrkan.

Kompetensutbyte.
Huvudsakligen kommer kompetensutbyte fokusera på hur företag bedriver mångfaldsarbete utifrån ett etniskt perspektiv. MINE ska dock uppmana medlemmar att även bidra med goda och dåliga exempel från jämställdhetsarbete inom respektive organisation.
Workshop i diskrimineringslagstiftningen planeras för 2009. Den nya lagstiftningen innefattar samtliga diskrimineringsgrunder, varav diskriminering grundat på kön är en del.


Kompetens i jämställdhetsintegrering.
Anställd projektledare har utbildning inom genuskunskap från både universitetet i Oslo samt University of Cape Town. Dessutom har projektledare varit ansvarig för mansgrupper inom svenska för invandrare där syfte var att diskutera könsskillnader i relation till kulturell bakgrund. Med denna kompetens säkerställer MINE att jämställdhetsaspekten beaktas vid varje aktivitet i genomförandeprojekt.


Uppföljning/utvärdering.
Utvärdering av samtliga aktiviteter kommer ske fortlöpande. Dels genom enkäter och dels genom kvalitativa intervjuer med ett urval av mottagare och användare av aktiviteter i projektet. Utvärdering ska bland annat avse huruvida aktiviteter MINE genomfört lyckats integrera jämställdhetsperspektivet eller ej.

Transnationellt samarbete

MINE initierade 2007 kontakt med Föreningen för nydanskar i Danmark. Under förprojekteringen har projektledare i MINE haft kontinuerlig kontakt med Foreningen for nydansker. Med inspiration och rådgivning från den danska föreningen har idéer för genomförandeprojekt i ESF tagit form, givetvis med anpassning efter rådande förhållanden i region Skåne.
Information och erfarenhetsutbyte beräknas fortlöpa under kommande år med syfte att anpassa beprövade verktyg och metoder till svenska förhållanden. I samband med genomförandeprojekt har framförallt två verktyg identifierats som kan bidra till vällyckade aktiviteter. Det första är ett analysverktyg, vilket definierar ett företags befintliga mångfaldsarbete för att därefter ge konkreta förslag på utvecklingsmöjligheter. Målsättningen är att analysverktyget ska lanseras innan sommaren 2009.
Det andra är en samtalsguide för mentorer. Guiden ska ligga som grund för utarbetande av en svensk variant. Samtalsguiden ska vara ett redskap som underlättar mötet mellan mentor och adept. Den är av yttersta vikt för ett vällyckat mentorskap.

Föreningen för nydanskar har ytterligare tester, kurser och verktyg som under genomförandeprojekt kan vara av intresse att översätta och anpassa. Företrädare för Föreningen för nydanskar har erbjudit sig att bistå i det arbete som förestår MINE under närmaste åren.
Deltagande aktörer

 • Academic Search International
 • Advokatfirman Vinge AB Skåne
 • Aspekta ab
 • BE Group
 • Centrum för kompetensbreddning
 • Copenhagen Malmö Port
 • EON
 • FONUS
 • FrontPac AB
 • HH global resources AB
 • Kulturlänk AB
 • Länsförsäkringar Skåne
 • Malmö Symfoniorkester
 • Medirest Skåne/Medirest Måltidsservice Syd
 • MKB Fastighet AB
 • Personalavdelningen
 • Proffice Life Science
 • Pågen AB
 • Rechon Life Science
 • Rezidor Royal Hotel AB
 • Scandvision communication AB
 • SEB IF SYD
 • Skanska AB
 • SpecialSirap AB
 • SYSTEM VERIFICATION SWEDEN AB
 • Target language Nordic AB
 • Tidningsbärarna KB, Region Malmö
 • Öhrlings PriceWaterhouseCooper

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge