Logotyp på utskrifter

Lärande med praktik och mentor

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedlingen Service
KontaktpersonAndreas Lindqvist
E-postandreas.lindqvist@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4881710
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-01 till 2014-07-31
RegionSydsverige
In English

Sammanfattning

Målet med denna förprojektering är att förbereda för ett genomförandeprojekt med syfte att motverka ungdomars utanförskap. Målgruppen är ungdomar som är i eller riskerar långtidsarbetslöshet.

Förprojekteringens fokus är att utvärdera och förbättra praktikmetoden, identifiera och utveckla metoder för mentorskap och empowerment samt identifiera samverkansaktörer och utveckla samverkansformer inför genomförandeprojektet, där metoderna ska prövas och vidareutvecklas.

Bakgrund

Problemet som ligger till grund för förprojekteringen vi vill göra är ungdomars utanförskap. Ungdomsarbetslösheten idag är ett stort problem som riskerar få långtgående konsekvenser både för individer och för samhället. Brist på utbildning och arbetslivserfarenhet ökar risken för långtidsarbetslöshet och forskning visar att långvarig arbetslöshet i ungdomen ökar riskerna för utanförskap även senare i livet (Anna Angelin, Den dubbla vanmaktens logik, Lunds Universitet, 2009). Ungdomsarbetslösheten i Malmö ligger högt på över 25 %, vilket är betydligt högre än genomsnittet för riket, och en ökning jämfört med för ett år sedan.

I Malmö finns många ungdomar som på grund av utländsk bakgrund, ofullständiga gymnasiebetyg, eller funktionsnedsättningar, har ännu svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Av Malmös arbetslösa ungdomar är ca 35 % utrikes födda och inom denna grupp ligger arbetslösheten så högt som 41 %. 15 % av Malmös arbetslösa ungdomar har en registrerad funktionsnedsättning hos Arbetsförmedlingen. 2012 saknade 37 % av alla Malmös 20-åringar fullföljd gymnasieutbildning, enligt Skolverket. Dessa personer riskerar långtidsarbetslöshet i högre grad.

Det är tydligt att det finns ett stort behov av stöd bland ungdomar i Malmö, och ett behov av att hitta hållbara metoder och samverkansformer för att hjälpa fler ut i arbete eller studier. Problem- och behovsanalys samt omvärldsanalys kommer vi göra genom att ta del av forskning och tidigare projektresultat, kontakt med Arbetsförmedlingens prognosavdelning, ta fram och analysera könsuppdelad statistik, samt genom intervjuer med ungdomar, arbetsgivare och andra aktörer till exempel Malmö Stad och ideella organisationer.

Det problem vi specifikt vill undersöka handlar om praktikmetoden. Många ungdomar har praktik som en av de första insatserna under sin inskrivning på Arbetsförmedlingen. Det är dock en metod som inte fungerar helt tillfredsställande då många personer vi möter känner sig besvikna och utnyttjade när praktiken inte har resulterat i jobb, och har svårt att se någon annan nytta med insatsen. Många har tappat förtroendet för praktik som insats, och risken är att detta även medför lägre förtroende för arbetsgivare och myndigheter. Denna problematik vill vi kartlägga och analysera i en förprojektering, för att hitta vägar att utveckla praktikformen så att den når sin fulla potential och blir mer meningsfull för både arbetssökande och arbetsgivare, och en tydlig del i en långsiktig planering. Problem- och behovsanalysen kommer vi göra genom att intervjua både ungdomar, arbetsgivare och arbetsförmedlare kring deras erfarenheter av och förväntningar kring praktik och dess resultat. Målet är att utveckla en metod som ska prövas och utvecklas vidare i ett större genomförandeprojekt med målgruppen ungdomar som är i eller riskerar långtidsarbetslöshet (där alla, oavsett bakgrund eller funktionsnedsättning, ska kunna delta på lika villkor), för att på sikt kunna implementeras i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet, och även kunna spridas till andra verksamheter som använder sig av praktik.

Vi vill också undersöka möjligheterna att koppla ett nätverk med yrkesverksamma mentorer till genomförandeprojektet, som ett sätt att motverka utanförskapet och öka social inkludering bland ungdomar, genom att möta problem som brist på kontaktnät, förebilder i arbetslivet och kunskap om arbetslivet. En mentor ger också mervärde i form av en långsiktig kontakt som man har kvar även efter avslutat projektdeltagande. Vi tror även att mentorskap kombinerat med praktik kan få värdefulla synergieffekter, då man får någon att diskutera sina erfarenheter med vilket främjar långsiktigt lärande. En del av förprojekteringen kommer därför gå ut på att hitta samverkansaktörer och skapa förutsättningar för samverkan kring mentorskap.

I förprojekteringen vill vi även göra en problem- och behovsanalys kring brist på delaktighet, självförtroende/självkänsla och motivation hos ungdomar, och identifiera/utveckla metoder för att arbeta med empowerment och motivation/inspiration i ett genomförandeprojekt.

Slutligen vill vi i en förprojektering hitta effektiva samverkansformer med aktörer inom vägledning/utbildning, för att förkorta vägen till utbildning för arbetslösa ungdomar både mentalt och praktiskt.

När vi gör problem- och behovsanalys ska alla inom målgruppen finnas representerade, det vill säga både kvinnor och män, ungdomar med utländsk bakgrund och ungdomar med funktionshinder, då det kan finnas upplevelser som skiljer sig åt/specifika problem och behov för olika grupper.

Semistrukturerade intervjuer kommer användas vid kartläggningen och intervjumallar kommer att tas fram i början av förstudien.

Målsättning

Stärka ungdomars ställning på arbetsmarknaden genom att utveckla praktikformen så att den mer effektivt möter problemen bakom ungdomsarbetslösheten samt genom att identifiera former för mentorskap och ge ungdomar möjlighet till större delaktighet i sin planering.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien kommer utgå från befintliga lokaler som är fysiskt tillgängliga utan direkta hinder.

Den kommunikativa tillgängligheten är god då Arbetsförmedlingens möteslokaler har hörslingor och vid behov finns tillgång till teckentolkning. Vi avser även använda tydligt språk i den skriftliga kommunikationen. Vi kommer även att anpassa kommunikationen ytterligare vid behov.

En av projektets målgrupper är ungdomar med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen har under lång tid arbetat med personer med funktionsnedsättning och besitter därmed goda kunskaper kring bemötande, förhållningssätt arbete mot diskriminering. Vi ämnar arbeta med våra samverkanspartners förhållningssätt till personer med funktionsnedsättning med målsättning att ökad kunskap kan bidra till en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning på fler arbetsplatser.

Transnationellt samarbete

Ej aktuellt

Kommun

  • Malmö