Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

MABI PUNKT NU

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFC Rosengård
KontaktpersonSylvia Morfiadakis
E-postsylvia@boostbyfcr.se
Telefonnummer040-6941905
Beviljat ESF-stöd26 633 737 kr
Total projektbudget56 505 097 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2011-04-30
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

MABI PUNKT NU är ett genomförandeprojekt inom Mål 2, programområde 2 – Ökat arbetskraftsutbud. Projektet planeras att pågå från 2008-05-01 till och med 2011-04-30. Projektägare är MABI, Malmö Anadolu Boll & Idrottsförening.
MABI PUNKT NU är ett projekt som ska:
- utbilda och utveckla
- stärka deltagarnas förutsättningar för att kunna skaffa ett arbete
- matcha deltagarna till arbete
- främja samverkan med Malmö stad, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare i Malmö - Köpenhamnsområdet

MABI är en av Malmös större idrottsföreningar med sin bas i bostadsområdet Rosengård. Föreningen är känd för ett stort socialt engagemang, inte minst i integrationsfrågor, och har under 2000 – talet förutom arbetsmarknadsprojekt inom ramen för Växtkraft Mål 3 också genomfört utbildning inom Gymnasieskolans individuella program på uppdrag av Malmö stad. Arbetsmarknadsprojekten har från att ha varit begränsade till stadsdelen Rosengård utökats till att omfatta flera stadsdelar. Föreningen har efterhand byggt upp en nära samverkan med flera AUC inom Malmö stad, med Arbetsförmedlingen i Arlöv och Trelleborgs kommun samt med ett stort antal privata företag för att öka möjligheterna för personer som varit långtidsarbetslösa, framförallt invandrare, att hitta ett arbete.

Det nu aktuella projektet, MABI PUNKT NU, vänder sig till personer som står långt från arbetsmarknaden men har en arbetsförmåga som kan tas tillvara. Det övergripande syftet med projektet är att ta tillvara outnyttjad kompetens i projektets målgrupper för att öka arbetskraftsutbudet i Malmö och för att höja sysselsättningsgraden i målgrupperna.
Syftet har en direkt koppling till problem som tydliggjorts i analyser av Skånes och Malmös förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning. Trots en positiv utveckling av efterfrågan på arbetskraft så är sysselsättningsgraden låg, särskilt i de bostadsområden i Malmö som har en hög andel invandrare. Många personer med utländsk bakgrund har en mycket svag anknytning till arbetsmarknaden. Situationen för arbetslösa ungdomar 18 – 24 år ser sämre ut i jämförelse med övriga åldersgrupper. Sysselsättningsgraden för kvinnor är lägre än för män. En del av befolkningen som står långt från arbetsmarknaden men som vill arbeta, har inte aktivt tagit kontakt med Arbetsförmedlingen. Även bland de inskrivna arbetssökande finns en stor grupp som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Det är dessa målgrupper projektet ska arbeta med. Målgrupperna har specificerats på sidan 1.
Projektet kommer i genomsnitt att ha 160 samtidiga deltagare. Under projekttiden så kommer sammanlagt 900 personer att ha deltagit i projektet.
Projektet är öppet för alla oavsett etnicitet, ålder, kön, funktionshinder, trosuppfattning och sexuell läggning men har fokus på arbetssökande med utländsk bakgrund. Åldersmässigt omfattar projektet hela åldersintervallet 18 – 64 år. Könsmässigt eftersträvas en jämn könsfördelning bland deltagarna. Eftersom detta inte kunnat uppnås i tidigare genomförda projekt kommer projektet att aktivt arbeta för att denna målsättning uppnås i det nu aktuella projektet.

Projektet har följande mål:

- Att under perioden 2008-06-01 -- 2011-03-31 i genomsnitt ha 160 samtidigt inskrivna deltagare och att under denna period sammanlagt ha arbetat med 900 deltagare i projektet.
- Att ge alla deltagare ett individuellt anpassat stöd i enlighet med projektets arbetsmetod.
- Att utifrån individens behov och förutsättningar erbjuda korta arbetsmarknadsanpassade utbildningar som kan öka möjligheterna för deltagarna att kunna skaffa sig en anställning.
- Att matcha deltagarnas kompetens mot anställningsbehov hos företag i Malmö och Köpenhamn och dessa städers närhet.
- Att under projektets gång utveckla samverkan med de i projektet ingående offentliga aktörerna samt företagen i Malmö och Köpenhamnsområdet så att projektdeltagarna blir självförsörjande genom arbete.
- Att utveckla MABI´s kompetens och roll som integrationsskapande kraft.
- Att minst 70 % av projektdeltagarna efter avslutat projekt ska ha ett jobb eller upplever att deras möjligheter att få ett jobb har ökat.

Projektet kännetecknas av satsningen på varje individ som arbetslös, inte som grupp i ett förutbestämt program. Det är mer motiverande och utvecklande för individen att utforma sitt eget program än att tillhöra en grupp med arbetslösa där generella lösningar brukar vara nödvändiga. Efter en inledande introduktion med syfte att lära känna verksamheten och dess personal kommer fokus att ligga på individens förutsättningar och önskemål. Personal och deltagare kommer tillsammans att finna en realistisk väg mot individens mål.

(Resten får inte plats, se pdf-fil)

Bakgrund

Föreningen ansöker direkt om medel till ett genomförandeprojekt av två anledningar. Dels har föreningen byggt upp kunskap om de målgrupper som det planerade projektet är tänkt att arbeta med i tidigare genomförda projekt och verksamheter och dels har föreningen redan inlett en förprojektering. Föreningen har nämligen erhållit medel från Malmö stad för att genomföra en förprojektering under perioden 2008-01-01 -- 2008-03-31. Under denna period kommer föreningen att få ökad kunskap om de arbetssökandes behov och förutsättningar samt på vilket sätt de arbetsmetoder föreningen föreslår för projektet MABI PUNKT NU kan anpassas till de tänkta deltagarnas behov och förutsättningar. Samverkansparterna involveras i förprojekteringen såväl vad gäller utformning av insatser för målgrupperna som utformning av samverkan.
Eftersom föreningen sedan 2003 har drivit ESF finansierade projekt inom ramen för Växtkraft Mål 3 finns redan en kunskap om långtidsarbetslösas behov och sociala situation. I det nu planerade projektet vill föreningen dock arbeta med personer som befinner sig ännu längre bort från arbetsmarknaden än de vi tidigare arbetat med.
Vi har i de tidigare genomförda projekten arbetat tillsammans med Arbets- & Utvecklingscentra i några av Malmös mest utsatta och segregerade stadsdelar; Rosengård, Södra Innerstaden och Fosie. Föreningens projektpersonal har då sett hinder bland arbetslösa invandrare som språksvårigheter, bristande insikt om hur det svenska samhället fungerar, avsaknad av kontakter som kan användas i sökandet efter arbete, begränsad erfarenhet av svensk arbetsplatskultur, utbildningar som inte varit validerade enligt svenska normer samt brist på arbetslivserfarenhet i Sverige. Många har uttalat svårigheter att ta till sig det stöd som kommun och arbetsförmedlingar generellt ger till arbetssökande. De har behövt ett mer handfast stöd för att komma över tröskeln till arbetsmarknaden.
Den arbetsmetod som föreningen funnit kan överbrygga denna typen av hinder och möjliggöra att långtidsarbetslösa kan komma in på arbetsmarknaden är ett individualiserat arbetssätt som i korthet innebär att att se till varje individs förmåga och förutsättningar i relation till arbetsmarknadens behov. Projektteamet har därför noga kartlagt och analyserat varje deltagares utbildning, erfarenheter och önskemål i fråga om arbetslivet. Samtidigt har föreningen/projektet genom kontakter med cirka 250 företag hållit sig uppdaterade om arbetsgivarnas behov av arbetskraft. Individernas förutsättningar och behov har på det sättet kunnat sättas i relation till efterfrågan på arbetskraft. På grundval av detta kunskapsunderlag har projektmedarbetarna tillsammans med deltagarna kunnat ta ställning till vilka insatser som behövts för att kunna skaffa en anställning. Vägen till arbete har sett olika ut; en kort praktik som förberedelse för anställning, utbildning som lett till anställning, utbildning och praktik som förberedelse för anställning samt i en del fall direktrekrytering till en anställning. Oavsett väg har det funnits behov av personlig coachning, vägledning och stöd. Projektteamet har funnit att obyråkratiska arbetsmetoder, att se varje individs förutsättningar och behov, förmåga att skapa positiva möten, inge förtroende och att se varje individs personliga styrkor har öppnat nya dörrar.
Det aktuella läget på arbetsmarknaden karakteriseras av hög efterfrågan på arbetskraft. Detta ger möjligheter för de som idag står långt från arbetsmarknaden att närma sig denna. Trots en positiv utveckling av efterfrågan på arbetskraft så är sysselsättningsgraden låg, särskilt i de bostadsområden i Malmö som har en hög andel invandrare. Många personer med utländsk bakgrund har en mycket svag anknytning till arbetsmarknaden. Situationen för arbetslösa ungdomar 18 – 24 år ser sämre ut i jämförelse med övriga åldersgrupper. Sysselsättningsgraden för kvinnor är lägre än för män. En del av befolkningen som står långt från arbetsmarknaden men som vill arbeta, har inte aktivt tagit kontakt med Arbetsförmedlingen. Även bland de inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen finns en stor grupp som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Det är dessa målgrupper projektet ska arbeta med. Målgrupperna har specificerats på sidan 1 och beskrivs nedan.

Under den nu aktuella förprojekteringen kommer två personer anställda av föreningen och delaktiga i de tidigare projekten att i nära samarbete med Sdf Rosengård , Sdf Södra Innerstaden, Sdf Fosie och Arbetsförmedlingen i Arlöv kartlägga målgrupperna som det tilltänkta projektet ska arbeta med. Detta kommer att ske genom större informationsmöten, intervjuer och planering. Vidare kommer de anställda under denna period att kunna arbeta med deltagarna och utefter deras förutsättningar och önskemål utveckla kommande aktiviteter, utbildningar och resurser. Tillsammans med medfinansiärerna kommer föreningens personal att utveckla gemensamma rutiner för samverkan.

Under förprojekteringen kommer vi även att undersöka arbetsmarknadens behov för att finna lämpliga utbildningar att satsa på i det planerade projektet. Ett stort arbete kommer läggas på att förbereda utbildningar och aktiviteter för deltagarna. Under förprojekteringen kommer också upphandlingar, anställningar av personal och utformning av projektets referensgrupp att förberedas. Projektet kommer att följa statliga och kommunala upphandlingsformer och normer. En förprojektering på tre månader kommer att ge projektet möjlighet att inleda ett genomförandearbete kort tid efter beslut.

Syfte

Avsikten är att projektet MABI PUNKT NU under hela projekttiden ska ha i genomsnitt 160 personer ur de angivna målgrupperna samtidigt inskrivna i projektet. Det innebär uppskattningsvis 300 personer per år beräknat på en genomsnittlig inskrivningstid på 6 månader. Under hela projektperioden kommer vi då att arbeta med 900 personer ur målgrupperna.

Syftet med projektinsatsen är att förebygga arbetslöshet för ungdomar som är på väg ut på arbetsmarknaden och att bryta utanförskap och långtidsarbetslöshet för de vuxna. Syftet har en direkt koppling till problem som tydliggjorts i analyser av Skånes och Malmös förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning. Trots en positiv utveckling av efterfrågan på arbetskraft så är sysselsättningsgraden låg, särskilt i de bostadsområden i Malmö som har en hög andel invandrare. Många personer med utländsk bakgrund har en mycket svag anknytning till arbetsmarknaden. Situationen för arbetslösa ungdomar 18 – 24 år ser sämre ut i jämförelse med övriga åldersgrupper. Sysselsättningsgraden för kvinnor är lägre än för män. En del av befolkningen som står långt från arbetsmarknaden men som vill arbeta, har inte aktivt tagit kontakt med Arbetsförmedlingen. Även bland de inskrivna arbetssökande finns en stor grupp som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Projektet har också ett syfte att stärka och utveckla samverkan mellan en förening som vill engagera sig i lokalsamhället och dess problem, de medverkande offentliga organisationerna samt ett stort antal arbetsgivare som ingår i föreningens nätverk.

Målsättning

Projektet har följande mål:
- Att under perioden 2008-06-01 -- 2011-03-31 i genomsnitt ha 160 samtidigt inskrivna deltagare och att under denna period sammanlagt ha arbetat med 900 deltagare i projektet.
- Att ge alla deltagare ett individuellt anpassat stöd i enlighet med projektets arbetsmetod.
- Att utifrån individens behov och förutsättningar erbjuda korta arbetsmarknadsanpassade utbildningar som kan öka möjligheterna för deltagarna att kunna skaffa sig en anställning.
- Att matcha deltagarnas kompetens mot anställningsbehov hos företag i Malmö och Köpenhamn och dessa städers närhet.
- Att under projektets gång utveckla samverkan med de i projektet ingående offentliga aktörerna samt företagen i Malmö och Köpenhamnsområdet så att projektdeltagarna blir självförsörjande genom arbete.
- Att utveckla MABI´s kompetens och roll som integrationsskapande kraft.
- Att minst 70 % av projektdeltagarna efter avslutat projekt ska ha ett jobb eller upplever att deras möjligheter att få ett jobb har ökat.

I ett större perspektiv innebär uppnåendet av dessa målsättningar att arbetskraftsutbudet ökar och arbetslösheten minskar. För individen innebär det att utanförskapet bryts och att man kan bli självförsörjande genom arbete. De medverkande offentliga organisationernas kostnader för bidrag till målgruppen kommer påtagligt att minska då projektet kommer att arbeta med en stor volym deltagare och en betydande andel av dessa kommer att erhålla ett arbete.

Arbetet med att stärka samverkan mellan föreningen, de offentliga organisationerna och arbetsgivarna kommer att skapa en grund för ett långsiktigt samarbete som ger effekter i framtiden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektets fokus är att arbeta med de på sidan 1 angivna målgrupperna med fokus på personer med utländsk bakgrund. Funktionshinder är ett brett begrepp som kan innefatta fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Projektet kommer i den mån det är möjligt verka för att alla sökande kan delta i projektet, även personer med funktionsnedsättning, men inser även vikten av att remittera personer som projektet inte kan ge det stöd och den vägledning som krävs för deltagarens utveckling till organisation med rätt kompetens. Projektet kommer att i samråd med medfinansiärerna söka adekvat hjälp och slussa deltagaren vidare om detta visar sig nödvändigt. Föreningen kommer också att samverka med FIFH, Föreningen Idrott För Handikappade för att stärka vår kompetens kring vad som kan göras för att öka tillgängligheten till arbete för personer med funktionshinder. Vi kommer också att ta fram rutiner för att arbeta med tillgänglighetsfrågor.
Vi kommer att anpassa projektlokalerna så att de blir tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder.
Projektet kommer att skapa förutsättningar för att deltagare ska kunna ta till sig projektets information och kunna kommunicera med projektet genom lättläst och tydlig information.
Projektet har tidigare erfarenheter av deltagare med särskilda behov såsom t ex läs/skriv svårigheter och analfabetism. I kommande projekt kommer vi att fortsätta att kartlägga deltagarnas behov för att i tidigt stadium kunna sätta in rätt resurser för att kunna ge rätt stöd och verktyg för deltagarens utveckling.

Tidigare projekt har bedrivits inom Växtkraft mål 3 där vi övergipande arbetade med deltagare med utländsk härkomst. Då samarbetade vi med olika resursinstanser såsom t ex tolkjouren, översättningsservice och Valideringscentrum mm. Dessa erfarenheter kommer vi i nästa projekt att använda oss av och vid behov utveckla. Kommande projekt kommer att vara tillgängligt för personer med utländsk och svensk härkomst.

Jämställdhetsintegrering

Projektet kommer att verka för att frågor kring jämställdhetsintegrering kommer att beaktas i alla sammanhang. Vi kommer att synliggöra kvinnors och mäns villkor genom att i uppföljnings- och utvärderingsarbete beakta detta perspektiv. Vi kommer att uppmärksamma viktiga jämställdhetsmål ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Detta innebär bl.a. att försöka påverka den segregerade fördelningen av män och kvinnor på olika branscher och sektorer och att arbeta med förutsättningarna för att kvinnor, framförallt invandrade kvinnor, i högre utsträckning kan komma ut i arbetslivet.
Projektpersonalen har uppmärksammat att det i tidigare genomförda projekt har funnits en ojämn fördelning mellan män och kvinnor. Det nu aktuella projektet kommer därför att arbeta intensivt för en jämställd rekrytering av sökande och aktivt påverka medfinansiärernas urval av deltagare för att få lika många kvinnor som män i projektet. Vi kommer inom projektets ram att ta flera initiativ för att främja jämställdhet. Vi kommer att ha en jämställd rekrytering av personal. Vi kommer att ha personal med erfarenhet av att arbeta med kvinnor av utländsk härkomst. Projektet kommer att engagera både kvinnor och män som föreläsare och vi kommer att söka såväl manliga som kvinnliga förebilder inom olika yrkeskategorier. Vi kommer i projektet att i samband med planering och köp av utbildningar söka utbildningar som är riktade både till kvinnor och män men också upphandla utbildningar speciellt riktade till kvinnor. Detta för att kunna erbjuda ett jämställt deltagande i projektet. Projektet kommer att föra en aktiv dialog med deltagarna om nya yrkesmöjligheter som tidigare inte varit tilltänkta till kvinnor eller män för att bryta könsspecifika mönster i val av arbete. Vi kommer också att söka kontakt med arbetsgivare på kvinno-dominerade arbetsplatser. Projektet kommer att informera medfinansiärerna om målet för jämställdhet och aktivt arbeta för att det ska finnas en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Informationen till deltagarna om utbudet av yrken och kortare yrkesutbildningar kommer att ha ett jämställdhetsperspektiv.
Projektpersonalen har för avsikt att såväl i förprojekteringsfas som genomförandefas utveckla den egna kompetensen i jämställdhetsfrågor.
Vi kommer att tillse att utvärderingen av projektet belyser frågor som:
- Hur många kvinnor respektive män som deltagit i projektets olika aktiviteter.
- Vilka resultat som kvinnor respektive män har uppnått och hur de upplever att deras möjligheter på arbetsmarknaden har utvecklats.
- Jämställdhetsfrågor kommer att vara viktiga i vårt erfarenhetsutbyte med våra samverkanspartners.
Vår grundinställning är att ge alla deltagare likvärdiga möjligheter utifrån var och ens individuella behov och förutsättningar.

Transnationellt samarbete

Ingen transnationell verksamhet är planerad.

Medfinansiärer

  • Arbete & Utbildning
  • Arbete och utbildning SDF Södra Innerstaden
  • Arbetsförmedlingen Arlöv
  • Burlövs Kommun

Samarbetspartners

  • Arbete & Utbildning
  • Arbete och utbildning SDF Södra Innerstaden
  • Arbetsförmedlingen Arlöv

Kommun

  • Malmö