Logotyp på utskrifter

Lika Villkor Skåne/Blekinge

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedlingen
KontaktpersonPaul Andersson
E-postpaul.andersson@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer0104882889
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-03 till 2014-08-29
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

För att öka sysselsättningen för arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ansöker Arbetsförmedlingen om stöd via ESF-rådet. Övriga samverkanspartners är Handikappförbundens samarbetsorgan, Hjälpmedelsinstitutet och FöretagarFörbundet. Projektet/Förstudien kommer att pröva en processmodell i syfte att öka sysselsättningen för målgruppen samt flera olika metoder bland annat anpassad validering mot målgruppen i samarbete med branshcerna. Via projektet kommer deltagaren att få en stärkt självkänsla och ett ökat självförtroende, mer tillgång till sina färdigheter och ytterligare kunskaper om sina rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden och individuellt stöd i sitt jobbsökande. Projektet vill också påverka attityder till målgruppen genom att marknadsföra de olika former av anställningsstöd och hjälpmedel som finns hos Arbetsförmedlingen.

Bakgrund

Det tar idag för lång tid för en arbetssökande med funktionshinder, som medför nedsatt arbetsförmåga att erhålla ett arbete. Målgrupp för studien är således funktionsnedsatta personer. Antalet arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har ökat. Antalet inskrivna med dokumenterad funktionsnedsättning i riket är idag 195 339 stycken, detta motsvarar ca 27 % av det totala antalet inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen i Sverige. Vid motsvarande period förra året var antalet sökande med dokumenterad funktionsnedsättning ca 181 000, vilket motsvarar en ökning av antalet personer med funktionsnedsättning på ca 7 % i riket i jämförelse med det totala antalet sökande som endast ökat med 1 % mellan tidsperioden aug.2012-aug.2013. Motsvarande andel funktionsnedsatta finns i marknadsområdet Södra Götaland, Skåne och Blekinge, där andelen är ca 26,4%, viket motsvarar över 30 000 personer (Aug.2013).

Många arbetsgivare saknar idag kännedom om målgruppens resurser, kunskap om anpassning och möjligheter till stöd som erbjuds via arbetsförmedlingen. Det är svårare för arbetsförmedlingen att ”sälja in” gruppen funktionsnedsatta jämfört med andra grupper arbetssökande.

Ett övergripande mål för ett kommande genomförandeprojekt är att öka sysselsättningen för målgruppen.

Sedan 2011 driver arbetsförmedlingen i marknadsområde Södra Mälardalen och Östra Götaland projektet: ”Lika villkor”, vilket är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Handikapporganisationer, Hjälpmedelinstitutet och arbetsgivare. Projektet är finansierat av Arbetsförmedlingen och ESF, Europeiska socialfonden. Projektdeltagarna utgörs av arbetssökande i åldern 19 till 64 år med dokumenterad funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Projektet pågår t.o.m. 2014-06-30. Tanken är att ett nytt genomförandeprojekt fast beläget i Södra Götaland skall ta vid för samma målgrupp med start i januari 2015 då den nya programperioden börjar. Uppgiften för förstudien blir att docka ihop de delar i metod-och processutveckling som projektet ”Lika Villkor” har utvecklat och utveckla dessa delar vidare i kommande projekt. I synnerhet inom områden där tidigare projekt bara har hunnit påbörja utvecklingsarbetet. En metod som startades men som projektet inte fullföljde på grund av att andra metoder prioriterades var att utveckla samarbete med branscherna kring anpassad yrkeskartläggning och validering för att undvika exkludering för målgruppen funktionsnedsatta. Detta är ett intressant utvecklingsområde av de andra som skall undersökas vidare om den kan utgöra en metod som kan utvecklas vidare i ett kommande genomförandeprojekt.

Andra metoder som det tidigare projektet bygger på är bland annat en processmodell kallad Soft skills, där deltagaren får lära sig sina mjuka färdigheter hos ett utvecklingsföretag och upprätta en utvecklingsplan. Fokus på Soft skills skall utmynna i förbättrade matchningsmöjligheter för den arbetssökande och därmed större möjligheter till ett arbete. Ett annat spår var att Mentorskap utvecklas tillsammans med handikapporganisationer. Projektet vill också påverka attityder hos arbetsgivarna till målgruppen genom att bland annat marknadsföra de olika former av anställningsstöd och hjälpmedel som finns hos Arbetsförmedlingen men också att sälja in målgruppens kompetens till arbetsgivare.

Ett övergripande mål med projektet är att skapa en kvalitetsäkrad metod som kan användas av arbetsförmedlingen nationellt. Efter genomgånget genomförande projekt i Södra Götaland har metoder i projekten då även prövats i Södra Mälardalen/Östergötland samt i ett internt projekt som hade samma tema i marknadsområde Södra Norrland med namnet ”Lika Villkor, som fokuserade på själva arbetsgivararbetet för målgruppen med funktionsnedsättning. Efter genomförda projekt med liknande inriktning mot målgruppen funktionsnedsatta möjliggörs komparativa studier för att lyckas identifiera de mest framgångsrika metoderna och även se hur implementering kan få de mest gynnsamma förutsättningarna. En stark input till omvärldsanalysen är erfarenheter från tidigare projekt samt ny research som skall göras på temat och målgruppen. Här kan forskning och utvärderingar på området tas tillvara på som underlag till omvärldsanalys. Liknande Finsamprocesser kommer också att följas. Genom att pröva och sprida metoder som använts i tidigare projekt i andra delar av landet med en motsvarande målgrupp fast nu i Södra Götaland bidrar förstudien till att vi identifierar framgångsrika metoder som kan förändra strukturerer även nationellt.

Förstudie skall ta reda på möjligheter att genomföra projekt utifrån de olika geografiska förutsättningarna som finns Malmö, västra Skåne/Blekinge. Kommer det vara olikheter i arbetet gentemot arbetsgivarna givet olika näringslivsstrukturer? I förstudien riggas ett jämförande perspektiv även här.

Förstudien skall utvärdera de metoder som har utvecklats i projektetet Lika Villkor men även ta fram nya metoder ifall detta behövs som syftas till att användas i genomförandeprojektet i MO Södra Götaland. Vid en genomgång av projektet kan förstudien således identifiera nya och mera angelägna metoder att använda som saknats tidigare för att stärka arbetet med arbetsgivare i syfte att öka anställningsbarheten för målgruppen funktionsnedsatta.

En strukturell problematik i myndigheten är att starkt fokus oftast finns vad gäller arbetssökande i arbetsförmedlingens
organisation. Dock finns det finns en risk att fokus inte ges till arbetsgivare i tillräckligt stor utsträckning. Detta beroende på att arbetssökande ständigt trycker på med sitt behov medan arbetsgivaren inte har samma obligatoriska efterfråga på arbetsförmedlingens tjänster, arbetssökande med a-kassa måste exempelvis skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att på-anmäla sin arbetslöshetsförsäkring. Ett realistiskt antagande är att det är arbetsgivarens efterfrågan på arbetskraft som kommer att minska arbetslösheten även för målgruppen funktionsnedsatta som medför nedsatt arbetsförmåga. Om Arbetsförmedlingen kan hitta en kvalitetssäkrad metod för att få med sig en ökad mängd arbetsgivare, som erhåller tillräckligt stor kunskap om målgruppen samt om myndigheten lyckas ändra attityderna hos desamma arbetsgivare kommer de strukturella förutsättningarna för målgruppens anställningsbarhet att öka.

Målsättning

Övergripande mål är att öka anställningsbarheten för målgruppen personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och därmed sysselsättningsgraden för målgruppen. Den totala sysselsättningsgraden kommer då också att öka med tanke på att en femtedel av befolkningen i Sverige har en funktionsnedsättning idag.

Ett övergripande mål är att kommande projekt tillsammans med samverkanspartners skapa och pröva nya arbetsmetoder samt lyckas med att implementera minst en metod, som arbetsförmedlingen nationellt kan arbeta vidare med som ett standardiserat arbetssätt och eventuellt kvalitetssäkra i arbetet gentemot arbetsgivare och målgruppen funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga.

Ökad kunskap om målgruppen, funktionsnedsatta och förändrade attityder till målgruppen både internt i arbetsförmedlingen och hos arbetsgivare är ett långsiktigt strukturellt mål.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Starkt fokus i hela förstudien ligger i tillgänglighetsperspektivet, samverkan kommer att exempelvis ske med hjälpmedelsinstitutet för att öka målgruppens möjligheter till medverkan i projektet samt att information om hjälpmedel i sig kommer att vara en bidragande del som ökar anställningsbarheten för målgruppen.

Transnationellt samarbete

För det transnationella arbetet gäller det att inom projektet ta vara på influenser och goda idéer från andra EU länder. Det innebär också att dela med sig av metoder och arbetssätt som anses vara framgångsrika.
Polen är ett land som arbetar aktivt med Eu fondmedel kring sociala frågor. De arbetar främst med NGOs (non governmental organisations). ”Open Door Association” i Polen är en sådan organisation som arbetar med sociala frågor, arbetslöshet, funktionsnedsättning m.m.

Inom” Open Door Association” finns projekt innehållande motsvarande mentorskap som stöd för både arbetssökande och arbetsgivare. Då Lika villkor i tidigare projekt har en metod och struktur för att arbeta med mentorer, ser vi att ett studiebesök och samarbete kring detta kan generera förståelse och nyskapande för båda parter. Studiebesöket kommer dock först att genomföras inom ramen för genomförandeprojektet men förberedande kontakter kan tas i förstudien för att undersöka om möjligheter till transnationellt utbyte.

Kommun

 • Bjuv
 • Bromölla
 • Burlöv
 • Båstad
 • Eslöv
 • Helsingborg
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Hörby
 • Höör
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Klippan
 • Kristianstad
 • Kävlinge
 • Landskrona
 • Lomma
 • Lund
 • Malmö
 • Olofström
 • Osby
 • Perstorp
 • Ronneby
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Svalöv
 • Svedala
 • Sölvesborg
 • Tomelilla
 • Trelleborg
 • Vellinge
 • Ystad
 • Åstorp
 • Ängelholm
 • Örkelljunga
 • Östra Göinge