Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

ME - Kompetensutveckling för tillväxt och effektivisering

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMedia Evolution Southern Sweden
KontaktpersonHelen Berg
E-posthelen@mediaevolution.se
Telefonnummer0704870264
Beviljat ESF-stöd13 126 002 kr
Total projektbudget13 126 002 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-01-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Genom etablerandet av en holistisk process för kompetensförsörjning kommer projektet dels stärka deltagande individers kompetens i att driva och hantera tillväxt och effektiviseringsarbete, och dels, på organisatorisk nivå, skapa strukturer och arbetssätt som samspelar med individernas kompetensutveckling.

Projektets insatser bidrar till att deltagande individers position på arbetsmarknaden stärks och att företag och organisationer växer och effektiviseras.

På längre sikt bidrar projektet även till fler entreprenöriella individer, reducerat kompetensgap på arbetsmarknaden, stärkt mottagarkapacitet hos företag och organisationer, ökad och mer innovativ samverkan mellan privat näringsliv och offentlig sektor, samt ökad sysselsättning och förbättrad samhällsservice.

Bakgrund

ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR SKAPAR BEHOV AV NY & UPPDATERAD KOMPETENS
Projektet ”ME – kompetensutveckling för tillväxt och effektivisering” adresserar två
problem: avsaknad av (a) fungerande struktur för kompetensförsörjning i många företag och organisationer, och (b) tillräcklig kompetens bland anställda att framgångsrikt driva tillväxt- och effektiviseringsarbete och hantera de konsekvenser som tillväxt och effektivisering leder till.

Löpande kompetensutveckling är nödvändig för att följa arbetslivets krav. Arbetsgivande verksamheter utsätts hela tiden för förändringskrafter –teknologiska framsteg, globalisering, ökad konkurrens, snabbare informationsflöden, urbanisering, åldrande befolkning, mångkulturisering. Nya förutsättningar skapas. För att lyckas med verksamhetens uppgift krävs nya strategier, samarbeten och produktionsmetoder. Dessa kräver i sin tur att nya processer och organisatoriska strukturer skapas i verksamheten. En självklar konsekvens av detta är behovet av ny och uppdaterad kompetens hos sysselsatta i verksamheten – såväl ledning som medarbetare.

Samtidigt som omvärldsfaktorer skapar förändring utsätts sysselsatta individer för ökade krav på bättre resultat. Tillväxt och effektivisering står högst på många ägares och huvudmäns önskelista. Men inte alla verksamheter lyckas leva upp till förväntningarna. Vad gäller tillväxt visar forskning att det är få företag i Sverige som växer – räknas bara de som växer organiskt blir de ännu färre. Avsaknaden av tillväxt och storlek hos enskild företag är ett utmärkande drag hos just mediebranschen, som till stor del består av just enmans- eller fåmansföretag. Branschkoordinatorn och klusterinitiativet Media Evolution har ca 130 medlemsföretag. Medianvärdet för antal anställda är endast 6 personer (Månsson, 2011) – trots att media är en tillväxtbransch (Region Skåne, 2008). Även många verksamheters produktivitet och effektivitet är dålig. Ett bra mått på verksamhetens produktivitet och effektivitet är hur ”bra” projekt drivs. Analyser visar t ex att det genomsnittliga projektet blir 220% dyrare än budgeterat och tidsåtgången 197% större än planerat (Dremo, 2011). Det genomsnittliga IT-projektet kostar 43% mer än budgeterat (Standish Group, 2004).

Vad krävs då för att skapa växande och effektiva verksamheter?

RÄTT KOMPETENS OCH ATTITYD GER TILLVÄXT OCH EFFEKTIVITET
Tillväxtforskningen visar att tillväxtframgångar kan härledas till rätt kompetenser och attityder (se bilaga 2). Kompetensluckor finns ofta inom ledarskap, omvärldsförståelse, strategiutveckling, innovation och kreativitet. Avsaknaden av framgångsrikt tillväxtarbete kan därför adresseras med hjälp av insatser för att i företagen skapa förmågan och viljan att växa. Även en analys av orsakerna till utebliven effektivitet och produktivitet pekar på brist på kompetens (Merrow et al, 1981), t ex i faktaanalys, planering och bugetering. Även otillräcklig fackkunskap hos individen (t ex säljarens säljförmåga och programmerarens programmeringsförmåga) – skapar ineffektivitet. Dessutom, inom många verksamheter är bristen på förståelse för och användning av ny teknologi och teknologiska tjänster hinder för verksamhetsutveckling. Detta gäller inte minst många offentliga verksamheters relation till mediebaserad teknologi och tjänster. Bristfällig utformning av processer och organisationsstrukturer är andra felkällor.

Med andra ord, för att skapa växande och mer effektiva verksamheter är kompetensutveckling av såväl ledning som medarbetare nödvändig.

TILLVÄXT- OCH EFFEKTIVISERINGSINITIATIV LEDER TILL YTTERLIGARE KOMPETENS- & FÖRÄNDRINGSBEHOV
Men verksamhetens tillväxt- och effektiviseringsinitiativ leder till konsekvenser på såväl organisations- som individnivå (Davidsson, 2006). För organisationen uppstår utmaningar som t ex att behålla behålla hög kvalitet i produkter och service samt att fortsätta ha överblick över verksamheten. För individen uppstår t ex förändrad arbetsbelastning, nya ansvar, arbetssätt och arbetsverktyg, ny organisatorisk hemvisst. Mao, både ökade och nya krav ställs på individen. Slutsatsen är:

Kompetensutveckling är inte enbart nödvändig för att individen ska kunna driva och bidra till tillväxt- och effektivisering i verksamheten, men också för att kunna hantera de krav och konsekvenser som tillväxt och effektivisering sannolikt leder till.

Individen måste kunna leva upp till nya och ökade krav som kommer av organisationens tillväxt- och effektiviseringsambitioner (Teigland, 2000). Om individen saknar rätt kompetens och verktyg, eller inte upplever att den befintliga arbetsorganisationen kan hantera den nya situationen, leder detta till såväl mindre framgångsrika verksamheter som stress, frustration och mindre trivsel för individen. Även känslan av sammanhang blir lidande om individen saknar rätt kompetens och förståelse för det som sker i verksamheten. Känslan av sammanhang (KASAM) är enligt forskningen en viktig friskhets- och framgångsfaktor (Antonovsky, 1987). Att individen uppfattar sin roll i verksamheten som meningsfull, hanterbar och begriplig ger förutsättning för individens trivsel och hälsa – och dessutom högpreseterande verksamheter.

Många organisationsenheters mindre storlek – inte minst i mediebranschen - gör också att de många gånger är helt beroende av varje enskild individ. Sårbarheten är hög om någon skulle sluta eller bli sjuk. En ökad kompetens hos organisationen (ledningen) och individen själv att hantera och motverka tillväxt- och effektiviseringsinitiativens eventuella negativa effekter (stress, frustration, sämre trivsel) är därför avgörande.

KUNSKAP I TILLVÄXT- OCH EFFEKTIVSERINGSARBETE GÅR HAND I HAND MED BÄTTRE HÄLSA & ÖKAD ANSTÄLLNINGSBARHET…
En given slutsats är att ledning och medarbetare behöver kompetensutveckling för att kunna driva tillväxt- och effektiviseringsarbete samt hantera de troliga utmaningar som följer. Genom att tillgodose dessa kompetensbehov åstadkoms inte bara växande och mer effektiva verksamheter utan man möjliggör för de enskilda medarbetarna att utvecklas i takt med arbetslivets krav och den omgivande arbetsmarknaden.

Individer med kunskaper att hantera ovan utmaningar är mycket efterfrågade av de flesta företag och organisationer – oavsett bransch eller verksamhetsinriktning. På så sätt ökar ytterligare anställningsbarheten hos individen som behärskar dessa områden.

… OCH LEDER TILL MER ENTREPRENÖRSKAP, INNOVATION & FÖRNYELSE
Tillväxt- och effektiviseringsarbete kan ses som synonymt med entreprenörskap, inte minst s k ”intraprenörskap”, (dvs att utveckla och förbättra en befintlig verksamhet), eftersom det är liknande individuella förmågor som eftersträvas som vid start av nya företag. Komptensutveckling inom områden som är viktiga för tillväxt och effektivisering stärker därför även individens entprenöriella förmåga. Fler innovativa idéer och förnyelse är troliga effekter. Vissa av dessa kommer med all säkerhet också att resultera i att helt nya företag startas.

FUNDAMENTET: EN ”HOLISTISK PROCESS” FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Dock visar forskning att många kompetensutvecklingsinsatser inte ger bestående effekter. Kort efter genomgången utbildning återgår individen till tidigare beteende och metoder. Ofta finns det även skäl att ifrågasätta själva valen av givna insatser – är det verkligen denna typ av utbildning som behövs? Det som krävs är att det i verksamheten etableras en ”holistisk process” för kompetensförsörjning. En sådan (1) sker kontinuerligt, (2) grundas i de förutsättningar och sammanhang som skapas av omvärlden, verksamhetens visioner och mål samt individens ambitioner, (3) säkerställer såväl ledningens som medarbetarnas engagemang och delaktighet, (4) tillåts påverka utformningen av arbetsorganisationen, och (5) omfattar såväl utveckling av befintligt sysselsatta som nyrekrytering för att lösa verksamhetens kompetensbehov. Vi ser detta som synonymt med begreppet ”En lärande organisation”.

Målsättning

På lång sikt bidrar projektet till:

• Stärkt position på arbetsmarknaden för deltagande individer
• Stärkt kompetensförsörjning för både organisationer och sysselsatta individer.
• Fler entreprenöriella individer, fler växande företag, och mer effektiva organisationer
• Reducerat kompetensgap på arbetsmarknaden (dvs, bättre matchning mellan utbud av och efterfrågan på kompetens)
• Stärkt mottagarkapacitet hos företag (dvs, en ökad vilja och förmåga att söka lösningar för kompetensbehov även bland grupper som traditionellt har svårare att göra inträde på arbetsmarknaden)
• Ökad och mer innovativ samverkan mellan privat näringsliv och offentlig sektor
• Ökad sysselsättning och förbättrad samhällsservice

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Frågan handlar primärt om hur projektets insatser görs tillgängliga för samtliga i målgruppen. Utbildningsdagar där processtöden informerar och undervisar målgruppen planeras in i aktivitetsplanen likt övriga kurser som ingår i projektet och SWOT analys görs på samtliga företag under mobiliseringen. Nya möjligheter kan därför öppna sig för aktörerna i projektet som kommer från mediebranschen genom att de lär sig hur de kan utveckla tjänster för och marknadsföra sig gentemot personer med funktionsnedsättning.

Media Evolution har sedan tidigare ett etablerat samarbete med Föreningen Furuboda (www.furuboda.se), som driver bl a folkhögskola, gymnasium och ett antal projekt och initiativ för och med fokus på människor med funktionshinder. Under mobiliseringsfasen kommer vi att diskutera om och hur samverkan kan ske i projektet ”ME – Kompetens för tillväxt och effektivisering”.

Följande kompetensutvecklingsinsatser på området tillgänglighet är planerade i projektet:
1. Utbildningsinsats för projektledning om konsten att göra projektet tillgängligt för dem som ska vara deltagare i projektet. Denna utbildning kommer ske tidigt under mobiliseringsfasen och ska få verkningar i det förfrågningsunderlag som kommer att skickas ut under upphandlingsprocessen.
2. Utbildningsleverantörerna kommer i och med upphandlingsunderlaget medvetandegöras om möjligheterna att deras elever kan komma att utgöras av personer med funktionsnedsättning likväl som personer utan funktionsnedsättning och att det är utbildningsleverantörens ansvar att studiemiljön anpassas efter de aktuella deltagarnas förutsättningar. Om exempelvis en av kursdeltagarna har behov av en hörslinga skall detta vara budgeterat för hos utbildningsleverantören.
3. Kompetensutvecklingsinsatserna kommer till stor del att genomföras med hjälp av ny medieteknik vilket främjar tillgänglighet och överbryggar tid- och rumsgap.
4. Utbildningsdag för nyckelpersoner på företagen och organisationerna som är med i projektet. Detta innebär att aktörerna/ deltagarna får en orienteringsutbildning om vad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning innebär och hur man kan arbeta utifrån dessa faktorer för att se möjligheterna till bästa kundgruppsanpassning mm.

Transnationellt samarbete

Ej aktuellt i detta projekt.

Deltagande aktörer

 • Arenabolaget Karlskrona
 • Augmented Event AB
 • Bredband2 AB
 • Digifex AB
 • Doc Lounge
 • Do-Fi
 • Gear Up
 • ID kommunikation ab
 • Jayway AB
 • Kultur Helsingborg
 • Labmedicin Skåne
 • Ledning och utveckling
 • Malmö Turism
 • Menmo AB
 • Nordic Game
 • Ozma Speldesign
 • Region Skåne
 • Softhouse Consulting Baltic AB
 • Stadskontoret/Näringslivskontoret
 • Tarsier Studios AB
 • Tictac e-learning
 • Your Story Filmkommunikation

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge