Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Lärvux

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbete och Försörjning
KontaktpersonCecilia Lejon
E-postCecilia.Lejon@Trelleborg.se
Telefonnummer0410-733095
Beviljat ESF-stöd219 024 kr
Total projektbudget294 152 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-10-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Kommunerna Trelleborg, Svedala och Vellinge kommer under 2008 starta upp lärlingsutbildningar för unga. För att ge samma möjlighet till äldre individer kommer nu en projektidé att utvecklas, där individer som uppbär försörjningsstöd skall få möjlighet att gå lärlingsutbildningar inom handel, betong, verkstad, golfbaneskötsel,industri, fordon, teknik och el. En del av det tänkta projektet är tänkt att inrikta sig mot den danska arbetsmarknaden med förhoppning om lärlingsplatser även i danska företag.

Bakgrund

I dagens svenska samhälle ser vi alltmer att företag flyttar ut sin produktion från Sverige. Den okvalificerade arbetskraften hittas i andra länder, samtidigt som det skapas arbetstillfälle i Sverige på en högre nivå, där kompetens och rätt utbildning efterfrågas. Det kommer inom ett par år att finnas en brist på kvalificerad personal, även om ungdomar utbildar sig mer och mer i landets olika skolsystem. Dagens branscher har idag svårt att hitta rätt kompetens till sitt företag, vilket gör att den projektidé som presenteras här blir ytterst intressant för de berörda kommunerna och dess företag.

Samtidigt som det finns en brist på kvalificerad arbetskraft kommer det att bli allt svårare att erhålla ett arbete om man saknar en utbildning. Många av de individer som söker sig till de i kommunens regi arbetsmarknadsinriktade delarna saknar utbildning och har därför svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden. Detta gäller framför allt många individer med utomsvensk härkomst, vilka inte kunnat erhålla en adekvat utbildning i hemlandet, eller inte kunnat tillgodose sig - eller hävda sig med - den tidigare utländska utbildningen i Sverige på grund av skillnader i exempelvis utförandesätt eller kunskapsnivå.

Gymnasie- och Vuxenutbildningen har fått i uppdrag att starta lärlingsutbildningar i Trelleborgs Kommun under 2008. Detta kommer att vara ett samverkansuppdrag mellan tre kommuner, Trelleborg, Vellinge och Svedala. Dessa lärlingsutbildningar kommer att koncentreras till gymnasieelever och kommer att innefatta ett antal branscher där man kan se ett tydligt behov av arbetskraft. Lärlingsutbildningar kommer att startas inom handel, betong, verkstad samt golfbaneskötsel. Samtidigt ligger ett s k teknikcollege i startgroparna där lärlingsutbildningar inom industri, fordon, teknik och el kommer att finnas. Teknikcollege är tänkt att vara ett kompetenscentra för effektiv resursanvändning med industritekniska och processinriktade utbildningar riktade mot teknikintensiv tillverkningsindustri. Detta ger en möjlighet att erbjuda kvalificerade yrkesinriktade teknikutbildningar på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå i en verklighetsanpassad miljö.

Syfte

Tanken hos Arbete och Försörjning är att parallellt med Gymnasie- och Vuxenutbildningens uppstart av lärlingsutbildningar ge möjlighet till arbetslösa individer, inom de aktuella kommunerna, att tillgodo se sig en lärlingsutbildning som ger en väldigt god möjlighet att närma sig och ta sig ut på arbetsmarknaden. Vidare är tanken att koppla på utbildningarna som kommer att finnas på Teknikcollege för att ytterligare stärka upp bredden på de kompetenshöjande erbjudanden som projektet kommer att innefatta. Att ge denna möjlighet till vuxna individer kommer att ge stor genomslagskraft, framför allt för kortutbildade människor med utomsvensk bakgrund, vilka behöver hjälp att bygga upp ett personligt nätverk inom den svenska arbetsmarknaden. Dessa lärlingsutbildningar ger direktkontakter i svenska företag, samt ger en skräddarsydd kompetens ställd mot företagets behov.

Samtidigt är en projektidé som denna en ypperlig möjlighet att stärka samverkan mellan de inblandade kommunerna, inte minst på handläggar-/lärarnivå. Förprojekteringen kommer att vara en initial punkt för utveckling av kommunernas strategiska påverkans- och samverkansarbete, vilket kommer utvidgas i det kommande projektet. Vidare finns det tankar om att rikta viss del av projektet mot Öresundsregionen där utbildningarna kan riktas mot den danska arbetsmarknaden. I dagens läge är arbetslösheten låg, men med den danska arbetsmarknadens dragningskraft kan den bli ännu lägre.

Syfte med förprojekteringen
Denna projektidé kräver att en stor apparat skall sättas igång. Det är tre kommuner inblandade samt olika myndigheter inom respektive kommun såsom arbetsmarknadsinriktade verksamheter, arbetsförmedlingar mm. Samtidigt skall projektidén förankras politiskt i alla kommuner. Dessutom så har de flesta branscher redan skrivna avtal vad gäller lärlingars rättigheter och lön. Allt detta måste analyseras för att ge projektet en möjlighet att starta upp på ett bra sätt. Syftet med förprojekteringen är att skapa ett färdigt koncept som skall leda till en gedigen projektansökan inom Europeiska socialfondens ramar.

Målsättning

Målet med förprojekteringen är att skapa en hållbar organisation, där alla samverkanskontakter är knuta, och att en färdig projektplan blir framtagen. Alla avtal måste ha studerats så att projektet inte hindras av redan uppsatta regler kring löner och fackliga rättigheter och skyldigheter. De konkreta målen kan beskrivas som:

- Att skapa underlag för en komplett projektplan för ett samverkansprojekt mellan kommunerna Trelleborg, Svedala och Vellinge med inriktning mot lärlingsutbildningar.
- Att skapa strategiskt samverkansarbete i lärlingsfrågor över kommungränserna.
- Att knyta an den danska arbetsmarknaden till lärlingsutbildningarna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Både förprojekteringen och det tänkta projektet kommer att genomföras i lokaler som är anpassade för personer med eventuella rörelse- eller funktionshinder. Eftersom det tänkta projektet innefattar lärlingsplatser så kommer projektet att arbeta med individuell anpassning av dessa platser.

Medfinansiärer

  • Arbete och Försörjning

Kommun

  • Trelleborg